หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

มหกรรมวิชาการนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ระหว่างวันที่ 26-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายวรพจน์ สุพรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายสัมพันธ์ จิตรธร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายเยาว์ ด่วนเดิน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายทนงศักดิ์ เข็มพล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายเฉลิมศักดิ์ กำมะหยี่ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายมุนินทร มาตมุงคุณ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายพิทักษ์ การะแบก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์  
16 นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์  
17 นายนิเวช พุ่มอ่ำ ศึกษานิเทศก์ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์  
18 นางสาวมณีวรรณ หอมชื่น นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์  
19 นางสาวอัญชลี ฝางแสน นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์  
20 นายวันชัย เอี่ยมสืบทับ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะทำงานฝ่ายบันทึกภาพ/ภาพเคลื่อนไหว  
21 นางวิไล แก้วเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) คณะทำงานฝ่ายบันทึกภาพ/ภาพเคลื่อนไหว  
22 นายดิเรก คชาธาร ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะทำงานฝ่ายบันทึกภาพ/ภาพเคลื่อนไหว  
23 นางสาวคนึง เลื่อนชิด นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ คณะทำงานฝ่ายบันทึกภาพ/ภาพเคลื่อนไหว  
24 นายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
25 นายสณรรธช์พงศ์ ฤทธิ์น้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสังวร คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
26 นางสาวสุรีย์พร ม่วงพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านบึงงาม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
27 นางมัชฌิมา ช่างผาสุข ครู โรงเรียนบ้านสุเม่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
28 นายประดิษฐ์ ถนอมนวล ครู โรงเรียนวัดป่าถ่อน คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
29 นางศุลีพร ดรุณเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดง  
30 นายสมาน ทองแจ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตึก คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดง  
31 นายศิริศักดิ์ จินดาวนิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดง  
32 นายสณรรธช์พงศ์ ฤทธิ์น้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสังวร คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดง  
33 นายรัฐพรร อิ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองกระจง คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดง  
34 นางสาวปราณี เพ็งจันทา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะทำงานฝ่ายปฏิคม  
35 นางอัจฉรา ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะทำงานฝ่ายปฏิคม  
36 นางยุวดี ลิ้มศิริสถาพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะทำงานฝ่ายปฏิคม  
37 นางบุญสม สุวรรณปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะทำงานฝ่ายปฏิคม  
38 นางวราพันธ์ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะทำงานฝ่ายปฏิคม  
39 นางสุพิฌา เมฆไหว ผู้อำนวยการศูนย์ ITEC คณะทำงานฝ่ายปฏิคม  
40 นางจินดา จิระพงษ์สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะทำงานฝ่ายปฏิคม  
41 นางอนัญญา เบิกบาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะทำงานฝ่ายปฏิคม  
42 นางสุทิน คำปวนสาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะทำงานฝ่ายปฏิคม  
43 นางวิไลวรรณ พุกประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะทำงานฝ่ายปฏิคม  
44 นางรตนกร ชัยประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงานฝ่ายปฏิคม  
45 นางสนอง ผาดโผน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะทำงานฝ่ายปฏิคม  
46 นางสาวดารุณี ปล้องสี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงานฝ่ายปฏิคม  
47 นางจำปา สอนสอาด โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ คณะทำงานฝ่ายปฏิคม  
48 นายชิษณุพงศ์ แสงทอง ช่างไฟฟ้า ช.3 ฝ่ายยานพาหนะ  
49 นายสมชัย กำมะหยี่ ช่างสี ช.3 ฝ่ายยานพาหนะ  
50 นายบุญนำ คันศร ช่างไม้ ช.3 ฝ่ายยานพาหนะ  
51 นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะทำงานฝ่ายดูแลระบบเครื่องเสียง  
52 นายไพรัช เทียนศรี ครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยงฯ คณะทำงานฝ่ายดูแลระบบเครื่องเสียง  
53 นายจำเนียร เกตุชาญ ครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยงฯ คณะทำงานฝ่ายดูแลระบบเครื่องเสียง  
54 นายถวัลย์ พรมพุก ครู โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ฯ คณะทำงานฝ่ายดูแลระบบเครื่องเสียง  
55 นางสาวพรทิพย์ กลมดี ครูโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ คณะทำงานฝ่ายดูแลระบบเครื่องเสียง  
56 นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี ศึกษานิเทศก์ คณะทำงานฝ่ายเตรียมรางวัล  
57 นายมานะ แปดสี ศึกษานิเทศก์ คณะทำงานฝ่ายเตรียมรางวัล  
58 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ คณะทำงานฝ่ายเตรียมรางวัล  
59 นางรัชนี หาญพัฒนนิยม ศึกษานิเทศก์ คณะทำงานฝ่ายเตรียมรางวัล  
60 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ คณะทำงานฝ่ายเตรียมรางวัล  
61 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ คณะทำงานฝ่ายเชิญรางวัล  
62 นางสาวณัฏฐนิชชา พวงศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแหน คณะทำงานฝ่ายเชิญรางวัล  
63 นางสาวอรญา คำสอน ครู โรงเรียนบ้านสามหลังฯ คณะทำงานฝ่ายเชิญรางวัล  
64 นางสาววารี หมื่นทอง ครู โรงเรียนบ้านสามหลังฯ คณะทำงานฝ่ายเชิญรางวัล  
65 นางสาวน้ำฝน สุริยะลังกา ครู โรงเรียนบ้านสามหลังฯ คณะทำงานฝ่ายเชิญรางวัล  
66 นายนเรศ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนซุง คณะทำงานฝ่ายรับรายงานตัว  
67 นางกรรณิกา อินปฐม ครู โรงเรียนบ้านขอนซุง คณะทำงานฝ่ายรับรายงานตัว  
68 นางนิภาพรรณ กันนา ครู โรงเรียนบ้านขอนซุง คณะทำงานฝ่ายรับรายงานตัว  
69 นางสมถวิล สอนแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านขอนซุง คณะทำงานฝ่ายรับรายงานตัว  
70 นางสาวมัณฑนา แดนสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านขอนซุง คณะทำงานฝ่ายรับรายงานตัว  
71 นางอุ่นเรือน ขันแก้ว ครู โรงเรียนบ้านขอนซุง คณะทำงานฝ่ายรับรายงานตัว  
72 นางสิริลักษณ์ รสลือชา ครู โรงเรียนบ้านขอนซุง คณะทำงานฝ่ายรับรายงานตัว  
73 นายเยาว์ ด่วนเดิน ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
74 นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
75 นายทนงศักดิ์ เข็มพล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ฯ คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
76 นายเฉลิมศักดิ์ กำมะหยี่ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ฯ คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
77 นายพิทักษ์ การะแบก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันฯ คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
78 นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
79 นายมุนินทร มาตมุงคุณ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
80 นางรัชนี หาญพัฒนนิยม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
81 นางอรทัย พุ่มหมัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
82 นายประดิษฐ์ จิตพินิจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
83 นางธนกร วรชนานันท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
84 นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
85 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
86 นายจีรศักดิ์ รสลือชา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
87 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
88 นายนิเวช พุ่มอ่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
89 นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
90 นายมานะ แปดสี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินนิทรรศการ  
91 นายมุนินทร มาตมุงคุณ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
92 นายฉัตรชัย สำรวมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านวังแร่ /บ้านไผ่ตะล่อม คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
93 นางสาวสิรภัทร บุญเอม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ,บ้านท่าทอง, วัดท่าเกษม คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
94 นางสาววัฒนาพร เปรมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง,มิตรภาพที่ 38 คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
95 นางสาววิภาวี ใจซื่อดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก,วัดไผ่ล้อม,วัดไทรย้อย คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
96 นายประภาส เชื้อผู้ดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ,บ้านจันทโรภาส คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
97 นางปาริชาติ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนบ้านสุเม่น คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
98 นายสุวิทยา พรมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
99 นายประดิษฐ์ จิตพินิจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
100 นางธนกร วรชนานันท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
101 นายจีรศักดิ์ รสลือชา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
102 นายหรรษา สำอางค์ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
103 นางประภา คมขำ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
104 นางสาวกุลวดี คงปั้น ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
105 นางวิไล แก้วเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
106 นางพรเกตุ สันแดง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
107 นางสาวประภา มากรุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
108 นายนิรุจน์ อรุณวิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
109 นายนนท์ สร้อยสวาท ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
110 นายศรศักดิ์ พรมเกตุ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
111 นายจรัญ ศรีนุช ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
112 นายประหยัด ปรารมย์ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
113 นายสมชาติ ตักเตือน ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
114 นายภิปราย นักธรรม ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
115 นายประภาส เชื้อผู้ดี ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
116 นางทิพวรรณ นักธรรม ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
117 นางอรสา ใจทำดี ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
118 นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
119 นางสาววัชราภรณ์ หาญกล้า ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
120 นางสาวสุพรรณี เรืองพิศาล ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
121 นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลี ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
122 นางนงนุช ภู่ตระกูล ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
123 นางยุภา อุปถัมภ์ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
124 นางนิตยา กลิ่นอำพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
125 นางสมพร นุชเปรม ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
126 นายนาเดีย จงแจ่มฟ้า นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
127 นายสมชาย เจตบุตร นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
128 นางจารุวรรณ ศรีนุช ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
129 นายจง หาญกล้า ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
130 นายพิทักษ์ การะแบก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
131 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
132 นายจำรัส หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
133 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
134 นางสาวจรินทร์ เวทยพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
135 นางสุปราณี เสือคล้าย ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
136 นายวีรศักดิ์ ทองปาน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
137 นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สุข ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
138 นางจงลักษณ์ จิตดี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
139 นางไพรินทร์ สนทิม ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
140 นายชาญวิทย์ วงศ์จักร ร องผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
141 นายมานะ แปดสี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
142 นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
143 นางอรทัย พุ่มหมัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
144 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
145 นางธนกร วรชนานันท์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
146 นางพรเกตุ สันแดง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
147 นางสาวประภา มากรุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
148 นางรัชนี หาญพัฒนนิยม ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
149 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
150 นางสาวจรินทร์ เวทยพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
151 นางสุปราณี เสือคล้าย ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
152 นายวีรศักดิ์ ทองปาน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
153 นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สุข ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
154 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
155 นางอรทัย พุ่มหมัน ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
156 นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
157 นายพดล ดาวดวง ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
158 นางเย็นตา กองทอง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
159 นายจีรศักดิ์ รสลือชา ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
160 นายประดิษฐ์ จิตพินิจ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
161 นายสุธรรม บุตรศรี ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  
162 นายนิเวช พุ่มอ่ำ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  
163 นายพิทักษ์ การะแบก ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
164 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
165 นางรัชนี หาญพัฒนนิยม ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
166 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
167 นายเฉลิมศักดิ์ กำมะหยี่ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
168 นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
169 นายจง หาญกล้า ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
170 นายจรัญ ศรีนุช ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
171 นายเฉลิมศักดิ์ กำมะหยี่ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (สาระดนตรีไทย)  
172 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (สาระดนตรีไทย)  
173 นางรัชนี หาญพัฒนนิยม ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (สาระดนตรี ร้องเพลง)  
174 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (สาระดนตรี ร้องเพลง)  
175 นายทนงศักดิ์ เข็มพล ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์บังคับมือ)  
176 นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์บังคับมือ)  
177 นายชยันต์ ยุบล ครู โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์บังคับมือ)  
178 นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร ศึกษานิเทศก์ PM. ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
179 นางจำปา สอนสอาด ครู ศูนย์ PEER โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
180 นางวรรนิดา นวฤทธิ์โลหะ ครู ศูนย์ PEER โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
181 นายสัมพันธ์ จิตรธร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
182 นางสาวปราณี เพ็งจันทา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
183 นางนรินทร์ กรายทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
184 นางสาวรจนา จิระเดชประไพ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
185 นางประภัสสร ขัดสาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
186 นางเพ็ญศรี เขื่อนขันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
187 นางสาวณิชาภา รุ่งศิรโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
188 นายอิทธิพัทธ์ พลอาสา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
189 นางสุริรัชต์ ดีล้น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
190 นางสาวสุกัญญา พูลศรี อัตราจ้าง สำนักงานลูกเสือฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
191 นางสาวสุดารัตน์ เดชะปรากรม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
192 นางสุมาลี ภู่ตระกูล เครือข่ายกลางดง ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
193 นางวารี คำทอง เครือข่ายก้าวหน้า ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
194 นายเชาวลิต ประดิษฐ์ เครือข่ายแก่งสารจิตร ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
195 นายสมุทร เกิดมี เครือข่ายขุนไกร ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
196 นายจำเนียร เกตุชาญ เครือข่ายจุตรภัทร ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
197 นายฤทธิ์ศักดิ์ ยนภักดิ์ เครือข่ายเจ้าหมื่นด้ง ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
198 นางสาวนุชนาฏ บวบขม เครือข่ายทุ่งแม่ระวิง ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
199 นางนิภา นันต๊ะ เครือข่ายทุ่งเสลี่ยม ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
200 นางสาวชมพูนุช เจริญพงษานท์ เครือข่ายเบญจมาศ ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
201 นางวิไล แก้วเนตร เครือข่ายเบญจสามัคคี ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
202 นางสาวรัชนู แก้วทอง เครือข่ายพญาลิไท ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
203 นายประภาส เชื้อผู้ดี เครือข่ายเมืองพระร่วง ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
204 นายจิรศักดิ์ ทองเวียง เครือข่ายแม่สิน ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
205 นายถวัลย์ พรมพุก เครือข่ายยมนาวิถี ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
206 นายเกียรติดำรงค์ คมขำ เครือข่ายศรีนคร ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
207 นางสาวสุธีรา วัฒนาอุดมวงศ์ เครือข่ายสองฝั่งยม ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
208 นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์ เครือข่ายมรดกไทย ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
209 นายสมศักดิ์ สุภามงคล เครือข่ายบ้านใหม่เขาแก้ว ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
210 นางสาวกัลยา คำเผือก เครือข่ายเอกชน ผู้จัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเครือข่ายโรงเรียน  
211 นายพดล ดาวดวง ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3  
212 นางสุมิตรา คำนึงครวญ ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3  
213 นายสุรินทร์ คำนึงครวญ ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3  
214 นางสายทิพย์ เนตรบุตร ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3  
215 นายธีรศักดิ์ พงศ์สรสิทธิ์ ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3  
216 นายสด มอญกอดแก้ว ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3  
217 นางสาวสุนิศา เดียวสกุล ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0894601573
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]