หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
2 นายไพศาล ปันแดน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
3 นายจิรวัฒน์ รักพ่วง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
4 นายบุญพร้อม แสนบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
5 นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
6 นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
7 นายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
8 นางรัชนีวัลย์ ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
9 นางสาวศศิธร สุวรรณพูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
10 นายสุพจน์ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
11 นายกรธนา วีรวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
12 นายวันชัย สนปี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
13 นางปณิสา นทีประสิทธิพร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
14 นายทวีป พึ่งคร้าม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
15 นายจิรวัฒน์ รักพ่วง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
16 นายอภิชัย นุชเนื่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
17 นายบุญพร้อม แสนบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
18 นายสมยศ ต่ายแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
19 นางสมใจ เอื้อรุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
20 นายนเรศ พันธ์บัว หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
21 นายสุรพงษ์ แก้ววรรณ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
22 นางสาวศิริวรรณ สมนันชัย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
23 นางวรรณศุภางค์ ทาปิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
24 นางสาวทิพย์วิมล ภู่ฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
25 นางสาวรัชเกล้า อำพลพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
26 นางสาวกาญจนา คัชมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
27 นายสันทัศน์ ตันยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
28 นายภิรมย์ นิช่างทอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
29 นายกำจร วงค์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
30 นายผิน ผัดตุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
31 นายมนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
32 นายบุญกิ่ง ซิ่วตาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
33 นายสะท้าน สีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะลื่น คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
34 นางรัชนีกร เครืออยู่ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
35 นายนเรศ พันธ์บัว ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
36 นางสาวณัฏฐณิชา บุณธรรม สำนักงานเทศบาลเมืองตาก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
37 นางสาวอมรรัตน์ มันตะสูตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
38 นางสาวกนิษฐา ปัญญาคม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลตาก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
39 นายอภินัยน์ ส่าพอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมูเซอ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
40 นางรสรินทร์ วังเวงจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าไม้แดง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
41 นางอาภร โพธิ์วัด ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
42 นายไพโรจน์ ฟักทองอยู่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
43 นางสาววารุณี สอนแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
44 นางสาวมณฑิรา อุ่นเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่สลิด เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
45 นางสาวชนิตย์นาถ สุรีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
46 นางสาวสุกัญญา อาจแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสว่างวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
47 นายคณิศ เนียลเซ็น เจ้าหน้าที่ธุรการบ้านป่ายางตะวันตก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
48 นางสาวอาทิตยานี เขมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเขื่อนภูมิพล เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
49 นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาตาโพ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
50 นายสีหราช พรมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวังหวายวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
51 นางสาวทิพย์อาภา เทียนบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
52 นายนรินทร์ อินทร์เขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
53 นายรักพงศ์ นิช่างทอง ครูโรงเรียนตากกวง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
54 นางสาวศิริวรรณ พลโต ครูโรงเรียนตากกวง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
55 นายถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
56 นายฉัตรชาย ดีดน้อย ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
57 นายฉัตรชาย ดีดน้อย ครู โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
58 นางอาภร โพธิ์วัด ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
59 นางสมใจ เอื้อรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
60 นายรักษ์พงศ์ นิช่างทอง ครูโรงเรียน ตากกวง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
61 นางสาวชนิตย์นารถ สุรีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนพระบรมธาตุบ้านตาก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
62 นายนรินทร์ อินเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
63 นายไพโรจน์ ฟักทองอยู่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
64 นางสาวสุกัญญา อาจแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสว่างวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
65 นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปัก ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
66 นางสาวมณฑิรา อุ่นเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนอาทิตย์อุทัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
67 นางสาวชูใจ ทรงเมฆ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
68 นายสมยศ ต่ายแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
69 นางสาววารุณี สอนแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
70 นายคณิศ เนียลเซ็น เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนเจ้าพ่อเขาแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
71 นางสาวอมรรัตน์ มันตะสูตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
72 นางสาวอาทิตยาณี เขมา เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนเจ้าพ่อเขาแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
73 นางสาวกนิษฐา ปัญญาคม ธุรการโรงเรียนอนุบาลตาก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
74 นางสาวศิริวรรณ พลโต ครูโรงเรียนตากกวง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
75 นางรจรินทร์ วังเวงจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าไม้แดง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
76 นายอภิชัย นุชเนื่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
77 นางรำเพย อุดมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
78 นายอภินัยน์ ส่าพอ ธุรการโรงเรียนบ้านมูเซอ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
79 นายสีหราช พรมจันทร์ ธุรการโรงเรียนวังหวายวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
80 นายสุรพงษ์ แก้ววรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
81 นายอรรถพร คำธร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
82 นายจิรวัฒน์ รักพ่วง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
83 นางกรุณา พยัคฆชนม์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
84 นางมัณฑนา ทังดิน ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
85 นางสาวศิริวรรณ สมนันชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
86 นายถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์ ครู โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
87 นางสาวพรทิพย์ เฉียบแหลม ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
88 นายนเรศ พันธ์บัว ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
89 นางสาววรางคณา พิชญ์สังคม ครูโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
90 นางสาวมณฑา อ๊อดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
91 นางลัดดาวัลย์ แก้ววรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
92 นางสาวทิพย์อาภา เทียนบุตร เจ้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
93 นางสาววรางคณา พิชญ์สังคม ครูโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
94 นางสาวมณฑา อ๊อดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]