สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 30 8 2 4 40
2 ป่าไม้อุทิศ 4 27 15 2 4 44
3 บ้านแม่ตาว 26 12 5 1 43
4 บ้านเจดีย์โคะ 23 10 5 5 38
5 แม่สอด 22 6 6 5 34
6 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 21 5 4 3 30
7 บ้านแม่โกนเกน 20 12 5 3 37
8 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 19 7 4 4 30
9 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 19 4 5 2 28
10 บ้านห้วยปลาหลด 18 4 2 3 24
11 รวมไทยพัฒนา 4 17 2 2 0 21
12 ภัทรวิทยา 16 9 1 1 26
13 บ้านหนองบัว 16 6 2 1 24
14 รวมไทยพัฒนา 2 16 3 2 1 21
15 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 15 13 3 2 31
16 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 15 4 1 1 20
17 บ้านแแม่ระเมิง 15 2 0 1 17
18 บ้านร่มเกล้า 2 15 0 2 2 17
19 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 14 4 3 5 21
20 บ้านแม่ระมาดน้อย 13 4 2 4 19
21 อรุณเมธา 13 3 5 0 21
22 บ้านขะเนจื้อ 13 1 3 1 17
23 บ้านห้วยนกกก 12 6 2 4 20
24 บ้านห้วยกะโหลก 12 6 2 2 20
25 รวมไทยพัฒนา 3 12 1 1 3 14
26 บ้านปางส้าน 11 9 2 4 22
27 บ้านปูเต้อ 11 4 4 2 19
28 ชุมชนบ้านพบพระ 11 4 4 2 19
29 บ้านร่มเกล้า 4 11 3 2 0 16
30 บ้านห้วยนกแล 11 2 0 2 13
31 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 11 1 2 1 14
32 บ้านท่าอาจ 10 7 2 2 19
33 บ้านแม่จะเราสองแคว 10 7 2 2 19
34 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 10 3 1 0 14
35 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 9 7 4 1 20
36 บ้านแม่สละ 9 2 2 5 13
37 บ้านแม่ปะ 9 2 2 1 13
38 บ้านสันป่าไร่ 9 2 0 1 11
39 รวมไทยพัฒนา 5 9 0 2 1 11
40 บ้านแม่กาษา 8 4 5 5 17
41 ห้วยน้ำนักวิทยา 8 2 0 4 10
42 บ้านแม่อมกิ 8 2 0 0 10
43 บ้านห้วยหินฝน 8 1 1 5 10
44 บ้านห้วยบง 7 7 2 0 16
45 บ้านน้ำหอม 7 5 2 0 14
46 บ้านนุเซะโปล้ 7 4 0 0 11
47 บ้านแม่อุสุวิทยา 7 3 0 3 10
48 บ้านยะพอ 7 1 0 0 8
49 บ้านค้างภิบาล 6 6 0 1 12
50 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 6 5 2 2 13
51 บ้านกล้อทอ 6 3 2 1 11
52 บ้านป่าคาใหม่ 6 3 1 2 10
53 บ้านห้วยม่วง 6 2 1 0 9
54 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 6 1 1 1 8
55 บ้านวาเล่ย์ 6 1 0 1 7
56 บ้านแม่ตาวแพะ 5 5 2 2 12
57 บ้านแม่วะหลวง 5 4 2 0 11
58 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ 5 4 0 3 9
59 บ้านแม่ตาวใต้ 5 4 0 0 9
60 ไทยราษฎร์คีรี 5 3 2 1 10
61 รวมไทยพัฒนา 1 5 3 1 3 9
62 บ้านหนองหลวง 5 3 0 2 8
63 บ้านแม่ปะใต้ 5 2 0 0 7
64 บ้านทุ่งถ้ำ 5 1 2 0 8
65 บ้านแม่กุหลวง 5 1 1 1 7
66 บ้านอู่หู่ 5 1 1 0 7
67 บ้านปะหละทะ 5 1 0 1 6
68 บ้านแม่สละเหนือ 5 0 2 0 7
69 บ้านพะเด๊ะ 4 7 4 2 15
70 บ้านวังตะเคียน 4 4 3 1 11
71 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 4 3 2 1 9
72 บ้านน้ำดิบ 4 3 1 1 8
73 บ้านแม่ละเมา 4 2 3 4 9
74 เทศบาลตำบลแม่กุ 4 2 2 4 8
75 บ้านทุ่งมะขามป้อม 4 2 1 1 7
76 บ้านแม่กุเหนือ 4 2 1 0 7
77 บ้านต้นผึ้ง 4 2 0 1 6
78 สามัคคีวิทยา 4 2 0 0 6
79 บ้านมอเกอ 4 1 1 0 6
80 บ้านแม่กื้ดสามท่า 4 1 0 0 5
81 บ้านห้วยไม้แป้น 4 1 0 0 5
82 บ้านถ้ำผาโด้ 4 1 0 0 5
83 บ้านแม่พลู 3 2 2 1 7
84 บ้านขุนห้วยนกแล 3 2 1 1 6
85 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 3 2 0 0 5
86 อิสลามศึกษา 3 1 1 0 5
87 วัดสว่างอารมณ์ 3 0 1 1 4
88 บ้านร่มเกล้า 3 3 0 1 0 4
89 รวมไทยพัฒนา 6 3 0 1 0 4
90 เทศบาลตำบลแม่กุ 3 0 0 0 3
91 ปรีชาญาณศึกษา 3 0 0 0 3
92 บ้านทีกะเป่อ 3 0 0 0 3
93 บ้านป่าไร่ 3 0 0 0 3
94 ญาณวิศิษฎ์ 2 9 3 1 14
95 บ้านปรอผาโด้ 2 4 0 1 6
96 ตชด.บ้านมอเกอร์ 2 3 1 0 6
97 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 2 3 0 1 5
98 บ้านจกปก 2 2 1 0 5
99 บ้านช่องแคบ 2 1 2 3 5
100 บ้านวังผา 2 1 1 1 4
101 บ้านแม่ตื่น 2 1 0 1 3
102 บ้านแม่ออกผารู 2 1 0 0 3
103 บ้านแม่กลองเก่า 2 0 1 1 3
104 กลาโหมราชเสนา 2 0 1 0 3
105 ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย 2 0 1 0 3
106 บ้านเซอทะ 2 0 1 0 3
107 บ้านสามหมื่น 2 0 0 0 2
108 บ้านปูแป้ 2 0 0 0 2
109 บ้านธงชัย 1 4 2 1 7
110 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 1 2 1 0 4
111 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 1 2 0 0 3
112 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 1 1 1 3 3
113 บ้านป่าไร่เหนือ 1 1 0 2 2
114 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 1 1 0 0 2
115 อนุบาลการุณย์ 1 1 0 0 2
116 บ้านแม่กลองใหม่ 1 0 2 1 3
117 บ้านพะละ 1 0 0 0 1
118 ตชด.จาตุรจินดา 1 0 0 0 1
119 บ้านห้วยโป่ง 1 0 0 0 1
120 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1 0 0 0 1
121 บ้านหัวฝาย 0 5 1 1 6
122 บ้านแม่ตาวใหม่ 0 3 1 0 4
123 บ้านแม่โพ 0 2 0 0 2
124 ศิริวรรณศึกษา 0 2 0 0 2
125 ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 0 1 0 0 1
126 ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ จังหวัดตาก) 0 1 0 0 1
127 คริสเตียนแม่หละโกร 0 1 0 0 1
128 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 0 1 0 0 1
129 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 0 1 0 0 1
130 บ้านแม่ปะเหนือ 0 1 0 0 1
131 บ้านไม้กะพง 0 1 0 0 1
132 ศกร.ตชด.บ.แม่อมยะ 0 0 1 1 1
133 บ้านแม่กลองน้อย 0 0 1 0 1
134 สันถวไมตรีศึกษา 0 0 0 1 0
135 อนุบาลบ้านหนองหลวง(เทศบาลแม่กลอง) 0 0 0 0 0
รวม 885 378 177 161 1,601