หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sti2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสุรางค์ จีนเชื้อโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน มงคลประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดงย่าปากรรมการ
3. นางสุขาร ทิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ หวลหอมโรงเรียนบ้านหนองกลับประธานกรรมการ
2. นางจารุนีย์ ปานบุตรโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
3. นางแววเดือน บุญมั่นโรงเรียนบ้านนาขุนไกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสาริณี ขำจันทร์โรงเรียนบ้านซ่านประธานกรรมการ
2. นางสาวยุเพ็ญ วัฒนอัมพรโรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ สายคำมูลโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจุฬาพันธ์ จันโททัยโรงเรียนบ้านท่าทอง(อุดมวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาคร เชยวัดเกาะโรงเรียนวัดตลิ่งชันกรรมการ
3. นายดิเรก ชิตพันธ์โรงเรียนพุ่ยฮัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางรัตติกร จูหว้าโรงเรียนบ้านทับผึ้งประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ นามกรณ์โรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
3. นางนิลวดี จันทรวิมูลโรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เกิดมีโรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการ
3. นายสมชาย จับคล้ายโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางชุมพร พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังทองประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ ทองแจ้นโรงเรียนบ้านตึกกรรมการ
3. นางสิรินาท คำชูโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุดาพร พรมพันธ์ุโรงเรียนบ้านเขาทองประธานกรรมการ
2. นางอรอินทุ์ รอดกุลโรงเรียนบ้านห้วยหยวกกรรมการ
3. นางสาวสมรัก แย้มปั้นโรงเรียนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ มีศรีโรงเรียนวัดเกาะประธานกรรมการ
2. นางสมสมัย จุมพลศรีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
3. นางมณีรัตน์ เหมือนชูโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลวดี คงปั้นโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางพันทิพา โกญจนาทโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นางอัจฉริยาภรณ์ บุญลอยโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางฉลวย มะเฟืองโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร รมณียกุลโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
3. นางอาภรณ์สิริล อินทะวิชัยโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางนิชาภัทร ฉ่ำเฉื่อยโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา คณะในโรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่งกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ พงษ์สังกาโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวสมจิตร อนะวัชกูลโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายฤทธิศักดิ์ ยนต์ภักดิ์โรงเรียนบ้านตึกกรรมการ
3. นางมะปราง ตาคำชัยโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ จันโททัยโรงเรียนบ้านหนองป่าตอประธานกรรมการ
2. นายบรรจง สุดแดนโรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ เจริญสุขโรงเรียนเอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววัชราภรณ์ หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ พันบางโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
3. นางมัทนา สุขเทศโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์โรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการ
3. นายสมบัติ ทรัพย์ศรี โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางกาล สิริวงษ์โรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการ
5. นายสมโภชน์ เกื้อกูลโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์โรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการ
3. นายสมบัติ ทรัพย์ศรี โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางกาล สิริวงษ์โรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการ
5. นางสาวฐิติมน โชคทวีกิจโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์โรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)กรรมการ
3. นายสมบัติ ทรัพย์ศรี โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางกาล สิริวงษ์โรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการ
5. นายสมโภชน์ เกื้อกูลโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์โรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการ
3. นายสมบัติ ทรัพย์ศรี โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางกาล สิริวงษ์โรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการ
5. นายสมโภชน์ เกื้อกูลโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาววันเพ็ญ มาคำโรงเรียนวัดวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาคร แก้วจาเครือโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)กรรมการ
3. นางอุ่นเรือน ขันแก้วโรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการ
4. นายบุญธรรม เขตบรรพตโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการ
5. นางสาวอรุณี พิมพ์น้อยโรงเรียนบ้านวังตามนฯกรรมการ
6. นายมานพ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านสารจิตร กรรมการ
7. นายวัชรพงศ์ แย้มกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ มาคำโรงเรียนวัดวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาคร แก้วจาเครือโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)กรรมการ
3. นางอุ่นเรือน ขันแก้วโรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการ
4. นายบุญธรรม เขตบรรพตโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการ
5. นางสาวอรุณี พิมพ์น้อยโรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)กรรมการ
6. นายมานพ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านสารจิตร กรรมการ
7. นายวัชรพงศ์ แย้มกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายเสวกต์ แจ่มศรีโรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ประธานกรรมการ
2. นางเกษรทิพย์ แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
3. นายวันชัย กองทองโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
4. นายนิจสันต์ จันธิดาโรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการ
5. นางปรานอม บรรดาจันทร์โรงเรียนบ้านนาต้นจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายกมล ปิยารมย์ โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ แก้วเปียโรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการ
3. นายสุพรรณ ฑิฆัมพรธีรวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อกรรมการ
4. นายเล็ก อุประวรรณาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
5. นายผดุงศักดิ์ อ่างทองโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
6. นางลำพา ภูผาโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)กรรมการ
7. นางมณฑา พละทรัพย์โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนที บริบูรณ์โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายนิมิตร ปิ่นทองโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
3. นางลำพรวน มะลิวัลย์โรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
4. นางสุรีย์พร ม่วงทองโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์กรรมการ
5. นายสิงห์คาร เสมอใจโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ทิพย์ คำวัฒนาโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายพิเชฐ ขำพงศ์โรงเรียนบ้านบุ่งสักกรรมการ
3. นางบุญสิริ จุติ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทรวงโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองรังสิตประธานกรรมการ
2. นางปุณญาดา สงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ทาบัวโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางประภา อินดีโรงเรียนบ้านแก่งประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โกศัยโรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการ
3. นายคำรน คำภิระยศโรงเรียนเชิงผากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ทองคุ้ม โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร เกตุชาญโรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ธรรมรสโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสุรีย์พร เอี่ยมสืบทับโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ศักดิ์อมรชัยโรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
3. นายสุพิเชษฐ์ สนั่นเสียงโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร เอี่ยมสืบทับโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ศักดิ์อมรชัยโรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
3. นายสุพิเชษฐ์ สนั่นเสียงโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายวินัย เพชรแบน โรงเรียนบ้านแม่รากประธานกรรมการ
2. นางแสงดาว เขตบรรพตโรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการ
3. นายวัลลภ นิคมโรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
4. นายโสภณ ปุณณประดับกิจโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ พูลนิ่มโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวินัย เพชรแบน โรงเรียนบ้านแม่รากประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว เขตบรรพตโรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการ
3. นายวัลลภ นิคมโรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
4. นายโสภณ ปุณณประดับกิจโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ พูลนิ่มโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสอาด มานามโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ปาพันธ์โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ ขบวนโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสอาด มานามโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ปาพันธ์โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ ขบวนโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเสนาะ ควรทำโรงเรียนบ้านแม่สำประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์พงศ์ บุญทวีโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นายสุทัศน์ พฤกษ์ชาติศิริโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ใจไหมโรงเรียนบ้านซ่านประธานกรรมการ
2. นายพยอม บัวส้มโรงเรียนบ้านวังธารกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ แสนคำโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ หวังอินทร์โรงเรียนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นายเกียรติดำรงค์ คมขำโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวสุพิชชา เถื่อนถ้ำโรงเรียนอนุบาลเบญจมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ชูจิตร์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวิทูลย์ พระริตโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
3. นางนิตยา ฤทธิ์กระจายโรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ อ่วมแก้วโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญเรือน จันทร์กองโคโรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
3. นายถาวร ศรีอรุณนิรันดร์โรงเรียนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุนันทา ปริษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ประธานกรรมการ
2. นายงาน พลฤทธิ์ โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นางพัชณี รสลือชาโรงเรียนบ้านตาลพร้ากรรมการ
4. นางบัวขาว เลี่ยมตระกูลโรงเรียนบ้านท่าทองกรรมการ
5. นายณรงค์ สังข์ทอง โรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุนันทา ปริษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ประธานกรรมการ
2. นายงาน พลฤทธิ์ โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นางพัชณี รสลือชา โรงเรียนบ้านตาลพร้ากรรมการ
4. นางบัวขาว เลี่ยมตระกูล โรงเรียนบ้านท่าทอง(อุดมวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายณรงค์ สังข์ทองโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา ปริษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ประธานกรรมการ
2. นายงาน พลฤทธิ์ โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นางพัชณี รสลือชาโรงเรียนบ้านตาลพร้ากรรมการ
4. นางบัวขาว เลี่ยมตระกูล โรงเรียนบ้านท่าทอง(อุดมวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายณรงค์ สังข์ทอง โรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุวรรณ เล็กอ่อง โรงเรียนวัดวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางภรณี โพธิ์ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายพงศ์ศักดิ์ จองตามาโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวืทยาคาร)กรรมการ
4. นางกอบแก้ว อำนวยสิทธิ์ โรงเรียนวัดกรงทองกรรมการ
5. นางสมถวิล สอนแจ่มโรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุวรรณ เล็กอ่องโรงเรียนวัดวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางภรณี โพธิ์ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายพงศ์ศักดิ์ จองตามาโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวืทยาคาร)กรรมการ
4. นางกอบแก้ว อำนวยสิทธิ์ โรงเรียนวัดกรงทองกรรมการ
5. นางสมถวิล สอนแจ่ม โรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ เล็กอ่อง โรงเรียนวัดวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางกอบแก้ว อำนวยสิทธิ์ โรงเรียนวัดกรงทองกรรมการ
3. นายพงศ์ศักดิ์ จองตามาโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวืทยาคาร)กรรมการ
4. นางภรณี โพธิ์ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางสมถวิล สอนแจ่ม โรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายโสภณ ปุณณประดับกิจโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายบุญศรี คำภิระยศ โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางราตรี บุตรลพ โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์155)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายโสภณ ปุณณประดับกิจโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายบุญศรี คำภิระยศ โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางราตรี บุตรลพ โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์155)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางอารี แสงเงินโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
3. นายสุรเดช ยิ้มประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางมนัญญา แย้มโสภาโรงเรียนโรตารีสวรรคโลก1ประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย น้อยเขียวโรงเรียนบ้านโคกกะทือกรรมการ
3. นางประมวล อนุศาสตร์ โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ถนอมนวลโรงเรียนวัดป่าถ่อนประธานกรรมการ
2. นางวาสนา กันทะชมภู โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางขนิษฐา สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอมรวรรณ ตรีเนตร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นายสมนึก จุดกันทา โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่งกรรมการ
3. นางจงลักษณ์ จิตดี โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประชา วงศ์เทพนิวัต นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นายฉลาด พันธุ์แก้ว โรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
3. นางลัดดา ลอยเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายกวีศักดิ์ เหมราช นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางเย็นตา กองทอง โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลกกรรมการ
3. นายบุญชู พวงกุหลาบ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. พระครูพิศาลสิริวัฒน์ (เสน่ห์ สิริวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดสวรรคารามประธานกรรมการ
2. พระมหาดวง อำนาจ สิริมงฺคโล วัดสวรรคารามกรรมการ
3. พระครูใบฎีกา ธวัชชัยวัดสวรรคารามกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ รสลือชาศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายคงเดช หุตะเจริญโรงเรียนบ้านแม่สานประธานกรรมการ
2. นายวรรลพ เกิดผลโรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการ
3. นายบุญชู เหมันต์โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
4. นางสุรินทร์ โกธรรมโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ เขาดีโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธยา ลำเนาว์โรงเรียนบ้านวังแร่กรรมการ
3. นางภาณิศา สิทธิวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
4. นายพลทร ชัยพิวงศ์โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางยุพดี จุ้ยฉุน โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ บวบดีโรงเรียนบ้านโคกกะทือกรรมการ
3. นางนัฐวุฒิ บัวเขียว โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายนิวัติ ประหลาดเนตร โรงเรียนบ้านหนองกลับประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ดามังโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
3. นายภาณินทร์ พงษ์เฉลียวรัตน์ โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ จันทร์เดชโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เขียนทองโรงเรียนบ้านตึกกรรมการ
3. นายคำรณ เนียมสลุตโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายบุญแก้ว ฤทธิ์กระจาย โรงเรียนบ้านธารชะอมประธานกรรมการ
2. นายกันยา ส้มเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
3. นายสุรพล หวังประเสริฐ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ เอื้อนจิตร โรงเรียนหนองช้างประธานกรรมการ
2. นางสมพร ทะสุใจ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)กรรมการ
3. นายประพันธ์ ตุนาโป่ง โรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมัณฐเศรษฐ์ เหมืองหม้อ โรงเรียนบ้านปากสิน (ต้นประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ น้อยวงศ์ โรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
3. นายนอม แสงเงิน โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นายปรีชา ก่อเจดีย์ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ กรรมการ
5. นางสาวมาลินี พงษ์ประยูรโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางศรัญญา เริ่มขุนทด โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 ประธานกรรมการ
2. นายจงประดุล น้อมนุชโรงเรียนบ้านท่าวิเศษกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร บินทจร โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. สิบเอกประวิทย์ บุญคล้ำโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายโกมล จันทร์เกิด โรงเรียนวัดแสนตอกรรมการ
3. นายสิริ โสรัจประสพสันติโรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางประคอง คงเสือ โรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา บรรดาจันทร์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ อินทะนะโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ หวลหอม โรงเรียนวัดคลองกระจงประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ เพ็งปรางค์โรงเรียนบ้านวังธารกรรมการ
3. นายมณฑล กระจง โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ส้มเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านหนองรังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชชา มิ่งสมร โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการ
3. นายสุริยา คงวุธ โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายมัณฐเศรษฐ์ เหมืองหม้อ โรงเรียนบ้านปากสิน (ต้นประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ น้อยวงศ์ โรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
3. นายนอม แสงเงิน โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นายปรีชา ก่อเจดีย์ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ กรรมการ
5. นางสาวมาลินี พงษ์ประยูรโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุริยน ทะสุใจโรงเรียนบ้านโคกกะทือประธานกรรมการ
2. นายศฤงคาร เวียงหก โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีละโพธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายศราวุฒิ โคตรจันทึก โรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการ
5. นายเชน มีแก้ว โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุริยน ทะสุใจโรงเรียนบ้านโคกกะทือประธานกรรมการ
2. นายศฤงคาร เวียงหก โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีละโพธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายศราวุฒิ โคตรจันทึก โรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการ
5. นายเชน มีแก้ว โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุริยน ทะสุใจโรงเรียนบ้านโคกกะทือประธานกรรมการ
2. นายศฤงคาร เวียงหก โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีละโพธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายศราวุฒิ โคตรจันทึก โรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการ
5. นายเชน มีแก้ว โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจง กรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนกรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจง กรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน มารอดโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
10. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอด วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
9. นายเที่ยง จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
10. นายสุธน ไต่ถาม โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
11. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
12. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
13. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ ชาญกูล โรงเรียนวัดท่าเกษมประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ คำเผือกโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ จุดกันทา โรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา บริสุทธิ์โรงเรียนพุ่ยฮัวประธานกรรมการ
2. นายวีระ ยิ้มแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางวารี โมหากิจ โรงเรียนบ้านดงจันทร์กรรมการ
4. นางธนภร ปรัชญาสุขสบายโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
5. นายมณเฑียร จันทร์น้อยโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
6. นางดวงกมล ศึกษาโรงเรียนบ้านวังธารกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี วงศ์วิเศษ ผู้เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา บริสุทธิ์โรงเรียนพุ่ยฮัวประธานกรรมการ
2. นายวีระ ยิ้มแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางวารี โมหากิจ โรงเรียนบ้านดงจันทร์กรรมการ
4. นางธนพร ปรัชญาสุขสบายโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
5. นายมณเฑียร จันทร์น้อยโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี วงศ์วิเศษ ผู้เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา บริสุทธิ์โรงเรียนพุ่ยฮัวประธานกรรมการ
2. นายวีระ ยิ้มแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางวารี โมหากิจ โรงเรียนบ้านดงจันทร์กรรมการ
4. นางธนพร ปรัชญาสุขสบายโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
5. นายมณเฑียร จันทร์น้อยโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี วงศ์วิเศษ ผู้เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา บริสุทธิ์โรงเรียนพุ่ยฮัวประธานกรรมการ
2. นายวีระ ยิ้มแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางวารี โมหากิจ โรงเรียนบ้านดงจันทร์กรรมการ
4. นางธนภร ปรัชญาสุขสบายโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
5. นายมณเฑียร จันทร์น้อยโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
6. นางดวงกมล ศึกษาโรงเรียนวังธารกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี วงศ์วิเศษ ผู้เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางกุลฌลา ยันต์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสิรินาท คำชูโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอารี จุ้ยต่ายโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
4. นางกนกพร เกิดทวีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ คนตรงโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางกุลฌลา ยันต์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสิรินาท คำชูโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอารี จุ้ยต่ายโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
4. นางกนกพร เกิดทวีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ คนตรงโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกุลฌลา ยันต์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสิรินาท คำชูโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอารี จุ้ยต่ายโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
4. นางกนกพร เกิดทวีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ คนตรงโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกุลฌลา ยันต์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสิรินาท คำชูโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอารี จุ้ยต่ายโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
4. นางกนกพร เกิดทวีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ คนตรงโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. ดร.จันทร์ โกศล โรงเรียนวังยายมากประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ลำเจียกโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา สารีบุตรโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. ดร.จันทร์ โกศลโรงเรียนวังยายมากประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ลำเจียกโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา สารีบุตรโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.จันทร์ โกศลโรงเรียนวังยายมากประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ลำเจียกโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา สารีบุตรโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.จันทร์ โกศลโรงเรียนวังยายมากประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ลำเจียกโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา สารีบุตรโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเกศรินทร์ แสงสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลวดี คงปั้นโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร จุมปาเครือโรงเรียนบ้านบึงงามกรรมการ
4. นางกมลวรรณ คีรีวัลย์โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
5. นายบุญเด็ช มงคลกาวิลโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเกศรินทร์ แสงสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลวดี คงปั้นโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร จุมปาเครือโรงเรียนบ้านบึงงามกรรมการ
4. นางกมลวรรณ คีรีวัลย์โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
5. นายบุญเด็ช มงคลกาวิลโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางเกศรินทร์ แสงสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลวดี คงปั้นโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร จุมปาเครือโรงเรียนบ้านบึงงามกรรมการ
4. นางกมลวรรณ คีรีวัลย์โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
5. นายบุญเด็ช มงคลกาวิลโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางเกศรินทร์ แสงสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลวดี คงปั้นโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร จุมปาเครือโรงเรียนบ้านบึงงามกรรมการ
4. นางกมลวรรณ คีรีวัลย์โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
5. นายบุญเด็ช มงคลกาวิลโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา นรากรณ์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นางกันยา ส้มเพ็ชรโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
4. นางอำนวย ดีสังข์โรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการ
5. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นรากรณ์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นางกันยา ส้มเพ็ชรโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
4. นางอำนวย ดีสังข์โรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการ
5. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นรากรณ์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นางกันยา ส้มเพ็ชรโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
4. นางอำนวย ดีสังข์โรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการ
5. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นรากรณ์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นางกันยา ส้มเพ็ชรโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
4. นางอำนวย ดีสังข์โรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการ
5. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางจำปา สอนสอาดโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะประธานกรรมการ
2. นางวิมลพรรณ พวงแก้วโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นางศิริธร วงศ์งามโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายชูศักดิ์ เจริญดีโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางชนนิกานต์ มูลขำโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวศิริพร อนุชิตชาญชัยโรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ เจริญดีโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางชนนิกานต์ มูลขำโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวศิริพร อนุชิตชาญชัยโรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางลัดดาวัลย์ เหล็กมั่นโรงเรียนบ้านดงคู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา พูลเพิ่มโรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวนิตยา จีนะวุฒิโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวภา จันทร์สงค์โรงเรียนบ้านท่ามักกะสังประธานกรรมการ
2. นางสาวอรีรัตน์ พระริตโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการ
3. นางสาวรจนา ขันทะเสนโรงเรียนบ้านท่าชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุวพัชร ศรีดี โรงเรียนบ้านสันหีบประธานกรรมการ
2. นางมาลี จุ้ยคลังโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
3. นางจินตนา ขันสีมลโรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางประไพศรี เอี่ยวเฉยโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ประทานโรงเรียนบ้านวังแร่กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ วสุวัฒนศรีโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
4. นางเจษฏ์สุดา ขำพงศ์โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
5. นางสาวปาณิสรา หินเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางประไพศรี เอี่ยวเฉยโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ประทานโรงเรียนบ้านวังแร่กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ วสุวัฒนศรีโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
4. นางเจษฏ์สุดา ขำพงศ์โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
5. นางสาวปาณิสรา หินเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ มีสอนโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา อ่ำทองโรงเรียนวัดป่าถ่อนกรรมการ
3. นายภัทรพงศ์ กาวินเครือโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ มีสอนโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา อ่ำทองโรงเรียนวัดป่าถ่อนกรรมการ
3. นายภัทรพงศ์ กาวินเครือโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายบัญชา สุวรรณบุตรโรงเรียนบ้านธารชะอมประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ เบาบางโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการ
3. นายอัศพงษ์ ชุมดวงโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
4. นางวารี คำทองโรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)กรรมการ
5. นางสาวสุรารักษ์ สวนปลิกโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายบัญชา สุวรรณบุตรโรงเรียนบ้านธารชะอมประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ เบาบางโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการ
3. นายอัศพงษ์ ชุมดวงโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
4. นางวารี คำทอง โรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)กรรมการ
5. นางสาวสุรารักษ์ สวนปลิกโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายบัญชา สุวรรณบุตรโรงเรียนบ้านธารชะอมประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ เบาบางโรงเรียนชุมชนบ้านคลองกรรมการ
3. นายอัศพงษ์ ชุมดวงโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
4. นางวารี คำทอง โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)กรรมการ
5. นางสาวสุรารักษ์ สวนปลิกโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอำนวย อยู่คอนโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติกรรมการ
3. นายมานพ หลงแย้มโรงเรียนบ้านป่ามะม่วง กรรมการ
4. นายสมคิด วงศ์สวรรค์โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา พูลศรีสำนักงานลูกเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านบึงสวยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ วันทา โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ พงษ์สังกาโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายศุภกร ไชยพัชรพรโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการ
5. นายกรีฑา บุญประดับโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
6. นายอิทธิพัทธ์ พลอาสานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์โรงเรียนบ้านดงย่าปาประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ เกิดศรีโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
3. นางสาวพัธนา จิตรลัดดาโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการ
4. นางนรินทร์ กรายทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี เพ็งจันทาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางศรัณยา สอนอินทร์โรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
3. นางประภัสสร ขัดสายนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี เพ็งจันทาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางศรัณยา สอนอินทร์โรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
3. นางประภัสสร ขัดสายนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสมหวัง สุขทองโรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ กสิรักษ์โรงเรียนบ้านเชิงผากรรมการ
3. นางทองเพียร บุญจูบุตรโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นางสาวณิชาภา รุ่งศิรโชตินักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ โตงิ้วโรงเรียนไชยะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุดม น้อมนุช โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกกรรมการ
3. นางมณี เผือกใต้โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
4. นางสาวรจนา จิระเดชประไพ นักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุดยินดี ปานสีดาโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลวดี ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการ
3. นางสวงษ์ แก้วเกตุโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
4. นางสุริรัชต์ ดีล้นนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุดยินดี ปานสีดาโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลวดี ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการ
3. นางสวงษ์ แก้วเกตุโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
4. นางสุริรัชต์ ดีล้นนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนบ้านบึงสวยกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงินโรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
15. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
16. นายฐิติวัฒน์ จั่นดีโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
17. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
18. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนบ้านบึงสวยกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายชาญวิทย์ แสงเงิน โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
9. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
15. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
16. นายฐิติวัฒน์ จั่นดีโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
17. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
18. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนบ้านบึงสวยกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงิน โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
15. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
16. นายฐิติวัฒน์ จั่นดีโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
17. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
18. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนบ้านบึงสวยกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงิน โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกายเจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
15. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
16. นายฐิติวัฒน์ จั่นดีโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
17. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
18. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนบ้านบึงสวยกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงิน โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
15. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
16. นายฐิติวัฒน์ จั่นดีโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
17. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
18. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนบ้านบึงสวยกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงิน โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
15. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
16. นายฐิติวัฒน์ จั่นดีโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
17. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
18. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนบ้านบึงสวยกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงินโรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
15. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
16. นายฐิติวัฒน์ จั่นดีโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
17. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
18. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
3. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
4. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนบ้านบึงสวยกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงิน โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
15. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
16. นายฐิติวัฒน์ จั่นดีโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
17. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
18. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนบ้านบึงสวยกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงิน โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
15. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
16. นายฐิติวัฒน์ จั่นดีโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
17. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
18. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนบ้านบึงสวยกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงิน โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
15. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
16. นายอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
17. นายฐิติวัฒน์ จั่นดีโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
18. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
3. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
4. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
5. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนบ้านบึงสวยกรรมการ
6. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
7. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
8. นายชาญวิทย์ แสงเงิน โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
9. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
15. นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
16. นายฐิติวัฒน์ จั่นดีโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
17. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
18. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนบ้านบึงสวยกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงิน โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
15. นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
16. นายฐิติวัฒน์ จั่นดีโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
17. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
18. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนวัดศิริบูรณารามกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนวัดศิริบูรณารามกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงิน โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
15. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านโบราณหลวงกรรมการ
16. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนวัดศิริบูรณารามกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงิน โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
15. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านโบราณหลวงกรรมการ
16. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายปิยวัชร กันหาคำ ผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นายสว่าง บุษรา โรงเรียนบ้านปากสานกรรมการ
3. นางสุวรรณา บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายปิยวัชร กันหาคำ ผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นายสว่าง บุษราโรงเรียนบ้านปากสานกรรมการ
3. นางสุวรรณา บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสรายุทธ เกษรพรหมโรงเรียนบ้านธารชะอมประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ บวบขม โรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
3. นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุโขทัยกรรมการ
4. นางจันทรา อ่วมพรมวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุโขทัยกรรมการ
5. นายพินิจ ซับซ้อนโรงเรียนบ้านนาต้นจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ เกษรพรหมโรงเรียนบ้านธารชะอมประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ บวบขม โรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
3. นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุโขทัยกรรมการ
4. นางจันทรา อ่วมพรมวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุโขทัยกรรมการ
5. นายพินิจ ซับซ้อนโรงเรียนบ้านนาต้นจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิธย์ เลิศศรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยกรรมการ
3. นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยกรรมการ
4. นางสาวสังเวียน สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นางอาภา ล่องชูผล โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขประธานกรรมการ
2. นางศุภนิธย์ เลิศศรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยกรรมการ
3. นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยกรรมการ
4. นางสังเวียน สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นางอาภา ล่องชูผล โรงเรียนบ้านสามหลังฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางชัชฎาภรณ์ อ่อนกลวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางฐปนิดา ตั้งสุวรรณกุลวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิชวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
4. นายบุญชอบ เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
5. นายสุภชัย ใจหารโรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปราสาท จุลพวกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ยะโสธรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
4. นายประสงค์ ระวังการ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการ
5. นายวันชนะ บัวบังขังโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางชัชฎาภรณ์ อ่อนกลวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางฐปนิดา ตั้งสุวรรณกุลวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิชวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
4. นายบุญชอบ เอื่ยมนุ้ยโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
5. นายสุภชัย ใจหารโรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปราสาท จุลพวกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ยะโสธรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
4. นายประสงค์ ระวังการ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการ
5. นายวันชนะ บัวบังขังโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางงามตา พึ่งเงินวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
3. นางวรนุช ยมวันวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา วงศ์เกตุโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
5. นางเกษร ขำพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางงามตา พึ่งเงินวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
3. นางวรนุช ยมวันวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา วงศ์เกตุโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
5. นางเกษร ขำพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเรณู โทบุรินทร์วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
3. นางวรนุช ยมวันวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
4. นางบัวขาว เลี่ยมตระกูลโรงเรียนบ้านท่าทอง(อุดมวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเรณู โทบุรินทร์วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
3. นางวรนุช ยมวันวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
4. นางบัวขาว เลี่ยมตระกูลโรงเรียนบ้านท่าทอง(อุดมวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเรณู โทบุรินทร์วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
3. นางวรนุช ยมวันวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
4. นางบัวขาว เลี่ยมตระกูลโรงเรียนบ้านท่าทอง(อุดมวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางงามตา พึ่งเงินวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
3. นางวรนุช ยมวันวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
4. นางบัวขาว เลี่ยมตระกูลโรงเรียนบ้านท่าทอง(อุดมวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพรมานี บัวแก้ววิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ศรีเตว็ดวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสาวพิมชนก เสถียรดีวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
4. นางรัติญภร สันติธรรม โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางปิยวรรณ ธูปเมฆโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการ
6. นางสาวปทุมพร นาจรัสโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพรมานี บัวแก้ววิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ศรีเตว็ดวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสาวพิมชนก เสถียรดีวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
4. นางรัติญภร สันติธรรม โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางปิยวรรณ ธูปเมฆโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการ
6. นางสาวปทุมพร นาจรัสโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางบุษบา จั่นเพชรโรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง พิมสารโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยากรรมการ
3. นางลำพูน บูรัมย์โรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
4. นางนงนุช จันทร์ดีโรงเรียนบ้านนาพงกรรมการ
5. นางนทีกานต์ คุ้มครองโรงเรียนบ้านท่าวิเศษกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสมบัติ ช่วยเพ็ญโรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ต๊ะวรรณะโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นางสาวปณัฐศนันท์ ศรีวรสารโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวฉวีวรรณ เหลี่ยมจุ้ยโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสายบัว ปรมัตถกุลโรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
3. นางวันทนา ใจสงครามโรงเรียนบ้านแม่บ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางปาริชาติ สุขกันต์โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ เทพภักดี โรงเรียนศรีสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ถนอมนวลโรงเรียนวัดป่าถ่อนประธานกรรมการ
2. นางวาสนา กันทะชมภู โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางขนิษฐา สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางอารี แสงเงินโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
3. นายสุรเดช ยิ้มประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมนัญญา แย้มโสภาโรงเรียนโรตารีสวรรคโลก1ประธานกรรมการ
2. นายวีรชัย น้อยเขียวโรงเรียนบ้านโคกกะทือกรรมการ
3. นางประมวล อนุศาสตร์โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมนัญญา แย้มโสภาโรงเรียนโรตารีสวรรคโลก1ประธานกรรมการ
2. นายวีรชัย น้อยเขียวโรงเรียนบ้านโคกกะทือกรรมการ
3. นางประมวล อนุศาสตร์โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมนัญญา แย้มโสภาโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1ประธานกรรมการ
2. นายวีรชัย น้อยเขียวโรงเรียนบ้านโคกกะทือกรรมการ
3. นางประมวล อนุศาสตร์โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกุลวดี คงปั้นโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางพันทิพา โกญจนาทโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นางอัจฉริยาภรณ์ บุญลอยโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสมหวัง สุขทองโรงเรียนบ้านป่่าเลาประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ กสิรักษ์โรงเรียนเชิงผากรรมการ
3. นางทองเพียร บุญจูบุตรโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นางสาววณิชาภา รุ่งศิรโชตินักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิกา บัวงามโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จันทีโรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
3. นายอิทพงษ์ ภูทวีโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกรรณิกา บัวงามโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ จันทีโรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
3. นายอิทพงษ์ ภูทวีโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกวีศักดิ์ เหมราช นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประธานกรรมการประธานกรรมการ
2. นางเย็นตา กองทอง โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
3. นายบุญชู พวงกุหลาบ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเสรี สำอางค์โรงเรียนบ้านพระปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ พัตจรโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ ปิ่นศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเสรี สำอางค์โรงเรียนบ้านพระปรางค์ประธานกรรมการ
2. นายเบญจางค์ พัตจรโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ ปิ่นศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเสรี สำอางค์โรงเรียนบ้านพระปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ พัตจรโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ ปิ่นศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสรี สำอางค์โรงเรียนบ้านพระปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ พัตจรโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ ปิ่นศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเสรี สำอางค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ พัตจรโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ ปิ่นศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นรากรณ์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นางกันยา ส้มเพ็ชรโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
4. นางอำนวย ดีสังข์โรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการ
5. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเสรี สำอางค์โรงเรียนบ้านพระปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ พัตจรโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ ปิ่นศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเสรี สำอางค์โรงเรียนบ้านพระปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ พัตจรโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ ปิ่นศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเสรี สำอางค์โรงเรียนบ้านพระปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ พัตจรโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ ปิ่นศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ดร.จันทร์ โกศลโรงเรียนวังยายมากประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ลำเจียกโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา สารีบุตรโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ดร.จันทร์ โกศลโรงเรียนบ้านวังยายมากประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ลำเจียกโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา สารีบุตรโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. ดร.จันทร์ โกศลโรงเรียนบ้านวังยายมากประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ลำเจียกโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา สารีบุตรโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ดร.จันทร์ โกศลโรงเรียนบ้านวังยายมากประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ลำเจียกโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา สารีบุตรโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. Dr.จันทร์ โกศลโรงเรียนบ้านวังยายมากประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
3. นางสาวอมรัตน์ ลำเจียกโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา สารีบุตรโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ดร.จันทร์ โกศลโรงเรียนบ้านวังยายมากประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ลำเจียกโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา สารีบุตรโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิธย์ เลิศศรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยกรรมการ
3. นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยกรรมการ
4. นางสาวสังเวียน สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นางอาภา ล่องชูผล โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปิยวัชร กันหาคำ โรงเรียนบ้านโซกม่วงประธานกรรมการ
2. นายสว่าง บุษรา โรงเรียนบ้านปากสานกรรมการ
3. นางสุวรรณา บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปิยวัชร กันหาคำ โรงเรียนบ้านโซกม่วงประธานกรรมการ
2. นายสว่าง บุษรา โรงเรียนบ้านปากสานกรรมการ
3. นางสุวรรณา บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา หมื่นวงษ์เทพวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ศรีเตว็ดวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
3. นายปัทพงษ์ นักธรรมวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
4. นางรัติญภร สันติธรรม โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางปิยวรรณ ธูปเมฆโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการ
6. นางสาวปทุมพร นาจรัสโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนวัดศิริบูรณารามกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงิน โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
15. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านโบราณหลวงกรรมการ
16. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนวัดศิริบูรณารามกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงินโรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรรค์ อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
15. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านโบราณหลวงกรรมการ
16. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนวัดศิริบูรณารามกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรี โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงิน โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สท 2กรรมการ
15. นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านโบราณหลวงกรรมการ
16. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปราสาท จุลพวก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ยะโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
4. นายประสงค์ ระวังการ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการ
5. นายวันชนะ บัวบังขังโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปราสาท จุลพวกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ยะโสธรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
4. นายประสงค์ ระวังการ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0894601573
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]