สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 30 8 2 4 40
2 ป่าไม้อุทิศ 4 27 14 2 4 43
3 แม่สอด 22 6 6 5 34
4 บ้านแม่ตาว 21 9 5 1 35
5 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 21 5 4 3 30
6 บ้านแม่โกนเกน 20 11 4 3 35
7 บ้านเจดีย์โคะ 20 7 5 5 32
8 บ้านห้วยปลาหลด 18 4 2 3 24
9 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 17 4 4 2 25
10 รวมไทยพัฒนา 4 17 2 2 0 21
11 ภัทรวิทยา 16 9 1 1 26
12 รวมไทยพัฒนา 2 16 2 2 1 20
13 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 15 13 3 2 31
14 บ้านแแม่ระเมิง 15 2 0 1 17
15 บ้านร่มเกล้า 2 15 0 2 2 17
16 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 14 7 4 4 25
17 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 14 4 3 5 21
18 บ้านหนองบัว 13 5 2 1 20
19 บ้านแม่ระมาดน้อย 13 4 2 4 19
20 บ้านห้วยนกกก 12 6 2 4 20
21 บ้านห้วยกะโหลก 12 6 2 2 20
22 อรุณเมธา 12 1 5 0 18
23 บ้านขะเนจื้อ 12 1 3 1 16
24 บ้านปางส้าน 11 8 2 4 21
25 ชุมชนบ้านพบพระ 11 4 4 2 19
26 บ้านห้วยนกแล 11 2 0 2 13
27 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 11 1 2 1 14
28 รวมไทยพัฒนา 3 11 0 1 3 12
29 บ้านท่าอาจ 10 7 2 2 19
30 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 10 3 1 0 14
31 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 9 7 4 1 20
32 บ้านแม่จะเราสองแคว 9 7 2 2 18
33 บ้านแม่สละ 9 2 2 5 13
34 บ้านสันป่าไร่ 9 2 0 0 11
35 รวมไทยพัฒนา 5 9 0 2 1 11
36 บ้านแม่กาษา 8 4 5 5 17
37 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 8 4 0 1 12
38 บ้านปูเต้อ 8 3 4 2 15
39 ห้วยน้ำนักวิทยา 8 2 0 4 10
40 บ้านแม่อมกิ 8 2 0 0 10
41 บ้านห้วยหินฝน 8 1 1 5 10
42 บ้านห้วยบง 7 7 2 0 16
43 บ้านน้ำหอม 7 5 2 0 14
44 บ้านนุเซะโปล้ 7 4 0 0 11
45 บ้านแม่อุสุวิทยา 7 3 0 3 10
46 บ้านแม่ปะ 7 2 0 1 9
47 บ้านยะพอ 7 1 0 0 8
48 บ้านค้างภิบาล 6 6 0 1 12
49 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 6 5 2 2 13
50 บ้านกล้อทอ 6 3 2 1 11
51 บ้านห้วยม่วง 6 2 1 0 9
52 บ้านแม่ตาวแพะ 5 5 2 2 12
53 บ้านแม่วะหลวง 5 4 2 0 11
54 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ 5 4 0 3 9
55 บ้านแม่ตาวใต้ 5 4 0 0 9
56 รวมไทยพัฒนา 1 5 3 1 3 9
57 บ้านป่าคาใหม่ 5 3 1 2 9
58 ไทยราษฎร์คีรี 5 3 1 1 9
59 บ้านหนองหลวง 5 3 0 2 8
60 บ้านแม่ปะใต้ 5 2 0 0 7
61 บ้านทุ่งถ้ำ 5 1 2 0 8
62 บ้านแม่กุหลวง 5 1 1 1 7
63 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 5 1 1 1 7
64 บ้านอู่หู่ 5 1 1 0 7
65 บ้านวาเล่ย์ 5 1 0 1 6
66 บ้านปะหละทะ 5 1 0 1 6
67 บ้านแม่สละเหนือ 5 0 2 0 7
68 บ้านพะเด๊ะ 4 7 4 2 15
69 บ้านวังตะเคียน 4 4 3 1 11
70 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 4 3 2 1 9
71 บ้านน้ำดิบ 4 3 1 1 8
72 บ้านแม่ละเมา 4 2 3 4 9
73 เทศบาลตำบลแม่กุ 4 2 2 4 8
74 บ้านต้นผึ้ง 4 2 0 1 6
75 บ้านมอเกอ 4 1 1 0 6
76 บ้านแม่กื้ดสามท่า 4 1 0 0 5
77 บ้านถ้ำผาโด้ 4 1 0 0 5
78 บ้านแม่พลู 3 2 2 1 7
79 บ้านร่มเกล้า 4 3 2 2 0 7
80 บ้านขุนห้วยนกแล 3 2 1 1 6
81 บ้านทุ่งมะขามป้อม 3 2 1 1 6
82 บ้านแม่กุเหนือ 3 2 1 0 6
83 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 3 2 0 0 5
84 อิสลามศึกษา 3 1 1 0 5
85 บ้านห้วยไม้แป้น 3 1 0 0 4
86 บ้านร่มเกล้า 3 3 0 1 0 4
87 รวมไทยพัฒนา 6 3 0 1 0 4
88 เทศบาลตำบลแม่กุ 3 0 0 0 3
89 ปรีชาญาณศึกษา 3 0 0 0 3
90 บ้านทีกะเป่อ 3 0 0 0 3
91 บ้านป่าไร่ 3 0 0 0 3
92 ญาณวิศิษฎ์ 2 9 3 1 14
93 บ้านปรอผาโด้ 2 4 0 1 6
94 ตชด.บ้านมอเกอร์ 2 3 1 0 6
95 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 2 3 0 1 5
96 บ้านช่องแคบ 2 1 2 3 5
97 บ้านวังผา 2 1 1 1 4
98 บ้านแม่ตื่น 2 1 0 1 3
99 บ้านแม่ออกผารู 2 1 0 0 3
100 บ้านแม่กลองเก่า 2 0 1 1 3
101 วัดสว่างอารมณ์ 2 0 1 0 3
102 ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย 2 0 1 0 3
103 บ้านเซอทะ 2 0 1 0 3
104 บ้านสามหมื่น 2 0 0 0 2
105 บ้านปูแป้ 2 0 0 0 2
106 บ้านธงชัย 1 4 2 1 7
107 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 1 2 1 0 4
108 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 1 2 0 0 3
109 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 1 1 1 3 3
110 บ้านป่าไร่เหนือ 1 1 0 2 2
111 สามัคคีวิทยา 1 1 0 0 2
112 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 1 1 0 0 2
113 อนุบาลการุณย์ 1 1 0 0 2
114 บ้านแม่กลองใหม่ 1 0 2 1 3
115 บ้านพะละ 1 0 0 0 1
116 ตชด.จาตุรจินดา 1 0 0 0 1
117 บ้านห้วยโป่ง 1 0 0 0 1
118 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1 0 0 0 1
119 บ้านหัวฝาย 0 5 1 1 6
120 บ้านแม่ตาวใหม่ 0 3 1 0 4
121 บ้านแม่โพ 0 2 0 0 2
122 ศิริวรรณศึกษา 0 2 0 0 2
123 บ้านจกปก 0 1 1 0 2
124 ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 0 1 0 0 1
125 ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ จังหวัดตาก) 0 1 0 0 1
126 คริสเตียนแม่หละโกร 0 1 0 0 1
127 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 0 1 0 0 1
128 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 0 1 0 0 1
129 บ้านแม่ปะเหนือ 0 1 0 0 1
130 บ้านไม้กะพง 0 1 0 0 1
131 ศกร.ตชด.บ.แม่อมยะ 0 0 1 1 1
132 กลาโหมราชเสนา 0 0 1 0 1
133 บ้านแม่กลองน้อย 0 0 1 0 1
134 สันถวไมตรีศึกษา 0 0 0 1 0
135 อนุบาลบ้านหนองหลวง(เทศบาลแม่กลอง) 0 0 0 0 0
รวม 829 360 171 159 1,519