หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-tak1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวพิมภา คำภิระแปงโรงเรียนบ้านน้ำด้วนกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ต๊ะตาโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
3. นายเทพพร ฐิตะสารโรงเรียนบ้านหนองเชียงคากรรมการ
4. นางจันทกานต์ ยมเกิดโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯกรรมการ
5. นายสุริยา อินปัญญาโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางพรรณี ฟักทองอยู่โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ วงษ์ชัยโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางมะลิ พูนขวัญโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ วัดเก่าโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกานดา รู้เกณฑ์โรงเรียนบ้านหนองชะลาบกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางชลีพร นิลพันธุ์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสุดจิตต์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางสาวนฤมล น้ำเงินโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางจันทิรา เทพแก้วโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
5. นางกชกร คัมภีร์โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางปริญดา อินทร์ยาโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ศรีสุขโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นายโอฬาร เลี่ยมขาวโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นางสาววานิช จารุภาคโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางจันทนา ชูโฉมโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวประทุม โม้พวงโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นางสาวกันยารัตน์ เรืองศิลป์ประเสริฐโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางมาลี จันทราชโรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
4. นางสาวจงรักษ์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางรุ่งนภา เสนสมโรงเรียนบ้านนาโบสถ์น้อมมิตรอนุกูลกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา คงมาโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
2. นางสาวนวพร เข้มขันโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นายแสนชล ยินดีโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย ทองนามอญโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสาววาสนา จินนาโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอรุณี ทิอุดโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
2. นางบุญเรือง ยมเกิดโรงเรียนชูวิชาราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ นทีประสิทธิพรโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
4. นางนิตยา สุขมณีโรงเรียนบ้านท่าปุยตกกรรมการ
5. นางสาวประทีป พงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวนงเยาว์ กลิ่นเกษรโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
2. นางสาวนิตยา บุญช่วยโรงเรียนตากกวงกรรมการ
3. นางนวพรรณ อินต๊ะซาวโรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ หาวันโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
5. นางประทิน บัวทองโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางลำเพย ศิริพุฒโรงเรียนวัดปากห้วยไม้งามกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เขียนสังข์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางวัชรี เถินบุรินทร์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสุพร ธนทรัพย์ทวีโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
5. นางราตรี วงษ์ใหญ่โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ วงษ์สงวนโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศาตนันท์ คันธะเนตร์โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
3. นางมยุรี สิทธิกันโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสีจันทร์ นรีรักษ์ธนากรโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนารี ทองบุญยังโรงเรียนบ้านวังตำลึงกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญชู เครืออยู่โรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
2. นางสาวพิมพา ภักดีโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการ
3. นางมณี เขียนสังข์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
4. นางสาวน้ำทิพย์ คำอุดโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
5. นางรัชดาวรรณ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางศรีสุดา ไสยวงศ์โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
2. นางนิตยา บุญจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวธัญญาทิพย์ บานเพียรโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาคร ใสวงษ์โรงเรียนยางโองน้ำพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธนัชญา บุญเปี่ยมโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเบญจมาศ เชื้อต่อมาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
2. นางสดุดี ถมทองบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางสมใจ ผัดตุ่นโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพรวรีย์ ลิ้มสุวรรณโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวขวัญดาว ปันตาโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
3. นางวารุณี ตาตุ่นโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางธนเพ็ญ แหมา โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ยมลำภูโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาววิศรางค์ ธังดินโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางเยาวเรศ บัวทองโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
3. นางสาวปราณี แก้วมาโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
4. นางจันทรี ชัยแก้วโรงเรียนชุูวิชาราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวสินาภรณ์ ภู่ชมชื่นโรงเรียนสังกัดเอกชนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางกมลพร สาลีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา คงเมืองโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทรโรงเรียนศรีคีรีรักษ์กรรมการ
4. นายธนพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
5. นางพชรวรรณ บุญยาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางเยาวเรศ บัวทองโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
3. นางสาวปราณี แก้วมาโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
4. นางจันทรี ชัยแก้วโรงเรียนชุูวิชาราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวสินาภรณ์ ภู่ชมชื่นโรงเรียนสังกัดเอกชนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางกมลพร สาลีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา คงเมืองโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทรโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
4. นายธนพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
5. นางพชรวรรณ บุญยาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายปรีชา นาครัตน์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
2. นางดาวรุ่ง ขุขันธินโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางวิลาวรรณ ภู่ระย้าโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปรีชา นาครัตน์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
2. นางดาวรุ่ง ขุขันธินโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางวิลาวรรณ ภู่ระย้าโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายประวิทย์ ใจชื้นโรงเรียนเด่นวิทยากรรมการ
2. นางสาวนวินดา ทองคำโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอลิษา ชื่นนิรันดร์โรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ฯกรรมการ
4. นางสาวฐานิดา อินกรัดโรงเรียนบ้านนาโบสถ์ฯกรรมการ
5. นายชาตรี ภูมิวัชรโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
6. นางสาวรัชนีกร อินทฉิมโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
7. นางนิติมา บุญมาโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
8. นางสาวสินาภรณ์ ภู่ชมชื่นโรงเรียนสังกัดเอกชนกรรมการ
9. นางสาวจีรนันท์ จันทร์สายทองโรงเรียนบ้านคลองสักกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวจิรดา บุญเกิดโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางสาวนิตยา ยิ้มแย้มโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางสาวภัคจิรา ม่านเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
4. นางกาญจนา เพชรพินิจโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นายปรีดา เหลือบแลโรงเรียนบ้านน้ำด้วนกรรมการ
6. นางสาววัณณิตาร์ กองหินโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
7. นางสาวบุญเรียม พร้อมมูลโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นายตรีเนตร กากูลโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวชรพร บุญพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
2. นายกรีวุฒิ ก่อตันโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นายภควัต ทุชุมภูโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
4. นางสาวอัมพร บุตรวงศ์โรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญญาฤทธิ์ สาระวรรณ์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวอัจฉริยา สิงห์วีโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
7. นายสังสิทย์ แสนฤทธิ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
8. นางสาวณัฐกานต์ พันธ์ุบุญโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
9. นายไพศาล ย่างแก้วสกุลโรงเรียนสังกัดเอกชนกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมลิวัลย์ โนจิตรโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
2. นางจริยาภรณ์ เพียรนาคโรงเรียนบ้านวังไม้ส้านกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ อะคะปันโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
4. นางเดือนเพ็ญ ทำสุนาโรงเรียนวัดปากห้วยไม้งามกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการ
2. นางสาวสิริทิพย์ อินอยู่โรงเรียนบ้านหนองเชียงคากรรมการ
3. นางสาวชณิชกา แก้วดีโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายจิรพัฒน์ จริตบุญโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
2. นางสาวมัสลิน เขียวลำยองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ นันทวงษ์โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
4. นางสาวอาทิชา จันผงโรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
5. นางกนกวรรณ ตันคำสืบโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยา สอนสุวิทย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
2. นายวิทูล อยู่บุญโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางวาสนา ชูเมืองโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา สมภักดีโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ วงษ์ลำดวนโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางบังอร ประเสริฐผลโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา วันฟั่นโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พามาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
4. นายสุรเดช สุขเครือเกิดโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
5. นางพัทธวรรณ สุขเหลือโรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางภรณี งาเนียมโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางพัฒติกาล เพชรดงโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชลี ธรรมขันโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ สิทธิโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วิภา ยะถาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
2. นางปรารมภ์รัตน์ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ตันยาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอารีย์ มั่นแก้วโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
5. นายกชพร ล้อมรื่นโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางประเทือง วงษ์กาวินโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
2. นางรวีวรรณ เรืองอ่องโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางวันทนีย์ ปริมาริยะโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ แสนพรมโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ2กรรมการ
5. นางสาวนิธาภรณ์ พันธ์บุญโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายผดุง อุปคุตโรงเรียนบ้านแม่พะยวบกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา เด็ดขาดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
3. นายนิคม เทพวงศ์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
4. นายจาตุรนต์ ศรีจินดาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเกตุศิริ ภักดิสัยโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอมรฤทธิ์ คำบู้โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นายพิเชฐ พาแพงโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ วิเศษศักดิ์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ2กรรมการ
4. นางเปรมจิตต์ สมจิโนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายวุฒิพงค์ สุทธนะโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายจิรพัฒน์ จริตบุญโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
2. นางเครือนาถ วรรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นางสาวยุวธิดา เด็ดขาดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
4. นายจาตุรนต์ ศรีจินดาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นายนิคม เทพวงศ์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายผดุง อุปคุตโรงเรียนบ้านแม่พะยวบกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ปริมาริยะโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายนภดล ปราจันทร์โรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
4. นางสาวสิรินทร์ทิพย์ อินอยู่โรงเรียนบ้านหนองเชียงคากรรมการ
5. นางสาวมัสลิน เขียวลำยองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอมรฤทธิ์ คำบู้โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นายสมเกียรติ์ ชูเมืองโรงเรียนบ้านวังโพกรรมการ
3. นางสาวสุุนีย์ นันทวงษ์โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
4. นางสาวเกตุศิริ ภักดิสัยโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
5. นางสาวกันยา สอนสุวิทย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิทูล อยู่บุญโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการ
3. นางสาวนิธาภรณ์ พันธ์บุญโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ วิเศษศักดิ์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ2กรรมการ
5. นายนิคม เทพวงศ์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกรกฎ กล่ำบุตรโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายวุฒิพงค์ สุทธนะโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางสาวกชพร ล้อมรื่นโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ธรรมขันโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
5. นายสุรเดช สุขเครือเกิดโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ทิพเนตรโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางจิรพร ทองใหญ่โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายปกป้อง เมืองไสยโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ทิพเนตรโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางจิรพร ทองใหญ่โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายปกป้อง เมืองไสยโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชยชนะสงครามกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ทิพเนตรโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางจิรพร ทองใหญ่โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายปกป้อง เมืองไสยโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชยชนะสงครามกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมใจ เอื้อรุ่งเรืองสพป.ตาก เขต ๑กรรมการ
2. นายชูใจ ทรงเมฆสพป.ตาก เขต ๑กรรมการ
3. นายนางนันทนา อุ๊ดจิ๋วอนุบาลตากกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางรำเพย อุดมวงษ์สพป.ตาก เขต ๑กรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีปวนใจตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สงเคราะห์ ๒กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ แก้ววรรณสพป.ตาก เขต ๑กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ แก้ววรรณสพป.ตาก เขต ๑กรรมการ
2. นายสนั่น วงษ์ดีบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
3. นางวาสนา ยอดดำเนินหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ อรุณเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
2. นายอิศรา กรุณามิตรโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาวโสมวรรณ ยอดสุวรรณโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ อรุณเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
2. นายอิสรา กรุณามิตรโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาวโสมวรรณ ยอดสุวรรณโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสมชาย ยมเกิดโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
2. นายประสงค์ เข็มพลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ ไกรแสงโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาววิภาดา ต๊ะวงศ์โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสมชาย ยมเกิดโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ ไกรแสงโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แสนพรมโรงเรียน ตชด. ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ หมวดเมืองโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมนึก เรืองศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาววาสนา แก้วบวรรัตน์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายรักชาติ บัวทองโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี กลิ่นพูลโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. นายวีระยุทธ รอดประเสริฐเทศบาล 2กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมนึก เรืองศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาววาสนา แก้วบวรรัตน์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายรักชาติ บัวทองโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี กลิ่นพูลโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. นายวีระยุทธ รอดประเสริฐเทศบาล 2กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมนึก เรืองศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาววาสนา แก้วบวรรัตน์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายรักชาติ บัวทองโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี กลิ่นพูลโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. นายวีระยุทธ รอดประเสริฐเทศบาล 3กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอัษฎาพรรณ บัวงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางอนงค์พร ศรีสุวรรณดีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนา เจียมศิริสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ ตันจันทร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอัษฎาพรรณ บัวงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางอนงค์พร ศรีสุวรรณดีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนา เจียมศิริสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ ตันจันทร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอัษฎาพรรณ บัวงามข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางอนงค์พร ศรีสุวรรณดีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนา เจียมศิริสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ ตันจันทร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. พระมหาประสาน ธีรภทฺโทวัดมณีบรรพตวรวิหารกรรมการ
2. นายบุญส่ง สนใจข้าราชการบำนาญกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางศิริปัญญา บุญลือบ้านเนินมะลื่นกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ คงเฟื่องเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางปารณีย์ จิตตะบ้านหนองบัวใต้กรรมการ
4. นายชวลิต หนูวงษ์รอง ผอ.ร.ร.พลูหลวงวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎา มังกรแก้วตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2กรรมการ
6. นายวีรชัย สิงห์นันท์โรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางศิริปัญญา บุญลือบ้านเนินมะลื่นกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ คงเฟื่องเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางปารณีย์ จิตตะบ้านหนองบัวใต้กรรมการ
4. นายชวลิต หนูวงษ์รอง ผอ.ร.ร.พลูหลวงวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎา มังกรแก้วตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2กรรมการ
6. นายวีรชัย สิงห์นันท์โรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายต่อพงษ์ มาพงษ์อนุบาลตากกรรมการ
2. นางนฤมล คำปลิวทาบ้านหนองบัวเหนือกรรมการ
3. นายจิระโรจน์ จอกทองวัดสามเงากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายฆนศัพท์ มาเนตรบ้านนาโบสถ์กรรมการ
2. นายฤทธิ์ดี วงษ์กาวินบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นางสำเริง แก้วเมืองเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
2. นางอรสา จันทวงศ์โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
3. นายอภิชาติ เลื่อนชิด โรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
4. นายสุริ บงกชจินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสุภัทรา ป้าดีเหนือโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นายวิเชียร ภู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
3. นายประหยัด ยะถาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นายปิติ จินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2กรรมการ
2. นายสมชาย ยมเกิดโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายสุรินทร์ สายพิมพ์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางอภิญญา เพิ่มพูนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ไววิทยานนท์โรงเรียนบ้านชุมชนแม่ระวานสองแควกรรมการ
3. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
4. นายกตณพล สอนไวโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย กาน้อยโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
2. นายกรุณา ไววิทยานนท์โรงเรียนบ้านชุมชนแม่ระวานสองแควกรรมการ
3. นายนพดล คำตาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ์ แสงสุขโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
2. นายอดุลย์ คำทิพย์โรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
3. นายพิง ศรีเพ็ญโรงเรียนชูวิชาราษฎร์กรรมการ
4. นายจัตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชวนชัย ป้าดีเหนือข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสุรพล ฟักทองอยู่โรงเรียนวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
3. นางสาววันทนา เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นางภัทรวรรณ ยงค์ชัยโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา ป้าดีเหนือโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นายอภิชาติ เลื่อนชิดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
3. นายสุรินทร์ สายพิมพ์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายปิติ จินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
2. นางอรสา จันทวงศ์โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ไววิทยานนท์โรงเรียนบ้านชุมชนแม่ระวานสองแควกรรมการ
4. นางพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายกรุณา ไววิทยานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
2. นายประหยัด ยะถาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย ยมเกิดโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
4. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณา เพ็ชรคำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
2. นายนพดล คำตาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
3. นายกตณพล สอนไวโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา ไววิทยานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ภู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
2. นายพิง ศรีเพ็ญโรงเรียนชูวิชาราษฎร์กรรมการ
3. นางภัทรวรรณ ยงค์ชัยโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริ บงกชจินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสายสวาท ปัญญางามโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
2. นายอดุลย์ คำทิพย์โรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
3. นายชวนชัย ป้าดีเหนือโรงเรียนข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ฟักทองอยู่โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
2. นายวีรยุทธ แสงสุขโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ถาน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
2. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นางอภิญญา เพิ่มพูนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายวันชัย วรนุชโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายสมมาศ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายสมมาศ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี ทับนิลโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางปภาวรินท์ เลิศขามป้อมบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางมัลลิกา บัวสำลีโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางมัลลิกา บัวสำลีโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางมัลลิกา บัวสำลีโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางมัลลิกา บัวสำลีโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางมัลลิกา บัวสำลีโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางมัลลิกา บัวสำลีโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางมัลลิกา บัวสำลีโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางพัชรพร แรมนิลโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
2. นางสาวสุชาลินี บุญเอียโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ศรีปวนใจโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี ตาเปี้ยโรงเรียนสว่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวกีรติกร วงศ์รวีกีรติโรงเรียนบ้านท่าเล่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา เมืองโคตรโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
2. นางชวัลลักษณ์ บุญลือโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
3. นายองอาจ ธรรมศรโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสุกมล บุญยงค์โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์สายคำโรงเรียนบ้านนาโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวภัสรี ใจใสโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
2. นางตรีรัตน์ เชียงทองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางจันทร์สม สิงห์วีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
4. นายพีระพงษ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นายศราวุธ สมิทธิวัฒนกิจโรงเรียนท่าเล่กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางยุพิน ภิญโญยิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามกรรมการ
2. นางอาทิตา ดีนิยมโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ โสมิญะโรงเรียนบ้านวังโพกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางทัศณัญฆ์ นนทะศักดิ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
2. นางสาวรวิวรรณ หมายหมั้นโรงเรียนหนองเสีอพิทยาคมกรรมการ
3. นางอรทัย ทองมั่งโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา เสือด้วงโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วนกรรมการ
2. นางสาววรางคณา พิชญ์สังคมโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
3. นางสาวนัทธิชา แก้วสุตินโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพลกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางศุภิสรา อยู่ระหัดโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ์ จันฤทธิ์โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิชญาพร เชิญขวัญโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวชฎาพร เมืองครองโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2กรรมการ
5. นางสาวรัชฏาวรรณ ลี้นำโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ ไคล้คงโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร อ๊อดทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำด้วนกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ ดอกคำแดงโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางสาวนิสา เที่ยงอยู่โรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
5. นางสาวลักขณา พานิชกิจโรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางพิชญาพร เชิญขวัญโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ทองจิตติโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวรัชญา ชูคำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเรไร โต้ติ้นโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ ทองอ่ำโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
3. นางปาหนัน น้อยเอี่ยมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายภีรพันธ์ เดชะวงษ์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสุมัชญา จะวรรณะโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ ทองดีโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวจิรัฏฐ์ มีมุขโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
5. นางอัญชนา เกตุกลมเกลาโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
6. นางนริศรา ทองมีโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทธมน จูทิมโรงเรียนมัธโนทัยกรรมการ
2. Mr.Cheng zheng yangโรงเรียนตากกวงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวพัทธมน จูทิมโรงเรียนมัธโนทัยกรรมการ
2. Miss xiao kangโรงเรียนตากกวงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายอาคม เพ็ชรโตโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
2. นางสาววรรณวสา แก้วจันทร์เพชรโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
3. นางสาวอินทุอร ดีวังทองโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาววันริสา ขุนวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
2. นางสาวธนวรรณ พันธ์ทิพย์กุลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวดวงรชฏ มหาวงศนันท์โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางลาวัลย์ ฉิมชั้นข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางยุวดี คุตติวรัญญูผอ.โรงเรียนบ้านห้วยนึ่งกรรมการ
3. นางกาญจนพรรณ นุสิทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระโห้กรรมการ
4. นายกตณพล สอนไวครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางสาวมณฑิตา สืบเจ๊กโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวันชัย พบพืชข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. จ.ส.อ.เฉลี่ย เจริญวงศ์ผอ.โรงเรียนหินลาดนาไฮกรรมการ
3. นายจิระโรจน์ จอกทองครูโรงเรียนวัดสามเงากรรมการ
4. นายธวัชชัย อ่อนนุ่มครูโรงเรียนชูวิชาราษฎร์กรรมการ
5. นายพินิจ อำพันธ์ุ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนุตพล ธรรมลังกาผอ.โรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
2. นางสุภัทรา ป้าดีเหนือครูโรงเรียนอนุบาลกรรมการ
3. นายพิง ศรีเพ็ญครูโรงเรียนชูวิชาราษฎร์กรรมการ
4. นายวินัย ฉิมชั้นข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา สุภามงคลโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ เข็มพลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
2. นายกรุณา ไววิทยานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
3. นางศันสิตา คงปานโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นายอภิวุฒิ อินทน้อยโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
5. นางวาสนา ยอดดำเนินโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ เข็มพลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
2. นายกรุณา ไววิทยานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
3. นางศันสิตา คงปานโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นายอภิวุฒิ อินทน้อยโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
5. นางวาสนา ยอดดำเนินโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวลักขณา พานิชกิจโรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
2. นางจันทร ศรีคำเครือโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
3. นางลาภา ญาณกิจโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
4. นางสุมาลี สีอ่อนโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา คงมาโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
2. นางชนิดา ลือเฟื่องโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
3. นายนรพนธ์ จันชูมีโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2กรรมการ
4. นายสมพล รอดเกตุโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย ถาน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางมยุรี ศิรียานนท์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นางบุญเทียม ลิขิตสถาพรโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
3. นางพจนีย์ อุทจักรโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
4. นางอรทัย ทองมังโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
5. นางมัลลิกา กาน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนงนุช อนันตกาลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
2. นายกษิดิศ ดีวังทองโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
3. นางศรินธร ซ่อนกลิ่นโรงเรียนผาผึ้งพิทยาคมกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ พรหมปั้นโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นางสาวปิยะธิดา ธิสงค์โรงเรียนเทศบาลท 1 กิตติขจรกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายผิน ผัดตุ่น โรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร อ่อนแก้วโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯกรรมการ
3. นายมานพ จาดเปรมโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
4. นายทวีเดช คำนิลโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายบุญกิ่ง ซิวตาวงศ์โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสรวงสุดา หม่อมแปงโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิยะดา พลคิดโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสะท้าน สีอ่อน โรงเรียนบ้านเนินมะลื่นประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา คุ้มกล่ำโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ โมพันธุ์โรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
4. นางสาวสาธิยา ลำดับโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายผิน ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวประกายรุ้ง อุดมเกตุโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางสาวบุษบา อายุวัฒน์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ตรีธัญญาโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสะท้าน สีอ่อน โรงเรียนบ้านเนินมะลื่นประธานกรรมการ
2. นางสาวโสมวรรณ ยอดสุวรรณโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอิศรา กรุณามิตรโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายผิน ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายสุทน ใจคำโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ชุ่มจิตร์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาววรากร ทองทวีโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายผิน ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายสุรภัณฑ์ แสนต่างใจโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ บัวเกตุโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
4. นางสาวประกายทอง ธรรมชื่นโรงเรียนบ้านประดางกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบุญกิ่ง ซิวตาวงศ์โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ อรุณเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
3. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นางเสวนีย์ หลอมต้นโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบุญกิ่ง ซิวตาวงศ์โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง ประธานกรรมการ
2. นายไมตรี นาคประสิทธิ์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวภัทรพร การะแบกโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นางสาวจิตตวดี ภัทรธรรมาพรโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบุญกิ่ง ซิวตาวงศ์โรงเรียนรอดบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ วงษ์ต๊ะโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
3. นางนินัญญา มูลงามโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
4. นายอรรถพล หม่องสนธิโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายผิน ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายณตพนธ์ มุสิกปานโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล เจนกระบวนหัดโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา พามาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายผิน ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ บัวทองโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา เผ่ากลิ่นโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
4. นางสาวภัทิรา ช่างนาวาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี ใยระย้าโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์โรงเรียนบ้านวังไม้ส้านกรรมการ
4. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ใยระย้าโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์โรงเรียนบ้านวังไม้ส้านกรรมการ
4. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายฤทธิชัย ไชยโยโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
2. นายสัญญา วงษ์พานิชโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางสีวิสัย เขียวสีทองโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นายศุภกฤต บุญจินนาโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางชลัยรัตน์ วรพัฒน์โรจนาโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายฤทธิชัย ไชยโยโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
2. นายสัญญา วงษ์พานิชโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางสีวิสัย เขียวสีทองโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นายศุภกฤต บุญจินนาโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางชลัยรัตน์ วรพัฒน์โรจนาโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ หลอมทองโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชุ่มจิตร์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายสุวิทย์ จันทร์เคนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางจงจิตต์ เหลืองอรุณโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
5. นางสาวดาหวัน สุยะวงษ์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ หลอมทองโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชุ่มจิตร์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายสุวิทย์ จันทร์เคนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางจงจิตต์ เหลืองอรุณโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
5. นางสาวดาหวัน สุยะวงษ์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย กลิ่นเกษรโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ชัยเดชโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะกรรมการ
3. นางปัทมา ทำมาตาโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ เนื้อไม้โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางไกรวัลย์ กัญญาโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย กลิ่นเกษรโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ชัยเดชโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะกรรมการ
3. นางปัทมา ทำมาตาโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ เนื้อไม้โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางไกรวัลย์ กัญญาโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายกิตติ ยมเกิดโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ม้าชัยโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนกรรมการ
3. นางพิมพ์ชนา พิมพ์ธีรภักดีโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางพนิดา พรพาหาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางศรีสมหมาย แก้วมากโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายนิคม แก้วนาหลวงโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
2. นายจรูญ ทิพย์พิมพ์วงศ์โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นายบัณฑิต บุญทศโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมกรรมการ
4. นายจำเริญ จันทบุรีโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เอกเรื่องโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
6. นายธวัช คำแลข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกิตติ ยมเกิดโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ม้าชัยโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนกรรมการ
3. นางพิมพ์ชนา พิมพ์ธีรภักดีโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางพนิดา พรพาหาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางศรีสมหมาย แก้วมากโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิคม แก้วนาหลวงโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
2. นายจรูญ ทิพย์พิมพ์วงศ์โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นายบัณฑิต บุญทศโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมกรรมการ
4. นายจำเริญ จันทบุรีโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เอกเรื่องโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
6. นายธวัช คำแลข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสรรสิริ วศินรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางอรวรรณ เกียรติพัชรพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
3. นางสาวพิมพาพร เนียมรอดโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
4. นางวรรณีดี เชี่ยววานิชโรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
5. นางชูจิตร จิ๋วเอื้อยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสรรสิริ วศินรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางอรวรรณ เกียรติพัชรพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
3. นางสาวพิมพาพร เนียมรอดโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
4. นางวรรณีดี เชี่ยววานิชโรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
5. นางชูจิตร จิ๋วเอื้อยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนิวา กาวีโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
2. นางดรุณี ภู่คงโรงเรียนบ้านสบยมกรรมการ
3. นางสุพิศ สิงห์สกุลโรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา เนื้อไม้โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
5. นางอนุชิดา จันทราวุธโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนิวา กาวีโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
2. นางดรุณี ภู่คงโรงเรียนบ้านสบยมกรรมการ
3. นางสุพิศ สิงห์สกุลโรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา เนื้อไม้โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
5. นางอนุชิดา จันทราวุธโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจงกล บุญพิทักษ์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
2. นางพวงทอง อินจินาโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางอดุลย์รัตน์ บุญทศโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมกรรมการ
4. นางวัลภา อภัยภักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางกนกพรรณ แก้วศรีโรงเรียนบ้านสบยมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจงกล บุญพิทักษ์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
2. นางพวงทอง อินจินาโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางอดุลย์รัตน์ บุญทศโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมกรรมการ
4. นางวัลภา อภัยภักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางกนกพรรณ แก้วศรีโรงเรียนบ้านสบยมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพิศ ทิพยเกษรโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ ยุทธวงศ์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางวันดี เทภิกันโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
4. นางอารีย์ สิทธิบาลโรงเรียนบ้านทุ่งกงกรรมการ
5. นางสุมาลี คุณชื่นโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ ทิพยเกษรโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ ยุทธวงศ์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางวันดี เทภิกันโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
4. นางอารีย์ สิทธิบาลโรงเรียนบ้านทุ่งกงกรรมการ
5. นางสุมาลี คุณชื่นโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางจำลอง ใจเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นางกาญจนา ราชบุตรโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญแข วิชิตไพบูรณ์โรงเรียนตากกวงกรรมการ
4. นางสายพิมพ์ แสนพรมโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
5. นางกนกวรรณ นะมิตรโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเอราวรรณ หมื่นประศักดิ์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวชุลีพร จ๊ะสุนาโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางจงกล ชอบธรรมโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ หาญกิตติมงคลโรงเรียนบ้านหนองบัวใต้กรรมการ
5. นางดวงเนตร จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนิชรินทร์ จำปานิลโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางพิมพ์มาดา พ่วงพีอภิชัยโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ
3. นางเด่นจิตร พจมีนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
4. นางสาววิภาดา บุญเป็งโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสิริกัญญา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางเปี่ยมสุข เรืองงามโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นางสาละวิน วงษ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางณาตยา กำลังศรีโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
4. นางสาวภทรวรรณ คุ้มจั่นโรงเรียนบ้านน้ำด้วนกรรมการ
5. นางสาวอรณี มีเงินโรงเรียนเด่นวัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชนา เกตกมลเกลาโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
2. นางจรินทิพย์ วิสุทธิวัมมิกโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ ตั้นสกุลโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
4. นางเขมมิการ์ วงษ์หิรัญตระกูลโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. นางสุกัญยา พรมอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
6. นางเกษร สุยะลือโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ กันดาโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัญชนา เกตกมลเกลาโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
2. นางจรินทิพย์ วิสุทธิวัมมิกโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ ตั้นสกุลโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
4. นางเขมมิการ์ วงษ์หิรัญตระกูลโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. นางสุกัญยา พรมอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
6. นางเกษร สุยะลือโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ กันดาโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรุจิราภรณ์ ศรีขวัญม้าโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ วันพุธโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
3. นางนันทนา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางเนตรนภา เสือยันต์โรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ ดอกคำแดงโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
6. นางสุภาพ แก้วแสนตอโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
7. นางชัชฎาภรณ์ เสื่อนชิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุจิราภรณ์ ศรีขวัญม้าโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
2. นางเนตรนภา เสือยันต์โรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ ดอกคำแดงโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางสุภาพ แก้วแสนตอโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
5. นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
6. นายภัทรพงศ์ วันพุธโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
7. นางนันทนา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรุจิราภรณ์ ศรีขวัญม้าโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ ดอกคำแดงโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นางสุภาพ แก้วแสนตอโรงเรียนมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
4. นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากนกรรมการ
5. นายภัทรพงศ์ วันพุธโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
6. นางนันทนา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
7. นางเนตรนภา เสือยันต์โรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรุจิราภรณ์ ศรีขวัญม้าโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
2. นางเนตรนภา เสือยันต์โรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ ดอกคำแดงโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางสุภาพ แก้วแสนตอโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
5. นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
6. นายภัทรพงศ์ วันพุธโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
7. นางนันทนา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปาริชาติ ภิรมย์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
3. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา บัวงามโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางพิมพ์สุภา อักษรสวาสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ ทุมวงศ์โรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
7. นางเทียมจันทร์ อรรถโกวิทโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
8. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรัญญา ตระกูลชัยโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
2. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางทิพาพร แสนนรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยนึ่งกรรมการ
4. นายประวิทย์ ใจชื้นโรงเรียนเด่นวิทยากรรมการ
5. นางนิธิศา เชื้อทองโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ โฉมงามโรงเรียนพลูหลวงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกรรณิกา เกตุศีรีรัตน์กุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรัญญา ตระกูลชัยโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
2. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางทิพาพร แสนนรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยนึ่งกรรมการ
4. นายประวิทย์ ใจชื้นโรงเรียนเด่นวิทยากรรมการ
5. นางนิธิศา เชื้อทองโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ โฉมงามโรงเรียนพลูหลวงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกรรณิกา เกตุศีรีรัตน์กุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตาก ฯกรรมการ
2. นางสาวนฤมล โกสุวินโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ฟูเขียวโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตาก ฯกรรมการ
2. นางสาวนฤมล โกสุวินโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ฟูเขียวโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตาก ฯกรรมการ
2. นางสาวนฤมล โกสุวินโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ฟูเขียวโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตาก ฯกรรมการ
2. นางสาวนฤมล โกสุวินโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ฟูเขียวโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเนตรนภา เสือยันต์โรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
2. นางจีราพร นันตาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
3. นางคณัสนันท์ ชำนาญกิจโรงเรียนผาผึ้งพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิรินทร์ญา เครือพ่วงโรงเรียนบ้านนาโบสถ์กรรมการ
5. นางสาวพัชรา ก๋าเร็วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
6. นางจุรีมาศ นันตาโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
7. นายสงกรานต์ เครือมิโรงเรียนบ้านเนินมะลื่นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตาก ฯกรรมการ
2. นางสาวนฤมล โกสุวินโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ฟูเขียวโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตาก ฯกรรมการ
2. นางสาวนฤมล โกสุวินโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ฟูเขียวโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุวรัตน์ แย้มแบนโรงเรียนบ้านฉลอมกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิภา เกตุสระโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
4. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่กรรมการ
5. นางอารีย์ สิทธิบาลโรงเรียนบ้านทุ่งกงกรรมการ
6. นางสาวมยุรีรัตน์ แก้วสุขโรงเรียนอนุบาลร่มฉัตรกรรมการ
7. นายมนตรี พรมอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
8. นายยุทธนา กรรมสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางยุวรัตน์ แย้มแบนโรงเรียนบ้านฉลอมกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิภา เกตุสระโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
4. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่กรรมการ
5. นางอารีย์ สิทธิบาลโรงเรียนบ้านทุ่งกงกรรมการ
6. นางสาวมยุรีรัตน์ แก้วสุขโรงเรียนอนุบาลร่มฉัตรกรรมการ
7. นายมนตรี พรมอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
8. นายยุทธนา กรรมสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุวรัตน์ แย้มแบนโรงเรียนบ้านฉลอมกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิภา เกตุสระโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
4. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่กรรมการ
5. นางอารีย์ สิทธิบาลโรงเรียนบ้านทุ่งกงกรรมการ
6. นางสาวมยุรีรัตน์ แก้วสุขโรงเรียนอนุบาลร่มฉัตรกรรมการ
7. นายมนตรี พรมอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
8. นายยุทธนา กรรมสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางยุวรัตน์ แย้มแบนโรงเรียนบ้านฉลอมกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิภา เกตุสระโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
4. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่กรรมการ
5. นางอารีย์ สิทธิบาลโรงเรียนบ้านทุ่งกงกรรมการ
6. นางสาวมยุรีรัตน์ แก้วสุขโรงเรียนอนุบาลร่มฉัตรกรรมการ
7. นายมนตรี พรมอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
8. นายยุทธนา กรรมสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางยุวรัตน์ แย้มแบนโรงเรียนบ้านฉลอมกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิภา เกตุสระโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
4. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่กรรมการ
5. นางอารีย์ สิทธิบาลโรงเรียนบ้านทุ่งกงกรรมการ
6. นางสาวมยุรีรัตน์ แก้วสุขโรงเรียนอนุบาลร่มฉัตรกรรมการ
7. นายมนตรี พรมอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
8. นายยุทธนา กรรมสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนวลอนงค์ ม่วงมิตรโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
2. นางสุวดี ปัญญาคมโรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
3. นางประนอม แก้วสีนวลโรงเรียนบ้านวังโพกรรมการ
4. นางรัตนา สุขจี่โรงเรียนบ้านนาโบสถ์กรรมการ
5. นางจรุงจิต ต่อสุวรรณ คุ้มพะเนียดโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
6. นางพิกุล ศรีสุระศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
7. นางวธวภัรณ์ ษนวงษ์โรงเรียนตากกวงกรรมการ
8. นางขนิษฐา กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนวลอนงค์ ม่วงมิตรโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
2. นางสุวดี ปัญญาคมโรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
3. นางประนอม แก้วสีนวลโรงเรียนบ้านวังโพกรรมการ
4. นางรัตนา สุขจี่โรงเรียนบ้านนาโบสถ์กรรมการ
5. นางจรุงจิต ต่อสุวรรณ คุ้มพะเนียดโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
6. นางพิกุล ศรีสุระโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
7. นางวธวภัรณ์ ษนวงษ์โรงเรียนตากกวงกรรมการ
8. นางขนิษฐา กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมจิต มงคลดิลกโรงเรียนบ้านท่าเล่กรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษโรงเรียนบ้านหนองกระโห้กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พามาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
4. นางจิราภรณ์ สิงใสโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
5. นางสาวอิงตะวัน สมจันทร์โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
6. นางสาวรัตนา อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ
7. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมจิต มงคลดิลกโรงเรียนบ้านท่าเล่กรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษโรงเรียนบ้านหนองกระโห้กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พามาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
4. นางจิราภรณ์ สิงใสโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
5. นางสาวอิงตะวัน สมจันทร์โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
6. นางสาวรัตนา อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ
7. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณี พันธุ์พีชโรงเรียนบ้านวังไม้ส้านกรรมการ
2. นางพจนีย์ อุทจักรโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
3. นายชนพล มลิตโรงเรียนอนุบาลเพ็ชระกรรมการ
4. นางจันทปภา สืบวงษ์ฟักโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วนกรรมการ
5. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
6. นายธัญเทพ กัณฑาบุญโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
7. นางชลธิชา อินทฉิมโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
8. นางสาวชนากานต์ อินทะราชาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมณี พันธุ์พีชโรงเรียนบ้านวังไม้ส้านกรรมการ
2. นางพจนีย์ อุทจักรโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
3. นายชนพล มลิตโรงเรียนอนุบาลเพ็ชระกรรมการ
4. นางจันทปภา สืบวงษ์ฟักโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วนกรรมการ
5. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
6. นายธัญเทพ กัณฑาบุญโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
7. นางชลธิชา อินทฉิมโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
8. นางสาวชนากานต์ อินทะราชาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณี พันธุ์พีชโรงเรียนบ้านวังไม้ส้านกรรมการ
2. นางพจนีย์ อุทจักรโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
3. นายธัญเทพ กัณฑาบุญโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
4. นายชนพล มลิตโรงเรียนอนุบาลเพ็ชระกรรมการ
5. นางจันทปภา สืบวงษ์ฟักโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วนกรรมการ
6. นางชลธิชา อินทฉิมโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
7. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
8. นางสาวชนากานต์ ิิอินทะราชาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมณี พันธุ์พีชโรงเรียนบ้านวังไม้ส้านกรรมการ
2. นางพจนีย์ อุทจักรโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
3. นายธัญเทพ กัณฑาบุญโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
4. นายชนพล มลิตโรงเรียนอนุบาลเพ็ชระกรรมการ
5. นางจันทปภา สืบวงษ์ฟักโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วนกรรมการ
6. นางชลธิชา อินทฉิมโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
7. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
8. นางสาวชนากานต์ อินทะราชาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชนาพร พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพลกรรมการ
2. นางศิรินทร์ญา เครือพ่วงโรงเรียนบ้านนาโบสถ์กรรมการ
3. นายนิคม คงมีโรงเรียนธรรมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนงนุช คลุ้มขลังโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
5. นางสาวราตรี เขียวสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
6. นายจิรยุทธ เขียวมากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
7. นางวิจิตรา บัวประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม เพ็ชรโตโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
2. นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสันติ ฟูอินช่วยโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
5. นายสำเริง เสาสุขโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
6. นายธนพัฒน์ วงษ์พานิชโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
7. นายอภิชน เลื่อนชิตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม เพ็ชรโตโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
2. นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสันติ ฟูอินช่วยโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
5. นายสำเริง เสาสุขโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
6. นายธนพัฒน์ วงษ์พานิชโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
7. นายอภิชน เลื่อนชิตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรัฉรีย์ เกตุขำโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการ
2. นางพูลศรี ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่พะยวบกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา มหาวงศ์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางสาววันวิสา หมุดเขียวโรงเรียนบ้านสามเงากรรมการ
5. นางมัตติกา อินทร์สุขโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
6. นางประมวล มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
7. นางสาวนภาพรรณ ทองคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการ
2. นางพูลศรี ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่พะยวบกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา มหาวงศ์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางสาววันวิสา หมุดเขียวโรงเรียนบ้านสามเงากรรมการ
5. นางมัตติกา อินทร์สุขโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
6. นางประมวล มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
7. นางสาวนภาพรรณ ทองคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]