หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   22 ก.ย. 2557   23 ก.ย. 2557   24 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.3/1 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.3/3 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.3/4 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.3/5 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.3/5 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.6/1 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.3/1 22 ก.ย. 2557 13.00-16.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.3/3 22 ก.ย. 2557 13.00-16.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.3/4 22 ก.ย. 2557 13.00-16.00
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.5/1 22 ก.ย. 2557 13.00-16.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.4/1 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.4/2 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ห้องสมุด 22 ก.ย. 2557 13.00-16.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ห้องสมุด 22 ก.ย. 2557 13.00-16.00
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ห้องสมุด 22 ก.ย. 2557 13.00-16.00
4 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ห้องสมุด 22 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คณิตศาสตร์ 22 ก.ย. 2557 09.30-10.30
6 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คณิตศาสตร์ 22 ก.ย. 2557 09.30-10.30
7 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คณิตศาสตร์ 22 ก.ย. 2557 10.30-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้องป.1 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ป.2 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ป.3 22 ก.ย. 2557 09.00 -12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ป.4 22 ก.ย. 2557 09.00 -12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ป.5 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ป.6 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า เวทีห้องประชุมใหญ่ 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า เวทีข้างห้องประชุมเล็ก 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงอาหาร 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงอาหาร 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(เก่า) ห้องประชุมชั้น 2 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(เก่า) ห้องประชุมชั้น 2 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(เก่า) ห้องประชุมชั้น 2 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(เก่า) โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ชั้น 1 หลังพิธีเปิด 22 ก.ย. 2557 09..00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงยิมเนเซียม 22 ก.ย. 2557 9.00 น.เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงยิมเนเซียม 22 ก.ย. 2557 9.00 น.เป็นต้นไป
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 22 ก.ย. 2557 9.00 - 12.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 22 ก.ย. 2557 9.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ห้อง 1 22 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ห้อง 2 22 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ห้อง 3 22 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ห้อง 4 22 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ห้อง 5 22 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ห้อง 6 22 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ห้อง 7 22 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ห้อง 1 22 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ห้อง 2 22 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ห้อง 3 22 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ห้อง 4 22 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ห้อง 5 22 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ห้อง 6 22 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ห้อง 7 22 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ห้อง 8 22 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารประถม ชั้น 1 ห้อง 4/7 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารประถม ชั้น 1 ห้อง 4/7 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เตรียมอนุบาล 1 ชั้น 1 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เตรียมอนุบาล 1 ชั้น 1 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง 3/7 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง 3/7 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง 3/7 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง 3/7 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อนุบาล 2/6 ชั้น 2 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
10 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
11 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
12 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
13 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
14 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
15 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
17 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 22 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 22 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 22 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 22 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 22 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 22 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 22 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 22 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 22 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป..1/1 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.1/2 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.1/3 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.2/3 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.2/4 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.2/5 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.2/1 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.2/2 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.1/5 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.1/4 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ชั้น 2 ห้องใหญ่ทิศเหนือ 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ชั้น 3 ห้องใหญ่ทิศเหนือ 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ชั้น 3 ห้องใหญ่ทิศเหนือ 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้องเรียนร่วมชั้น 4 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้องภาษาอังกฤษชั้น 4 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้องประชุมสภานักเรียน 22 ก.ย. 2557 9.00 น.เป็นต้นไป
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้องประชุมสภานักเรียน 22 ก.ย. 2557 10.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คอม 2 22 ก.ย. 2557 08.30-10.30
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คอม 1 22 ก.ย. 2557 8.30-12.00
3 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คอม 2 22 ก.ย. 2557 8.30-11.30
4 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คอม 2 22 ก.ย. 2557 8.30-11.30
5 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คอม 2 22 ก.ย. 2557 8.30-11.30
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คอม 2 22 ก.ย. 2557 8.30-11.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ลานอเนกประสงค์หน้าห้องสมุด 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสมุด 22 ก.ย. 2557 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ 22 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.6/4 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.6/4 22 ก.ย. 2557 13.00-16.00
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้องพละ 22 ก.ย. 2557 09.00-11.00
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ข้างห้องสมุด 22 ก.ย. 2557 13.00-15.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.6/5 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง ป.6/5 22 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 3 ขวบ 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์สื่อฯ 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง ห้องวิชาการ 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]