รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามเงา 1. เด็กหญิงภาพิมล  แสงเพ็ชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  เหยือดล้ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงเอื้ออารี  มีใจเจริญ
 
1. นางมยุรี  ศิริยานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กหญิงเกษมศรี  ท้องฟ้าธำรง
 
1. นางนาถนภา  ดอกคำแดง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เสือด้วง
 
1. นางสาวประทุม  โม้พวง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ทองอรุณศรี
 
1. นางสมหมาย  เกิดแพร่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาดา  บุญเมือง
 
1. นางชลีพร   นิลพันธุ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงศิราสิณี  ฝ่ายผิดชอบ
 
1. นายวันชัย  แสงเนตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  ทิมอ่วม
 
1. นางมาลี  นวลนิ่ม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ยมเกิด
 
1. นางนงลักษณ์  ยมลำภู
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มาคุ้ม
2. เด็กหญิงพลอย  สีสเกตุ
3. เด็กหญิงวรรณพร  เม่นกสิกรรม
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีปวนใจ
2. นายนรพนธ์  จันชูมี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤตินันท์  จีบโจง
2. เด็กหญิงสมิตา  บัวคำ
 
1. นางกรองทอง  ดำนิล
2. นางสาววานิช  จารุภาค
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  เขม้นเขตการ
2. เด็กหญิงไพรลิน  โตอุ่นเพชร
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ทองนามอญ
2. นางสาวอุบล  ซิวตาวงค์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัสยา  สิงใส
 
1. นางสาวสุจรรยา  ยศบุรุษ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงณัฐชา  นิยมพัฒนาพาณิชย์
 
1. นางตุลารัตน์  พิมนิสัย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 1. เด็กชายชาณุรัตน์  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายทอง  แซ่ย่าง
3. เด็กชายป้อจัว  แซ่ย่าง
 
1. นายพิเชษฐ์  แสนยาสมุทร์
2. นางสาวกาญจนา  เครืออยู่
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงญาณวดี  อรรถพันธุ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทับทอง
3. เด็กหญิงสิริญาพร  จิรนันทิพงศ์
 
1. นางนิติมา  บุญมา
2. นางกาญจนา  เพ็ชรพินิจ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงจิราพร  พรมบุญชู
2. เด็กหญิงดวงหทัย  หวายแก้ว
3. เด็กชายรฐนนท์  ทองใบ
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สิงห์วี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายรัตนโชติ  สาดอ่อน
2. เด็กหญิงศิริสกุล  ขำขาว
 
1. นางวิลาวรรณ  ภู่ระย้า
2. นางเปรมจิตต์  สมจิโน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ต๊ะวงษ์
2. เด็กชายสุทธิพจน์  อุทิศรัมย์
 
1. นางวิลาวรรณ  ภู่ระย้า
2. นางเปรมจิตต์  สมจิโน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำทิพย์
 
1. นางเขมมิการ์  วงศ์หิรัญตระกูล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่จ๊ะ
 
1. นายพิเชษฐ์  แสนยาสมุทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงพรพิมล  เพ็ญเข็ม
 
1. นายธนากร  ทำมาตา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกัมปนาท  จี๋คีรี
2. เด็กชายภาคิน  เจริญพิทักษ์
3. เด็กชายสหัส  เจนสิราสุรัชต์
 
1. นางวันทนีย์  ปรมาริยะ
2. นางบังอร  ประเสริฐผล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงกิตติพร  ดาวเรือง
2. เด็กชายชญานนท์  วงศ์คำ
3. เด็กชายอดิศร  พิมพา
 
1. นางเปรมจิตต์  สมจิโน
2. นายบุญกลิ่น  กาวิลเครือ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กชายอธิปไตย  ใบป้อ
2. เด็กหญิงอภิชญา  เสงี่ยมศักดิ์
3. เด็กหญิงอริสรา  อุปสม
 
1. นางสาวยุวธิดา  เด็ดขาด
2. นางสาวภัสรี  ใจใส
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิดา  ภูมิวงศ์พันธ์
2. เด็กชายสมชาย  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงสุนิตา  เล่าพันธ์
 
1. นางสาวปริญญา  แสนดวงแก้ว
2. นางสาวทิพย์รัตน์  บัวเผื่อน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 1. เด็กชาย พิชญา  อินทร์จับ
2. เด็กชายธนพล   จินะชัย
3. เด็กชายธนวิชญ์   จิรประนันท์
 
1. นายบัณฑิต  บุญทศ
2. นางอดุลย์รัตน์   บุญทศ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กชายพิทักษ์  คีรีประภพ
2. เด็กชายฤทธิไกร  ศรีวนาตระกูล
3. เด็กชายสุรชัย  นวลแขธารา
 
1. นางสุนิสา  นวลละออง
2. นางปราณี  หลอมทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงกันติชา   แซ่กือ
2. เด็กหญิงพรนภัส   คำไหว
3. เด็กหญิงวราภรณ์   กระดานลาด
 
1. นางสาวณัฏฐธิญา  นันทิพัฒน์ธนกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงฐณมาศ  แทนลึง
2. เด็กชายธนพงษ์  ลือสันเทียะ
3. เด็กหญิงสิริกร  แก้วบุญธรรม
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  สิทธิ
2. นางดวงเนตร  จันทร์อ้น
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายการัณยภาส  อ่อนจิ๋ว
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันหมวก
 
1. นางจิราภรณ์  อินทร์พรหม
2. นางคณารัตน์  คุณชัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงทิวาพร  พรหมศิริ
2. เด็กหญิงมณฑิตา  จันทปา
 
1. นางประเทือง  วงษ์กาวิน
2. นางปัทมา  ภู่สวาสดิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 1. เด็กชายบอม  เมามาก
2. เด็กชายพลวัฒน์  หีบทอง
 
1. นายประเทือง  จันทราช
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 1. เด็กชายพีรพล  ไทยแท้
2. เด็กชายภาณรินทร์   บุญธรรม
 
1. นายสุรเดช  สุขเครือเกิด
2. นายแสนชล  ยินดี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 1. เด็กชายกฤษฎา  สายยิ้ม
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เสือชิด
 
1. นายสุรเดช  สุขเครือเกิด
2. นายแสนชล  ยินดี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 1. เด็กชายจีรายุทธ  เอมอยู่
2. เด็กชายทรงพล  สีลู่
 
1. นายแสนชล  ยินดี
2. นายสุรเดช  สุขเครือเกิด
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายประมวลศักดิ์  ปานยิ้ม
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สายเสือ
 
1. นายนายประสาท   โตพันธุ์
2. นางสาวอัจฉริยา  สิงห์วี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกลมชนก  -
2. เด็กหญิงกัลยกร  แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงกุลพัชร  แตงบุญรอด
4. เด็กหญิงธีดาภรณ์  ประเสริฐศรี
5. เด็กหญิงสรัลพร  สดสี
 
1. นางสาวพันธกานต์  เหลืองศิริวัฒนา
2. นางชไมพร  บุญไทร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 1. เด็กหญิงกมลรส  อุ่นปิง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เอี่ยมพุก
3. เด็กหญิงดาริกา  เปี่ยมเปิม
4. เด็กหญิงดารินทร์  เปี่ยมเปิม
5. เด็กหญิงแพรวา  เครืออินทร์
 
1. นางสาวทิพย์อาภา  เทียนบุตร
2. นางบุญชู   คุ้มวงษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงทิตยา  เสาร์ทอง
2. เด็กหญิงนภัสสร  โสมา
3. เด็กหญิงนันทิกา  นนทะโคตร
4. เด็กหญิงนุสบา  พิมภาค
5. เด็กหญิงสมพิศ  สายโสภา
 
1. นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ
2. นางสาวธัญญาทิพย์  บานเพียร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  แก้วสุติน
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โกรินทร์
3. เด็กชายธนกฤต  น้อยเกตุ
4. เด็กหญิงวรรณวนัช   แย้มจับ
5. เด็กชายสรศักดิ์  วงษ์แก้ว
 
1. นางอุมารินทร์  ชวาลกิจ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชูวิชาราษฏร์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตนะ
2. เด็กหญิงนราภรณ์  มั่นเมือง
3. เด็กหญิงนลินี  นวลเบียน
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  จิ๋วปัญญา
5. เด็กหญิงอรวรรณ  จิ๋วปัญญา
 
1. นางเรณู  สลีวงษ์
2. นางจันทรี  ชัยแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กุลบุตรดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมสายบัว
3. เด็กหญิงศศิพร  บุตรพรหม
4. เด็กหญิงสมฤดี  ผิวชะอุ่ม
5. เด็กหญิงสายฝน  บุญมา
 
1. นายนรพนธ์  จันชูมี
2. นางสาววราภรณ์  ศรีปวนใจ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายทัศน์ไท  พลับวังกล่ำ
2. เด็กชายธนากร  สุมะวงษ์
3. เด็กชายพัฒนพงษ์  ศรีชาติ
4. เด็กชายศุภวิชญ์  สืบแย้ม
5. เด็กชายเมธี  จันเต็ม
 
1. นายทวิชากร  หลวงวงค์
2. นายนิธิวุฒิ  ณ น่าน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนวันต์  ชาญฟั่น
2. เด็กหญิงบุญญิสา  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงลักษิกา  นามศักดิ์
4. เด็กหญิงสุภัสสร  พลซื้อ
5. เด็กชายอัศราวุธ  พุทธวงศ์
 
1. นางสาววารุณี  บุญมา
2. นางสาวภัทิรา  ช่างนาวา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 1. เด็กชายกั๋ว  แซ่วือ
2. เด็กหญิงดารัตน์  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงดาราพร  แซ่ว่าง
4. เด็กชายธนโชติ  ทิศกุลสว่าง
5. เด็กหญิงนิดา  ภูมิวงศ์พันธ์
6. เด็กชายประภาส  แซ่เถา
7. เด็กหญิงปัทมา  แซ่ว่าง
8. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ทิศกุลสว่าง
9. เด็กหญิงวรพรรณ  แซ่ว่าง
10. เด็กชายศึกษา  แซ่ว่าง
11. เด็กชายสมชาย  แซ่ว่าง
12. เด็กหญิงสุรี  วงศ์วานศิริ
13. เด็กหญิงอนุสรา  แซ่โซ้ง
14. เด็กชายอัครพล  กัญจน์ไพสิฐ
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทิศกุลสว่าง
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์   บัวเผื่อน
2. นายเสกข์  สินเทพ
3. นายทวีเดช  คำนิล
4. นางสาวปริญญา  แสนดวงแก้ว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายชวฤทธิ์  เลาว่าง
2. เด็กชายธีรเดช  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงบุษบา  ยืนยงคีรีมาศ
4. เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงรัตนา  ยืนยงคีรีมาศ
6. เด็กชายราเมศ  อัศกรรณ
7. เด็กชายศิลา  นิธิเมธา
8. เด็กชายศุภลักษณ์  แซ่ว่าง
9. เด็กชายสมคิด  แซ่ว่าง
10. เด็กชายสมชาย  แซ่ว่าง
11. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่ย่าง
12. เด็กชายเกษม  แซ่โซ้ง
13. เด็กชายเทพศุกร์  แซ่ย่าง
14. เด็กชายเน็ง  แซ่ว่าง
15. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ว่าง
16. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แซ่ย่าง
17. เด็กชายเมธัส  แซ่ย่าง
18. เด็กชายไกรยุทธ  แซ่ว่าง
19. เด็กชายไกรวิท  มีเอื้อย
20. เด็กชายไชยา  วัชรวนา
 
1. นางทุติยภรณ์  โพร้งพนม
2. นางนันทนา  มูลงาม
3. นางสาวพจนา  นาคปูน
4. นายประสิทธิ์  อินทฉิม
5. นางสาวไพนาริน  เย็นใจ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขเพ็ง
 
1. นางสาวพรรณราย  โมรา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วงษ์กลม
 
1. นายอภิชาต  เลื่อนชิด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ใจสา
 
1. นางศิภากรณ์  สาริกา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายธีรดา  ศิริ
2. เด็กหญิงนิชา  เนติธรรมรัตน์
 
1. นางจรุงจิต  ต่อสุวรรณ คุ้มพะเนียด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 1. เด็กชายธนากร  บุญทศ
2. เด็กหญิงปณิดา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางลาภา  ญาณกิจ
2. นางสาวทัศนีย์  นทีประสิทธิพร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงจันทรกานติ์  กงศูนย์
2. เด็กชายณัฐพล  ปะตินังเต
 
1. นางสาวพรประภา  แสนประเสริฐ
2. นายสมศักดิ์  แสนพรม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  ไชยธรงรัตน์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  มากเมือง
3. เด็กชายชลชาติ  ชูช่วง
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  เหล็กเพชร์
5. เด็กชายธนชิต  พรมสี
6. เด็กชายธีรภัทร  เสรีไทย
7. เด็กชายนราชัย  กาวีวน
8. เด็กชายพงศกร  จุลกระเศียร
9. เด็กชายวิวรรทน์  พึ่งอ่อน
10. เด็กชายอธิศ  ทองอยู่
 
1. นางสิริลักษณ์  มาภรณ์
2. นางอารีย์  ชำนิเขตรการณ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เล่าศิลาวัฒน์
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  อาชีวพฤกษากิจ
3. เด็กหญิงจิตราภรณ์   เสกสกุล
4. เด็กหญิงจินดาพร  เสกสกุล
5. เด็กหญิงดาริน  แซ่จ้าง
6. เด็กหญิงนัฐนันท์  มากสกุลกิจ
7. เด็กหญิงบุษกร  แซ่ว่าง
8. เด็กหญิงปภาดา  แซ่ม้า
9. เด็กหญิงประภัสสร  -
10. เด็กหญิงปิ่นมณี  แซ่เฮ่อ
11. เด็กหญิงวิภวา  แซ่จ๊ะ
12. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ย้าง
13. เด็กหญิงอริษยา   แซ่ม้า
14. เด็กหญิงอังคนา  แซ่ม้า
15. เด็กหญิงแจ่มศรี  เสียงก้องภูผา
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
2. นางสาวสวรรญา  ฤทธิ์ขุน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณเชษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  อินแตง
3. เด็กหญิงปณิตา  กมลฉ่ำ
4. เด็กหญิงภาวดี  สายเปีย
5. เด็กหญิงมนัสวี  เสือวรสิงห์
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เดชเดชะ
7. เด็กหญิงศยามล  โกสิตานนท์
8. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ผัดอ่อนอ้าย
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หมูจุน
10. เด็กหญิงสิตาพร  ใบบัว
11. เด็กหญิงสุพัตรา  มาพุ่ม
12. เด็กหญิงอัญชิสา  สีมี่
13. เด็กหญิงอารีวรรณ  พยัคฆจุลกฤต
14. เด็กหญิงอุริศยาภรณ์  สายตรง
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คุ้มภัย
 
1. นางไพลิน  จารี
2. นายสิทธิพร  พากเพียร
3. นางพิชญา  ทับประดิษฐ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงปกิตตา  ขำทัพ
2. เด็กหญิงอรไพลิน  สอนผุย
 
1. นางรุ่งนภา  จินดาสุทธิ์
2. นางสาวบุญทิน  บุญมา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายอนุวัฒน์  จอยแปง
2. เด็กหญิงเอราวรรณ  จันทร์เต็บ
 
1. นางสุธาธินี  ปาแดง
2. นางสาวนิรมล  มหาวรรณ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พึ่งจันทร์
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงสุภาพร   ทนุเดชคีรี
 
1. นายรักชาติ  วาจาอนุกูล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พระสิทธิเกตุกัน
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  เอี่ยมหมวก
 
1. นางมาลัย  สุขสบาย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงพรนภัส  ม่วงมิตร
 
1. นางสุภัทรา  ป้าดีเหนือ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงประภัสสร   สัมโย
 
1. นางศิริวรรณ   แสงทอง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  ทองประสาร
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. นางสาวพิมนภา  สุทธิ
 
1. นายประทีป  เนตรสุวรรณ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์   แซ่เถ้า
2. เด็กหญิงแก้วมณี   แซ่ล่อ
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  คำอุด
2. นางสาวจุรีรัตน์   นาคสวาท
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยืนยงคิรีมาศ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เลาย้าง
 
1. นางภาวิณี  มงคล
2. นายประสิทธิ์  อินทฉิม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงบุษบา  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวดวงใจ  เจาะดำ
2. นายสุรินทร์  สายพิมพ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงธัญญา  พลศิริชัย
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถึงอ่วม
2. เด็กชายพีรวิทย์  แสงคำ
3. เด็กหญิงอัญชัน  กาละ
 
1. นางสาวดวงพร  ใจมา
2. นางสาวปวีณา  เฟื่องฟู
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ปันเงิน
2. เด็กหญิงจิตรานุช  สาคร
3. เด็กหญิงนันทิตา  รอดรัตน์
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
2. นายโอ  มั่นคง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. นายธนิน  ทรัพย์อยู่
2. นายอนุชา  ไกรโต
3. นายอาสา  มณีพร้าว
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
2. นางรุ่งรัตน์  วงค์ลำดวน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกันต์ไชย  คำญาติ
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายศุภกิตต์  สำอางค์
 
1. นายวันชัย  นาคสังข์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวเขียว
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 1. นายนิตินัย  คำแก้ว
 
1. นายอิทธิศักดิ์  กาญจนคงคง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายศุภวืชญ์  สุขเกษม
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพลวัต  โทนสังข์อินทร์
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายศุภิชัย  พวงเงิน
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  เกิดป้อม
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  ทองมาก
 
1. นายสมชาย  รอดคุ้ม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงชนิภา  เครือยา
 
1. นายวิริยะ  สาระเกตุ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กหญิงมุทิตา  เจือจันทร์
 
1. นางเพ็ญศรี  อึ้งพงษ์ธิป
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงพรพชนก  ศรีสำโรง
 
1. นายวิริยะ  สาระเกตุ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ม่วงไหม
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ต๊ะคำ
 
1. นางสาวจิตติมา  วโรดมบัณฑิต
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงชยุตรา  หมีนิ่ม
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 1. เด็กชายปัญญา  เสริมทองหลาง
 
1. นางสุมาลี  คุณชื่น
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายวัฒนา  ปัญญาถา
 
1. นายวิเชียร  ภู่ประเสริฐ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  นิลประดับ
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงดาดา   วนาเฉลิมเขต
 
1. นายชูศักดิ์   สังสีแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกนก  ปรีชา
2. เด็กชายกิตติ  เพราะดำ
3. เด็กหญิงจินทิมา  บุบผา
4. เด็กชายชนะวงศ์  แสนเขื่อน
5. เด็กชายณัฐพงษ์  สงเปรื่อง
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวเขียว
7. เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีวิชัย
8. เด็กชายปัญญาพล  อุปถัมภ์
9. เด็กชายอัฑฒ์  วิจารณ์พล
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
2. นายพีระพงษ์  วรรณสุทธิ์
3. นางสาละวิน  วงษ์โพธิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กชายจักรี   ฟักทองอยู่
2. นายดนตรี  รุ่งระวี
3. เด็กชายทักดนัย   ภูสีดิน
4. เด็กชายนภดล  ภูมี
5. เด็กชายนวพล  เทพแสน
6. เด็กชายพลวัต  บัวจันทร์
7. เด็กชายวรกร  มาพุ่ม
8. เด็กชายวัชพล   แสนอินต๊ะ
9. เด็กชายวีรภัทร  อยู่เกตุ
10. เด็กชายวุฒิกร   จูมาศ
11. เด็กชายสราวุฒิ   อินทฉิม
12. เด็กชายอนุวัฒน์  บริเวณ
 
1. นายชูศักดิ์   สังสีแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงค์ชารี
2. เด็กชายกฤษฎิ์  ทองศร
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปานชื่น
4. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีระบาย
5. เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี
6. เด็กชายทวีสิน  อิ่มเอม
7. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  มีห่วง
8. เด็กชายธนพล  พันสมุทร
9. เด็กชายธนาวุฒิ  สมสรวย
10. เด็กหญิงนภสร  บุญยงค์
11. เด็กชายนรศักดิ์  บุระชะตะ
12. เด็กชายนันทวัฒน์  เครือใย
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงแก้ว
14. เด็กหญิงนิสา  พันคง
15. เด็กหญิงปาณิสรา  แสนเขื่อน
16. เด็กชายพงศ์ปณต  ขัดกันทะ
17. เด็กชายพลวัต  โทนสังข์อินทร์
18. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ใจบุญ
19. เด็กชายภูสิทธิ์   ออสถิตย์
20. เด็กชายมิตรภาพ  ชากัณฑ์
21. เด็กชายรชต  น้อยคำ
22. เด็กชายรุ่งโรจน์  เกิดป้อม
23. เด็กชายวชิรญาณ์  สุดสวาท
24. เด็กชายวรรวิทย์  จันจิตร
25. เด็กชายวัชรพล  เณรกลิ้ง
26. เด็กหญิงศรัญญาพร  สังขบูรณ์
27. เด็กชายศุภกิตติ์  หล้าเตจา
28. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขเกษม
29. เด็กชายสรวิศ  ทับอินทร์
30. เด็กหญิงสุจิตรา  อุ่นทะยา
31. เด็กหญิงสุธิตา  มะโนศิลป์
32. เด็กหญิงสุนิตา  เสืออินทร์
33. เด็กชายอภิรักษ์  ใจพาชิด
34. เด็กชายอภิรักษ์  หลำคำ
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรโณภาศ
36. เด็กหญิงอรัญญา  มีห่วง
37. เด็กหญิงอาทิตยา  ยศเดช
38. เด็กหญิงเกศมณี  จันทร์เตือนงาม
39. เด็กชายเจษฎา  ยะวงษ์
40. เด็กชายเรวัต  จีนเพชร
 
1. นางจิรพร  ทองใหญ่
2. นายพยนต์  สืบรอด
3. นางนที  อ่อนทอง
4. นางเรณู  จุฑาคุปต์
5. นายนพดล  เพ็งอำไพ
6. นางสุภาพร  ชัยศรี
7. นางสายพิณ  เมฆหมอก
8. นายสมศักดิ์  ใจจันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกัญญา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงท้าว
4. เด็กหญิงจันทราพร  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงจารุณี  แซ่กือ
6. เด็กหญิงชนิดา  ยังพงษ์พันธ์
7. เด็กชายชัยยนันท์  ยืนยงคีรีมาศ
8. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แสนว่าน
9. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ย่าง
10. เด็กชายบัณฑิต  แซ่ย่าง
11. เด็กชายบารมี  นิธิเมธา
12. เด็กหญิงบุษยา  แซ่ว่าง
13. เด็กหญิงปิยะมาศ  แซ่ย่าง
14. เด็กหญิงพัชรา  เบาบาง
15. เด็กหญิงมนทกานต์  แซ่ม้า
16. เด็กหญิงมัทณา  แซ่ว่าง
17. นางสาวมิตรจิต  เสรีอมตะ
18. นางสาวรุ่งฤดี  แซ่ว่าง
19. นางสาวลักษมี  แซ่ย่าง
20. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แซ่ย่าง
21. เด็กชายศตวรรษ  วชิรศศิมณฑล
22. เด็กหญิงศศิวิมล  กันทรัพย์
23. เด็กหญิงศันสนีย์  แซ่ย่าง
24. นางสาวศโรชา  ไกวัลนาโรจน์
25. เด็กหญิงสาวิตรี  แซ่ย่าง
26. นางสาวสุจิตรา  ยืนยงคีรีมาศ
27. เด็กหญิงสุดา  แซ่เฒ่า
28. เด็กหญิงสุทัตตา  แซ่ย่าง
29. เด็กหญิงสุมิตรา  วัชรวนา
30. เด็กชายสุริยา  แซ่ย่าง
31. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ว่าง
32. เด็กหญิงเกศนี  แซ่ย่าง
33. เด็กชายเมธัส  แซ่ย่าง
34. เด็กชายโตมร  จันทรมณฑล
35. เด็กชายไกรยุทธ  แซ่ว่าง
 
1. นายประสิทธิ์  อินทฉิน
2. นายนิยม  เฟืองผึ้ง
3. นางทุติยภรณ์  โพร้งพนม
4. นายสัญญา  วงษ์พานิช
5. นางสาวนฤมล  น้ำเงิน
6. นางสาวรุ่งทิพย์  จันทร์กระแจะ
7. นางสาวประกายรุ้ง  อุดมเกตุ
8. นายกิตติพัฒน์  แซ่ย่าง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. นายชนะศักดิ์  กัลยาประสิทธิ์
2. นางสาวนิศารัตน์  คงปาน
3. นายประทีป  สาดทอง
4. นายศรายุทธ์  ยังทิพย์
5. นางสาวศศิประภา  สุขสุวรรณ
6. นายอุดมศักดิ์  มั่นเมือง
 
1. นายประทีป  เนตรสุวรรณ
2. นางปิยวรรณ  เนตรสุวรรณ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. นายธวัช  วงษ์โคคุ้ม
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ทองนามอญ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. นางสาวพาณี  พรมปิก
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ทองนามอญ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสัก 1. เด็กชายภัทรพล  เสือบุญมี
 
1. นางดาราพร  พันธ์ุเขียน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนกาญน์  ยวดยาน
 
1. นางปภาวรินท์  เลิศขามป้อม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กชายธนนนท์  หนองต๊ะ
 
1. นางสุขุมาลย์  สุขหล้า
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1. เด็กหญิงพรมณี  นามวิชัย
 
1. นายวีระ  ร้อยกรอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กชายคารม  คันทวี
 
1. นางอรพิน  ภิญโญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงรุ่งรุจี   ศรีทอง
 
1. นางสาวอัญชลี    สีสัน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายปกรณ์  พรหมอินทร์
 
1. นายชัยวุธ  บึกนันตา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงวรินทร  อินทสูต
 
1. นายสุวรรณวัฒนะ  สีงาม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายสหรัฐ  มากทอง
 
1. นางสาวพิมลภัส  แก้วกันหา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงศิริเกศ  ใจมา
 
1. นายประทีป  เนตรสุวรรณ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายวันชัย  ลอยสงค์
 
1. นายพิเชฐ  พาแพง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  ยิ้มทัด
 
1. นายประทีป  เนตรสุวรรณ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ลาช่อง
 
1. นายวีระ  ร้อยกรอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เกตุเถื่อน
 
1. นายวีระ  ร้อยกรอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปาปะเพ
2. เด็กชายกฤษฎา  ศรวิเศษ
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  หมื่นทุม
4. เด็กชายกิตติกร  จันทร์ฉาย
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  รองบุตรศรี
6. เด็กหญิงขวัญฤดี  สีสาโคตร
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  จิตจำนงค์
8. เด็กหญิงจินดาหรา  พิมภาค
9. เด็กหญิงชนิดา  ขัตเนตร
10. เด็กหญิงช่อผกา  รองบุตรศรี
11. เด็กหญิงฐิติมา  คำมูล
12. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีลาด
13. เด็กชายณัฐพล  แก้วชัย
14. เด็กชายธนพล  แดงนา
15. เด็กหญิงธันสมร  จันทร์ฉาย
16. เด็กหญิงธีรดา  ราชสุนทร
17. เด็กหญิงนิตยา  จีนเพชร
18. เด็กหญิงนุชรี  โสมา
19. เด็กชายพชรพล  ราชสุนทร
20. เด็กชายพันธวัฒน์  ตะพานแก้ว
21. เด็กหญิงรุจิรา  ใจเที่ยงตรง
22. เด็กหญิงวรรณภา  คำเมือง
23. เด็กหญิงวิชญาพร  วังชา
24. เด็กชายศราวุธ  บุญเพลิง
25. เด็กหญิงศักดิ์ศิวิมล  พูลเขตกิจ
26. เด็กหญิงศิลานี  คำเมือง
27. เด็กหญิงศุภนิดา  ภูทับทิม
28. เด็กชายสัภยา  โพธิ์ชะ
29. เด็กหญิงสาริยา  บุญประโคม
30. เด็กหญิงสุทธิดา  คุณเมือง
31. เด็กหญิงสุนันทา  จุฑาขันธ์
32. เด็กหญิงสุพัตรา  โตพงษ์
33. เด็กหญิงสุพัตรา  กลัดทิม
34. เด็กหญิงสุพัตรา  ประการแก้ว
35. เด็กหญิงหยกมณี  ชนะพรม
36. นางสาวอณุภา  มหาหิงส์
37. เด็กชายอธิราช  โสภามาตย์
38. เด็กหญิงอลิตา  ไพคำนาม
39. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  คุยสูงเนิน
40. เด็กชายเดโชชัย  เชื้อหนองขุ่น
 
1. นายวีรวัฒน์  สุดเฉลียว
2. นางอำนวย  สุดเฉลียว
3. นายเชาวลิต  ไชยธงรัตน์
4. นางสรวงสุดา   หม่อมแปง
5. นางสาวภัทรลักษมี  วิระบุตร
6. นางสาวจิตติมา  คงเมือง
7. นายสนิท  อำพันธุ์
8. นางประทุมพร  คำสุข
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 1. เด็กชายกั๋ว  แซ่วือ
2. เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์วานศิริ
3. เด็กชายธนโชติ  ทิศกุลสว่าง
4. เด็กหญิงปราณี  แซ่เกา
5. เด็กหญิงศวิตา  ทรงกิตตพันธ์
6. เด็กชายศึกษา  พูนกิจภักดี
7. เด็กหญิงสุรี  วงศ์วานศิริ
8. เด็กชายอัครพล  แซ่ว่าง
9. เด็กหญิงเกวลิน  แซ่เหลอ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทิศกุลสว่าง
 
1. นายเสกข์  สินเทพ
2. นางรัชนี  รัตน์บ้านด่าน
3. นางสาวปริญญา  แสนดวงแก้ว
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ถนอมชื่น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสืออินทร์
3. เด็กหญิงทิตติพร   ทาระวา
4. เด็กชายนราวิชญ์  แช่มน้อย
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงแก้ว
6. เด็กชายพิภพภัทร  อิ่มเอี่ยม
7. เด็กชายมงคลศักดิ์  แสงจิตร์
8. เด็กชายวีรภัทร  วานิช
9. เด็กชายสุภชีพ  บุตรเสือ
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรโณภาศ
 
1. นางสุภาพร  ชัยศรี
2. นางสายพิณ  เมฆหมอก
3. นางนที  อ่อนทอง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีระบาย
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  มีห่วง
3. เด็กหญิงนิสา  พันคง
4. เด็กหญิงศรัญญาพร  สังข์บูรณ์
5. เด็กหญิงสุธิตา  มะโนศิลป์
6. เด็กหญิงสุนิตา  เสืออินทร์
 
1. นางนที  อ่อนทอง
2. นางสุภาพร  ชัยศรี
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี
2. เด็กหญิงนภสร  บุญยงค์
3. เด็กหญิงปาณิสรา  แสนเขื่อน
4. เด็กหญิงพิทญาภรณ์  ใจบุญ
5. เด็กหญิงศิรินัดดา  เป็นสุข
6. เด็กหญิงสุพิชญา   นพวงศ์
7. เด็กหญิงอรัญญา  มีห่วง
8. เด็กหญิงเกศมณี  จันทร์เตือนงาม
 
1. นางสายพิณ  เมฆหมอก
2. นางสุภาพร  ชัยศรี
3. นางนที  อ่อนทอง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์   วงศ์วานศิริ
2. เด็กหญิงดาราพร   แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงดารารัตน์    แซ่ว่าง
4. เด็กชายธนโชติ   ทิศสว่างกุล
5. เด็กหญิงนิดา    ภูมิวงศ์พันธ์
6. เด็กชายประภาส   แซ่เล้า
7. เด็กหญิงปัทศา    แซ่ว่าง
8. เด็กหญิงพิมพ์ผกา   ทิศสว่างกุล
9. เด็กหญิงวรพรรณ    แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงวันดี   เวธนี
11. เด็กหญิงศวิตา   ทรงกิตติพันธ์
12. เด็กชายสมชาย   แซ่ว่าง
13. เด็กหญิงสุรี   วงศ์วานศิริ
14. เด็กหญิงอนุสรา   แซ่โซ้ว
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ทิศกุลสว่าง
 
1. นางสาวปริญญา   แสนดวงแก้ว
2. นางสาวทิพย์รัตน์    บัวเผื่อน
3. นายเสกข์   สินเทพ
4. นางสาวศรินธร   ซ่อนกลิ่น
5. นายศราวุฒิ   แก้วสม
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กุระ
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  สุกลม
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  มณีคำ
4. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงใจ
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินตุ๊
6. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปันนา
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  นิลสิงห์
8. เด็กชายธนวัฒน์  สภาพ
9. เด็กหญิงธันยพร  เขียวนันใจ
10. เด็กหญิงนันทิยา  คงต๊ะ
11. เด็กหญิงพิมลพรรณ  อุ๊ดแก้ว
12. เด็กหญิงศรุตา  หนุนยศ
13. เด็กหญิงศิรภัสสร  บุณยพิพิธ
14. เด็กหญิงสาธิตา  เขียวอ้าย
15. เด็กหญิงอารีวรรณ  ชนะบุญ
16. เด็กชายเจษฎา  รักชาติ
 
1. นางเรณู  จาดขำ
2. นายธนันท์กร  ชาญสุวรรณ
3. นางสุรีรัตน์  ครุฑหุ่น
4. นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณดี
5. นายวรพจน์  อ่ำอ่อน
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายธนกร  มาลาล้ำ
2. เด็กชายธนภูมิ  ทำเอี้ยม
3. เด็กชายนันทชัย  วงกันนวน
4. เด็กชายวชิรพล  ใจกล้า
5. เด็กชายสิทธิกร  จักร์แต๋
 
1. นายองอาจ  ธรรมศร
2. นายสุวรรณวัฒนะ  สีงาม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงณัจยา  นิลสนธิ
 
1. นางสาวนพมาศ  ทารัตน์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายธีรวุฒิ  จึงสำเร็จการ
 
1. นางวาสนา  บัวงาม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กรพาหา
 
1. นางชวัลลักษณ์  บุญลือ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายสุริยะ  สุวรรณจันทร์รัศมี
 
1. นางสาวณิชภัค  ปานพลับ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  ด้วงทอง
 
1. นางเพ็ญศรี  อึ้งพงษ์ธิป
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กชายศุภชัย  สอนไว
 
1. นางชมพูนุช   สอนไว
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงวราลี  บุญครอบ
 
1. นายสุภาพ  เหล็กบุญเพชร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   พิศมัย
 
1. นางสาวสุภาพร  ปรีดา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงเลโมนี  เลโอนฮาร์ด
 
1. นางสุมิตรา  ขำสุวรรณ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงสุชัญญา   ตันมณีวัฒนา
 
1. นางสาวพัทยา  เทพกัน
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงกุลปรียา  เครือแดง
2. เด็กชายบัญญพนต์  กองนนท์
3. เด็กหญิงปัทมา  นิ่มละมูล
4. เด็กหญิงปารียา  เครือวัน
5. เด็กชายสิทธิพล  วงษ์กาวิน
 
1. นายองอาจ  ธรรมศร
2. นางสาวดอกไม้  พิมพ์แก้ว
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงอัญชิสา  สีมี่
 
1. นายวุฒิชัย  สกุณี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงเอินฉี  ลั้ว
 
1. นางสาวบุญญดา  จันทร์น้อย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  สงขกุล
2. เด็กหญิงพิตตินันท์   ฟักทองอยู่
 
1. นางภัทริน  แสนเมือง
2. นางสิริมา  เนื่องกลิ่น
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงฐานิสา  บัวงาม
2. เด็กหญิงภทรพรรณ  ใยระย้า
 
1. นางวาสนา  บัวงาม
2. นางสาวชลนิสา  ทาวงศ์ยศ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายกรวีร์  แจ้มหม้อ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  พูลทอง
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  จอมนก
4. เด็กหญิงนิสาชล  ระหงส์
5. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พันธ์
6. เด็กหญิงยุวดี  เนียมลิ้ม
 
1. นางวรรณชนก  เดิมสมบูรณ์
2. นางสุจินดา  พิทักษ์
3. นายชาตรี  ภูมิวัชร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโองนอก 1. เด็กชายชญานนท์  ไกลโต
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชุ่มอ้าย
3. เด็กชายปฐมพงษ์  นาคำ
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  สุติ
5. เด็กชายอภิชาติ  แก้วสุติน
6. เด็กชายเมธาวี  นาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาคม  มาจันทร์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. เด็กชายชินดนัย  วรรณแสง
2. เด็กชายณัฐพล  ปลิ่นทอง
3. เด็กชายทัศนะ  เชียงทอง
4. เด็กชายนัท  ศรีธรรม
5. เด็กชายรณฤทธิ์  ยาสกุล
6. เด็กชายวัชรกานต์  เสาสุมา
7. เด็กชายวีรภัทร  สุขศรีจันทร์
8. เด็กชายอนันต์  นะวัน
 
1. นางสาวมณฑิตา  สืบเจ๊ก
2. นางกลิ่นหอม  เข็มพล
3. นางปรานี  สืบวงศ์ดิษฐ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิวา  ปัญโย
2. เด็กชายจิรภัทร  กองแก้ว
3. เด็กหญิงดวงตะวัน  สีไสย
4. เด็กหญิงธาดารัตน์  สว่างวรวงษ์
5. เด็กหญิงพรทิพา  พุ่มพวง
6. เด็กชายภาคภูมิ   หอมลำดวล
7. เด็กหญิงระวีวรรณ  ไสวงษ์
8. เด็กชายสรภพ   เพิ่มเขียว
9. เด็กชายสรสิช   ฉิมสุด
10. เด็กชายอภิรักษ์   เย็นเอี่ยม
 
1. นายสมศักดิ์  ใจจันทร์
2. นายจักรพรรณ์  พุ่มพวง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีเมฆ
2. เด็กชายจิรกิตต์  ทองยิ้ม
3. เด็กหญิงชลนิภา  ยะถา
4. เด็กชายธนพัฒน์  อินตาต่อ
5. เด็กหญิงบุญญานุช  คนซื่อ
6. เด็กหญิงวริศรา  เหลือบุญนุ่ม
7. เด็กหญิงสาธิดา  บุญเม่น
8. เด็กหญิงสาลิกา  นกเพชร
9. เด็กหญิงสิรินดา  อ่อนพรม
10. เด็กหญิงอริสา  สังข์กลิ่น
 
1. นายชัชวาลย์  ทองกรณ์
2. นายพิษณุ  ทองแดง
3. นางสมหมาย   สนิทแสง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงวิภาวี  อินนันต๊ะ
2. เด็กหญิงอัมพิกา  ตามูล
3. เด็กหญิงเบญจพร  พันธศรี
 
1. นางสาวพิมพาพร  เนียมรอด
2. นางสาวสุประวีณ์  หาวัน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดาษเดช
2. เด็กหญิงฐิตาพร  อยู่ขำมี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  จูมาศ
 
1. นางมณี  เขียนสังข์
2. นางอารีลักษณ์  จันทร์กรณ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เหมือนนามอญ
2. เด็กหญิงมนัสชนก  จินนา
3. เด็กหญิงสุนารี  ยมเกิด
 
1. นางพิชญาพร   เชิญขวัญ
2. นางสาวณัชรัตน์   บุญชู
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชไมพร  สรรค์ วรรธนะ
2. เด็กชายธนวินท์  ปัญญาปา
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ชากัณฑ์
 
1. นางสาวณัชรัตน์  บุญชู
2. นายจักรพรรณ์  พุ่มพวง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   ธงวิไล
2. เด็กหญิงไอริน  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  กลวิงก์
2. นางสาวสุภาพร  ปรีดา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายชวลิต   แซ่ย่าง
2. เด็กชายประจวบ   แซ่ย่าง
 
1. นายบุญญาฤทธิ์   สาระวรรณ์
2. นางสาวจิรดา   บุญเกิด
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงณิชา  ศิริ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ใต้ระหัน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  หาวัน
2. นางนุชรี  พาแพง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ชัยยอง
 
1. นายชนพัฒน์  นาคยา
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  นาคปัญญา
2. เด็กชายมานะ  แซ่ม้า
 
1. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
2. นางสาวกรรนิการ์  น้อยสุวรรณ
 
151 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงชนมน  คำจู
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปัญเงิน
 
1. นางสาวโสมวรรณ  ยอดสุวรรณ
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ต๊ะมูล
2. เด็กชายสุชาครีย์  จันสุผิน
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทรงสัจจา
 
1. นางสาวสุทิศา  จันตะวงศ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายวิเชียร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  แซ่ย่าง
 
1. นายนรินทร์ฤทธิ์  เถินบุรินทร์
2. นางวัชรี  เถินบุรินทร์
 
154 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พันจันทร์
2. เด็กชายพงศกร  ชอบฉลาด
 
1. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
2. นางสีแพร  ดวงรัตน์
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายชินพัฒน์  บุญเสม
2. เด็กชายอภิวิชญ์  บุญแร่
 
1. นายนที  ราศรี
2. นางรัชนีกร  เครืออยู่
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนำพล  แก้วมูล
2. เด็กชายสยมภู  สำราญจิตร
 
1. นางสาววรากร  ทองทวี
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ม่วงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  ดีสลิด
 
1. นางรัชนีกร  เครืออยู่
2. นางสาวอรพรรณ  สมุทร์ความ
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เรือนคำ
2. เด็กชายวุฒิชัย  พันธุ์แตง
 
1. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
2. นางวิลาวรรณ  ภู่ระย้า
 
159 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  อินพิทักษ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร์  บุญมี
 
1. นางรัชนีกร  เครืออยู่
2. นางสาวอรพรรณ  สมุทร์ความ
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์   เฟื่องฟู
2. เด็กชายจิราเมธ  จันทร์จุ้ย
 
1. นางสาววิยะดา  พลคิด
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายนพกร  เสทะสิงห์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  อ่วมทิพย์
 
1. นายนที  ราศรี
2. นางรัชนีกร  เครืออยู่
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายทีปกร  แสงเงิน
2. เด็กชายธเนศพล  วุ่ยแม่สอด
3. เด็กชายเมธาวุฒิ  แก้วเขียว
 
1. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
2. นางอาภร  โพธิ์วัด
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พึ่งอินทร์
2. เด็กชายพงศธร  เส็งเหี่ยว
3. เด็กชายอิทธิกร  ขำมี
 
1. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
2. นางมลิวัลย์  โนจิตร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กชายจตุรงค์  ภูคำวงษ์
2. เด็กชายจตุรวิทย์  ฝั่งซ้าย
3. เด็กชายสุธาดา  เสมียนกุล
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์เคน
2. นายมงคล  เมธีธรรม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กชายทักษิณ  บุญเสริม
2. เด็กชายธนวัฒน์  พิมภาค
3. เด็กชายโชคศักดิ์  วิเศษศักดิ์
 
1. นางสาวจิตติมา  คงเมือง
2. นายสุวิทย์  จันทร์เคน
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เพ็งอำไพ
2. เด็กหญิงกัญจนพร  อยู่เลิศลบ
3. เด็กหญิงอริษา  วุ่นแม่สอด
 
1. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
2. นางนวลตา   สุขสถิตย์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงจิราพร  วงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงมิเค  โชคดี
3. เด็กหญิงศิรัญญา  ทองห่อ
 
1. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
2. นางมลิวัลย์  โนจิตร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 1. เด็กหญิงจรรยพร   บัวขำ
2. เด็กหญิงชนารดี  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธนพร   อินปาน
4. เด็กหญิงนันธิตา   มั่นมาก
5. เด็กหญิงพัชรา   วุ่นแม่สอด
6. เด็กหญิงเกศรินทร์   เมืองหลวง
 
1. นางสาวเตือนใจ   ทองดี
2. นางสุมาลี   คุณชื่น
3. นางชรัญดา  รุ่งเรือง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนพร  นามกร
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  หมายหมั้น
3. เด็กชายสิทธินนท์  ปานเกิด
4. เด็กหญิงสุกัญญา   ต่อกร
5. เด็กหญิงสุวิษา  ช้างภู่
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สืบเนียม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มันตะสูตร
2. นางพชรพร   ศรีจันทร์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กหญิงดวงฤดี  เหลือสุขโสภณ
2. เด็กหญิงดาว  ตาหมี่
3. เด็กหญิงนุจรี  พิเคราะห์งาน
 
1. นางรุ่งทิวา  เนื้อไม้
2. นางสาวสุจิตรา  ร่วมทอง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  จักอยู่
2. เด็กชายนิธิกร  เหลือลา
3. เด็กชายอัครพล  หนูแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  พลหาญ
2. นายมานพ  จาดเปรม
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ขวัญลอย
2. นางสาวปนัดดา  สุยะแก้ว
3. นางสาวยุวดี  เหลี่ยมบาง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วิเศษศักดิ์
2. นางอลิษา  ชื่นนิรันดร์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายณรงค์  สายเสือ
2. เด็กชายทรงวุฒิ  คำปวน
3. เด็กชายอภิรักษ์  อ่อนจิ๋ว
 
1. นายประสาท    โตพันธุ์
2. นายวิโรจน์  พลหาญ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัทนา  รัตนวงศ์
2. เด็กหญิงสาวินี  สุทธินา
3. เด็กหญิงสุภัชชา  แพรพันธ์
 
1. นางชลัยรัตน์  วรพัฒน์โรจนา
2. นางสาว้เบญจวรรณ์  จันฤทธิ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองวิจิตร
2. เด็กหญิงนฤมล  นาคสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอุมารินทร์  โภคาพานิช
 
1. นางอรุณี  เรือนคำจันทร์
2. นางสาววานิช  สุยะชัย
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เลาว้าง
2. เด็กหญิงฉันทชา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงอนัญตา  แซ่ว่าง
 
1. นางวัชรี  เถินบุรินทร์
2. นางสาวอินทุอร  ดีวังทอง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญา  พึ่งทองคำ
2. เด็กชายณัฐธิดา  พิจารโชติ
3. เด็กหญิงรัตนาพร  นันกำปัง
 
1. นางนภาพร   จินดา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสัก 1. เด็กหญิงชวาลา  สีกาวี
2. เด็กหญิงณัฐฐ์ธยพร   พันธุ์เมฆสูง
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ลำภู
 
1. นางดาราพร  พันธุ์เขียน
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงดรรชนี  เลาว่าง
2. เด็กหญิงรุจิรา  วิชยาภัย
3. เด็กหญิงอาภาพร  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวอินทุอร  ดีวังทอง
2. นางวัชรี  เถินบุรินทร์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงดาว  แซ่จ๊ะ
2. เด็กหญิงเจี๊ย  แซ่ว่าง
3. เด็กชายแก้วเพชร  แซ่ลี
 
1. นางสาวกาญจณาพร  สัตถาผล
2. นางสาวดวงรชฏ  มหาวงศนันท์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายชลชาติ  วงค์กัณหา
2. เด็กชายรัตนพล  เต็มใจ
3. เด็กชายอธิบดี  คัมภีระ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อินทวงศ์
2. นางสาวกรรนิการ์  น้อยสุวรรณ
 
182 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ปริญญารัตนเมธี
 
1. นางสาวนาตยา  สุขสุวรรณ
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ประเสริฐสิทธิ์
2. เด็กชายปฏิภาณ  ขัดกันทะ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ชื่นสิน
 
1. นางปุณนภา  พรมหาญ
2. นางวราภรณ์  รวมชัย
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายธันวา  ธรรมชัย
2. เด็กหญิงอรธิณีดา  ส่องแสง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำบุญมา
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  เทพพรมวงศ์
2. นายอลงกรณ์  อนุสนธิ์
 
185 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 1. เด็กหญิงฝากขวัญ  จันทร์เจนจบ
 
1. นางภัททิรา  กันทะสัก
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. เด็กหญิงอรปรียา  ท่าฉลาด
 
1. นางสุภาพ  แก้วแสนตอ
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายณัฐนันท์  ทิพย์เกษร
 
1. นางแก้วมาลา   นิช่างทอง
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มั่นมา
 
1. นางพัชรินทร์  ต่ายแก้ว
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงณัฐพร   แซ่ว่าง
 
1. นางแก้วมาลา   นิช่างทอง
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานสาง 1. เด็กชายศุภกิตติ์   กัญทะ
 
1. นางนางพจนีย์   อุทรจักร
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายประภพ  ทาสาย
 
1. นางกัญญมาศ  นิลเต่า
 
192 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กชายพลากร   ใสสิงห์
2. เด็กชายสหรัฐ  ใบป้อ
 
1. นางนพรัตน์  อ่อนนุ่ม
2. นางสาวสุกัญญา  นันใจยะ
 
193 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เจริญผลิตผล
2. เด็กชายอนุพันธ์  แซ่ม้า
 
1. นายสมชาย   ผาแดงสง่า
2. นางสาวสัญศณีย์   เล้าใจ
 
194 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. เด็กชายวรชิต  ใชสมาคม
2. เด็กหญิงอรปรียา  ท่าฉลาด
 
1. นางสุภาพ  แก้วแสนตอ
2. นายกรุณา   ไววิทยานนท์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. นายฮนรี่ พีระพล   ทิกันเดอร์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา   สารสี
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 1. เด็กชายโยธิน  เทือกนา
 
1. นางอรสา  จันทวงศ์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กหญิงจันทิพย์  ทับก้อน
 
1. นางนาถนภา  ดอกคำแดง
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหมือยฝน
 
1. นางประนอม  ดีวังทอง
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ทรงยุทธ
2. เด็กหญิงกุลจิรา  สมบัติรักษา
3. เด็กหญิงนพจิรา  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงภวิกา  แซ่ว้าน
5. เด็กหญิงมโนชา  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงอาคิรา  แซ่ลี
7. เด็กหญิงโยชิตา  แซ่เฒ่า
 
1. นางสาวปริชาติ  จันทะคุณ
2. นายฆณศัพท์   มาเนตร
3. นางสาวฐานิดา  อินกรัด
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมโพธิ์
 
1. นางสาวสมใจ  แสนรู้
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายเดชาธร  กำลังเกื้อ
 
1. นางพรพรรณ  สายวานิชย์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานสาง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เทียนวัน
 
1. นางพจนีย์  อุทจักร
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หล้าทู
 
1. นางสาวณิชชา  ผลบุญเรือง
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 1. เด็กหญิงเด็กหญิงสุกัญญา   แก้วแสนสาย
 
1. นายถวิล  ไหมตัน
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายจตุรภัทร  พรมบุญชู
 
1. นางสาวผุสฌา  ดีสกุล
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ขันท์ศึกษา
 
1. นางปภาวรินทร์  เลิศขามป้อม
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายธนพล  จิ๋วต๊ะ
2. เด็กชายธนภัทร  ฉิมพลี
3. เด็กชายนพดล  ปูเครือ
 
1. นางจงกล  บุญพิทักษ์
2. นางนงลักษณ์  ยมลำภู
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายกล้าหาญ   แซ่กือ
2. เด็กหญิงปสุดา   สียะ
3. เด็กหญิงวิลัย    แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวสัญศณีย์   เล้าใจ
2. นางสาวแขภัทรา   นาคสวาสดิ์
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงภาวิตา    แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงวลัยพร   นิติธรรมคีรี
3. เด็กหญิงศิริญา   แซ่โซ้ง
 
1. นายบรรณกร   วงศ์แขกหล้า
2. นางสาวแขภัทรา   นาคสวาสดิ์
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายจักรภัทร  ต้นสาย
2. เด็กหญิงสุทธิตา  อุทิศรัมย์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  อินทร์ขาว
 
1. นางอรดา  บุญสา
2. นายเกรียงศักดิ์  อินทวงศ์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กชายณัฐพล  ม้าแมที
2. เด็กชายวินัย  แซ่ม้า
3. เด็กชายิปิยะ  แซ่ท่อ
 
1. นายรัตนพล   สิทธิประเสริฐ
2. นายสุรภัณฑ์  แสนต่างใจ
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กชายกมลภพ  พลนงค์
2. เด็กชายภูธร  สละผัน
3. เด็กชายสรรเสริญ  พันศรีรัตน์
 
1. นายเชาวลิต  ไชยธงรัตน์
2. นายวีรวัฒน์  สุดเฉลียว
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายทัตเทพ   อาชีวพฤษากิจ
2. เด็กชายทินกร   แซ่โซ้ง
3. เด็กชายรัฐชัย    สืบชัยวงศ์วิเศษ
 
1. นางสาวอารีรัตน์    อยู่รัมย์
2. นายสมชาย    ผาแดงสง่า
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กชายนที  คะเนนอก
2. เด็กชายปาณัฐ  นันทกุล
3. เด็กชายสรรษกฤษ์  พันศรีรัตน์
 
1. นายเชาวลิต  ไชยธงรัตน์
2. นางอำนวย  สุดเฉลียว
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงวันดี    แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสายฝน   แซ่ม้า
3. เด็กหญิงอัญธิกา   แซ่ลี
 
1. นายบรรณกร   วงศ์แขกหล้า
2. นางสาวแขภัทรา   นาคสวาสดิ์
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงสุภาพร    แซ่ม้า
2. เด็กหญิงสุภาพร   วังลอยชาย
 
1. นายสมชาย   ผาแดงสง่า
2. นายจิระวัฒน์   วังกะ
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กชายพีรยุทธ  ประวิตรพนากุล
2. เด็กชายยงยุทธ  ตระกุลปรียางพง
 
1. นางนาถนภา  ดอกคำแดง
2. นางสุนิสา  นวลละออง
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายพงศกร   อนุสาวรีย์ดอย
2. เด็กหญิงพรทิพย์   แซ่กือ
3. เด็กชายสมชัย    แซ่จ๊ะ
 
1. นางสาวอารีรัตน์   อยู่รัมย์
2. นายสมชาย   ผาแดงสง่า
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  คำชุ่ม
2. เด็กชายพันธ์ชม  ดีสวัสดิ์
3. เด็กชายร่มฟ้า  พันธ์บุญ
 
1. นายประดิษฐ์  แก้ววรรณ
2. นายมาโนช  สุขสบาย