รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายอนาวิล  ศิลปศาสตร์
 
1. นางรัตนา  ศรีคำลือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  วิเชียรเขต
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จันตา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. นางสาวอนัญญา  สีวิชัยปู่
 
1. นางวันเพ็ญ  นวลเป้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 1. เด็กหญิงตะวัน  เอเอซ่า
 
1. นางอัจฉรีย์  เวียงดาว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 1. เด็กหญิงบนชู  โมโม
 
1. นายนิพิฐชัย  จันดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กหญิงนุชชบา  เนตรนิรันดร
 
1. นางสาวทัศนีย์  ครองแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  มูลแต๋น
 
1. นางนิตยา  อินหว่าง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายธีรพงศ์  ก่ำใจ
 
1. นางนิตยา  อินหว่าง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. นางสาวมัตติกา  ปิ๋วคำแก้ว
 
1. นางเวทิกา  บูลย์ประมุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายจง  กลิ่นหอม
2. เด็กชายชนินทร์  ปันโน
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขต้อง
 
1. นางสาวศรีไพร   ใจยา
2. นางอำนวย  ปัญญา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงชญานี  แม่เกศินี
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  ปอนคำ
 
1. นางสาวเกศศิยากรณ์  เสียงกว้าง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญสนธ์
 
1. นางวันเพ็ญ  นวลเป้า
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กชายจ่อโทหน่าย  โกศลดอย
 
1. นางสาวโสรดา  พลเสน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 1. เด็กชายวีรภาพ  -
 
1. นางสุเพียร  ฤทธิ์ตา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เหมยคำ
 
1. นางสาววงศ์วรัน  เตชะชัย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงจินตนา  ถาปัน
2. เด็กหญิงพิราอร  มั่นคง
3. เด็กหญิงอริศรา  สุยะระ
 
1. นางสาวกุมารี  นทิพิทักษ์
2. นางสาวสุนิสา  นุธิกูล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายดนุพร  วนากิจรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  คำแก้ว
3. เด็กชายเดชาวัต  มะโนวงศ์
 
1. นางวริสรา  บวรธนทรัพย์
2. นายกนกพล  นาฤทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  ปูนขุนทด
2. เด็กหญิงวิชญา  ดวงต๋า
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ติยะนิ่ว
 
1. นางนิตยา  อุ่นใจ
2. นายโกศล  แซ่ลี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายสมยศ  ระเริงแม่เมย
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ขจรเดชวนา
 
1. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
2. นางศิริรัตน์  คำแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายกลวัชร  ศรีอำไพเลิศ
2. เด็กชายเลเลงทู  -
 
1. นายปิยะ  โชตอมรรัตน์
2. นางศิริรัตน์  คำแก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายสนธิ  ขาววิลาศ
 
1. นางอรทัย  โตวรานนท์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายดิถดนัย  ป้านแม้น
 
1. นางจีรวรรณ  ใจงาม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. นายจักรพันธ์  จันทโสภา
 
1. นางวรินรัตน์  กฤติยรัตฐกรณ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงกรวิภา  กระบวนคีรี
2. เด็กหญิงชริณรัตน์  บัวบาน
3. เด็กชายต้องบุญ  ภู่สุวรรณ
 
1. นายณัฐพล  สุจพันธ์
2. นางสาวปริญญารัตน์  ทานะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงจันทนิภา  บุญเติม
2. เด็กหญิงน้ำส้ม  ทัดเจริญ
3. เด็กชายปณิธาน  จันตรี
 
1. นางสาวมะลิ  เพ็ญเกาะ
2. นายวิชญ์สรัช  กลุ่มเหรียญทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พันธ์พืช
2. เด็กหญิงน้องอ้วน  อาญาสกุล
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปาเต๋
 
1. นายวิรัตน์  เพ็งสอน
2. นางวันวิสาข์  แสนฟ้างาม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงณัฐกรณ์  ดิลกโรจน์
2. เด็กหญิงนิดานุช  เรืองอดุลย์วิทย์
3. เด็กหญิงวศิณี  สมานคีรี
 
1. นางสาวณัฐชา  โคยามา
2. นางสาวปวิตรา  ขุนชุ่ม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  อินแสนต๊ะ
2. เด็กหญิงวรินทร  สิริพงษ์ณภัทร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บรรจง
 
1. นายศุกร์ศักดิ์สิทธิ์  ลิ้มลือชา
2. นายวัชรพงษ์  ประคำมา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. นางสาวนันทนา  ขันแก้ว
2. เด็กชายมหศักดิ์  มะโนปัน
3. นางสาววราภรณ์  วราห์คำ
 
1. นางสุวารี  เข็มทอง
2. นางวารุณี  เทียนนาวา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงคัทลียา  คำจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  -
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สอนอินต๊ะ
 
1. นางสาวขวัญใจ  ใจอินถา
2. นางนิฎตินาฎ  จันทร์โท
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงคึมึพอ  -
2. เด็กชายทรงวุฒิ  เมธวัฒนกุล
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  -
 
1. นางสาวนันทินุช  เงินเย็น
2. นางพัชณี  วงศ์ธิมา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. นางสาวปทุมพร  ปูหริด
2. นางสาวสุวนันท์  สอนไว
 
1. นายผดุง  ภักดี
2. นางเฟืองพัฒน์  ภักดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงบุปผารัตน์  เฮิงโม
2. เด็กชายสองเมือง  -
 
1. นายประภาส  แสงทอง
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  ซันคาน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเกอ 1. เด็กชายธีรเทพ  -
2. เด็กชายเจนวิทย์  -
 
1. นางสาวทิพาพร  มีชัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายศรราม  พัฒนาชลธี
2. เด็กชายอินกเสม  มงคลทวี
 
1. นายยุทธจักร์  ผาแสนเถิน
2. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กชายรักชาติ  เวียงงามทอง
2. เด็กชายวันชัย  เลิศไมตรีจิต
 
1. นายสุพล  สาเป็ง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายเจตริน   เขื่อนเป๊ก
2. เด็กชายเดวิด  เวียงสุนทรี
 
1. นายพรหมนิมิตร   ลอยสง
2. นายภานุพันธ์   เคนคะสุมาตร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กชายทวีชาติ  เจตนาดีจึงจำเริญ
2. เด็กชายอดิศร  นิกรสกุล
 
1. นายพิภพ  โพนสาลี
2. นางสาวชนาพร  เกษโสภา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงคริพอ  -
3. เด็กหญิงจ๊ะหมี่  -
4. เด็กหญิงปลื้ม  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์วีระชาติ
 
1. นายไพสาร  พิมพ์ชาติ
2. นางสาวจำเนียร  อุปสอด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละทะ 1. เด็กหญิงณารินดา  ศรีโสภาบุปผา
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  ทรัพย์โชคดี
3. เด็กหญิงปรีชญา  ชิตเกริกเกียรติ
4. เด็กหญิงอนิษฐา  นนท์ประทาน
5. เด็กหญิงเบญจพร  ดลใจธรรม
 
1. นางพัชรินทรฺ  สิงหบุตร
2. นายเฉลิมชัย  จินะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงกชพร  เตจะจา
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันต๊ะคำ
3. เด็กหญิงบุษยา  ชมภู
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชมภู
5. เด็กหญิงอลิษา  หมื่นจินะ
 
1. นางสุรดา  เกตน์รัตน์
2. นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ไชยสงคราม
2. เด็กหญิงจารุณี  -
3. เด็กหญิงจิรัชญา  จิตมาตย์
4. เด็กหญิงนรภัทรพิมล  ก่อเกียรตินพกุล
5. เด็กหญิงศุภิสรา  สุภา
 
1. นางสุพรรณี  แก้วปาเขียว
2. นางสาวพรพรรณ  สืบตัน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงชลดา  ศิริสาร
2. เด็กชายชาติทัย  -
3. เด็กหญิงดาดา  จรัสเรืองรองกุล
4. เด็กชายศุภกิจ  ทิหวาย
5. เด็กหญิงอรพินธ์  ติต๊ะ
 
1. นางธัญชนก  ใหม่จันทร์แดง
2. นางสาวรดาณัฐ  สว่างวงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เลิศไพรี
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  หิรัญทาสันต์
3. นางสาวนรินทร์  วนาพบโชค
4. เด็กหญิงพรศิริ  ไพรวันรักษา
5. เด็กหญิงสุนิษา  วนาสมบัติ
 
1. นายภูรินท์  ชนิลกุล
2. นางนิติกุล  สุทธหลวง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ว้าน
2. เด็กหญิงดลพร  เจริญผลิตผล
3. เด็กหญิงธรธรณ์  แซ่ยั้ง
4. เด็กหญิงวศินี  แซ่ยั้ง
5. เด็กหญิงสุจิตรา  มณีเลิศ
 
1. นายองอาจ  ยศรุ่งเรือง
2. นายผจญ  ก่ำทา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  กนกกรระวี
2. เด็กหญิงวรรณนิสา   ปานสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ปัญญานันท์
4. เด็กชายสมัชญ์   ปวงนคร
5. เด็กชายสุทัศน์  ฟักโต
 
1. นายพิทักษ์  ฉิมสุด
2. นางพวงเพชร  ฉิมสุด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กชายก่อเกียรติ  แซ่ลี้
2. เด็กชายจะลอ  ใจคำ
3. เด็กหญิงจันทภา  เบทุกู่
4. นายชาติชาย  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงดาวิษา  มาเยอะ
6. เด็กหญิงนัดดา  มาเยอะกู่
7. เด็กชายภัคพล  แซ่ฟุ้ง
8. เด็กชายวัชระชัย  เมืองมา
9. เด็กหญิงวารี  ปอตุ้ย
10. นายสมชาย  เชอมึกู่
11. เด็กหญิงสาธิณี  สมบัติรักษา
12. เด็กชายสิทธิชาติ  แสงสี
13. เด็กชายสุชัย  เบชิกู่
14. นายสุวัฒน์  หม่อแลกู่
15. เด็กหญิงอชิรณา  ป้อปาง
16. เด็กชายอนันต์  แซ่ลี้
17. เด็กชายอนุวัต  อนนทรัพย์
18. เด็กชายอภิวัฒน์  ลีทรัพย์เจริญ
19. เด็กหญิงอรณิช  เบียแซ
20. เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญวัฒนานุกูล
 
1. นายศิริชัย  ศิริ
2. นายเจริญ  วสันต์สุขใจ
3. นางจารึก  พลายชุม
4. นางสาววิมลศิริ  สมานมิตรภาพ
5. นางสาวชารี  ราวงษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงสุธางศ์ุรัตน์  ผลึกสิงขร
 
1. นายพัชญภณ  สารสา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะพอ 1. เด็กหญิงกชนันท์  -
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ยาเถิน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายธวัชชัย  นาคใหม่
 
1. นายสุกิจ  ราชอุปนันท์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 1. เด็กชายคเณศ  สังข์กระสี
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  มะนิเหว่
 
1. นางวรรณภา  กัลปพฤกษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายกิตติพนธ์  สุขสิงห์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  หน่อใหม่
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลูน้อย
2. นายสมชาย  บุญสม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายบดินทร์  -
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ชุมภู
 
1. นางอรยา  สนิทผล
2. นางสาวแสงสุรีย์  สุริยะวงศ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สุแก้ว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เงาศรี
4. เด็กหญิงจิตร์ตรา  จินตนานุช
5. เด็กหญิงจุฑาพัชร  ขัดแพร่
6. เด็กหญิงจุฑาเพชร  ขัดแพร่
7. เด็กหญิงพรนับพัน  พรเจริญ
8. เด็กหญิงรุจิรา  ทิสี
9. เด็กหญิงสุจันทรา  อ่อนหวาน
10. เด็กหญิงอั้ม  -
 
1. นางกาญจนา  พันธ์กอง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 1. เด็กหญิงกันยา  เนรีติกุล
2. เด็กหญิงดุษฎี  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงธีมา  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงนุจี  แซ่ซ้ง
5. เด็กหญิงปพิชญา  แซ่ซ้ง
6. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่จ๊ะ
7. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แซ่ลี
8. เด็กหญิงพรกนก  ลีประเสริฐศรี
9. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงรักษิณา  ทรงสวัสดิ์วงศ์
11. เด็กหญิงวรรณาลี  แซ่วื่อ
12. เด็กหญิงศุภาพิชย์  แซ่ซ้ง
13. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่ลี
14. เด็กหญิงเกศรินทร์  สิทธิเสมานนท์
15. เด็กหญิงเสาวภา  -
 
1. นายวิรัตน์  ยาสอน
2. นางสาวธนัชพร  หายโศรก
3. นายพิศุทธิ์  ขัติศรี
4. นายวัชรินทร์  ระยับศรี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นางสาวจริยา  แซ่ว่าง
2. นางสาวจันทกานต์   โอบกิจเจริญชัย
3. นางสาวจันทนา  ท้องฟ้าจิร
4. เด็กหญิงญาณี  แซ่กือ
5. นางสาวดวงทิพย์  เพชรสกุลไพร
6. เด็กหญิงดารณี  พงศ์ชนะธรรมา
7. นางสาวดาริกา  แซ่ว้าน
8. เด็กหญิงพกาวรรณ  ปาหา
9. นางสาวพรพิมล  วนาจรูญ
10. เด็กหญิงยุพิมพ์  แซ่กือ
11. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กวินวลัย
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ชนะบุญ
13. นางสาวอรุณี  พยุงกระสินธุ์
14. นางสาวแพรวา  ขวัญวารี
15. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่ว้าน
 
1. นางศศิประภา  อินริราย
2. นางสาวอรพิณ  ตาขอด
3. นางสาวณัฐรินทร์  ศิริเดชวุฒินันท์
4. นางโกลัญญา  ชัยรัตน์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กมลพิราม
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  กวินเดช
 
1. นางพิกุล  พระสิงห์
2. นางนงพงา  น้อยนวล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นางสาวกัญญาญัฐ  กวินวนาลี
2. นางสาวนิตยา  แซ่ท้าว
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์   มั่นคง
2. นายนพดล  จันทร์เทพ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงธิติ  ผาสามเส้า
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายจิรายุ  วิเชียรชัยศรี
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวเอเอหม่อ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายวิรัช  เวียงเสวก
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายฐิติกร  โสภาวนามาศ
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวม่านฟ้า  รักชาวเขา
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ยั้ง
 
1. นายภาณุเดช  ปีภา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงนิศากร  กล่ำเจริญ
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เก้าพันกร
2. เด็กหญิงศดานันท์  คุณศิริประภา
 
1. นางธนพร  เหล่าเนตร
2. นางอุบลรัตน์  ละมุลตรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   เล่าศิลาวัฒน์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แซ่ลี
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  ศิริเดชวุฒินันท์
2. นางอุบลรัตน์  ละมุลตรี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงชนาพร  กวินไพรสนธ์
2. เด็กหญิงเคียงดาว  แซ่เกอ
 
1. นางอุบลรัตน์   ละมุลตรี
2. นางศศิประภา  อินริราย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายนิทัศน์  แสงสิงห์เพชร
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายปรีชา  -
2. เด็กชายวรายุทธ  ผัดคำวงษ์
3. เด็กชายอนุวัทย์   จันทิดา
 
1. นางเสาวนีย์  สัตยะคำ
2. นางมลทพร  พันธ์แก้ว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กชายการัณย์  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายมงคล  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายเซหม่อทวย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายจักรกฤษ  กาบุตร
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. นายธงชัย  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงริศรา  ไอสาง
3. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี้
 
1. นายสุพิศ  คำมูล
2. นางสาวศรีไพร  อินทร์อ้าย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1. เด็กชายจูนซิก  -
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กชายพจนินท์  วันดี
 
1. นายไพโรจน์  กันทะวงศ์์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กชายสมชาย  ไม่มีนามสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กชายกล้าหาญ  ปวงคำอ้าย
 
1. นางเจณจิรา  พรมเทพ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กชายวายุ  ลาดปาละ
 
1. นางศิริกาญจน์  จันแก้วปง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   ปานันต๊ะ
 
1. นายสมบัติ   กรรมใจ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กหญิงศวิตา  พยัคฆ์ขุนคีรี
 
1. นางสาวมธุรส  จันทร์โสม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มณีโตน
 
1. นายสมบัติ   กรรมใจ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงสุพรรณิตา  แก้วจันเถิน
 
1. นางสาวแจ่มศรี  องค์การ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงอรวรา  โกศัย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ปันต๊ะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ม่อนใหญ่
 
1. นายณัฐพล  เตชะพลี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 1. เด็กชายอิสรา  ธุระวร
 
1. นายสมบัติ   กรรมใจ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายสมชัย  แสนใจ
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  แดงสันเที๊ยะ
 
1. นางวารุณี  วงษ์วิจิตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กหญิงชลธิชา   กีรติยุคคีรี
2. เด็กชายธนนท์  อรุณพัฒนาคีรี
3. เด็กชายธวัชชัย  บ้านนาพิริยะ
4. เด็กชายบัณฑิต  ทรงศรีพนา
5. เด็กหญิงลัดดาพร  คีรีปรีดา
6. เด็กชายสมพจน์  ธนสุนทรคีรี
7. เด็กหญิงสราวลี  คีรีปรีดา
8. เด็กหญิงสุพรรณีย์  ท้องฟ้าโฆษัติ
9. เด็กหญิงสุพัฒตรา  บ้านนาบรรจบ
 
1. นายจักรา  ฉิมพาลี
2. นางสาวสุพิชญา  ทิพย์ประยูร
3. นางอารี  กันยารอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายจอป้องโพ   วนาวาทิต
2. เด็กชายจ่อวาทู  -
3. เด็กชายตอป่อยมู  -
4. เด็กหญิงน่อแอ้แง  -
5. เด็กหญิงปนิดา  -
6. เด็กหญิงมึแอ้ซู  คำมูล
7. เด็กชายศุภชัย  สายธารเมตตาจิต
8. เด็กชายอุทิศ  วนาเฉลิมลาภ
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  -
10. เด็กชายเอกสิทธิ์   ษมาจิตรุ่งเรือง
11. เด็กหญิงแอ้มูซี   พิทักษ์พิพัฒน์ผล
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงกัลยา  ใจยอด
2. นางสาวกิตติยา  ใจยวง
3. เด็กชายขันติ  ก้องพนา
4. เด็กชายคฑาหัสต์  ชุมภู
5. เด็กหญิงณัฐฎณิชา  ทาเปลว
6. เด็กหญิงตรัยรัตน์  ทองภู
7. เด็กชายธนวัฒน์  ชุมภู
8. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทองภู
9. เด็กหญิงปราณี  วงษ์คำเครือ
10. เด็กหญิงปวีณา  แสงอุทิพย์
11. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ท้วมจั่น
12. เด็กชายพงศกร  อย่างธรรมชาติ
13. เด็กหญิงพรรษา  จิตมั่น
14. เด็กหญิงพัชราภา  ใจมิภักดิ์
15. เด็กหญิงพิชชาพร  เนืองนันท์
16. เด็กหญิงภัทรดา  ธรรมใจ
17. เด็กชายภานุวัต  ชมอ้าย
18. เด็กหญิงมลฤดี  -
19. นางสาวมีนา  ท้าวบุญยืน
20. เด็กชายยุรนันท์  -
21. เด็กชายรพี  ไพรวันไพศาล
22. เด็กหญิงลิ้นจี่  -
23. นางสาววารุณี  -
24. เด็กชายศตวรรษ  สุวรรณสอน
25. เด็กชายสมศักดิ์  กู่แก้วเกษม
26. นางสาวสมหญิง  ตั้งสกุลไพร
27. เด็กชายสมหวัง  กล่อมดวงใจ
28. เด็กหญิงสุนิสา  -
29. นางสาวอริษา  แสนคำลือ
30. นางสาวอัญมณี  จันที
31. เด็กชายอานนท์  ต๊ะสุ
32. เด็กหญิงเกวลิน  -
33. เด็กหญิงเมธาวี  ไชยนุรักษ์
34. เด็กหญิงแนน  แก้วมณี
35. เด็กหญิงแพรพลอย  ชุ่มเย็น
 
1. นายสุรเดช  จันณะ
2. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
3. นายพฤกษ์  เวียงดาว
4. นางวรินรัตน์  กฤติยรัตฐกรณ์
5. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
6. นางสาวกรรณิการ์  กาญจนคงคา
7. นางวารี  คำปาสังข์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 1. เด็กชายดนัย  ชัยภูมิเสรี
2. นายตังส่วย  -
3. เด็กหญิงทักษพร  แซ่ลี
4. นายบุญส่ง  แซ่ม้า
5. เด็กชายสิงหนาถ  แซ่ซ้ง
6. เด็กหญิงเพ็ญชีพ  แซ่ย่าง
 
1. นายสุภชัย  สุนามเจริญกุล
2. นายวัชรินทร์  ระยับศรี
3. นางสาวเมฑิณี  เมืองเดช
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายวันชัย  ไชยชนะ
 
1. นางอำนวย   ปัญญา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาววรทา  อย่างยอดเยี่ยม
 
1. นางสาวอรอนงค์  ชูธัญญะ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. เด็กชายสมัชญ์   ปวงนคร
 
1. นางพวงเพชร  ฉิมสุด
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 1. เด็กหญิงสุภาพร  กาญจนพันธ์บุญ
 
1. นางสาวสุพร  คติฌานัง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 1. เด็กชายประพันธ์  แก้วเก้าอาชา
 
1. นางรุ้ง  นอนา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงพนิดา  ปัญญาวงศ์
 
1. นางกัลลญา  แก้วมณี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายศิกษก  ลังกาพันธ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. นางสาวนภาพร  ลานาง
 
1. นายศุภรัตน์  สุราย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิจิตบรรจง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วงษ์นันตา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ริศา  บัณณ์ฑิตานนท์
 
1. นางสาวฐิติมา  โชติวิชัย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กชายเขมทัต  พิพัฒน์ชัยยากุล
 
1. นายภานุเดช  ปีภา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงรจนา  -
 
1. นายบำบัตร  ทิยานันท์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. นายพีระพล  สุวรรณยาน
 
1. นายศุภรัตน์  สุราย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงณิชานาฏ  ก้อนจะรา
 
1. นางอำนวย   ปัญญา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 1. เด็กชายธนาธิป  ดนุพลก่อกุล
 
1. นายอภิชัย  อุดปิง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แซ่โซ้ง
 
1. นายเลิศ  วังสิงห์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  -
2. เด็กชายก้องภพ  -
3. เด็กหญิงค๊ะพอวา  -
4. เด็กหญิงจิตรทิวา  คีรีทัศไนย
5. เด็กหญิงจิตรา  -
6. เด็กหญิงชนากานต์  -
7. เด็กชายซิกร้าทู  -
8. เด็กหญิงณัฐชา  -
9. เด็กชายทำนุรัฐ  คีรีทัศไนย
10. เด็กหญิงธันยา  -
11. เด็กหญิงนาฏยา  -
12. เด็กหญิงนิจกานต์  ชมแสงธาดา
13. เด็กหญิงน่อพอพะ  -
14. เด็กหญิงน่อแว้โพ  -
15. เด็กหญิงน่อแอ้วา  -
16. เด็กหญิงปรีกะดี  -
17. เด็กหญิงปิยนุช  -
18. เด็กหญิงพนิดา  -
19. เด็กหญิงพอพา  -
20. เด็กหญิงพอมือฮา  -
21. เด็กหญิงพิชยา  -
22. เด็กหญิงมะชิ  -
23. เด็กหญิงมึมึ  -
24. เด็กหญิงมื่อหล่าคะเล  -
25. เด็กชายม่อคะเว  -
26. เด็กชายรณภพ  -
27. เด็กหญิงรดา  -
28. เด็กหญิงวรรณรดา  คีรีทัศไนย
29. เด็กชายวรวิช  -
30. เด็กหญิงวราภรณ์  -
31. เด็กหญิงสะม่อ  -
32. เด็กชายสุชัย  -
33. เด็กหญิงสุชานันท์  คีรีทัศไนย
34. เด็กหญิงสุทธดา  -
35. เด็กชายสุภกร  -
36. เด็กหญิงอรนิช  -
37. เด็กชายเก่งเกียรติ  -
38. เด็กหญิงเอหล่า  -
39. เด็กชายแดนไพร  สนิท
40. เด็กหญิงแนเธพอ  -
 
1. นายวรภัทร  ภู่ศรี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกานดา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงชีวาพร  แซ่ม้า
3. เด็กชายณัฐพล  แซ่ม้า
4. เด็กชายพลวัต  พิทยเชียร
5. เด็กชายวีรภัทร  ชนิดาพงศ์พันธุ์
6. นายศตายุ  แซ่มี
7. เด็กหญิงสกาวรัตน์  หมีเจริญรุ่งเรือง
8. เด็กหญิงอชรายุ  ชาญชัยพิทักษ์สิน
9. เด็กหญิงเกสรา   แซ่ย่าง
10. เด็กชายเอกภพ  พิทักษ์พงศ์วารี
 
1. นางรุ่งทวี  ไชยกาญจน์
2. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
3. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กชายจิรายุ  พาพิง
2. เด็กชายชาตรี  นิลน้อย
3. เด็กหญิงณัฐชริษา  ใจพรมเมือง
4. เด็กหญิงณัฐพร  นันทะใจ
5. เด็กหญิงพรณิภา  พงษ์สุพันธ์
6. เด็กหญิงพลอย  เกษร
7. เด็กหญิงรัตนา  พาพิง
8. เด็กชายอรรถวัฒน์  แก้วปา
9. เด็กชายอ้วน  บุญส่ง
10. เด็กชายแสงทอง  จิ๋วแก้ว
 
1. นางรำไพ  ดิษฐคำเหมาะ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงนิตยา  โสภาวนามาศ
2. เด็กหญิงพนิดา  บ้านนาเจริญ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  บ้านนาเจริญ
4. เด็กหญิงพาวิณี  -
5. เด็กหญิงวรรณดี  โสภาวนามาศ
6. เด็กหญิงอรพิน  ศรีอำไพเลิศ
 
1. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
2. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
3. นางภัทราวรรณ  วงศ์พระยา
4. นางอรยา  สนิทผล
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุริยะวงศ์
2. เด็กหญิงชุติกา  ดารากมล
3. เด็กหญิงธัญชนก  สุริยะวงศ์
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  คีรีทัศไทย
5. เด็กหญิงอารยา  จอมแดนนา
6. เด็กหญิงอุมาพร  อาจกิจ
 
1. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
2. นางสาวนันทวัน  หน่อท้าว
3. นางสาวจันทนา  นิลภา
4. นางสุนทรี  สุขุประการ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงวรรณิดา  อย่างคุณธรรม
3. เด็กหญิงวรรณิดา  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงศันสนีย์  รุ่งธนาดุล
5. เด็กหญิงอรณี  รุ่งธนาดุล
6. เด็กหญิงเนตรอัปสร  แซ่ย้าง
7. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แซ่ย้าง
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หทัยพิชิตชัย
 
1. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
2. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
3. นางรุ่งทวี  ไชยกาญจน์
4. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงพวงชมพู  แซ่จาง
3. เด็กหญิงมณีทราย  พิทยาสท้านภพ
4. เด็กหญิงวิภาวี  ศิริยั่งยืน
5. เด็กหญิงสมศรี  ศุภนิมิตรกุล
6. เด็กหญิงสายชล  แซ่กือ
7. เด็กหญิงสุภานัน  แซ่ว้าง
8. เด็กหญิงสุรัสวดี  กมลปราณี
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. นางรุ่งทวี  ไชยกาญจน์
3. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์
4. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่เฮ่อ
2. นางสาวชัญญา  แซ่เฮ่อ
3. นางสาวณัฐธิดา  วิทยามุ่งมั่น
4. นายนรวีย์  ซึหมึ
5. นางสาวนันทิกา  แซ่เล้า
6. นางสาวพาณิภัค  สว่างนภาลัย
7. นายภูริช  แซ่เฮ่อ
8. นางสาวมลฤดี  ธงทวีทรัพย์
9. นางสาวรชนิศ  อรุณศิงขริน
10. นางสาววรากร  แซ่หมี
11. เด็กหญิงวาริน  กุลยาปอ
12. นายสุชาติ  ทรงสวัสดิ์วงศ์
13. นางสาวสุภัสสร  เชิดสวรรค์
14. นายสุเอ๋ย  ชัยปรัชญากุล
15. นางสาวเสาวนีย์  แซ่เฮ่อ
16. เด็กหญิงโสภา  สว่างนภาลัย
 
1. นายวิทยา  สายปาน
2. นางพิมลพรรณ  พรมขาว
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ใจดี
2. เด็กหญิงจันทนา  นันทะใจ
3. เด็กหญิงจันวิภา  นันทะใจ
4. เด็กหญิงจีรพันธ์  ใจแก้วทิ
5. เด็กหญิงชนากานต์  ทิยอด
6. เด็กหญิงชาลิณี  แก้วตา
7. เด็กหญิงนงนุช  ตุ้ยเขียว
8. เด็กชายนิติภูมิ  บุรี
9. เด็กชายบรรพต  ปันสีคำ
10. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ปูกันกะ
11. เด็กหญิงมธุรดา  แก้วกันยา
12. เด็กหญิงรสสุคนธ์  มุ่ยจันตา
13. เด็กชายวงกต  ตาแก้ว
14. เด็กชายวนัสนัย  ใจเถิน
15. เด็กหญิงศิริพร  ฟักสนิท
 
1. นางสาวมัญชรี  ศรีเวียงฟ้า
2. นายสุรกานต์  จันณะ
3. นางสาวเพียงนภา  ปัญญาวิชัย
4. นายมณี  พัดขำ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงน่อชอเอ้  -
2. เด็กชายพาจู่  -
3. เด็กชายมานพ  -
4. เด็กหญิงมานีซอ  -
5. เด็กหญิงสุมาลี  วนาอาทิตย์
 
1. นางสาวภคอร  อินทร์เอี่ยม
2. นายอาทิตย์  เทพบำรุง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายชนกันต์  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงราตรี  พาณิชเจริญทรัพย์
 
1. นายนิรุตน์  ธัญญเจริญ
2. นายกิตติคุณ  เทพคำอ้าย
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปองจิต  เชื้อใจวัน
 
1. นางสาวอรพรรณ  อินทะวงศ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กุญชรชอบคีรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วงษ์นันตา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงจันทร์วรรณ   วิทูชำนาญ
 
1. นางรัตนา  ขัดสีสกุล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายกันตเทพ  ประโมทัย
 
1. นางเหลี่ยมทอง  ปินตา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายอธิวัฒน์  ต๋าขัด
 
1. นางสาวกนายุทธ์  ดั้นเมฆ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวณัชชา  เจริญทองมั่นคง
 
1. นางสาวรวินท์อร  เมืองง้า
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายอำนาจ  ทาหว่างกัน
 
1. นางจีรวรรณ  ใจงาม
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงก่อแกล๊ะพอ  เวียงวีระชัย
 
1. นางสาวสุพรรณี  ปิดความลับ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กชายสอแทกอ่อง  -
 
1. นายณัฏฐชาติ  พนาวาส
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงเรยา  -
 
1. นางรัตนา  ขัดสีสกุล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวฑิฆัมพร  ปูชิดากุล
2. นางสาวปวีณา  อาชาคีรี
3. นางสาวปิยพร  แซ่ยั้ง
4. นางสาววิรดี  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงสรัลนุช  แซ่ม้า
 
1. นายเหมันต์  ยะอุทัย
2. นางสาวรวินท์อร  เมืองง้า
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงิมิเอ  -
 
1. นางสาววาสนา  มนทิรสุวรรณ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวแสว่เหยียน  ตู้
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายธไนศวรรย์  กอสัมพันธ์
2. เด็กชายวทัญญู  เจริญทองมั่นคง
 
1. นายเหมันต์  ยะอุทัย
2. นางสาวรวินท์อร  เมืองง้า
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธงชัย  ปราบนอก
2. เด็กหญิงเบญจพร  ดวงดี
 
1. นางสาววรณัน  แก้วปัญญา
2. นางสาวอรพรรณ  อินทะวงศ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายบอย  -
2. เด็กชายภาคิน  -
3. เด็กหญิงมธุรส  -
4. เด็กชายวุฒิไกร  -
5. เด็กชายสมพร  -
6. เด็กชายสิงห์ชัย  -
 
1. นายณรงค์  เสาป้อ
2. นายชัชรินทร์  เชียงทา
3. นางสาวรัตนา  สุภาปัญญา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  -
2. เด็กชายธีรชัย  วนาจรัส
3. เด็กชายธีรนัย  -
4. เด็กหญิงพรพิมล  -
5. เด็กหญิงสุธิดา  บัวทองกันทร
6. เด็กหญิงเกวลิน  ถาแก้ว
 
1. นายสมพร  เตรียมวงษ์
2. นายประสิทธิ์  เขียวแก้ว
3. นายอานนท์  ศรีบุตร
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายประณพ   กลมกล่อมดี
2. นายประวิทย์  ขวัญวารี
3. เด็กชายประเสริฐ   อาชีวพฤกษากิจ
4. เด็กชายยี่เม่ง  กมลลาสน์กมุท
5. นายยุทธนา  อุตรเดชคีรี
6. เด็กชายสุวัจน์  บริมสิทธิ์
7. เด็กชายอานนท์  ฤทธิ์ลำเจียก
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แซ่กือ
 
1. นางศศิประภา  อินริราย
2. นางสาวพรทิพย์  จรรยา
3. นางกัลยกร   กาญจนราช
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  แซ่เท้า
2. นายชนาศักดิ์  อย่างยอดเยี่ยม
3. เด็กหญิงชุติมา  แซ่ว้าน
4. นางสาวณิชาภัทร  ท้าววัฒนากุล
5. นายธีรนัย  แซ่ย่าง
6. เด็กชายธีรัตม์  แซ่ว้าน
7. เด็กหญิงนทีทิพย์  แซ่เท้า
8. นางสาวนลพรรณ  ศรีธีระวัฒน์
9. นางสาวมณฑิตา  แซ่ว้าน
10. เด็กหญิงรัชนีกร  ท้าววัฒนากุล
 
1. นายสกลักษณ์  สิงหราช
2. นายพงศกร  กรรขำ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วิชาพร
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วโซน
3. เด็กหญิงธนาทิพย์  ใจเถิน
4. เด็กชายประสิทธิชัย  ฟองสินธุ์
5. เด็กหญิงภรัณยา  บุญส่ง
6. เด็กหญิงมณฑกานต์  พรมใจ
7. เด็กหญิงวรนุช  วังใจ
8. เด็กหญิงศศิชา  แสงชมภู
9. เด็กชายอัครพล   ใจยอด
10. เด็กชายเอกรัตน์  ประสิทธิ์
 
1. นางสาวสาลิกา  ปวงคำใจ
2. นางสาวไกรทิพย์  มูลสา
3. นางมารตี  เอียนศรี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. นางสาวกันยา  แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงรดา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงรศนา  แซ่ย้าง
4. เด็กหญิงเข็มจีรา  แซ่ยั้ง
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวน้ำฝน  เทียนทอง
2. นายนพชัย  สิทธิ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 1. เด็กหญิงน่อก้าแหม่  พนาธวา
2. เด็กหญิงน่อซอยพอ  -
3. เด็กหญิงศตายุ  -
 
1. นางสาวทิพย์หทัย  ชัยวังสิงห์
2. นางสาววรกานต์  เข้มขัน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หลวงหลาย
2. เด็กหญิงสุรดา  นายอง
3. เด็กชายอภิรักษ์  จันทระ
 
1. นางสุจีนนา  แย้มวงษ์
2. นายนัทธชาติ  ต้องดี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายกฤษณะ  เฮงสถิตวงศ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ม้า
3. เด็กชายเอกภพ  กุลวรรณลภย์
 
1. นางสาวกาญจนา  หมั่นดี
2. นางกมลลักษณ์  คล้ายโพธิ์ทอง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงจันทภา  วงศ์อัจฉริยะกิจ
2. เด็กหญิงชัญญา  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงนงนุช  แซ่เฮ่อ
 
1. นางกมลลักษณ์  คล้ายโพธิ์ทอง
2. นางสาวรุ่งทิวา  จันทราม
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชาลิสา  เจริญศรีกุล
2. เด็กหญิงสุรีญา  -
 
1. นางสาวสุพรรณี  ปิดความลับ
2. นางสาวณัฎฐรินทร์   อภิวงค์งาม
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  -
2. เด็กหญิงปาริชาติ  -
 
1. นางพิมพ์ใจ  สุภีกิตย์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงภรัณยา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงมนัญชยา  ปู่สั้น
 
1. นางประนัดดา  วงศ์ถิรวรรธน์
2. นางสาวไกรทิพย์  มูลสา
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงจินดาภร  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงนิศาชล  โท่นเป้า
 
1. นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา
2. นางวารุณี  เทียนนาวา
 
148 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  -
2. เด็กหญิงศิริพร  -
 
1. นายณัฐวุฒิ  เงินสันเทียะ
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายธนกร  สีวิชัยปู่
2. เด็กหญิงมาลินี  หลวงหลาย
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฟั่นล้อม
 
1. นายภูมิ  ชาญประเทศ
2. นางสาวกฤษณา  ทิมนต๋า
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายอดิลักษณ์  ว่าคุณธรรม
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แซ่ย้าง
 
1. นายชัชวาลย์  ชุ่มวงค์
2. นายลภชัย  พรมวิหาร
 
151 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  แซ่หลี
2. เด็กหญิงสุธินี  แซ่ม้า
 
1. นายสันติ  กองสีใจ
2. นางสาวดวงดาว  ศิริรางกูล
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  อุปคำ
2. เด็กชายสัณฐิติ  พลบัวไข
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายดนัย  ฟั่นล้อม
2. เด็กชายบรรพต  ศรีพรม
 
1. นายภูมิ  ชาญประเทศ
2. นางสาวกฤษณา  ทิมนต๋า
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตระกูลวนาสุข
2. เด็กหญิงนันทนา  เพียงตะวันกุล
 
1. นางสาวอาริษา  เพ็งพี
2. นายฐตพนธ์  โตจันทรกานต์
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ไพรกุลนิรมล
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ฟ้างามอาชา
 
1. นางสาวอาริษา  เพ็งพี
2. นายฐตพนธ์  โตจันทรกานต์
 
156 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 1. เด็กชายณัฐพล  มณีโตน
2. เด็กหญิงอารียา   ใจตา
 
1. นางสาวรัตติกาล   สุทธิสิงห์
2. นายเอกณริน  ไชยพล
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายมดแดง  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายสมชาย  อ่องตา
 
1. นายภูมิ  ชาญประเทศ
2. นางสาวกฤษณา  ทิมนต๋า
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายนัฐพงษ์  นามวงษ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  โพธิรัง
 
1. นายเอกราช  ทรายมะเริง
2. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเกอ 1. เด็กชายธนโชติ  สินไพบูลย์เลิศ
2. เด็กชายสุขสันต์  เซมู
3. เด็กชายอภิวัฒนา  ยะสาน
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายชัชวาลย์  เพชรนามชัย
2. เด็กชายวีรชัย  -
3. เด็กชายสิปปกร  ครุฑมีชัย
 
1. นางสาวมนัสชนก  มณีจำนงค์
2. นายคณาธิป  สอนเทศ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กชายธวัชชัย  วนาสิริเจริญ
2. เด็กชายประวิทย์  คีรีพงศกร
3. เด็กชายเสอะวิแฮ  ไพรสุทธิ
 
1. นายสุริยา  ใจแปง
2. นายกิจจา  คีรีประณีต
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. นายบุญเชิด  ไพรวันไพศาล
2. นายปุ๊คา  วสุธานธี
3. นายวิชัย  วนามงคลเลิศ
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นางนิชานันท์  เมฆศิริ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กชายกอมูเปอ  -
2. เด็กชายมึเกอปอโด้  -
3. เด็กชายสวัสดิ์  คงสันติภาพ
 
1. นายอนันต์  พนาลีสงบ
2. นางนิชานันท์  เมฆศิริ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายศุภชัย  แสงหงษ์
2. เด็กชายสมัคร  เกตุหอม
3. เด็กชายสุริวงค์  -
 
1. นางสมพิศ  อินหลวง
2. นางสอางค์  สุยะตุ่น
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิกสม
2. เด็กหญิงกิ๊บ  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงวงศกร  ชลธีสายวิมาน
4. เด็กหญิงสายสมร  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ร่มเย็น
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ชลธีสายวิมาน
 
1. นางวชิรญา  ปราบพาล
2. นางนิศากร  นวลแจ่ม
3. นางสุกัญญา  บุญสำเร็จ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกิตติมา  สมบูรณ์ศรีสกุล
2. เด็กหญิงดุษฎี  กรชูโชค
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  ภัทรศัยต์
4. เด็กหญิงรวิวรรณ  สมบูรณ์ศรีสกุล
5. เด็กหญิงสุนารี  กรชูโชค
6. เด็กหญิงสุรดา  แซ่เฮ่อ
 
1. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
2. นายเรวัติ  เริ่มลึก
3. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายศรชัย  นาดี
2. เด็กหญิงอริศรา  ตาละสา
3. เด็กหญิงโชติกา  สุดใจหาญ
 
1. นางสาวกาญจนา  สมุทร์นาวี
2. นางสาวดวงมณี  เขื่อนทหาร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 1. เด็กหญิงนฎกร  คีรีขจิต
2. เด็กหญิงน่อบี  -
3. เด็กหญิงปริมล  คีรีเกริกก้อง
 
1. นางสาวกาญจนา  วาทา
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นางสาวพรสุดา   กวินวนาลัย
2. นางสาวอนุตตรีย์   พงษ์สานต์คีรี
3. นางสาวอรวี  แซ่มัว
 
1. นางสุรีย์   แสงอรุณ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงกันยา  ตระกูลดิฐธรรม
2. นางสาวคนึงนิตย์  ตระกูลวนาภัทร
3. เด็กหญิงวรรณนภา  กุลสัมพันธ์ชัย
 
1. นายกรรไกร  ก้อนแก้ว
2. นายแสวง  สิทธิเสนา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นางสาวรัชนี  ไพรมโนรม
2. นางสาวรัตนา   ทัศนละวาด
3. นางสาวฤดี   ครองวิถี
 
1. นางจันทรา   หมอเก่ง
2. นางสาวพิชชานันท์  กาใจ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 1. เด็กหญิงจันทร์ดารา  -
2. เด็กชายฐานทัพ  -
3. เด็กหญิงแคแคอู  -
 
1. นางศุภวัลย์  อุปมาณ
2. นางวิไลวรรณ  คำมั่น
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กชายประสิทธิ์  วนาวิเศษศรี
2. เด็กหญิงพิไล  ห้วยไพจิตร
3. เด็กหญิงวิไลพร  ไพรวัลย์เกิดลาภ
 
1. นางนงค์นุช  เริ่มแรก
2. นางวิมล  พนาลัยเจริญ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. นางสาวกาญจนา  คีรีพิราม
2. เด็กหญิงวรรณพร  คีรีพิราม
3. นางสาวเสาวภา  พนาไพสิฐ
 
1. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
2. นางสาวชลาพร  จำลองเพ็ง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1. เด็กหญิงนลิน  คีรีบรรณเจิด
2. เด็กหญิงยุวธิดา  คีรีบรรณเจิด
3. เด็กหญิงอัญรญา  ศรีวนาตระกูล
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทร์ไชยวงศ์
2. นางพยอม  สิงห์คำมา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงน่อฉิฉิ  มณีจินตนา
2. เด็กหญิงมุตา  อ้นน้อย
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ดอยสกุลไพร
 
1. นางสาวณัฎฐรินทร์   อภิวงค์งาม
2. นายวรโชติ  กันธรักษา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงซันยินเอ  -
2. เด็กหญิงพิสมัย  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงลลิตา  นพคุณ
 
1. นางวันเพ็ญ  นะอิ
2. นางธิติมา  ขอสุข
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายจอแอ๊ะเส่  -
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  พิเชฐวงศ์ศิริ
3. เด็กหญิงอัญชลี  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
 
1. นางเพาพงา  ชิ้นหนึ่ง
2. นางธิติมา  ขอสุข
 
179 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  พิชัยยุทธสกุล
 
1. นางสาวสุวดี  คลังสิน
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 1. เด็กหญิงมินตร า  ดาดี
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เติงเติง
3. เด็กชายแบงค์  มินโซ
 
1. นางนฤมล  ยืนยง
2. นางสาวปิ่นทอง  โยธา
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงวาสนา   กรินวิจิตร
2. เด็กชายวุฒิไกร   แซ่ว้าน
3. เด็กหญิงสาลิกา  แซ่ยั้ง
 
1. นางธนพร  เหล่าเนตร
2. นางสาวจินดา  อินทร์แผลง
 
182 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำขาม
 
1. นางกันตพัฒน์  ก่อเกียรตินพกุล
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงมันทนา  อยู่ประตู
 
1. นางสาวสายใจ  เอี่้ยงหมี
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 1. เด็กชายศรัญญู  วิเทศสุขสม
 
1. นางธัญชนก  พูนยศ
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายจารุวิทย์  คีรีรัตนไพบูลย์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญยวง
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์  อุปนันท์
 
1. นางสาวปวริศา  จิติ
2. นางสาวญาณีรัตน์  มงคลชื่น
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กชายตรีวิทย์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงวิไล  แซ่ม้า
 
1. นางสาวจีรัชยา  สมบัติรักษา
2. ว่าที่ร้อยตรีพรหมเทพ  แสงสีดา
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจกปก 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ดินแดนบรรพต
2. เด็กชายเอกรัตน์  ตันยศ
 
1. นางสีนวล  เสมกันทา
2. นางสาวผาทอง  อุ่นฟ้า
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกฤติกา  หลบหลีก
2. เด็กชายจิรพัส  วงศ์ประภาคาร
 
1. นางสาวนฤมล  แปยอ
2. นางสาวนริศราภรณ์  ชุ่มเชย
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงณิชา  จันทรมณฑล
2. เด็กชายอติกานต์   จันทรมณฑล
 
1. นางสุนิสา  คงอมรคีรี
2. นางอรวรรณ  สุวรรณคำพันธ์
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายฐาปณนันท์  วิเชียรเขต
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  -
 
1. นางชลลดา  เข็มทอง
2. นางสาวอนุชตรา  เดชป้องหา
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  เชี่ยวชาญคีรี
 
1. นางวรรณาพร   บัวผัด
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กชายแดง  ยะเอ้ย
 
1. นางสาวสายใจ  เอี้ยงหมี
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงอีพอ  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวณัฎฐรินทร์   อภิวงค์งาม
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่ม้า
2. เด็กชายทักษิณ  แซ่ลี
3. เด็กหญิงปาลินี  เฮ่อทองเพชร
4. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ม้า
5. เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงภาวิดา  แซ่ม้า
7. เด็กหญิงแสงระวี  แซ่ม้า
 
1. นางสาวจีรัชยา  สมบัติรักษา
2. นางสาวสุชาดา  สมบัติรักษา
3. นางสาวบริมาส  สร้อยทอง
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. นายอดิเทพ  สุรวิทย์
 
1. นางสาวสุดาทิพย์  สว่างวงค์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงรัตนา  อย่างยอดเยี่ยม
 
1. นางสาวสุพรรัตน์  บุญยมะลิ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 1. เด็กหญิงสะเนมะ  -
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  จันทร์สายทอง
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายทีโอ๊ะ  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวปฐมาวดี  มูลวัน
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจกปก 1. เด็กหญิงมณีวัลย์  ปันเถิน
 
1. นางสีนวล  เสมกันทา
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงบุษบา  หน่อชัย
 
1. นายบัณฑิต  พรหมขัติแก้ว
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงเส่งอู  -
 
1. นายทศพล  พรมดี
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 1. เด็กหญิงปาริชาติ  งามยิ่งสกุล
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  -
3. เด็กชายโศภณ  แปรงปัน
 
1. นางญาณิน  นุรังษี
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กหญิงศวิตา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงศิรดา  ม้าทรัพย์เจริญ
3. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่ลี
 
1. นางสาวจีรัชยา  สมบัติรักษา
2. นางสาวสุชาดา  สมบัติรักษา
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กชายก้องภพ  แซ่ม้า
2. เด็กชายธีรวุฒิ  มั่นพัฒนาการ
3. เด็กชายวิศาล  แซ่ม้า
 
1. นางสาวจีรัชยา  สมบัติรักษา
2. นางสาวสุชาดา  สมบัติรักษา
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กชายธาวิน  แซ่ท้าว
2. เด็กชายศิวกร  แซ่ม้า
3. เด็กชายเมธัส  แซ่ท้าว
 
1. นายชัยรัตน์  ถาวรงามยิ่งสกุล
2. นางสายฝน  แสนฟอง
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายกิตติธัช   จันทรมณฑล
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  จันทรมณฑล
3. เด็กหญิงอทิตยา  ขวัญลีลา
 
1. นางสุรีย์   แสงอรุณ
2. นายปรัชพงศ์  ศรีสุวรรณ
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายฉัตรชัย  มณฑลพนา
2. เด็กหญิงลีลาวดี   มานะศักดิ์เกษม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปุ่นปุย
2. นางวรรณาพร   บัวผัด
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กชายรัชวุฒิ  รอดชัยภูมิ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  กำทองแสน
 
1. นางสาวสายใจ  เอี่้ยงหมี
2. นางสาวณฐมน  มูลแต๋น
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อินถานนท์
2. เด็กชายสมชาย  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายอานนท์  จันแก้วปง
 
1. นางชฎารัตน์  เวียงดาว
2. นางธนาภา  ชมภูธัญ
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายทำบุญ  
2. เด็กหญิงมนรดา  ผดุงศิลปพนา
3. เด็กชายฤทธิเกียรติ   ผดุงศิลปพนา
 
1. นางเบญญาภา  อยู่ดี
2. นางวรรณาพร   บัวผัด