หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 4 10 7
2 008 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 3 9 6
3 010 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 44 95 70
4 011 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 25 37 31
5 016 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 24 48 37
6 012 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 1 1 1
7 013 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 21 49 34
8 015 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 33 55 42
9 014 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 35 75 51
10 018 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 15 33 27
11 021 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 9 54 9
12 022 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 15 29 25
13 023 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 37 92 55
14 028 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 14 35 25
15 029 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 18 53 32
16 030 โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 0 0 0
17 031 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 7 19 13
18 032 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 2 4 2
19 033 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 7 14 11
20 034 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 13 19 17
21 035 โรงเรียนบ้านจกปก 5 7 6
22 037 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 9 15 13
23 039 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 9 15 13
24 040 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 5 21 9
25 042 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 3 7 5
26 043 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 8 14 9
27 044 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 9 21 13
28 041 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 23 49 40
29 045 โรงเรียนบ้านธงชัย 9 32 18
30 048 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 11 18 15
31 046 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 11 19 17
32 047 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 14 31 25
33 049 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 7 14 11
34 050 โรงเรียนบ้านปะหละทะ 9 26 16
35 052 โรงเรียนบ้านปางส้าน 26 45 30
36 055 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 23 60 41
37 056 โรงเรียนบ้านปูแป้ 2 2 2
38 051 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 15 40 24
39 054 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 3 14 6
40 053 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 4 6 5
41 058 โรงเรียนบ้านพะละ 1 3 2
42 057 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 17 34 26
43 059 โรงเรียนบ้านมอเกอ 6 18 8
44 060 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 5 9 7
45 092 โรงเรียนบ้านยะพอ 9 25 12
46 093 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 26 85 47
47 094 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 4 18 10
48 095 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 20 58 37
49 096 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 12 19 14
50 097 โรงเรียนบ้านวังผา 6 12 10
51 098 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 9 18 13
52 099 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 15 33 22
53 100 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 2 4 3
54 101 โรงเรียนบ้านหนองบัว 25 41 36
55 102 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 10 25 17
56 103 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 0 0 0
57 113 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 12 11
58 104 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 23 48 30
59 105 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 26 57 35
60 106 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 15 30 24
61 107 โรงเรียนบ้านห้วยบง 16 29 24
62 108 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 28 82 51
63 110 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 9 20 15
64 112 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 16 29 17
65 109 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 15 4
66 111 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 5 13 5
67 114 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 7 20 13
68 036 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 50 136 90
69 038 โรงเรียนบ้านเซอทะ 3 12 7
70 062 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 1 2 2
71 061 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 4 6 5
72 063 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 4 7 6
73 064 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 29 88 43
74 065 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 5 7 7
75 066 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 36 113 57
76 067 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 8 13 11
77 068 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 7 10 8
78 070 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 21 52 36
79 073 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 44 76 64
80 072 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 14 25 16
81 071 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 9 20 17
82 074 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 4 6 5
83 075 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 4 7 6
84 078 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 14 30 23
85 077 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 1 1 1
86 076 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 7 13 9
87 079 โรงเรียนบ้านแม่พลู 8 24 14
88 081 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 25 51 33
89 082 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 30 71 45
90 083 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 13 21 13
91 084 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 11 15 15
92 086 โรงเรียนบ้านแม่สละ 18 40 29
93 085 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 7 17 9
94 087 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 20 64 28
95 088 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 15 22 21
96 089 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 3 7 4
97 090 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 13 19 17
98 069 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 42 77 53
99 080 โรงเรียนบ้านแม่โพ 2 3 3
100 115 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 19 94 37
101 091 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 1 1 1
102 117 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 56 161 105
103 120 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 15 29 20
104 121 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 28 98 52
105 122 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 13 65 29
106 123 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 17 50 21
107 124 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 22 36 26
108 125 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 4 8 5
109 127 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 5 14 7
110 130 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 8 11 10
111 131 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 18 75 37
112 133 โรงเรียนอนุบาล 0 0 0
113 136 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหลวง(เทศบาลแม่กลอง) 1 0 0
114 135 โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่กลองคี(อบต. โมโกร) 0 0 0
115 138 โรงเรียนอรุณเมธา 21 49 33
116 149 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 3 5 5
117 119 โรงเรียนแม่สอด 45 135 71
118 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ 16 24 16
119 025 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 15 23 18
120 026 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 0 0 0
121 009 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 1 1 1
122 027 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 1 1 1
123 116 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา 3 12 7
124 118 โรงเรียนภัทรวิทยา 28 55 32
125 126 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 10 15 15
126 128 โรงเรียนศิริวรรณศึกษา 2 2 2
127 129 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 1 1 1
128 132 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 6 26 7
129 134 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ 2 6 4
130 137 โรงเรียนอนุบาลสิริโรจนา 0 0 0
131 139 โรงเรียนอิสลามศึกษา 5 17 7
132 017 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 14 22 18
133 144 โรงเรียน ตชด.จาตุรจินดา 1 15 2
134 142 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 0 0 0
135 006 โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ 0 0 0
136 141 โรงเรียน ตชด.ศึกษาสงเคราะ์ 2 0 0 0
137 019 โรงเรียนตชด.บ้านถ้ำเสือ 4 14 9
138 020 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 8 12 8
139 140 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0
140 148 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1 1 1
141 143 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 15 43 24
142 001 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ.แม่อมยะ 2 2 2
143 004 โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 2 1 1
144 147 โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ จังหวัดตาก) 1 3 1
145 145 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย 3 7 3
รวม 1741 4133 2642
6775

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]