หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   22 ก.ย. 2557   23 ก.ย. 2557   24 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 23 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง E-classroom 23 ก.ย. 2557 09.30-11.30
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง E-classroom 23 ก.ย. 2557 09.30-11.30
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง E-classroom 23 ก.ย. 2557 09.30-11.30
4 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คอม 1 23 ก.ย. 2557 09.30-12.00
5 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คอม 1 23 ก.ย. 2557 09.30-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.ตาก 23 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.ตาก 23 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.ตาก 23 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.ตาก 23 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.ตาก 23 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(เก่า) ห้องประชุมชั้น 1 23 ก.ย. 2557 08.30-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(เก่า) ห้องประชุมชั้น 1 23 ก.ย. 2557 08.30-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(เก่า) ห้องประชุมชั้น 1 23 ก.ย. 2557 08.30-16.00
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ห้องดอกเสี้ยว 23 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ห้องดอกเสี้ยว 23 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารประถม ชั้น 1 ห้อง 4/7 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
2 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารประถม ชั้น 1 ห้อง 4/7 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
3 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เตรียมอนุบาล 1 ชั้น 1 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
4 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เตรียมอนุบาล 1 ชั้น 1 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
5 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง 3/7 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
6 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง 3/7 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
7 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง 3/7 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง 3/7 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
9 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อนุบาล 2/6 ชั้น 2 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
10 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
11 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
12 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารประถม ชั้น 1 ห้อง 4/7 23 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
13 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารประถม ชั้น 1 ห้อง 4/7 23 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
14 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารประถม ชั้น 1 ห้อง 4/7 23 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
15 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เตรียมอนุบาล 23 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
16 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
17 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
18 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
19 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
20 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
21 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
22 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
23 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
24 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
25 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 9.00 น.เป็นต้นไป
26 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 9.00 เป็นต้นไป
27 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป
28 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
2 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ 23 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า อาคารเอนกประสงค์ 23 ก.ย. 2557 9.00 น.เป็นต้นไป
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สนามโรงเรียน 23 ก.ย. 2557 9.00 น.เป็นต้นไป
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สนามโรงเรียน 23 ก.ย. 2557 9.00 น.เป็นต้นไป
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อาคาร แม่ 80 23 ก.ย. 2557 9.00-12.00 และ 13.00-16.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อาคาร แม่ 80 23 ก.ย. 2557 9.00-12.00 และ 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คอม 2 23 ก.ย. 2557 08.30-11.30
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คอม 2 23 ก.ย. 2557 8.30-13.30
3 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คอม 2 23 ก.ย. 2557 8.30-13.30
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คอม 2 23 ก.ย. 2557 8.30-13.30
5 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คอม 2 23 ก.ย. 2557 8.30-11.30
6 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้อง คอม 2 23 ก.ย. 2557 8.30-11.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 23 ก.ย. 2557 08.30-12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 23 ก.ย. 2557 08.30-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ห้องสมุด 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ในห้องสมุด 23 ก.ย. 2557 13.00-16.00
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ในห้องสมุด 23 ก.ย. 2557 13.00-16.00
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ในห้องสมุด 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ลานอเนกประสงค์หน้าห้องสมุด 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ลานอเนกประสงค์หน้าห้องสมุด 23 ก.ย. 2557 13.00-16.00
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ลานเอนกประสงค์ข้างห้องสมุด 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก(ใหม่) ลานเอนกประสงค์ข้างห้องสมุด 23 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]