รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

มหกรรมวิชาการนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ระหว่างวันที่ 26-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 1. เด็กหญิงณภัทร  สกุลอ่ำ
 
1. นางเรวดี  หวลระลึก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 1. เด็กหญิงศิริวืมล  คล่องแคล่ว
 
1. นางอารี  จุ้ยต่าย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 1. เด็กหญิงนรินทร  อยู่พวง
 
1. นางอัจฉริยาภรณ์  บุญลอย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พัดเพ็ง
 
1. นางจิราพร  เจียงจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กหญิงสุวัจนีย์  ฝั้นถุง
 
1. นางเกศรา  บัวป้อม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปันน้อย
 
1. นางสาวธัญวรรณ  เถาโพธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ทองมา
 
1. นางศุภาวีร์  คะนิกา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กชายเมฆา   จุฑาเศวต
 
1. นางรักษ์ตะวัน  อุดมวัฒนกูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เถาวัลย์
 
1. นางอามร  สุขแจ่ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เคลือบศิลป์
2. เด็กหญิงชลดา  บุญมา
3. เด็กหญิงวรรณพร  จันทร์เทวี
 
1. นางสาวธัญวรรณ  เถาโพธิ์
2. นางมะลิ  ร้อยโทสาย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีวีรวงศ์
2. เด็กหญิงนัทธมน  ปริมาณ
 
1. นางพรพิไล  ปันแดน
2. นางสวงษ์  แก้วเกตุ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงฉลอง  พลรบ
2. เด็กหญิงสุุรัสวดี  สุริยชัย
 
1. นางวันทิตา  รจนา
2. นางสาววารี  องอาจ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กชายสุทธินันท์  เกิดใหญ่
 
1. นางเกษรทิพย์  แกล้วกล้า
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงศิรินภา  บุญจูบุตร
 
1. นางมะปราง  ตาคำชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กชายธีรพงษ์  แดงคำ
 
1. นายจรัญ  ขำพงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงพรนภัส  สุขสุทธิ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำ
3. เด็กหญิงอริสรา  ทรัพย์อุดม
 
1. นางเกษรทิพย์  แกล้วกล้า
2. นางสาวสุปราณี  ขอบคุณ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มั่นมาศ
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แพ่งเมือง
3. เด็กหญิงเตือนจิตร  พึ่งอินทร์
 
1. นางสาวมาลัย  แขกเมือง
2. นางสาวปวีณา  ธรรมรส
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงดวงฤทัย   มลมาลา
2. เด็กชายสิทธิพร   บุญผ่อง
3. เด็กหญิงสุรัตน์คนางค์   สืบลื้อ
 
1. นางสาวสิตณัชช์   โพธิขำ
2. นายนพดล   ชัยมงคล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กชายพิชญุตม์  เหรา
2. เด็กหญิงภคพร  กองฟั่น
 
1. นางเกษรทิพย์  แกล้วกล้า
2. นางมาลินี  นาจรัส
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. นายธนวันต์  ประกิจ
2. นายสกลรักษ์  รักคำ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ฉุยฉาย
2. นางสาวเพ็ญศรี  สีบัว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตันโน
 
1. นางกัญญรัตน์  พุ่มรส
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล
 
1. นางมณฑา  พละทรัพย์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กชายสุรเสกข์   ทุนมาก
 
1. นายอนันต์    แก้วเปี้ย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงนริสรา  ธรรมศิวานนท์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  นวรัตนารมย์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  สุจริต
 
1. นางสาวสุรินทร์  อ่อนกล
2. นางสาวศรีพันธ์  สุขสวัสดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงบุณฑริกา   อิสราม
2. เด็กหญิงปัญญาพร  เหลืองอ่อน
3. เด็กชายสราวุฒิ   เลี้ยงเสริมสุข
 
1. นางสาวอาลิษา   อนันต์ชัยกร
2. นายณัฐวุฒิ   ทาบัว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายธิตินันท์  จูทอง
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  ฟักฟูม
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เขียวกิ่ง
 
1. นางสาวพาณี  พรมชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลรัตน์  พละทรัพย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ถิ่นเขาชี
2. เด็กหญิงปัณจพร  พรมษา
3. เด็กหญิงวรวรรณ  สุภมาตรา
 
1. นางโสภา  จันทิมา
2. นางสาวชนัฏฐา  ดีอ่วม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงณัฐธัญรัตน์  ปรางค์อ่อน
2. เด็กชายยอดเพชร  วิบูรณ์
3. เด็กชายวันเฉลิม  เรียนพร้อม
 
1. นายปริญญา  แก้วบังเกิด
2. นางกันนิกา  ธรรมราช
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงณัฐรวี  ฤทธิ์ทะเล
2. เด็กชายธนายุทธ   ติ๊บแสน
3. เด็กชายสายพันธ์   สินธุพันธ์
 
1. นายณัฐวุฒิ   ทาบัว
2. นางสาวอาลิษา   อนันต์ชัยกร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายปภาวิน  รักประกิจ
2. เด็กหญิงศศิประภา  นุเวที
3. เด็กหญิงสุทธินันท์  ค้าจันทร์
 
1. นางสาวศรีพันธ์  สุขสวัสดิ์
2. นางจงลักษณ์  จิตดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. เด็กหญิงกนกพร  เต็มพร้อม
2. เด็กชายณัชพงษ์  หมู่ศิริโรจน์
3. เด็กหญิงรัญชิดา  เชื้อเถาว์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ขบวน
2. นางศิราณี  อินทร์ทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กชายพัชรพล  ยะโพ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ช่วยหาร
 
1. นางสาวนรินทร์  อินทะนัก
2. นายศักดิ์กฤษ  จันทิมา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดทอง
2. เด็กหญิงฐิตาพร  หลักหลวง
 
1. นายก่อเกียรติ  ยานะเครือ
2. นางสาวอาภาภรณ์  มีสุโข
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายพรรณกร  แก่นจันทร์
2. เด็กชายวงศกร  กันแลบ
 
1. นายวิทูล  จีนเชื้อ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายธนากร  บุญทะปัญญา
2. เด็กชายธีรภัทร  อนันตะ
 
1. นายสมชาติ  พุ่มรส
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำโชค 1. เด็กหญิงกัณฐิมา  ประชัน
2. เด็กชายธีรพงศ์  ท้าวพา
 
1. นางสาวกรนิกา  คุ้มสา
2. นางสาวสุกัลยา  คงมา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กชายนันทวุฒิ   หอมเย็น
2. เด็กหญิงสุพรรณี   เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายอำนาจ  ใจไหม
2. นางบังอร  ใจไหม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สิงห์วะราช
2. เด็กหญิงทักษพร   พุฒลพ
 
1. นายธนพล   จุ้ยคลัง
2. นายอำนาจ  ใจไหม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลพร้า 1. เด็กหญิงธัญญา  ทับชู
2. เด็กชายวุฒิชัย  ก่ำเกิด
3. เด็กหญิงสุพัชจิรา  โคเกิด
4. เด็กหญิงสุรชนา  พานุกุล
5. เด็กหญิงสุวรรณา   นวมนารี
 
1. นางสมพิตร  ตาคำชัย
2. นางขวัญใจ  เคียงคู่
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนฤทธิ์
2. เด็กหญิงกุลหญิง   หอมบุปผา
3. เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์  ใจใส
4. เด็กหญิงนัทธมน  สุริยะมณี
5. เด็กหญิงสรัลพร  สบายจิต
 
1. นางสุนันทา  ปริษาวงศ์
2. นางเกศรา  กลิ่นเกษร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  นาคอิ่ม
2. เด็กหญิงปรารถนา  โตจริง
3. เด็กหญิงสุนิตา  โตสี
4. เด็กหญิงสุวรรณณี  กิจอรรถ
5. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สัมพันธ์
 
1. นางสุชีลา  ชูหน้า
2. นายไพรัตน์  เทียนศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงฐานิตา  บุญลอย
2. เด็กหญิงณัฐวีรนุช  มูลมั่ง
3. เด็กหญิงวริษา  อุประ
4. เด็กหญิงอธิกานต์  ศรีประทุม
5. เด็กหญิงอรวรรณ  พานทอง
 
1. นางทิพยวรรณ  ทะบาง
2. นางสาวทุติยาภรณ์  เกิดผล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายชลทิพย์  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงญาณนันท์  เหมันตะ
3. เด็กหญิงยุวธิดา  กระเรียงดี
4. เด็กหญิงเกวลิน  ปิ่นมณี
5. เด็กชายเจษฎา  เพิ่มพูล
 
1. นางจารุวรรณ  เพียรพิจิตร
2. นางสาวมาลัย  แขกเมือง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงปภาวี  แก้วชมภู
2. เด็กหญิงยุพิน  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  พุทศรีเสน
4. เด็กชายวรากร  หลินวานิช
5. เด็กหญิงวิมลศิริ  ศรีนันทา
 
1. นายสมพงษ์  ศรีพยาต
2. นางสาวมาลัย  แขกเมือง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กชายกิตติภณ   นวลมูล
2. เด็กชายจตุพล   สิงห์แก้ว
3. เด็กชายจรา   สินเสร้า
4. เด็กหญิงรัตนสุดา   ตันมา
5. เด็กหญิงสุภาพร   ญาณปัญญา
 
1. นางสาวดวงนภา   จริตงาม
2. นางปาริชาติ   อินต๊ะกัน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หลักฐาน
2. เด็กชายปฏิวัติ  ละมูล
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สุขขี
4. เด็กหญิงวรรณวลี  ลือก้อง
5. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีวิลัย
 
1. นายทวี  พร้อมมิตร
2. นางสาวเนตรนภา  แสวงลาภ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทรดี
 
1. นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 1. เด็กหญิงทิพย์ธาดา  มั่นธร
 
1. นางสาวสุภาพร  ไตรเพ็ชร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซกม่วง 1. เด็กหญิงพรรณิดา  เมืองแพน
 
1. นายรังสรรค์  วิจิตร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายรัตนชัย  ปานยิ้ม
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  โตอุ้ม
 
1. นางสาวสุชาดา  แย้มจันทร์
2. นางสาวประกายมาศ  น้อยนวล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุมิตสวรรค์
2. เด็กชายบรรณวิชญ์  ดำปิก
 
1. นางจงลักษณ์  จิตดี
2. นางกุลฌลา  ยันต์วิเศษ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 1. เด็กชายบุษกร  การไทย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แกมนิล
 
1. นางฉันทิยา  กัลปนาท
2. นางอัจฉริยาภรณ์  บุญลอย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ชรสุวรรณ
2. เด็กหญิงกมลชนก  ยันต์วิเศษ
3. เด็กหญิงจรรยพร  สั่งสอน
4. เด็กหญิงจิณณพัต  ซาร์เนอร์
5. เด็กหญิงชมพูนุช  ทีปต์นิภาธร
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สังข์ท้วม
7. เด็กหญิงศศิวรกานต์  จันทร์ตรี
8. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีเขื่อนแก้ว
9. เด็กหญิงอัจรี  เดชทรัพย์
10. เด็กหญิงอาทิตยา  โตพันธ์
 
1. นางสาวมัณฑนา  วิภาตะภูติ
2. นายวิรัตน์  กมล
3. นางสาวจรินทร์  เวทยพงษ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซกม่วง 1. เด็กหญิงกรวินท์  มานาดี
2. เด็กหญิงกฤติยา  เมืองแพน
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  เมืองแพน
4. เด็กหญิงทอฟ้า  นีระพันธ์
5. เด็กหญิงปภานิจ  เมืองแสน
6. เด็กหญิงพรรณธร  นามเชียงสี
7. เด็กหญิงภูษณิศา  แก้วมหาวงษ์
8. เด็กหญิงลาวัน  แสงศรีเมือง
9. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ศรีสมโยง
10. เด็กชายวีระยุทธ์  ภูคำกอง
11. เด็กหญิงสุชานันท์  คำตั๋น
12. เด็กหญิงสุพรรษา  ชัยเมือง
13. เด็กหญิงสุพัตรา  ชัยวิลาศ
14. เด็กหญิงอรณิชา  บึตรเกิด
15. เด็กหญิงเกตุวลี  ชนะนาม
 
1. นางรัตติยาภรณ์  จันทร์ทิพย์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ไฉนหนอ
2. เด็กชายจิตรภานุ  เย็นคงคา
3. เด็กชายชัยณรงค์  ฉลวย
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ไฉนหนอ
5. เด็กชายธนวัฒน์  ขุนเพ็ชร
6. เด็กชายปฏิพล  ศรีสงคราม
7. เด็กชายพงศธร  ทองชื่น
8. เด็กชายพีรพัฒน์  เชื้อหมอ
9. เด็กชายวรวิช  วินิจ
10. เด็กหญิงวิภา  ไชยวงศ์
11. เด็กชายสมาน  เขาเหิร
12. เด็กชายสิทธิพร  บุญสีกุล
13. เด็กชายสุธาวี  หอมบุปผา
14. เด็กชายสุรศักดิ์  ชัยมัง
15. เด็กชายอนุพงศ์  เจริญทอง
 
1. นายรุ่งฤทธิ์  อิ่มเทศ
2. นางพันทิพา  โกญจนาท
3. นางภานุมาศ  เขตบรรพต
4. นางสาววรรณภา  อ่องเมือง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กชายภานุพงษ์  ทองวิจิตร
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สัมฤทธิ์
 
1. นางอนุชศรา  คำสอน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงศกุนิชญ์   มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  นาคแย้ม
 
1. นางสุรินทร์   โกธรรม
2. นายโยสิงห์  สวัสดิ์รักษา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายยศธร  รอดเทียม
 
1. นายบุญแก้ว  ฤทธิ์กระจาย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายภัทรพล  จากสูงเนิน
 
1. นางสาวสุภาพร  บินทจร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุฒซ้อน
 
1. นายบุญแก้ว  ฤทธิ์กระจาย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 1. เด็กหญิงกรชนก  พูลลาภ
 
1. นายชาญชัย  ช่วยเพ็ญ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังธาร 1. เด็กหญิงชลพินทุ์ุ  อุตสาหพรมมินทร์
 
1. นางวราภรณ์  เพ็งปรางค์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงบุญยาพร  มารัชชะ
 
1. นายประเสริฐ  ส้มเพ็ชร์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงนุจรีย์  อายุครุฑ
 
1. นายสุรพล  หวังประเสริฐ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ประวงศ์
 
1. นายประเสริฐ  ส้มเพ็ชร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงอัญมณี  ระย้า
 
1. นายสมหมาย  สร้อยบวบ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายณัฐกร  กลำ่บุตร
2. เด็กหญิงธัญสุดา  เรืองดี
 
1. นายสมหมาย  สร้อยบวบ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไอยเรศ
2. เด็กชายอินทรัตน์  พรมชาติ
 
1. นางวราภรณ์  หวังประเสริฐ
2. นางสาวรวีดา  อ่อนบุญ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงสุธากร   ลำใย
 
1. นายวสันต์   รัตนธรรมวาที
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กหญิงลักษณพร  ผิวขาว
2. เด็กหญิงอนันตญา  ราชา
3. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  เมืองมูล
 
1. นางราตรี  โขนงนุช
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วงศ์เวียน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พ้นพาล
3. เด็กหญิงสุุจินันท์  สายอ้น
 
1. นางถนอมศรี  ทองสิทธิ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีมาลา
2. เด็กชายจิรายุ  น่วมเจริญ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  กลิ่นคูณ
 
1. นายสุรพล  หวังประเสริฐ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายเพ็ญเพชร  กมลาศน์
 
1. นายอดิสรณ์  วงกลม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พุ่มแตง
 
1. นายสุริยา  คงวุธ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กชายธนรัตน์  จันทร์เอี่ยม
 
1. นายสุธน  ไต่ถาม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  วงศ์หล้า
 
1. นายโสภณ  เหมือนชู
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายธันวา  แจ้งจำรัส
 
1. นายพายัพ  รู้สมัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. นายปกรณ์  ทรัพย์พร้อม
 
1. นายคนึง  ศรีสวัสดิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายธนชัย  พนาสันฑ์
 
1. นายอดิสรณ์  วงกลม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายอนุพงศ์  เจริญทอง
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสงคราม
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงมัณฑนา  อินทรพานิชย์
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงศุภสุตา  สิงห์ธนศักดิ์
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีนุช
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กวาวทอง
 
1. นายโสภณ  เหมือนชู
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงปิยะพร  สุพัฒน์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งเมือง
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กชายชิตพันธ์  พะหงษา
 
1. นางอุมาพร  รังสิวุฒาภรณ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกาล  สุวรรณสิงห์
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 1. เด็กหญิงปลายฝน  เพ็ชรครุฑ
 
1. นางนารีรัตน์  เพชรทูล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  รุ่งโรจน์
 
1. นางรำพวง  จันทร์เดช
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  มีเลิศ
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีนุช
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายนนธวัช  ฉลวย
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กหญิงชลดา  ฉลวย
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงจันทร์
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  อ่อนหัด
4. เด็กหญิงปภาพินท์  น้อยลา
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ไชโย
6. เด็กหญิงวรินรำไพ  ฟักเจริญ
7. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พรหมสุข
8. เด็กหญิงสุธาสินี  ดวงจันทร์
 
1. นายสุธน  ไต่ถาม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายกิตชนะ  เพ็ชดี
2. เด็กชายจีรวุฒิ  นิลวรรณ์
3. เด็กชายชนะชัย  พูลเลิศ
4. เด็กชายธัชชัย  ใจอาสา
5. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งเมือง
6. เด็กหญิงมัณฑนา  อินทรพานิชย์
7. เด็กหญิงรัตติกาล  สุวรรณสิงห์
8. เด็กชายวรวิช  ศิริเวช
9. เด็กชายวิชัย  เขียวมรกต
10. เด็กหญิงศุภสุตา  สิงห์ธนศักดิ์
11. เด็กชายสมประสงค์  สายทอง
12. เด็กชายอนิรุต  ผลอุบล
13. เด็กชายอนุชา  จงแจ่มฟ้า
14. เด็กหญิงอัญชลี  มีเลิศ
15. เด็กชายเสริมพงษ์  หย่อมวิไล
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
2. นางจารุวรรณ  ศรีนุช
3. นายนนท์  สร้อยสวาท
4. นางทิพวรรณ  นักธรรม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายชุติมณฑ์  วิบุตร
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นุชท่าโก
3. เด็กชายทศพล  เริ่มจำ
4. เด็กชายธนชัย  พนาสันฑ์
5. เด็กหญิงพรรณทิวา  บัวขำ
6. เด็กชายวรวุฒิ  โพธิ์รอด
7. เด็กชายศราวุฒิ  โตศรี
8. เด็กชายสุภานน  เงินรวม
9. เด็กชายอนุชัย  แดงพัด
10. เด็กชายอรรถพล  ฉวีรัตน์
11. เด็กชายเพ็ญเพชร  กมลาศน์
 
1. นายอดิสรณ์  วงกลม
2. นายวัลลภ  แก้วเนตร
3. นางคมคาย  ยาพรม
4. นางภิรมย์  กาวิละนันท์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีนวล
2. เด็กหญิงจารวี  ต๊ะเทียน
3. เด็กหญิงชฎาพร  กองพร
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  รุ่งโรจน์
5. เด็กชายชาญชัย  เพชรสอาด
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนบุญ
7. เด็กหญิงดวงกมล  ยานะเครือ
8. เด็กหญิงตุลยา  สายคำมูล
9. เด็กชายทนงศักดิ์  ขีดขั้น
10. เด็กชายธนดล  ทองวิก
11. เด็กหญิงบัว  ศีลธรรม
12. เด็กชายพีรวิชญ  สลีวงศ์
13. เด็กชายภานุวัฒน์  ตากัน
14. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เมนขุนทด
15. เด็กหญิงวัฒนา  คำหล้า
16. เด็กหญิงวิภาพร  ขำเน่า
17. เด็กหญิงสิริพร  เทือกคำซาว
18. เด็กหญิงสุจิตรา  ทาจันทร์
19. เด็กหญิงอัฐภิณญา  โค้วกิม
20. เด็กหญิงเจนจิรา  ทาสุข
 
1. นางรำพวง  จันทร์เดช
2. นางคนึงสุข  แก้วปลั่ง
3. นายยุทธนันท์  จันทร์เดช
4. นายบุญเด็ช  มงคลกาวิล
5. นายประสงค์  ระวังการ
6. นายสืบวงศ์  วงศ์วิเศษ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายบุญมา   หลวงปันตัน
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   เกรียงแก้ว
3. เด็กชายวีรภัทร   เสาว์เฉลิม
4. เด็กชายศิวนนท์   ยิ้มขลิบ
5. เด็กชายอภิชาติ   บุญแซ่ม
 
1. นายสมเกียรติ   คำเผือก
2. นางสาวทัศนีย์   จุดกันทา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 1. เด็กชายพงศธร  บัวนาค
 
1. นายชูศักดิ์  อ่วมแก้ว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสระศาสตร์
 
1. นางเจษฎ์สุดา  ขำพงศ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลวงนุช
 
1. นางกนกพร  เกิดทวี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเตว็ดใน 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วงศ์เจี้ยม
 
1. นางลำดวน  พรมพุก
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายชาติชาย  กิติรัตน์
 
1. นางศุภาวีร์  คะนิกา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงทอง
 
1. นางศิริ  สั่งสอน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายดำรงกิจ  ใยดี
 
1. นางสำเนียง  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงนัชชา  แซ่จาง
 
1. นางสาวปาจรีย์  ปิ่นศักดิ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กชายวรปรัชญ์  สัตบุษ
 
1. นางมณีกานต์  พานิช
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ค้างคีรี
 
1. นางอุมาพร  พันสอิ้ง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  บัวแก้ว
 
1. นางสีแพร  แสงเงิน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงญาณิศา  มนตรี
 
1. นางสาวเสริมศิริ  วิริยะ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 1. เด็กชายสมภพ  เมฆอรุณ
 
1. นายไพฑูรย์  ยนต์นิยม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงรุจิภา  มุ้งอย่าง
 
1. นางสาวปาจรีย์  ปิ่นศักดิ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กชายดนัยนันท์  บุญสว่าง
 
1. นางนิภาพร  คงวุธ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทิมแย้ม
 
1. นางศุภาวีร์  คะนิกา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึก 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  เพิ่มพูล
2. เด็กชายชลสิทธิ์  ระมัด
3. เด็กชายธีรภัทร์  เพิ่มพูล
4. เด็กชายปฏิมากร  หว่านณรงค์
5. เด็กชายพนาพณฑ์  รากทอง
6. เด็กชายพิพัฒน์พล  พร้อมมิตร
7. เด็กหญิงมาริษา  ระวังภัย
8. เด็กหญิงมุกรินทร์  สุดสาคร
9. เด็กหญิงวราภรณ์  เพิ่มพูล
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ค้าไหมคำ
 
1. นางวิลาวรรณ  ทองแจ้น
2. นางทองจันทร์  เข็มทอง
3. นายอภิชาติ  อมรมุณีพงศ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กหญิงจิตรดาภรณ์   ลำดับ
2. เด็กหญิงชฏาพร   ริดคำ
3. เด็กหญิงชนกชนม์   จันทร์สี
4. เด็กหญิงดวงกมล   ดนตรี
5. เด็กหญิงนภารัตน์   สมพันธ์
6. เด็กหญิงพิมลแข   จันทา
7. เด็กหญิงสุนิสา   ชุมชมพู
8. เด็กหญิงเพชรศิรินันท์   เปียวไทสงค์
 
1. นายจักรกฤษณ์   ลำดับ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกันณิกา   อินเขียน
2. เด็กหญิงจันจิรา   วันชิน
3. เด็กหญิงชลธิชา   มาเที่ยง
4. เด็กหญิงณัฐวดี   หมีนิ่ม
5. เด็กหญิงปฏิพร   ก้อนจินดา
6. เด็กหญิงสุภาพร   บุตรหล่อ
7. เด็กหญิงอรวรรณ   คำสิงห์
8. เด็กหญิงอุษณิษา   พิมศรี
 
1. นายอ๊อด   สมพะมิตร
2. นางไพรวัลย์   วงรอบ
3. นางสาวกรรยารัตน์   กาศสกุล
4. นางฐิติกานต์   เขียนงาม
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ใจเรียน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมบุญ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงศ์ธิ
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ก่องตาวงศ์
5. เด็กหญิงอาภรณ์รัตน์  แก้วทอง
 
1. นางสาวณัฏฐวรนุช  ชุมภูทอง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงมนัสชนก  ศรีหนู
 
1. นางศิริธร  วงษ์งาม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชื้อประดิษฐ์
 
1. นางประไพ  เชื้อประดิษฐ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. เด็กหญิงรัชนี   น้อยเขียว
 
1. นางสาวขวัญเรียม   เจ็ดคำ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พ่อยะ
 
1. นางศิริธร  วงษ์งาม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โนนพยอม
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กมั่น
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงจิราภา  สีทา
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กมั่น
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เทพวารินทร์
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กมั่น
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กชายธนพล  ชื่นชมกลิ่น
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กมั่น
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงนริศรา  เอื้อกุศลสมบูรณ์
 
1. นางสาวพรรณอร  มหาธนกุล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงบังเอิญ  บานแย้ม
 
1. นางวรรณา  วิทิตกรกุล
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  หลวงนา
2. เด็กหญิงจินตนา  นิมานะ
3. เด็กชายพงศกร  พริ้งประเสริฐ
4. เด็กชายสรวิชญ์  ชาวนา
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จั่นจีน
 
1. นางจำรัส  วงษชิต
2. นางสีแพร  แสงเงิน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กหญิงสุพิชชา  พัว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วังมูล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 1. เด็กหญิงนิสากร  สุขเปรม
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  ทองเทศ
 
1. นางสุวรรณา  บวบขม
2. นางสาวยุพิน   จันทร์ฟัก
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนกฤต  เชยวัดเกาะ
2. เด็กหญิงปาริชาด  กระแสโท
 
1. นางสาวรุจิรา  พูลเพิ่ม
2. นายธนาวุฒิ  ประโคม
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิณัฐตา   รอดบวบ
2. เด็กชายธีรศักดิ์   ลาดใหล
3. เด็กชายนิธิกร   ชักสาย
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์   สมจิตร
5. เด็กชายอภิรักษ์  เรืองขำ
6. เด็กชายเหมกร   สายปาน
 
1. นายอ๊อด   สมพะมิตร
2. นายกี   จรลี
3. นางสาวกรรยารัตน์  กาศสกุล
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายถริวัฒน์   ประทาน
2. เด็กชายธนวรรษ  ประเสริฐศิลป์
3. เด็กชายภัทรพงศ์  ทับเปียง
4. เด็กชายวชิรวิทย์   พรหมมี
5. เด็กชายสรศักดิ์   การพิเศษ
6. เด็กชายอำนาจ   เขียวเมือง
 
1. นายอ๊อด   สมพะมิตร
2. นายกี   จรลี
3. นางบังอร   จรลี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. เด็กชายชนัต  โคมศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายณเรศ  ไผ่ล้อม
3. เด็กชายประวิทย์  พุ่มหมัน
4. เด็กชายพัชรพล  เชื้อโฮม
5. เด็กชายศุภวินท์  รัศมี
6. เด็กชายสราวุธ  แซ่หาญ
7. เด็กชายเก๊าจ้อย  แซ่เติ๋น
8. เด็กชายเอนก  แซ่เติ๋น
 
1. นายศุภกร  ไชยพัชรพร
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปั้นสำลี
2. เด็กหญิงช่อผกา  ครุธชาติ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภู่เผือก
4. เด็กหญิงน้ำฝน  สำลี
5. เด็กหญิงบุณยนุช  ตุ้มบุตร
6. เด็กหญิงปิยฉัตร  อินกอง
7. เด็กหญิงวรรณภา  พุฒนาค
8. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงสุข
9. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขะวรรณ์
10. เด็กหญิงเกวรี  เพ็ชรโนรา
 
1. นายบุญทวน  บัวจันทร์
2. นางบงกช  วงไพวรรณ
3. นางสาวยุพิน  วรรณสุผล
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงชลกานต์   หาญชุก
2. เด็กหญิงณัฐมน   ค้างคีรี
3. เด็กหญิงรัตนพร   คำนิมิตร
4. เด็กหญิงสิริรัตน์   นะทะสิริ
5. เด็กหญิงสุพัตรา   อินกันยา
 
1. นายประสงค์   นามกรณ์
2. นางสาวการะเกด   คุณาจันทร์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งบุตร
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ขำพงศ์
3. เด็กหญิงพรวิภา  พันธ์สน
 
1. นางมณี  เผือกใต้
2. นางพิเชษฐ์  อยู่เมือง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 1. เด็กหญิงณัชลิตา  สืบพันธ์
2. เด็กหญิงพุธิตา  โสดาศักดิ์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  โพธิ์เพชร
 
1. นางสาวดารณี  สมเพท
2. นายสิงห์คาร  เสมอใจ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกนกอร  อินผูก
2. เด็กหญิงณัฏนรา  กุลทนาวงษ์
3. เด็กหญิงภูริดา  มากมิ่ง
 
1. นางกฤตภรณ์  คชาธาร
2. นายดิเรก  คชาธาร
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กหญิงช่อเพชร   ไชนิท
2. เด็กหญิงวราภรณ์   เที่ยงตรง
3. เด็กชายสถิตคุณ   ยาน้อย
 
1. นายประดิษฐ์   เกิดมี
2. นายสุนทร  ชมชิต
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายพงศกร  กอกุม
2. เด็กชายวรวิทย์  ชูขันธ์
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
 
142 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงรัตนา  บุญยิ้ม
2. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญยิ้ม
 
1. นายทรงวุฒิ  ทิมวงษ์
2. นางสาวสุภาพร  บินทจร
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กหญิงชุติมา   ศรีสุขใส
2. เด็กหญิงพรรษา   เรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงวรัญญา   เที่ยงตรง
 
1. นางปาริชาติ   อินต๊ะกัน
2. นายวรรลพ   เกิดผล
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  จิตตะวิกุล
2. เด็กชายพงศธรณ์  ทรายคำ
 
1. นายภานุพงศ์  สิงห์คราม
2. นางพัชรินทร์  พรมอ่อน
 
145 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. นายธงชัย  ชุ่มใจ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เปลื้องปลิด
 
1. นางวิไล  แก้วเนตร
2. นายสุธรรม  บุตรศรี
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  ภรวรรณ
 
1. นายเชาวลิต  ประดิษฐ์
2. นายมานพ  หาญณรงค์
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงจิราภัทร  จักรสอน
2. เด็กหญิงฉัตรการ  ชยสรรพสิทธิ์
 
1. นางจันทร์แรม  นาจรัส
2. นายสุรพล  ถิรพงศ์พันธ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กชายสุกฤต   พรมอ่อน
2. เด็กชายอนุพงษ์   น้อยเขียว
 
1. นายสมบูรณ์   สอนปัน
 
149 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงผา 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำน้อย
2. เด็กหญิงวนิดา  ตาวงศ์เสน
 
1. นายพันศาศวัติ  การะแบก
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายจิรพันธ์  ศรนรินทร์
2. เด็กชายมงคล  เขี่ยวโพธิ์
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายนพรัตน์  สะท้านวัตร
2. เด็กชายนพเดช  เพ็งประภา
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายธีรพงษ์  นิลจันทร์
2. เด็กชายปัญญาวุธ  พรมชุ่ม
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ยอดแก้ว
 
1. นายชวลิต  เอี่ยมเขียน
2. นางตุลา  สุขสัมพันธ์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายชัยณรงค์  เพชรยอด
2. เด็กชายชาคร  เกตุขาว
3. เด็กชายทองพูน  จุ้ยขุนทอง
 
1. นายจณะศักดิ์  คำแสน
2. นายสุชาติ  หวังอินทร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากสาน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เหมือนหมอก
2. เด็กชายธนกฤษณ์  น้อยสุก
3. เด็กชายวิวัฒน์  คงสมรส
 
1. นายสว่าง  บุษรา
2. นางสาวละเอียด  ขันเงิน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กชายธนาศักดิ์  รอดฉ่ำ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ธรรมกุล
3. เด็กชายศิวัช  เหลือล้น
 
1. นางสาวณัฏฐวรนุช  ชุมภูทอง
2. นายศักดิ์กฤษ  จันทิมา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงจีรภา   ด้วงบาง
2. เด็กชายธนพนธ์    เป็นสุข
3. เด็กหญิงธนพร   อินทร์สอน
 
1. นางสุทัชชา   แย้มปั้น
2. นางเมธาวี  สวัสดิ์รักษา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงนภาพร   บุญเกตุ
2. เด็กหญิงพวงพร   พรมสอน
3. เด็กชายสุริยา   นามบุตร
 
1. นายประกิจ   แย้มปั้น
2. นางสุทัชชา  แย้มปั้น
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มจิ๋ว
2. เด็กหญิงณัฐกุล  ขวัญกุล
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  มีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศิริพร  ป่านฉะนี้
5. เด็กหญิงอริสา  กรรณิการ์
6. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ยาหลา
 
1. นายธีรภาพ  สังข์พันธ์
2. นางสาวธันวา  มากเหลือ
3. นางศรุดา  ศรีฟ้า
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  เวียนระวัง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุรวิทย์
4. เด็กหญิงบุปผา  จั่นเพชร
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เริ่มหาสุข
6. เด็กหญิงสาวิตรี  หลวงเอี่ยม
 
1. นางเจริญ  ทองแท้
2. นางสาวนพรัตน์  สิงห์กร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรศรี
2. เด็กชายธนภัทร  อารีรักษ์
3. เด็กชายพลกฤต  แย้มวงศ์
 
1. นางเรืองรอง  กุลวิริยวัฒน์
2. นายณรงค์  อินกอง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 1. เด็กหญิงรัตนวดี  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ติ้วคะลา
 
1. นายเสรี  สำอางค์
2. นายนราทิพย์  เชยวัดเกาะ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงกัญญา   อินทร์ศวร
2. เด็กหญิงจิราพัชร   สำเนียง
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์   โตจริง
 
1. นายบุญชอบ  เอี่ยมนุ้ย
2. นางสาวปาณิสรา  วงศ์เกตุ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กชายนครินทร์  เกตุแก้ว
2. เด็กชายพัชรพล  อ่ำโพธิ์
3. เด็กชายพิทวัส  รุ่งเจริญ
 
1. นายวันชนะ  บัวบังขัง
2. นางสาวพรพรรณ  จันทร์อินทร์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงธนัชญา  คงประจักร์
2. เด็กชายนโรดม  ทิมแช่ม
3. เด็กหญิงสุทธิตา   คำรุณ
 
1. นางสมบัติ  ช่วยเพ็ญ
2. นางสาวปาณิสรา  วงศ์เกตุ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์หล่ม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูขุนทด
3. เด็กหญิงวิภา  รุ่งเรือง
 
1. นางลาวัลย์  ดียิ่ง
2. นายพรชัย  พรมณรงค์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  กระทง
2. เด็กหญิงสมิตา  แก้วไทย
3. เด็กหญิงโญสิตา  จงใจ
 
1. นางสาวกฤษณรัตน์  ไชยวงศ์
2. นางสาคร   เชยวัดเกาะ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงน้องใหม่  สุขแสน
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แก้วขุนทศ
3. เด็กหญิงแสงดาว  เดสูงเนิน
 
1. นายโกวิท  บริสุทธิ์
2. นายประสงค์  เต็งแย้ม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  เพิ่มสุข
2. เด็กหญิงพิยดา  พยัคภาพ
3. เด็กหญิงวิภาดา  แบนท้วม
 
1. นางสาวกฤษณรัตน์  ไชยวงศ์
2. นางสาคร   เชยวัดเกาะ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีเชียงสา
2. เด็กหญิงวันวิสา  มูลฝุ่น
3. เด็กชายศรัญย์  กระฉ่อน
 
1. นางอรุณี  วงศ์เครือ
2. นางมณฑา  เต็งแย้ม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กหญิงลูกแก้ว  สำอางค์
2. เด็กหญิงวราเทพ  ชาติสุภาพ
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ต๊ะมะปุด
 
1. นายประมาณ  แสงรัศมี
2. นางปาริชาติ  สุขกันต์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พลท้าว
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สุขสอน
3. เด็กชายอรุณรุ่ง  กล่ำแกล้วกล้า
 
1. นายสมบัติ  ทรัพย์ศรี
2. นางรัชณี  อยู่สำราญ
 
172 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 1. เด็กหญิงสุวีรยา  คำเมือง
 
1. นางบุษบา  จั่นเพชร
 
173 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ   เทียนบุตร
2. เด็กชายชนาพร  ชายกลั่น
3. เด็กหญิงพิมชนก   เพชร์วิเศษ
 
1. นางสาวจรัสศรี   นกเพชร
2. นางสนุน    มูลกำเนิด
 
174 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายนราวิชญ์  อนันตะ
2. เด็กหญิงมณีภรณ์  ต๊ะคิงษา
3. เด็กหญิงวริศรา  ภูชมศรี
 
1. นางสาวฐิตินาท  ทองเจริญ
2. นางสาวนาตยา  บุญสม
 
175 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 1. เด็กหญิงรวินันท์  ทีปะนะ
 
1. นางกมลวรรณ  คีรีวัลย์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมมา
 
1. นางจำรัส  วงษชิต
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กหญิงมาริสา  ทะนันชัย
 
1. นางจุฬา  สลีวงศ์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายนพรัตน์  เมืองหลวง
 
1. นายเชวง  อุปถัมภ์
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายสุมินทร์  นุภาพ
 
1. นางจำรัส  วงษชิต
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงอภิชญา  โตจริง
 
1. นางสาวสายชล  ทาวงษ์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายกวินทร์  สำเนียง
 
1. นางสาวปนัดดา  เชิงคีรี
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกลับ 1. เด็กหญิงปนัสดา  เฉพาะตรง
 
1. นางพัชราภรณ์  วรรณโชค
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อบหอม
2. เด็กหญิงธัญญามาศ  อ่ำจันทร์
3. เด็กหญิงนิตยา  อายุครุฑ
 
1. นางสาวทัณฑิกา  วีระศิริวัฒน์
2. นางสาวอรุณี  พิมพ์น้อย
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายจิตรภาณุ  เมืองมูล
2. เด็กชายธนเทพ  บุญเจริญ
 
1. นางดวงรัตน์  โตงิ้ว
2. นายนิมิตร  ปิ่นทอง
 
185 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงนวพร   พันธ์สน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  งามวิลัย
 
1. นายณรงค์  สังข์ทอง
2. นางปุริมปรัชญ์  อินทิพย์
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 1. เด็กชายกิตติธัช   ตาเปี้ย
2. เด็กหญิงหนึ่งฤหัย   พุทธิยะ
 
1. นายสมนึก   จุดกันทา
2. นางสาวมนพร   พนะสันต์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กชายมิตรภาพ  พงศาวัฒนา
 
1. นางสาวกนกพร   เกตุเทศ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงผา 1. เด็กหญิงภารดา  ทาวงศ์ษา
 
1. นางนงเยาว์  กสิรักษ์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายรัชชานนท์  เข็มพล
 
1. นางเบญจางค์  พัตจร
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 1. เด็กชายกฤษณะ  นกเล็ก
 
1. นางกันยา  สมเพ็ชร์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   เกตุขาว
 
1. นางธานี  จับคล้าย
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงญาดามาศ  ขาวดี
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์นัด
4. เด็กชายธีรพันธ์  บัวภา
5. เด็กชายบรรดิษฐ์  เคียงข้าง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  นนทประศาสน์
7. เด็กชายเจตนิพัทร์  นานตระกูล
 
1. นางสาวพนิดา  ไต่ถาม
2. นางวิลาสินี  ปิ่นทอง
3. นายนิมิตร  ปิ่นทอง
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ขอบแก้ว
 
1. นายนิมิตร  ปิ่นทอง
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. นายอนันต์  จงบริบูรณ์
 
1. นางวัจนา  สำอางค์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงกนกพร   สันทัดงาน
 
1. นางสาวอรสา   คำบุตร
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ขันแก้ว
 
1. นางสาวกนกพร  เกตุเทศ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. เด็กหญิงกษมา  อินทร์ทอง
 
1. นางรุจิรา  น้อมเศียร
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงตะวัน  ชูหน้า
 
1. นางภัทรานิษฐ์  แหลมหลวง
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  มุ่งนากลาง
 
1. นางธนภร  ปรัชญาสุขสบาย
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายชาญวิทย์  สำลวน
 
1. นายนิมิตร  ปิ่นทอง
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายเยี่ยม  หล่อหลอม
 
1. นายสมชาย  แก้วเกตุ
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงนิศามณี  ทาคำ
 
1. นางสาวสรัลนุช  น้อมเศียร
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  เกิดพุ่ม
2. เด็กหญิงปนัดดา   กองกัญญา
3. เด็กหญิงอัญชลี   จ้อยนิล
 
1. นางสมพร  ใจหาร
2. นายสุภชัย  ใจหาร
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงลำไย  กองราชา
3. เด็กชายเฉลิมพร  ชาหนองหว้า
 
1. นายเพชร  ทิวงศ์ษา
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กชายทวีชัย  พุฒลพ
2. เด็กชายสมหวัง   ชูวิทย์
3. เด็กชายโภคิน   ประจงค์
 
1. นางสมพร  ใจหาร
2. นายสุภชัย  ใจหาร
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงจินตรา  ติ๊ปปะระ
2. เด็กหญิงรัตนา   ปินตาวงศ์
3. เด็กหญิงวาสนา  สีฟอง
 
1. นางอาภา  ล่องชูผล
2. นางมาลา  สะพรั่ง
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายอธิย์ธัช  ภิญโญ
2. เด็กชายอมรเทพ  โกสินทร์
 
1. นางชาญวิทย์  แสงเงิน
2. นายพยุงศักดิ์  แสนคำ
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1. เด็กชายสงกรานต์   ใจตึก
2. เด็กชายอชิรวิทย์   จอมประเสริฐ
 
1. นายชูศักดิ์   ขอบคุณ
2. นายวินัย   เพชรแบน
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์   ชูโฉม
2. เด็กหญิงสุภมาศ   มะลิวัลย์
 
1. นางสุนันทา   พิชยานนท์
2. นายวัลลภ   ทองพูน
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  มุ้งอย่าง
2. เด็กชายวุฒิชัย  แซ่ว่าง
3. เด็กชายสุชาติ  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวกนกพร   เกตุเทศ
2. นายณัฐวุฒิ  บัวเขียว
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เติมประชุม
2. เด็กชายพลภัทร  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สุขสบาย
 
1. นางสาววฤนดา  สืบสุยะ
2. นายอัศพงษ์  ชุมดวง