หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-tak2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวันวิสาข์ แสนฟ้างาม างวันวิสาข์ แสนฟ้างามโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสุดา มุขพรมโรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮูกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สมุทร์นาวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางอโนชา จันทบุตร โรงเรียนบ้านค้างภิบาล ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ศรีพรมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๖กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ เกตุเกิดโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวารุณี เขื่อนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแม่ละเมา ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ใจยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา วงศ์ฟู โรงเรียนบ้านน้ำหอม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพร คติฌานังโรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือประธานกรรมการ
2. นางสิริพร ใจดี โรงเรียนบ้านไม้กะพงกรรมการ
3. นางสาวรัตนา เมฆยิ้มโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญนภา เรือนแก้วโรงเรียนานขุนห้วยช่องแคบประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ก้อนมณี โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
3. นางนิสา เหลืองคุณวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ละเมา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง มั่นเหมาะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี กำระ โรงเรียนราษฎร์วิทยา กรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ โต๊ะถมโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวหรรษา ทองธงชนะ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยรา หล้าขัดโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
3. นางสาวกฤษฎาภรณ์ ม้ายองโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ เทศสายโรงเรียนบ้านแม่วะหลวงประธานกรรมการ
2. นางศรีไพร ใจยา โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางปรานี ใจคำ โรงเรียนบ้านยะพอ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเพาพงา ชิ้นหนึ่ง โรงเรียนอรุณเมธาประธานกรรมการ
2. นางอุบลวรรณ สรรพนา โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นายอภิชาต ใจทะเลโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ นวลเป้าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯกรรมการ
3. นางสุรางค์รัศ คงบำรุงโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
4. นางสาวเฉลิมศรี กันยารองนักวิชาการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวอรทัย จิตรสมัคร โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางนุชรินทร์ ก่อพาราภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาณี เจือจันทร์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
3. นางจันทนา โมดำโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์จิรา สอนแก้วโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ประธานกรรมการ
2. นางดารุณี เครือคำอ้ายโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัศมี ผาสุขโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุกัญญา บุญสำเร็จโรงเรียนบ้านแม่ปะประธานกรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ ลีทัศนียากุลโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการ
3. นางสาววงศ์วรัน เตชะชัยโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธนากร อินทร์มั่งโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสาคร ประกอบกิจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ หลวงชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุเพียร ฤทธิ์ตาโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา มุ่งอินต๊ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61กรรมการ
3. นางสาวผาณิต อนุจรโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางศรีอูน ก๋องมั่งโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวรินรัตน์ กฤติยรัตฐกรณ์โรงเรียนแม่สอดกรรมการ
3. นายคมสัน สุนันทนาการโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรางคณา ใบยาโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางนิตยา อุ่นใจโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182ประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ประกายโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
3. นางกาญจนา ธนะมั่นโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านสันป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ เพ็งสอนโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี ต๊ะสุโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศรัณย์ แซ่ย่างโรงเรียนบ้านมอเกอกรรมการ
4. นางสาวสุวารี เนตรพลับโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวพฤติลักษณ์ ฉันทานุสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ สุริยะวงศ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
3. นายธรรมนูญ แจ่มอยู่โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาววิจิตรา จันทร์กลับโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายปติศักดิ์ ดอนคำเพ็งโรงเรียนบ้านพะเด๊ะประธานกรรมการ
2. นายจิรายุส ยศธนบรรเจิดโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
3. นายพิศิษฏ์ พิมลวรรธนะโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสกลักษณ์ สิงหราชโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา เพ็ชรดิษฐ์โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางสาววรรณทณี ซังดินโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายนิกร ประชานันท์โรงเรียนบ้านแม่ละเมมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายจิรายุส ยศธนบรรเจิดโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ทำตามธรรมโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
3. นายกนกพล นาฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ก๋องแก้วโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
5. นางวนัสนันท์ ใจดีโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายโกศล แซ่ลีโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182ประธานกรรมการ
2. นางสุรารักษ์ กฤษณาบรรพตโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
3. นางสาวอัมภิรา ชมใจโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุวดี คำน่านโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ เตรียมแรงโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล เตชะพลีโรงเรียนอรุณเมธาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นวดี สังข์นาคโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
3. นายปิยะ โชติอมรรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นางสาวอรุณศรี อ้ายมาศน้อยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางสาวนงคราญ หลวงเขียวโรงเรียนบ้านปรอผาโด้กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจินดา จานะศักดิ์โรงเรียนกลาโหมราชเสนาประธานกรรมการ
2. นางธัญวรัตน์ แก้วประเสริฐโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการ
3. นางอัญชัญ ไทยแท้โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ใจยะสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี อุตสาหะกานนท์โรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการ
3. นางสาวยุพิน วิจิตรปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวิริศรา บูลย์ประมุขโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ถนอมมานะกิจโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ซันคานโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเนตรนภา จารสเย็นโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู แก้วนารีโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ แสนใสโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายผดุง ภักดีโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายประภาส แสงทองโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นายภูมินทร์ จันทราโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล สุพจพันธ์โรงเรียนภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองแก้ว ทองปรนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่ากรรมการ
3. นางสาวพรธิวา เกตุภาโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางศิริวรรณ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสีออน ตาเรือนสอนโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณปพร พุทธาโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยา ผัดนุ่นโรงเรียนบ้านขะเนจื้อประธานกรรมการ
2. นางมยุรี รวมสวัสดิ์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2กรรมการ
3. นางธัญชนก ใหม่จันทร์แดงโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางวารุณี เทียนนาวาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร เอกตาโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
3. นายมาโนช อุดจจันทร์โรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรเพชร แสงคล้าโรงเรียนบ้านแม่ละเมมาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรินรัตน์ ฉัตรธิวัฒน์โรงเรียนบ้านยะพอกรรมการ
3. นายไมตรี จินะโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายยุทธจักร์ ผาแสนเถินโรงเรียนบ้านห้วยนกแลประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ สาบุ่งโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางพรพิมล แก้วจำรัสโรงเรียนบ้านวาเล่ย์กรรมการ
4. นายประหยัด อ่อนทุวงศ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
5. นางสาววาธินี สมบัติวงศ์โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ หล่อเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ หล่อเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมาลา พึ่งอ่อนโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว ประธานกรรมการ
2. นางสาวจาริณี ปุ๊ดใสโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
3. นางสาววิไลพร คะอังคุโรงเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางประนอม เบหลงตรีโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรภี มูลเมืองโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขาวแสงโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางละมัย เพชรปัญญาโรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา บรรพศรีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. พระชัชวาล ติกขญาโณวัดไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประกาศิต คำสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางสาวสุภัค เปียงตาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการ
4. นางรำไพ จันทร์ลอยโรงเรียนอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางสมสกุล ก๋องมั่งโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. พระมหาเรวัต สุมโณวัดดอนไชยประธานกรรมการ
2. นายชนะพงษ์ คงบำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายคเชนทร์ ธงชัยโรงเรียนบ้านวังผากรรมการ
4. นางธัญญลักษณ์ เชิดสวรรค์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2กรรมการ
5. นางอัจฉรา โปร่งใจโรงเรียนบ้านค้างภิบาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธีเจ้าอาวาสวัดดอนไชยประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ขอนปงโรงเรียนบ้านแม่กื๊ดสามท่ากรรมการ
3. นางจิรภรณ์ หรั่งมาโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4กรรมการ
4. นางสาวชีพสุมน ชัยแก้วโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาววาสนา สาเลิศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเอกพงษ์ นาละต๊ะโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เป็งงาโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
3. นางกัญญาณัฐ ต้นโรจน์ไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26กรรมการ
4. นายทรงวุฒิ กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
5. นายศิริชัย ศิริโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ นาละต๊ะโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เป็งงาโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
3. นางกัญญาณัฐ ต้นโรจน์ไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26กรรมการ
4. นายทรงวุฒิ กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
5. นายศิริชัย ศิริโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางพรจิตร ตาวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณีย์ ทองเกตุโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการ
3. นางจุไรพร ช่างสมบูรณ์โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการ
4. นางสาวชารี ราวงษ์โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการ
5. นายวรปรัชญ์ อินต๊ะสุโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางรัชนี เกษรพรมโรงเรียนอรุณเมธาประธานกรรมการ
2. นางประไพ สีใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสาวแพรวไพรินทร์ พลตรีโรงเรียนบ้านกาษากรรมการ
4. นายนพชัย สิทธิโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4กรรมการ
5. นายเอกชัย พันธุลีโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพัชรี เหล่าทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่กาษาประธานกรรมการ
2. นางอรทัย มโนวงษ์โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้กรรมการ
3. นายอัครพล กระแสสิทธิ์ุสุขสันต์โรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพรอนันต์ พูลสุขศรีโรงเรียนบ้านแม่สละประธานกรรมการ
2. นางวารินทร์ แสนเมืองอินทร์โรงเรียนบ้านพะเด๊ะกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ช่างสมบูรณ์โรงเรียนบ้านสามหมื่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ กาล้อมโรงเรียนบ้านปูเต้อประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ทองเพ็ชรโรงเรียนบ้าน้ำหอมกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพรสวรรค์ เสาโกมุทโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางศิริญญา กองมงคลโรงเรียนบ้านเซอทะกรรมการ
3. นางชื่นชม นาเถินโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอนงค์ ธรรมนิมิตโรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เดชชะนะรัตน์โรงเรียนบ้านจกปกกรรมการ
3. นางสุกฤตา ง่วนบรรจงโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุรดา เกตุรัตน์โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร จิโนโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการ
3. นางจีรนันท์ สุภาโท้โรงเรียนขุนห้วยช่องแคบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. พระมหาสุทิน ชวนปญฺโญวัดดอนไชยประธานกรรมการ
2. พระมหานวปฏล กุสลญาโนเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณประธานกรรมการ
3. พระสิทธิกร ธมฺมเตโชวัดโพธิคุณกรรมการ
4. นางศิริพร จงจรูญกิจข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางวัฒนา สุธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
6. นางนณัฎฐกรณ์ มรรคประเสริฐศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายปกรณ์ กาญจนคงคาโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่าประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
3. นายสถาพร เลิศตระการพงษ์โรงเรียน ตชด.มอเกอกรรมการ
4. นายฤทธิกร บางทิพย์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ จังก๋าโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3กรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ บุญหลงโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ จันพ่อตาโรงเรียนบ้านปูเต้อประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ใจดีโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
3. นายรังสรรค์ วาทกุลชรโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นายอำนาจ ฟักเฟื่องโรงเรียนบ้านน้ำหอมกรรมการ
5. นางศินากร นวลแจ่มโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
6. นายไชยา ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางศัิริพร ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงนภา ปัญญาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา โน้นค้อโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางรัฐฐาภรณ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านทีกะเป่อกรรมการ
5. นางสาวนรีรัตน์ ตาขันโรงเรียนบ้านปรอผาโด้กรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ วงษ์ทีโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสันติ เกิดมูลโรงเรียนอิสลามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเชษไชย ธรรมทรรศนะดีโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
3. นายอิทธิพล ต๊ะอ้ายโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4กรรมการ
4. นางนงค์นุช เริ่มแรกโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
5. นายคำรง แสนขาวโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้กรรมการ
6. นายทิม เผือกบุญเกิดโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ กาญจนคงคาโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นายธรณินทร์ สิงห์วงค์โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการ
3. นางพิิกุล สระทองจันทร์โรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
4. นายปกรณ์ เฟื่องจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ กาญจนคงคาโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นายธรณินทร์ สิงห์วงค์โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการ
3. นางพิกุล สระทองจันทร์โรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
4. นายปกรณ์ เฟื่องจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ กาญจนคงคาโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นายธรณินทร์ สิงห์วงค์โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการ
3. นางพิกุล สระทองจันทร์โรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
4. นายปกรณ์ เฟื่องจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายโชติ กะนะโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายนิพิฐชัย จันดีโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนกรรมการ
3. นายจิรชัย อุไรรุ่งโรจน์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2กรรมการ
4. นายวิชัย ประสงค์เศษโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายโชติ กะนะโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายนิพิฐชัย จันดีโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนกรรมการ
3. นายจิรชัย อุไรรุ่งโรจน์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2กรรมการ
4. นายวิชัย ประสงค์เศษโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโชติ กะนะโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายนิพิฐชัย จันดีโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนกรรมการ
3. นายจิรชัย อุไรรุ่งโรจน์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2กรรมการ
4. นายวิชัย ประสงค์เศษโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ยศบรรเทิงโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงคาร สิงหล้าโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่กรรมการ
3. นายมนู จุ่งแผ้วตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสันติ ฉ่ำมาลัยโรงเรียนบ้านแม่กาษาประธานกรรมการ
2. นายสุพิศ คำมูลโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการ
3. นางปรดา จันทาวงศ์โรงเรียนอรุณเมธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวิวัฒน์ ช่างสมบุญโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่าประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สัตยะคำโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นายชัยธวัช ณรัฐกิจโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
4. นายอภินันท์ ปริษาวงค์โรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวิวัฒน์ ช่างสมบุญโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่าประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สัตยะคำโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นายชัยธวัช ณรัฐกิจโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
4. นายอภินันท์ ปริษาวงค์โรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ ช่างสมบุญโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่าประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สัตยะคำโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นายชัยธวัช ณรัฐกิจโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
4. นายอภินันท์ ปริษาวงค์โรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา อุปการะโรงเรียนอิสลามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายลือชัย ดอยไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือกรรมการ
3. นายอติพันธุ์ ยุทธนะพลากูรโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวสันต์ รอดเอี่ยมโรงเรียนบ้านวังผาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
3. นางจินตา เพ็งสอนโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
4. นายจักรกฤษ กาบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ รอดเอี่ยมโรงเรียนบ้านวังผาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
3. นางจิินตา เพ็งสอนโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
4. นายจักรกฤษ กาบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ รอดเอี่ยมโรงเรียนบ้านวังผาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
3. นางจินตา เพ็งสอนโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
4. นายจักรกฤษ กาบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุทิศ เทศฉายโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีประธานกรรมการ
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นายศักดิ์พงษ์ ทิรักษาโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุทิศ เทศฉายโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีประธานกรรมการ
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นายศักดิ์พงษ์ ทิรักษาโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุทิศ เทศฉายโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีประธานกรรมการ
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นายศักดิ์พงษ์ ทิรักษาโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุทิศ เทศฉายโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีประธานกรรมการ
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นายศักดิ์พงษ์ ทิรักษาโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุทิศ เทศฉายโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีประธานกรรมการ
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นายศักดิ์พงษ์ ทิรักษาโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบำบัตร ทิยานนท์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
3. นายณัฐทวี ปุณณทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบำบัตร ทิยานนท์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
3. นายณัฐทวี ปุณณทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวแจ่มศรี องค์การโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางพวงเพชร ฉิมสุดโรงเรียนบ้านสันป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นางสาวแจ่มศรี องค์การโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นางพวงเพชร ฉิมสุดโรงเรียนบ้านสันป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นางสาวแจ่มศรี องค์การโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
3. นางพวงเพชร ฉิมสุดโรงเรียนบ้านสันป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายยงยุทธ์ นิลภาโรงเรียนบ้านญาณวิศิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล จุ้ยเรืองโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายธนาวัฒน์ โปปูโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ์ นิลภาโรงเรียนบ้านญาณวิศิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล จุ้ยเรืองโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายธนาวัฒน์ โปปูโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ์ นิลภาโรงเรียนบ้านญาณวิศิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล จุ้ยเรืองโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายธนาวัฒน์ โปปูโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ์ นิลภาโรงเรียนบ้านญาณวิศิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล จุ้ยเรืองโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายธนาวัฒน์ โปปูโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ์ นิลภาโรงเรียนบ้านญาณวิศิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล จุ้ยเรืองโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายธนาวัฒน์ โปปูโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ์ นิลภาโรงเรียนบ้านญาณวิศิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล จุ้ยเรืองโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายธนาวัฒน์ โปปูโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางระยับ ดอนโคตรโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย สุนามเจริญกุลโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการ
3. นายภานุพันธ์ เคนคะสุมาตร์โรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางระยับ ดอนโคตรโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย สุนามเจริญกุลโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการ
3. นายภานุพันธ์ เคนคะสุมาตร์โรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ คำเชื้อโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เสียงชารีโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ทองทุ่งโป่งโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ คำเชื้อโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เสียงชารีโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ทองทุ่งโป่งโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์ ธัญญเจริญโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สัญญาโภชน์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์ ธัญญเจริญโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สัญญาโภชน์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์ ธัญญเจริญโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สัญญาโภชน์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์ ธัญญเจริญโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สัญญาโภชน์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นายวิทศักดิ์ พิทยากิจโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันณะโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นายวิทศักดิ์ พิทยากิจโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันณะโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นายวิทศักดิ์ พิทยากิจโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันณะโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นายวิทศักดิ์ พิทยากิจโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันณะโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์ ธัญญเจริญโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สัญญาโภชน์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพิณ ตาขอดโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา บุญหล้าโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายวิทยา สายปานโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพิณ ตาขอดโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา บุญหล้าโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายวิทยา สายปานโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจารุณี พฤกษเจริญโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาภร อินจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางสาวมัญชรี ศรีเวียงฟ้าโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจารุณี พฤกษเจริญโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาภร อินจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางสาวมัญชรี ศรีเวียงฟ้าโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ แสงอรุณโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นางมารยาท มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านค้างภิบาลกรรมการ
3. นางสาวนันทนา แสงทองโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ แสงอรุณโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นางมารยาท มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านค้างภิบาลกรรมการ
3. นางสาวนันทนา แสงทองโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ อินหลวงโรงเรียนบ้านปูเต้อประธานกรรมการ
2. นางประไพ พันธุ์ดีโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการ
3. นางสาวมธุลดา หน่อแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ อินหลวงโรงเรียนบ้านปูเต้อประธานกรรมการ
2. นางประไพ พันธุ์ดีโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการ
3. นางสาวมธุลดา หน่อแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นายชื่นชม ชัยเดชโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
3. นายเงิน จักษุโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นายชื่นชม ชัยเดชโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
3. นายเงิน จักษุโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวสไบทิพย์ สุริยะวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรวรรณ พร้อมญาติ โรงเรียนบ้านค้างภิบาล กรรมการ
3. นางชลดา เข็มทอง โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางรวีวรรณ แก้วกลมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระประธานกรรมการ
2. นายสินพสิษฐ์ ใจหล้าโรงเรียนสันถวไมตรีกรรมการ
3. นางสาววิรินทร์ วงศ์นายะโรงเรียนบ้านเซอทะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรชนก ฤกษ์หร่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ วงษ์นันตาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี สิงห์ครามโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายนพดล จันทร์เทพโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสวรินทร์ บุรีเทพโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ กรรมการ
3. นางสาวแสงจันทร์ แสนวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางชลธิชา ลั้วสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแม่กาษา ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี ปิดความลับโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
3. นางเปล่งฉวี ช่างเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสมพร ตานิ่วโรงเรียนอรุณเมธาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนายุทธ์ ดั้นเมฆโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางสาวพัสตราภรณ์ ปินทะปงโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวรัดเกล้า แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน หน่อท้าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง กรรมการ
3. นางสาวธีรกานต์ ป้องอ่อนโรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ กาญจนคงคา โรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นางศรารัตน์ ยศวงศ์ โรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการ
3. นายอดิเรก คำเป็กเครือโรงเรียนวัดสว่าง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายเกิดผล แสนพรมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ประธานกรรมการ
2. นางเหลี่ยมทอง ปินตาโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ หมื่นสาโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นวลเป้า โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ วสันต์สุขใจ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒ กรรมการ
3. นางสาวกานดา แจ้งสว่างโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการ
4. นายตรัย แถลงกระโทกโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ กรรมการ
5. นายอนุชา อุดนัน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายภคภูมิ บุศย์คำ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๓ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ พุ่มไม้ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔ กรรมการ
3. นางกัญชุลี บุญนายืน โรงเรียนแม่สอดกรรมการ
4. นายชินวัตร อุดมทอสกุลโรงเรียนบ้านพะละกรรมการ
5. นางสุไลนา คำภีระโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล มีเงินโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ประธานกรรมการ
2. Mrs.Zhou Huayingโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) กรรมการ
3. Mrs.Sun Xihongโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) กรรมการ
4. นางสาววาสนา มนทิรสวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ กรรมการ
5. นางสาวพิมพิสา กล่อมเกลาโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ คงดำโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชรัตน์ ตันพิพัฒนกิจ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) กรรมการ
3. MissZhang Meng โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) กรรมการ
4. นางสาววาสน มนทิรสวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ กรรมการ
5. นางสาวพิมพิสา กล่อมเกลาโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล วิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศมัย กิ่งสกุลโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางสาวมัยญารัตน์ กาดำโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
4. นางสาวนันท์ภัส สุริเมืองโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแลกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ คล้ายแจ้งโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายณัฐพล วิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศมัย กิ่งสกุลโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางสาวมัยญารัตน์ กาดำโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
4. นางสาวนันท์ภัส สุริเมืองโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแลกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ คล้ายแจ้งโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล ฯกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายภิเษก ดอยแก้วขาวโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ หวังอีนโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
3. นายภุรินทร์ ชนิลกุลโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นายนิรุช ขอสุขโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
5. นางดวงแก้ว พัดขำโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายมณี พัดขำโรงเรียนบ้านแม่กาษาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร ปุญญพันธ์โรงเรียนบ้านพะเด๊ะกรรมการ
3. นางมาลินี ดอยสกุลไกรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เป็งงาโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
5. นายอัครพงษ์ รักสีขาวโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม วงศ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือประธานกรรมการ
2. นายกฤตย์ พันธ์โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทเจนกวี ศรีเอี่ยมโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
4. นายสวัสดิ์ กันเอี้ยงโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย จินะโรงเรียนบ้านปะหละทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสนธยา ภู่ค้าขายโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ สมอบ้านโรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้กรรมการ
3. นายณัฐกรณ์ คำสาโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านมอเกอกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ อินหมีโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
5. นายศักดา พิมพึงโรงเรียนญาณวิศิษฎ์กรรมการ
6. นายสุพล สาเป็งโรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางเฟื่องพัฒน์ ภักดีโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ คล้ายแจ้งโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ บัวลอยโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
4. นายภานุพงษ์ แม่เมยสบโชคโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
5. นางสาวแสงวัน แสนใจโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายประมวลรัฐ พันธุเขตต์การณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26ประธานกรรมการ
2. นายพีรพงศ์ โพธาชัยโรงเรียนบ้านเซอทะกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน เทียนทองโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพรรณนิภา ดวงสุภาโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร จอมประเสริฐโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
3. นายธงชาติ สอนคำโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นางโสรดา พลเสนโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
5. นางสาวพนารัตน์ ตอพลโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสมทรง แป้นน้อยโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นายวันโชค แสนอินต๊ะโรงเรียนบ้านแม่พลูกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ จิตต์จำนงค์โรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นางอุษา ยิ่งยงเมธีโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182กรรมการ
5. นายญาณรพัฒน์ แก้วทีโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการ
6. นางปานทิพย์ บุญคงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ จรรยาโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นางสาวปรารถนา สีไพรโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุดาพร สิทธิเสนาโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราพร เดียวตระกูลโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ เขียวฉะอ้อนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร โยธาฤทธิ์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1กรรมการ
3. นางสาวสุดาพร สิทธิเสนาโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
4. นางถวิลวรรณ ม่วงจันทร์สอนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสันติ กองศรีใจโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สุเรียน เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
3. นางสาวมนัสชนก มณีจำนงโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเอกณริน ไชยพลโรงเรียนบ้านแม่กุหลวงประธานกรรมการ
2. นายนิมิต เมฆีโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
3. นางสาวนพกาญจน์ มั่นอ่วมโรงเรียนบ้านวาเล่ย์กรรมการ
4. นางสาวนิชชาภรณ์ มหาชัยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ กานดาโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ดลรัชลักษณ์โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182กรรมการ
3. นายพงษ์สุเรียน เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา แก้วชูโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ นาคปรีชาโรงเรียนบ้านแม่ปะประธานกรรมการ
2. นายพงษ์อนันต์ คำน่านโรงเรียนบ้านพะเด๊ะกรรมการ
3. นายทวีสิน อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายผจญ ก่ำทาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4ประธานกรรมการ
2. นางภัณฑิลา เกษอุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางสาวอาริษา เพ็งพีโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายภูมิ ชาญประเทศโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ริยะนาโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ปุกปุยโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายคณาธิป สอนเทศโรงเรียนบ้านกล้อทอประธานกรรมการ
2. นายสาธิต พรมทับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
3. นายเอกพงษ์ สันตะวันโรงเรียนแม่สอดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายผจญ ก่ำทาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4ประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ ปลูกปัญญาดีโรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ นาคปรีชาโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ เทพบำรุงโรงเรียนบ้านขะเนจื้อประธานกรรมการ
2. นายประสาน บุตรโคตรโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการ
3. นายธงชัย ใจดีโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเอกพงษ์ สันตะวันโรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา แก้วชูโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นายธงชัย ใจดีโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ บุญสำเร็จโรงเรียนบ้านวังตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ กานดาโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ระมาศจายโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ เทียนนาวาโรงเรียนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26ประธานกรรมการ
2. นายนพพล สุยะทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางศรีนภา ยอดแฉล้มโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ระมาศจายโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ บุญสำเร็จโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ยาสอนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการ
4. นายวิชา ใจแก้วทิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา วงษ์มณฑาโรงเรียนแม่สอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ระมาศจายโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ บุญสำเร็จโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ยาสอนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการ
4. นายวิชา ใจแก้วทิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา วงษ์มณฑาโรงเรียนแม่สอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุจิรา ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือประธานกรรมการ
2. นายชัชวฤทธิ์ ไชยโย โรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
3. นายองอาจ ยศรุ่งเรืองโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา วงษ์มณฑาโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
5. นางสาวสุพิศ ศรีบัวโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุจิรา ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือประธานกรรมการ
2. นายชัชวฤทธิ์ ไชยโยโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
3. นายองอาจ ยศรุ่งเรืองโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา วงษ์มณฑาโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
5. นางสาวสุพิศ ศรีบัวโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสิวิกา จันตาโรงเรียนปรอผาโด้ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ปุดแดงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26กรรมการ
3. นายอัทช์ เกียรติตระกูลเมธาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไชยา ประทับใจ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3ประธานกรรมการ
2. นายธนศักดิ์ นาคปรีชาโรงเรียนบ้านวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายนิพิฐชัย จันดี โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพวงเพชร ฉิมสุดโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร เพชรทองโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
3. นางสมเกียรติ ไหวดีโรงเรียนบ้านแม่ละเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอำนวย ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธานกรรมการ
2. นางสาววริทธิ์นันท์ ลาแดงโรงเรียนบ้านเซอทะกรรมการ
3. นางรัชฏาภรณ์ ก๋าวงษ์โรงเรียนบ้านสันป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวมาลา วงษ์ยะโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ ปวงดอกจี๋โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
3. นายศรัญชัย แสนจุ้ม โรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิทศักดิ์ พิทยากิตโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ภู่ค้าขายโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลกรรมการ
3. นายประธาน เทพคำอ้ายโรงเรียนบ้านขะเจื้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางยุพา เวทมาหะโรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน ทำจริงจังโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๓กรรมการ
3. นางเบญญาภา อยู่ดีโรงเรียนบ้านปูเต้อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ แสงอรุณโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
3. นายดำรง แสนทาโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสมศรี พิทยากิตโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธานกรรมการ
2. นางธิติมา ขอสุขโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
3. นางปราวิณา เมฆเลื่อมโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางลัดดา เบ็ญมาตร์โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182ประธานกรรมการ
2. นางสาวมธุรส ทวิชาติโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ใจยะสิทธิ์โรงเรียนแม่สอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวิภา มนติ๊บโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่าประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พิสาข์ กล่ำคลังโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182กรรมการ
3. นางเกสร นาควังไทรโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพรนิภา แก้วเล่อโรงเรียนบ้านห้วยผาลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภารัตน์ กลัวผิด โรงเรียนบ้านแม่พลูกรรมการ
3. นางสาวนภา อินทฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางรัฒดาพร สีทาโรงเรียนบ้านห้วยหินฝน ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา แก้วชูโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางพัชนี จรรยาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพจณีย์ สุวรรณโนภาสโรงเรียนบ้านปางส้านประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ นะอิโรงเรียนอรุณเมธา กรรมการ
3. นางสาวนฤมล แปยอโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางปราณี ยศสุรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ ปวงดอกจี๋โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
3. นางสาวจันฟอง ผลัดคำวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริฉัตร พลูน้อย โรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา มุสิทธิ์มณีโรงเรียนภัทรวิทยา กรรมการ
3. นางศิริกุล ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางพัชรา อังกูรขจร โรงเรียนบ้านแม่ละเมาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุุ่่งทิพย์ จันทร์เกตุโรงเรียนอนุบาลการุณย์ กรรมการ
3. นางนันท์ฐพร เฟื่องจันทร์โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ งามสุวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
5. นางปุณิกา เลิศสหกิจ โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ กันทะมูล โรงเรียนอรุณเมธากรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุกานดา จันณะโรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ จันทร์เปียงโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควกรรมการ
3. นางพัชรียา แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) กรรมการ
4. นางสถิตภรณ์ นาคแก้วโรงเรียนห้วยนกกกกรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ดนุพงศ์ลิขิต โรงเรียนบ้านเซอทะกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุทธพร เสนชุ่ม โรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นายญาณวุฒิ ฟองใหญ่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒ กรรมการ
3. นางสาวญาณิกา คล่ำอ๊อดโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
4. นางกันตพัฒน์ ก่อเกียรตินพกุลโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎรบำรุงกรรมการ
5. นางสรรพมงคล จันทร์ด้งโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางชนากานต์ แสนใส โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อยประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช พูลลาภโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
3. นางสมใจ สอนไวโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยากรรมการ
4. นางวรางคณา เทือกจันคำ โรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวอภิญรญา พึ่งผลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ บุญลือโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา คุฒแก้วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ทิมนต๋าโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นางณฐมน มูลแต๋นโรงเรียนชุมชนแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
5. นางสาววรวัลล์ ครุชัยวนาสิริโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕กรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย สุขประชาพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
7. นางวิเวียน วงศ์นายะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯกรรมการ
8. นางพิมพ์พร กันธรักษาโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
9. นางสาวศิริรัตน์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
10. นางเสาวนีย์ ศรีพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ บุญลือโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา คุฒแก้วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ทิมนต๋าโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นางณฐมน มูลแต๋นโรงเรียนชุมชนแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
5. นางสาววรวัลล์ ครุชัยวนาสิริโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕กรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย สุขประชาพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
7. นางวิเวียน วงศ์นายะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯกรรมการ
8. นางพิมพ์พร กันธรักษาโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
9. นางสาวศิริรัตน์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
10. นางเสาวนีย์ ศรีพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ บุญลือโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา คุฒแก้วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ทิมนต๋าโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นางณฐมน มูลแต๋นโรงเรียนชุมชนแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
5. นางสาววรวัลล์ ครุชัยวนาสิริโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕กรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย สุขประชาพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
7. นางวิเวียน วงศ์นายะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯกรรมการ
8. นางพิมพ์พร กันธรักษาโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
9. นางสาวศิริรัตน์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
10. นางเสาวนีย์ ศรีพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ บุญลือโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา คุฒแก้วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ทิมนต๋าโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นางณฐมน มูลแต๋นโรงเรียนชุมชนแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
5. นางสาววรวัลล์ ครุชัยวนาสิริโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕กรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย สุขประชาพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
7. นางวิเวียน วงศ์นายะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯกรรมการ
8. นางสาวศิริรัตน์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
9. นางเสาวนีย์ ศรีพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
10. นางพิมพ์พร กันธรักษาโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกุหลาบ แกมเงินโรงเรียนบ้านแม่ปะประธานกรรมการ
2. นางธณัชพร ยืนวิไลโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางวรรณาพร บัวผัดโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการ
4. นางสาวจันทมา ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านปูแป้กรรมการ
5. นางสาวสุนา องค์การโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
6. นางจินตนา ร่วมชาติโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่ากรรมการ
7. นางสาวเตือนใจ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา เหล่ามาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้กรรมการ
9. นายจิรโรจน์ ก่อเกียรตินพกุลโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
10. นางสาวสิริลักษณ์ จันตาโรงเรียนกลาโหมราชเสนากรรมการ
11. นางสาวกาญจนา ใจดีโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุญลือโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟกรรมการ
2. นางสาวมยุรา คุฒแก้วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ทิมนต๋าโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นางณฐมน มูลแต๋นโรงเรียนชุมชนแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
5. นางสาววรวัลล์ ครุชัยวนาสิริโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕กรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย สุขประชาพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
7. นางวิเวียน วงศ์นายะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯกรรมการ
8. นางพิมพ์พร กันธรักษาโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
9. นางสาวศิริรัตน์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
10. นางสาวเสาวนีย์ ศรีพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ บุญลือโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟกรรมการ
2. นางสาวมยุรา คุฒแก้วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ทิมนต๋าโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นางณฐมน มูลแต๋นโรงเรียนชุมชนแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
5. นางสาววรวัลล์ ครุชัยวนาสิริโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕กรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย สุขประชาพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
7. นางวิเวียน วงศ์นายะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯกรรมการ
8. นางพิมพ์พร กันธรักษาโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
9. นางสาวศิริรัตน์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
10. นางเสาวนีย์ ศรีพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
2. นางญานี ปัญจานนท์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ก่อพาราภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
4. นางสีนวล เสมกันทาโรงเรียนบ้านจกปกกรรมการ
5. นางสาวเดือนเพ็ญ เย็กเฮงโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัยกรรมการ
6. นางสาวสุพรรัตน์ บุญยมะลิโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๓กรรมการ
7. นางสาวธัญญรัตน์ ชาเกาะโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
2. นางญานี ปัญจานนท์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ก่อพาราภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
4. นางสีนวล เสมกันทาโรงเรียนบ้านจกปกกรรมการ
5. นางสาวเดือนเพ็ญ เย็กเฮงโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัยกรรมการ
6. นางสาวสุพรรัตน์ บุญยมะลิโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๓กรรมการ
7. นางสาวธัญญรัตน์ ชาเกาะโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
2. นางญานี ปัญจานนท์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ก่อพาราภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
4. นางสีนวล เสมกันทาโรงเรียนบ้านจกปกกรรมการ
5. นางสาวเดือนเพ็ญ เย็กเฮงโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัยกรรมการ
6. นางสาวสุพรรัตน์ บุญยมะลิโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๓กรรมการ
7. นางสาวธัญญรัตน์ ชาเกาะโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกุหลาบ แกมเงินโรงเรียนแม่ปะกรรมการ
2. นางธณัชพร ยืนวิไลโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางวรรณนาพร บัวผัดโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการ
4. นางสาวสุนา องค์การโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ร่วมชาติโรงเรียนบ้านแม่ก็ดสามท่ากรรมการ
6. นางสาวเตือนใจ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านนบเ้า่รงกรรมการ
7. นางจินตนา ร่วมชาติโรงเรียนบ้านแม่ก็ดสามท่ากรรมการ
8. นางสาวกาญจนา เหล่ามาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้กรรมการ
9. นายจิรโรจน์ ก่อเกียรตินพคุณโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
10. นางสาวสิริลักษณ์ จันตาโรงเรียนกลาโหมราชเสนากรรมการ
11. นางสาวกาญจนา ใจดีโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกุหลาบ แกมเงินโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
2. นางธณัชพร ยืนวิไลโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางวรรณนาพร บัวผัดโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการ
4. นางสาวจันทนา ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
5. นางสาวสุนา องค์การโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
6. นางจินตนา ร่วมชาติโรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดสามท่ากรรมการ
7. นางสาวเตือนใจ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา เหล่ามาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้กรรมการ
9. นายจิรโรจน์ ก่อเกียรตินพคุณโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
10. นางสาวสิริลักษณ์ จันตาโรงเรียนกลาโหมราชเสนากรรมการ
11. นางสาวกาญจนา ก่อเกียรตินพคุณโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกุหลาบ แกมเงินโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
2. นางธณัชพร ยืนวิไลโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางวรรณนาพร บัวผัดโรงเรียนบ้านปูแป้กรรมการ
4. นางสาวสุนา องค์การโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
5. นางจินตนา ร่วมชาติโรงเรียนบ้านแม่ก็ดสามท่ากรรมการ
6. นางสาวเตือนใจ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา เหล่ามาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้กรรมการ
8. นายจิรโรจน์ ก่อเกียรตินพคุณโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
9. นางสาวสิริลักษณ์ จันตาโรงเรียนกลาโหมราชเสนากรรมการ
10. นางสาวกาญจนา ใจดีโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางหรรษา ศิริพงษ์ไทยโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางเขมิกา แก่นเมืองโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางสาวอรสา หลวงหลายโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ก้อนมณีโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
5. นางปุณณดา แสงเก่งโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
6. นางสาวฤชุอร ฟองตาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒กรรมการ
7. นางสาวนริศราภรณ์ ชุ่มเชยโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ แกมเงินโรงเรียนบ้านแม่ปะประธานกรรมการ
2. นางธณัชพร ยืนวิไลโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางวรรณาพร บัวผัดโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านปูแป้กรรมการ
5. นางสาวสุนา องค์การโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
6. นางจินตนา ร่วมชาติโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่ากรรมการ
7. นางสาวเตือนใจ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา เหล่ามาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้กรรมการ
9. นายจิรโรจน์ ก่อเกียรตินพกุลโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
10. นางสาวสิริลักษณ์ จันตาโรงเรียนกลาโหมราชเสนากรรมการ
11. นางสาวกาญจนา ใจดีโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ แกมเงินโรงเรียนบ้านแม่ปะประธานกรรมการ
2. นางธณัชพร ยืนวิไลโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางวรรณาพร บัวผัดโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านปูแป้กรรมการ
5. นางสาวสุนา องค์การโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
6. นางจินตนา ร่วมชาติโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่ากรรมการ
7. นางสาวเตือนใจ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา เหล่ามาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้กรรมการ
9. นายจิรโรจน์ ก่อเกียรตินพกุลโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
10. นางสาวสิริลักษณ์ จันตาโรงเรียนกลาโหมราชเสนากรรมการ
11. นางสาวกาญจนา ใจดีโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางหรรษา ศิริพงศ์ไทยโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
2. นางเขมิกา แก่นเมืองโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางสาวอรสา หลวงหลายโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ก้อนมณีโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
5. นางปุณณดา แสงเก่งโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
6. นางสาวฤชุอร ฟองตาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒กรรมการ
7. นางสาวนริศราภรณ์ ชุ่มเชยโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางหรรษา ศิริพงษ์ไทยโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางเขมิกา แก่นเมืองโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางสาวอรสา หลวงหลายโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ก้อนมณีโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
5. นางปุณณดา แสงเก่งโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
6. นางสาวฤชุอร ฟองตาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒กรรมการ
7. นางสาวนริศราภรณ์ ชุ่มเชยโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางหรรษา ศิริพงษ์ไทยโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางเขมิกา แก่นเมืองโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางสาวอรสา หลวงหลายโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ก้อนมณีโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
5. นางปุณณดา แสงเก่งโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
6. นางสาวฤชุอร ฟองตาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒กรรมการ
7. นางสาวนริศราภรณ์ ชุ่มเชยโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางหรรษา ศิริพงษ์ไทยโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางเขมิกา แก่นเมืองโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางสาวอรสา หลวงหลายโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ก้อนมณีโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
5. นางปุณณดา แสงเก่งโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
6. นางสาวฤชุอร ฟองตาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒กรรมการ
7. นางสาวนริศราภรณ์ ชุ่มเชยโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางหรรษา ศิริพงศ์ไทยโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
2. นางเขมิกา แก่นเมืองโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางสาวอรสา หลวงหลายโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ก้อนมณีโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
5. นางปุณณดา แสงเก่งโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
6. นางสาวฤชุอร ฟองตาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒กรรมการ
7. นางสาวนริศราภรณ์ ชุ่มเชยโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางหรรษา ศิริพงศ์ไทยโรงเรียนบ้านห่วยม่วงกรรมการ
2. นางเขมิกา แก่นเมืองโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางสาวอรสา หลวงหลายโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ก้อนมณีโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
5. นางปุณณดา แสงเก่งโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
6. นางสาวฤชุอร ฟองตาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒กรรมการ
7. นางสาวนริศราภรณ์ ชุ่มเชยโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ใจรังกาโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
2. นางพรสวรรค์ เสาโกมุทโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางชฎารัตน์ เวียงดาวโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควกรรมการ
4. นางอัญมณี ถิ่นจอมโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมกรรมการ
5. นางธนพร เหล่าเนตรโรงเรียนบ้านเจดีย์โค๊ะกรรมการ
6. นางจริยา บุญนายืนโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้านกรรมการ
7. นางอัญชลี เกตุนอกโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ วงษ์อำนาจโรงเรียนกลาโหมราชเสนากรรมการ
2. นางสาวพฤติลักษณ์ ฉันทานุสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวแสงคาร สิงห์หล้าโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่กรรมการ
4. นางญาณิน นุรังสีโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นกรรมการ
5. นายวรพงษ์ มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯกรรมการ
6. นางจินตนา สิงทยมโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการ
7. นางศุภวัลย์ อุปมานโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ วงษ์อำนาจโรงเรียนกลาโหมราชเสนากรรมการ
2. นางสาวพฤติลักษณ์ ฉันทานุสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวแสงคาร สิงห์หล้าโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่กรรมการ
4. นางญาณิน นุรังสีโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นกรรมการ
5. นายวรพงษ์ มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯกรรมการ
6. นางจินตนา สิงทยมโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการ
7. นางศุภวัลย์ อุปมานโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ วงษ์อำนาจโรงเรียนกลาโหมราชเสนาประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา คุฒแก้วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางสาวแสงคาร สิงหล้าโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่กรรมการ
4. นางญาณิน นุรังสีโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นกรรมการ
5. นางสาวญาณีรัตน์ มงคลชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯกรรมการ
6. นางจินตนา สิงทยมโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการ
7. นางศุภวัลย์ อุปมานโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ใจรังกาโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
2. นางพรสวรรค์ เสาโกมุทโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางอัญมณี ถิ่นจอมโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมกรรมการ
4. นางธนพร เหล่าเนตรโรงเรียนบ้านเจดีย์โค๊ะกรรมการ
5. นางจริยา บุญนายืนโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้านกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี เกตุนอกโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเตือนใจ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เหล่ามาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ใจดีโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
4. นางกุหลาบ แกมเงินโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
5. นางธณัชพร ยืนวิไลโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
6. นางวรรณนาพร บัวผัดโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการ
7. นางสาวจันทนา ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านปูแป้กรรมการ
8. นางสาวสุนา องค์การโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
9. นางจินตนา ร่วมชาติโรงเรียนบ้านแม่ก็ดสามท่ากรรมการ
10. นายจิรโรจน์ ก่อเกียรตินพคุณโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
11. นางสาวสิริลักษณ์ จันตาโรงเรียนกลาโหมราชเสนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกุหลาบ แกมเงินโรงเรียนบ้านแม่ปะประธานกรรมการ
2. นางสาวเตือนใจ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เหล่ามาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ใจดีโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
5. นางธณัชพร ยืนวิไลโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
6. นางวรรณาพร บัวผัดโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการ
7. นางสาวจันทิมา ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านปูแป้กรรมการ
8. นางสาวสุนา องค์การโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
9. นางจินตนา ร่วมชาติโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่ากรรมการ
10. นายจิรโรจน์ ก่อเกียรตินพกุลโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
11. นางสาวสิริลักษณ์ จันตาโรงเรียนกลาโหมราชเสนากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งนภา ศรีสุขโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่กรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ ละมูลตรีโรงเรียนบ้านเจดีย์โค๊ะกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรเจียงคำโรงเรียนบ้านแม่ระเมากรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ สุขสุวรรณโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการ
5. นางนันทิยา ปิ่นคำโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
6. นางอนุสรา พรมมาโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้านกรรมการ
7. นางสาวณัฐชฎา หลวงพระบางโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งนภา ศรีสุขโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปัณณภัทร เหลือสุขโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรเจียงคำโรงเรียนบ้านแม่ละเมากรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ สุขสุวรรณโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการ
5. นางนันทิยา ปิ่นคำโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
6. นางสาวอนุสรา พรมมาโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้านกรรมการ
7. นางสาวณัฐชฎา หลวงพระบางโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]