หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-uti1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายโกมล ดีเลิศโรงเรียนวัดสะพานหินประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร มาเกิดโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
3. นางพิกุล อักษรโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
4. นางสมลักษณ์ คงสนุ่นโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
5. นายทรงพล มากทรัพย์โรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นาย โกมล ดีเลิศโรงเรียนวัดสะพานหินประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร มาเกิดโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
3. นางพิกุล อักษรโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
4. นางสมลักษณ์ คงสนุ่นโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
5. นายทรงพล มากทรัพย์โรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางฐิติรัตน์ วัฒน์วิทยกุลโรงเรียนวัดหนองสระประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ เหมมาลาโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
3. นายศรีรัตน์ พิลึกโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา จิตรชนะโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
5. นางลัดดา สุขคงโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางรัชนีกร จุลพรรค์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางโสภา สนประเสริฐโรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔กรรมการ
3. นางเตือนใจ พันธุ์อ้นโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
4. นางสุชีรา เถาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
5. นางประกาย ว่องวิการณ์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางรัชนีกร จุลพรรค์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางโสภา สนประเสริฐโรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔กรรมการ
3. นางเตือนใจ พันธุ์อ้นโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
4. นางสุชีรา เถาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
5. นางประกาย ว่องวิการณ์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางฐิติรัตน์ วัฒน์วิทยกุลโรงเรียนวัดหนองสระประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ เหมมาลาโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
3. นายศรีรัตน์ พิลึกโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา จิตรชนะโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
5. นางลัดดา สุขคงโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายถวิล พูลกสิกรณ์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งประธานกรรมการ
2. นางกาบแก้ว กลำภักตร์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นางช่อรัตร์ดา เกสทองโรงเรียนวัดวังบุญกรรมการ
4. นางเรณู โกสุมาโรงเรียนบ้านภูมิธรรมกรรมการ
5. นางสาวศิริจรรยา ตาคำลือโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายถวิล พูลกสิกรณ์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งประธานกรรมการ
2. นางกาบแก้ว กลำภักตร์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นางช่อรัตร์ดา เกสทองโรงเรียนวัดวังบุญกรรมการ
4. นางเรณู โกสุมาโรงเรียนบ้านภูมิธรรมกรรมการ
5. นางสาวศิริจรรยา ตาคำลือโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายถวิล พูลกสิกรณ์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งประธานกรรมการ
2. นางกาบแก้ว กลำภักตร์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นางช่อรัตร์ดา เกสทองโรงเรียนวัดวังบุญกรรมการ
4. นางเรณู โกสุมาโรงเรียนบ้านภูมิธรรมกรรมการ
5. นางสาวศิริจรรยา ตาคำลือโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางฐิติรัตน์ วัฒน์วิทยกุลโรงเรียนวัดหนองสระประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ เหมมาลาโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
3. นายศรีรัตน์ พิลึกโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา จิตรชนะโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
5. นางลัดดา สุขคงโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางระพิพรรณ ปานสีทาโรงเรียนวัดดอนหวายประธานกรรมการ
2. นายโชติ เดชากุลโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
3. นางสาวทิชา เขม้นเขตการโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวปทุมรัตน์ สีธูปโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
5. นางบาดาล สุขด้วงเขนโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางระพิพรรณ ปานสีทาโรงเรียนวัดดอนหวายประธานกรรมการ
2. นายโชติ เดชากุลโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
3. นางสาวทิชา เขม้นเขตการโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวปทุมรัตน์ สีธูปโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
5. นางบาดาล สุขด้วงเขนโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวกนกวรรณ สุขีวัชรกุลโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายทวีป สุขด้วงเขนโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นายสมกิจ จันจุฬาโรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
4. นายสำเริง พิลึกโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
5. นายมงคล นวกุลโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
6. นางรัตนา อินทสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกวรรณ สุขีวัชรกุลโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายทวีป สุขด้วงเขนโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นายสมกิจ จันจุฬาโรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
4. นายสำเริง พิลึกโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
5. นายมงคล นวกุลโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
6. นางรัตนา อินทสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์แรม พวงสมบัติโรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายปัญญา อินทสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางอวยพร ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
4. นางปราณี พุทธาโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
5. นายอนันต์ ยะไข่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
6. นางวรัทยา ดุลย์มาโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ รุ่งฤทธิ์ประภากรโรงเรียนบ้านหนองตะคลองประธานกรรมการ
2. นายเจริญ มานิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
3. นางทัศนา ประสิทธิเขตรกิจโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นางกนกพร กรเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
5. นางปาริชาติ ชุมโกมนต์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ รุ่งฤทธิ์ประภากรโรงเรียนบ้านหนองตะคลองประธานกรรมการ
2. นายเจริญ มานิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
3. นางทัศนา ประสิทธิเขตรกิจโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นางกนกพร กรเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
5. นางปาริชาติ ชุมโกมนต์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารัตน์ รุ่งฤทธิ์ประภากรโรงเรียนบ้านหนองตะคลองประธานกรรมการ
2. นายเจริญ มานิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
3. นางทัศนา ประสิทธิเขตรกิจโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นางกนกพร กรเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
5. นางปาริชาติ ชุมโกมนต์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวจงกลณี จันทรังษ์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ล่องกาศโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวภิญญ์พิมล กันสุขโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวจรัญญา เหลืองทองโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ เดโชโรงเรียนบ้านเนินเคว่ากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวจงกลณี จันทรังษ์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ล่องกาศโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวภิญญ์พิมล กันสุขโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวจรัญญา เหลืองทองโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ เดโชโรงเรียนบ้านเนินเคว่ากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวิจิตร ว่องวิการณ์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุทธิชา ใต้สว่างโรงเรียนอุทัยวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมานิตย์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี กลั่นการนาโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
5. นางสาวนิธิวดี เพียรรักกิจการค้าโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร ว่องวิการณ์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุทธิชา ใต้สว่างโรงเรียนอุทัยวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมานิตย์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี กลั่นการนาโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
5. นางสาวนิธิวดี เพียรรักกิจการค้าโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์แรม พวงสมบัติโรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายปัญญา อินทสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางอวยพร ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
4. นางปราณี พุทธาโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
5. นางวรัทยา ดุลย์มาโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร คนึงหมายสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางธวภร อินจันทร์โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
3. นางรัชนี ศรีสง่าโรงเรียนบ้านเนินตูมกรรมการ
4. นายโสภี ศิริโยธาโรงเรียนวัดดงพิกุลกรรมการ
5. นายอำนาจ เปาจีนโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร คนึงหมายสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางธวภร อินจันทร์โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
3. นางรัชนี ศรีสง่าโรงเรียนบ้านเนินตูมกรรมการ
4. นายโสภี ศิริโยธาโรงเรียนวัดดงพิกุลกรรมการ
5. นายอำนาจ เปาจีนโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายฉลอง เสมากูลโรงเรียนวัดหนองแกประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
3. นางสุรีพร แสงกรุงโรงเรียนวัดเขาปฐวีกรรมการ
4. นางสาวนิดาวรรณ บุญอินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
5. นางศศิญา วรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
6. นายสงคราม ขุนนราโรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร์ หาญสาริกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ ทับทองโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
3. นางสาวศิริกัญญา เรียงครุฑโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นางศรีใจ อนันตนิรัติศัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวสุณัฏฐา คำชูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายเรวัตร์ หาญสาริกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ ทับทองโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
3. นางสาวศิริกัญญา เรียงครุฑโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นางศรีใจ อนันตนิรัติศัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวสุณัฏฐา คำชูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุดา สาโรจน์โรงเรียนบ้านหนองขุยประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาพร ไตรศรีวิรัตน์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางกัลยา จินะชัยโรงเรียนบ้านเกาะเทโพกรรมการ
4. นายวิโรจน์ รักชาติโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
5. นางภัทรนุช ทับทวีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวจารุนันท์ เที่ยงธรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศนภา นาควิสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
3. นางณัฏฐ์ธยาน์ เนื่องกันยาโรงเรียนวัดบุญลือกรรมการ
4. นางวรานันท์ เรืองพิจิตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางวราภรณ์ จินาโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุนันท์ เที่ยงธรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศนภา นาควิสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
3. นางณัฏฐ์ธยาน์ เนื่องกันยาโรงเรียนวัดบุญลือกรรมการ
4. นางวรานันท์ เรืองพิจิตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางวราภรณ์ จินาโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสายรุ้ง ปัจฉิมโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวรัชยา กาจชัยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
3. นางสาววนิดา ใหม่จันทร์ดีโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางลำพึง เลิศฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าดานกรรมการ
5. นางสายฝน การักษ์โรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสายรุ้ง ปัจฉิมโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวรัชยา กาจชัยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
3. นางสาววนิดา ใหม่จันทร์ดีโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางลำพึง เลิศฤทธิ์โรงเรียนบ้้านท่าดานกรรมการ
5. นางสายฝน การักษ์โรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายมานะ ตั้งจิตปรีดานนท์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา วิศาลนิตย์โรงเรียนวัดหนองสระกรรมการ
3. นายธรรมรัฐ ใจการุณโรงเรียนวัดหนองแฟบกรรมการ
4. นายมานพ เหมะสถลโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
5. นายอนนท์ บุญนิลโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายประสาร โชคชัยโรงเรียนบ้านท่าดานกรรมการ
3. นายจรัญ เลิศฤทธิ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
4. นายบำเพ็ญ จันทร์ภาภาสโรงเรียนวัดจักษากรรมการ
5. นางสาวรุ่งรัตน์ เกิดกองโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุชิน กฤษณพันธ์ุโรงเรียนบ้านหนองเมนประธานกรรมการ
2. นายบุญเพ็ญ โพธิ์พรตโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นายพนัส จันทรังษ์โรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ ฉิมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวกัลยา แก้วลาโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพนมทวน ทองสุขโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อรองประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สายทองโรงเรียนวัดหนองนกยูงกรรมการ
3. นางสาวมัชฌิมา เนติโกวิทโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางดารณี ภูวนาถโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ นฤมลต์โรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพนมทวน ทองสุขโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สายทองโรงเรียนวัดหนองนกยูงกรรมการ
3. นางสาวมัชฌิมา เนติโกวิทโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางดารณี ภูวนาถโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ นฤมลต์โรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางณฐกมล พูลเขตรกรมสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย เชื้อชวดโรงเรียนวัดตานาดกรรมการ
3. นายศิริชัย ฟักขาวโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นางพรสิริ ประภาสะวัตโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายสมนึก คล้ายแจ้งโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
6. นางนวลน้อย จันดาแก้วโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
7. นายเสรี ฉิมพลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางณฐกมล พูลเขตรกรมสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย เชื้อชวดโรงเรียนวัดตานาดกรรมการ
3. นายศิริชัย ฟักขาวโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นางพรสิริ ประภาสะวัตโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายสมนึก คล้ายแจ้งโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
6. นางนวลน้อย จันดาแก้วโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
7. นายเสรี ฉิมพลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางณฐกมล พูลเขตรกรมสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย เชื้อชวดโรงเรียนวัดตานาดกรรมการ
3. นายศิริชัย ฟักขาวโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นางพรสิริ ประภาสะวัตโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายสมนึก คล้ายแจ้งโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
6. นางนวลน้อย จันดาแก้วโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
7. นายเสรี ฉิมพลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอุทัย แก้ววรสูตรสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพัชรา วินัยพานิชโรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
3. นางศุภรัตน์ ศิริพยัคฆ์โรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
4. นางนิลรัตน์ สืบวงษ์เหรียญโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
5. นางสุรีพร วารุกาโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอุทัย แก้ววรสูตรสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพัชรา วินัยพานิชโรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
3. นางศุภรัตน์ ศิริพยัคฆ์โรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
4. นางนิลรัตน์ สืบวงษ์เหรียญโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
5. นางสุรีพร วารุกาโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอุทัย แก้ววรสูตรสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพัชรา วินัยพานิชโรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
3. นางศุภรัตน์ ศิริพยัคฆ์โรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
4. นางนิลรัตน์ สืบวงษ์เหรียญโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
5. นางสุรีพร วารุกาโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวินัย สีเขียวโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นายชัยพัทธ์ จิตต์ตระกูลโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ หวังดีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวินัย สีเขียวโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นายชัยพัทธ์ จิตต์ตระกูลโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ หวังดีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวินัย สีเขียวโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นายชัยพัทธ์ จิตต์ตระกูลโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ หวังดีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายปรีชา มานะทัตโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบประธานกรรมการ
2. นายเวทย์ เขตจำนันท์โรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นางสาวชูศรี ประสาทเกษการโรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
4. นางสาวกัลยา กะมุทาโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
5. นางสุภาพร โพธิ์พรตโรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
6. นางวราพร วิทยารัตน์โรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
7. นางสาวรัชนก ธัญญเจริญโรงเรียนบ้านเกาะเทโพกรรมการ
8. นางนิรดา ภาชนะพรรณ์โรงเรียนวัดหนองสลิดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายปรีชา มานะทัตโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบประธานกรรมการ
2. นายเวทย์ เขตจำนันท์โรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นางสาวชูศรี ประสาทเกษการโรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
4. นางสาวกัลยา กะมุทาโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
5. นางสุภาพร โพธิ์พรตโรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
6. นางวราพร วิทยารัตน์โรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
7. นางสาวรัชนก ธัญญเจริญโรงเรียนบ้านเกาะเทโพกรรมการ
8. นางนิรดา ภาชนะพรรณ์โรงเรียนวัดหนองสลิดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา มานะทัตโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบประธานกรรมการ
2. นายเวทย์ เขตจำนันท์โรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นางสาวชูศรี ประสาทเกษการโรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
4. นางสาวกัลยา กะมุทาโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
5. นางสุภาพร โพธิ์พรตโรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
6. นางวราพร วิทยารัตน์โรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
7. นางสาวรัชนก ธัญญเจริญโรงเรียนบ้านเกาะเทโพกรรมการ
8. นางนิรดา ภาชนะพรรณ์โรงเรียนวัดหนองสลิดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางปราณี ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งประธานกรรมการ
2. นางวรรัตน์ ดีพิจารณ์โรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
3. นางสาวสายฝน เผ่าคงโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ อินทรโรงเรียนวัดโนนเหล็กกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ สังขะประดิษฐโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
7. นางสาวพยุง จิอู๋โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางปราณี ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งประธานกรรมการ
2. นางวรรัตน์ ดีพิจารณ์โรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
3. นางสาวสายฝน เผ่าคงโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ อินทรโรงเรียนวัดโนนเหล็กกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ สังขะประดิษฐโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
7. นางสาวพยุง จิอู๋โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวรรณา กล่ำทวีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่าประธานกรรมการ
2. นางวันดี รังษีพิศุทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
3. นางสมาพร คงห้วยรอบโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
4. นางสุนีรัตน์ แถมพยัคโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
5. นางบุญมาก ชาญกิจกรรณ์โรงเรียนวัดวังสาริกากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางมาลี ชุรินทรโรงเรียนวัดหนองตางูประธานกรรมการ
2. นางสาวสมสมัย ทุมจีนโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นายวิชิต ภักดีสุขโรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการ
4. นางวรรณสิริ พยัคฆเพศโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
5. นางปฐวรรณธ์ มาแก้วโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
6. นางกันยารัตน์ หาญสาริกันโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุรเศรษฐ์ พรมสอนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นายสมภพ สุมาลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ กางกรณ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางสาวเรืองอุไร อบอายโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
5. นายอนิรุตติ์ พงษ์ดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
6. นายต่อศักดิ์ ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
7. นางศิริวรรณ อ่อนเงินโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
8. นางประมวล ษมาวิมลโรงเรียนวัดตานาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุรเศรษฐ์ พรมสอนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นายสมภพ สุมาลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ กางกรณ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางสาวเรืองอุไร อบอายโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
5. นายอนิรุตติ์ พงษ์ดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
6. นายต่อศักดิ์ ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
7. นางศิริวรรณ อ่อนเงินโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
8. นางประมวล ษมาวิมลโรงเรียนวัดตานาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรเศรษฐ์ พรมสอนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นายสมภพ สุมาลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ กางกรณ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางสาวเรืองอุไร อบอายโรงเรียนชมชนวัดท่าซุงกรรมการ
5. นายอนิรุตติ์ พงษ์ดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
6. นายต่อศักดิ์ ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
7. นางศิริวรรณ อ่อนเงินโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
8. นางประมวล ษมาวิมลโรงเรียนวัดตานาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรเศรษฐ์ พรมสอนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ กางกรณ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางสาวเรืองอุไร อบอายโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
4. นายอนิรุตติ์ พงษ์ดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายต่อศักดิ์ ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
6. นายสมภพ สุมาลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
7. นางประมวล ษมาวิมลโรงเรียนวัดตานาดกรรมการ
8. นางศิริวรรณ อ่อนเงินโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ วาดพันธ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นายบวร เอกขระโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
3. นางมารยาท ช่ออ่อนโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
4. นายศิลป์ชัย เทศนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ วาดพันธ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นายบวร เอกขระโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
3. นางมารยาท ช่ออ่อนโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
4. นายศิลป์ชัย เทศนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ วาดพันธ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นายบวร เอกขระโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
3. นางมารยาท ช่ออ่อนโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
4. นายศิลป์ชัย เทศนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ วาดพันธ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ จุนทการโรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
3. นางเอมอร ทองคำดีโรงเรียนวัดหนองเรือโกลนกรรมการ
4. นายศิลป์ชัย เทศนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ วาดพันธ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ จุนทการโรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
3. นางเอมอร ทองคำดีโรงเรียนวัดหนองเรือโกลนกรรมการ
4. นายศิลป์ชัย เทศนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ วาดพันธ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นางบังอร โพธิ์พรตโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นางกุลพร หมวกเหล็กโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นายศิลป์ชัย เทศนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ วาดพันธ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นางบังอร โพธิ์พรตโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นางกุลพร หมวกเหล็กโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นายศิลป์ชัย เทศนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ วาดพันธ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นางบังอร โพธิ์พรตโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นางกุลพร หมวกเหล็กโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นายศิลป์ชัย เทศนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ วาดพันธ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นายเสริมโชค ชะมังชัยโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบกรรมการ
3. นางฟองจันทร์ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นายศิลป์ชัย เทศนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ วาดพันธ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นายเสริมโชค ชะมังชัยโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบกรรมการ
3. นางฟองจันทร์ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นายศิลป์ชัย เทศนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ วาดพันธ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นายดำรง วงศ์ดีโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
3. นางจิตรา วงศ์เฉลียวโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
4. นายศิลป์ชัย เทศนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ วาดพันธ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นายดำรง วงศ์ดีโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
3. นางจิตรา วงศ์เฉลียวโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
4. นายศิลป์ชัย เทศนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ วาดพันธ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ อินทรโรงเรียนวัดโนนเหล็กกรรมการ
3. นางเปรมใจ มานิตย์โรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
4. นายศิลป์ชัย เทศนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ วาดพันธ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ วารุกาโรงเรียนวัดหนองเขื่อนกรรมการ
3. นางเอมอร ทองเปี่ยมโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
4. นายศิลป์ชัย เทศนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ วาดพันธ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ วารุกาโรงเรียนวัดหนองเขื่อนกรรมการ
3. นางเอมอร ทองเปี่ยมโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
4. นายศิลป์ชัย เทศนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ประพัทธิ์ธรรมโรงเรียนบ้านหนองรักประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ประพัทธิ์ธรรมโรงเรียนบ้านหนองรักประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ประพัทธิ์ธรรมโรงเรียนบ้านหนองรักประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ประพัทธิ์ธรรมโรงเรียนบ้านหนองรักประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ประพัทธิ์ธรรมโรงเรียนบ้านหนองรักประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ประพัทธิ์ธรรมโรงเรียนบ้านหนองรักประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ประพัทธิ์ธรรมโรงเรียนบ้านหนองรักประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ประพัทธิ์ธรรมโรงเรียนบ้านหนองรักประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ประพัทธิ์ธรรมโรงเรียนบ้านหนองรักประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ประพัทธิ์ธรรมโรงเรียนบ้านหนองรักประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ประพัทธิ์ธรรมโรงเรียนบ้านหนองรักประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายณรงค์ ช้างยังสพป.อุทัยธานี เขต ๑รองประธานกรรมการ
2. นายศิลป์ชัย เทศนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ช้างยังสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
3. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
5. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
6. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ช้างยังสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
3. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
5. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
6. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ช้างยังสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย เขตการณ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
3. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
4. นายโสภณ โฉมศรีโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
5. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
6. นายยงศักดิ์ รังษีพิศุทธิ์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ช้างยังสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
3. นางลำเพย เขตการณ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
4. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
5. นายโสภณ โฉมศรีโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
6. นายยงศักดิ์ รังษีพิศุทธิ์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ช้างยังสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ โฉมศรีโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นางลำเพย เขตการณ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
5. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
6. นายยงศักดิ์ รังษีพิศุทธิ์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ช้างยังสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ โฉมศรีโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นางลำเพย เขตการณ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
5. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
6. นายยงศักดิ์ รังษีพิศุทธิ์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ช้างยังสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ โฉมศรีโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นางลำเพย เขตการณ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
5. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
6. นายยงศักดิ์ รังษีพิศุทธิ์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ช้างยังสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ โฉมศรีโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นางลำเพย เขตการณ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
5. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
6. นายยงศักดิ์ รังษีพิศุทธิ์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ช้างยังสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
4. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
5. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
6. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ช้างยังสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
4. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
5. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
6. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ช้างยังสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
4. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
5. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
6. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ช้างยังสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางรัชนก คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
4. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
5. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
6. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ช้างยังสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
4. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
5. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
6. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุริยา วรสิทธิ์สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
2. นางวาสนา นวกุลโรงเรียนบ้านเนินเคว่ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายตระกูล พูลพันธ์โรงเรียนวัดตลุกดู่ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย พูลสุขเสริมโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
3. นายก่อเกียรติ กล่ำทวีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายตระกูล พูลพันธ์โรงเรียนวัดตลุกดู่ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย พูลสุขเสริมโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
3. นายก่อเกียรติ กล่ำทวีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวสุดฤทัย แจ่มแสงโรงเรียนวัดจักษาประธานกรรมการ
2. นางสาวอมร ถูพรมราชโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นายกมลรัตน์ เจนใจโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
4. นางสาวอรอินทุ์ แพทองโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
5. Ms.Charle Hampsonโรงเรียนบ้านดงยางใต้กรรมการ
6. นางสาวสังวาลย์ คล้ายแสงโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางวรรณา รัตนจันทร์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสง่า เดี่ยวตระกูลโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
3. นางพรรณี รักธัญการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวกนกทิพย์ ประสิทธิสุขโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
5. Ms.Tonicha Clarkeโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสำเนียง นามเกิดโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจินดาพร แสงแก้วสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางโสภี อำพคุณโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
3. นางวิกานดา พันธุ์เขียนโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
4. นายธานินทร์ สุนทรพงศ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวกานต์ชนิต หมายดีโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
6. Ms.Emily Eatonโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุวรรณี วอนเกิดโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวสุดฤทัย แจ่มแสงโรงเรียนวัดจักษาประธานกรรมการ
2. นางสาวอมร ถูพรมราชโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นายกมลรัตน์ เจนใจโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
4. นางสาวอรอินทุ์ แพทองโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
5. Ms.Charle Hampsonโรงเรียนบ้านดงยางใต้กรรมการ
6. นางสาวสังวาลย์ คล้ายแสงโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางวรรณา รัตนจันทร์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสง่า เดี่ยวตระกูลโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
3. นางพรรณี รักธัญญการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวกนกทิพย์ ประสิทธิสุขโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
5. Ms.Tonicha Clarkeโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสำเนียง นามเกิดโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจินดาพร แสงแก้วสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางโสภี อำพคุณโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
3. นางวิกานดา พันธุ์เขียนโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
4. นางสาวกานต์ชนิต หมายดีโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
5. นายธานินทร์ สุนทรพงศ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
6. Ms.Emily Eatonโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุวรรณี วอนเกิดโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสมใจ โสมนัสโรงเรียนอนุบาลทัพทันประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร สมัครเขตการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
3. นางสาวศรัณรัตน์ ขุนพลนาควาสโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางสาวสุภาวรรณ สุขนันท์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
5. นายเพชรวรุณ สีขวดแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
6. นางสาวสิขชา ภู่ยงยุทธโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
7. นางวาสนา โพธิวัลย์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสมใจ โสมนัสโรงเรียนอนุบาลทัพทันประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร สมัครเขตการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
3. นางสาวศรัณรัตน์ ขุนพลนาควาสโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางสาวสุภาวรรณ สุขนันท์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
5. นายเพชรวรุณ สีขวดแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
6. นางสาวสิขชา ภู่ยงยุทธโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
7. นางวาสนา โพธิวัลย์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวทัศนีย์ วิจิตรพัฒนะโรงเรียนบ้านเกาะเทโพประธานกรรมการ
2. นางชนัญทิพย์ เพ็ญสุขโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวสิริมดี เจติย์ภัทรนาทโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางนิชธาวัลย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
5. นางชนกกร สุขะโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางจินดาพร แสงแก้วสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนิชธาวัลย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
3. นางโสภี อำพคุณโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
4. นางวิกานดา พันธุ์เขียนโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
5. นางสาวกานต์ชนิต หมายดีโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
6. นางสุวรรณี วอนเกิดโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายไพศาล กุศลวัฒนะสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายครรชิต จอมทองโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ขวัญใจโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางสาวธนาภรณ์ นัคราจารย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายบรรจง เขตต์กรณ์โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายไพศาล กุศลวัฒนะสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายครรชิต จอมทองโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ขวัญใจโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางสาวธนาภรณ์ นัคราจารย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายบรรจง เขตต์กรณ์โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. สิบเอกคูณมา จันทร์ผายโรงเรียนบ้านสวนขวัญประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ปิ่นทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
3. นายบัณฑิตย์ อยู่คงโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นายบุญรักษ์ บุญเงินโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
5. นายสนอง วงษ์ขาวโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. สิบเอกคูณมา จันทร์ผายโรงเรียนบ้านสวนขวัญประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ปิ่นทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
3. นายบัณฑิตย์ อยู่คงโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นายบุญรักษ์ บุญเงินโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
5. นายสนอง วงษ์ขาวโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ขำศรีโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ชัย แสงกรุงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายทรงกลด รัตนเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
4. นายกฤชเพชร วันเสนโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
5. นายสำราญ เตยหอมโรงเรียนวัดดงพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย แก้ววรสูตรสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสุภาณี ยิ้มพะโรงเรียนบ้านเขาผาลาดประธานกรรมการ
2. นางระพิพรรณ ปานสีทาโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
3. นายไพศาล เทพพันธ์โรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางสกุลณี จันทร์จินดาโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวทิพกา พรมเวียงโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
6. นางสาวแสงดาว จันทร์เต็มโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
7. นางสดศรี เดชากุลโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุภาณี ยิ้มพะโรงเรียนบ้านเขาผาลาดประธานกรรมการ
2. นางระพิพรรณ ปานสีทาโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
3. นายไพศาล เทพพันธ์โรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางสกุลณี จันทร์จินดาโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวทิพกา พรมเวียงโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
6. นางสาวแสงดาว จันทร์เต็มโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
7. นางสดศรี เดชากุลโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวิชัย พูลเผ่าโรงเรียนวัดวังบุญประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เจริญตะคุโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ พึ่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
5. นางกันยารัตน์ หาญสาริกันโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
6. นางรดาภัค ประสิทธิ์โชคสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวิชัย พูลเผ่าโรงเรียนวัดวังบุญประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เจริญตะคุโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
3. นางวรรณรัตน์ พึ่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางกันยารัตน์ หาญสาริกันโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
6. นางรดาภัค ประสิทธิ์โชคสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมาก อ่อนผางสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ พิลึกโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาสกรรมการ
3. นางวิภา เชื้อแพ่งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา นุกุลอุดมพานิชย์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวนิริศรา นัคราจารย์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุพจน์ มธุรสสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นางอัญญารัตน์ ชวดนุชโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาสกรรมการ
4. นางวาสนา จันทวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
5. นางอรทัย นวกุลโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ พิทักษ์ธำรงโรงเรียนวัดโนนเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ มธุรสสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นางอัญญารัตน์ ชวดนุชโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาสกรรมการ
4. นางวาสนา จันทวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
5. นางอรทัย นวกุลโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ พิทักษ์ธำรงโรงเรียนวัดโนนเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. สิบเอกพิทักษ์ พรหมสนธิ์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายภูมิชน พรมสินชัยโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ เรื่องลือโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นางณัฐชานันท์ เกษมุติโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวจิตสดา เนื่องมัจฉาโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา เทียมคำโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ มธุรสสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นางอัญญารัตน์ ชวดนุชโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาสกรรมการ
4. นางวาสนา จันทวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
5. นางอรทัย นวกุลโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ พิทักษ์ธำรงโรงเรียนวัดโนนเหล็กกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. สิบเอกพิทักษ์ พรหมสนธิ์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายภูมิชน พรมสินชัยโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ เรื่องลือโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นางสาวจิตสดา เนื่องมัจฉาโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
5. นางณัฐชานันท์ เกษมุติโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา เทียมคำโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. สิบเอกพิทักษ์ พรหมสนธิ์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายภูมิชน พรมสินชัยโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ เรื่องลือโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นางณัฐชานันท์ เกษมุติโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวจิตสดา เนื่องมัจฉาโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา เทียมคำโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางณัฐมนต์ ชาญเชิงค้าโรงเรียนบ้านสระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมโภช พินทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ ทองเพ็ชรโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางปาจารีย์ เฉยชาญโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
5. นางอรุณี นางแย้มโรงเรียนวัดเขาปฐวีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางณัฐมนต์ ชาญเชิงค้าโรงเรียนบ้านสระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมโภช พินทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ ทองเพ็ชรโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางปาจารีย์ เฉยชาญโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
5. นางอรุณี นางแย้มโรงเรียนวัดเขาปฐวีกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายชิงชัย ทองไทยสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวทองเพียร เตยหอมโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
3. นางสาวจิตสดา เนื่องมัจฉาโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวนิสา ยอดละอองโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
5. นางสาวอนงค์ วิเชียรวรรณโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมาก อ่อนผางสพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ พิลึกโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาสกรรมการ
3. นางวิภา เชื้อแพ่งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา นุกุลอุดมพานิชย์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวนริศรา นัคราจารย์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมาก อ่อนผางสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ พิลึกโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาสกรรมการ
3. นางวิภา เชื้อแพ่งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา นุกุลอุดมพานิชย์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวนิริศรา นัคราจารย์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประจำ ชุรินทรโรงเรียนวัดวังสาริกาประธานกรรมการ
2. นางรัศมี มณีจันทร์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
3. นางสาวฤทัยวรรณ กำพลโรงเรียนบ้านเกาะเทโพกรรมการ
4. นายวินัย ภาชนะปรีดาโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ เกษรสุริย์วงศ์โรงเรียนวัดวังบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย วันเพียรโรงเรียนบ้านหนองแห้วประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา เหล่าเปียโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางกัณหา จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดหนองนกยูงกรรมการ
4. นางสมบุญ วงษ์โกโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
5. นางนาตยา พูลกสิกรณ์โรงเรียนวัดหนองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย วันเพียรโรงเรียนบ้านหนองแห้วประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา เหล่าเปียโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางกัณหา จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดหนองนกยูงกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ วงษ์โกโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
5. นางนาตยา พูลกสิกรณ์โรงเรียนวัดหนองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสิริรัฏฐ์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นางประคอง เฟื่องแสงโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
3. นางผกากรอง จันทร์ภาภาสโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางพจนารถ จันทาโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
5. นางสมบูรณ์ คงห้วยรอบโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสิริรัฏฐ์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นางประคอง เฟื่องแสงโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
3. นางผกากรอง จันทร์ภาภาสโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางพจนารถ จันทาโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
5. นางสมบูรณ์ คงห้วยรอบโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอภิญญา ยิ้มพักตร์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ มาแก้วโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางสาวรัตน์ใจ ธานีตระกูลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายสนธยา หาญสาริกิจโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
5. นางสุมาลี จูรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเบญจะ พิลึกโรงเรียนบ้านวังเตยประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ชาติสุทธิ์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
3. นายบัณฑิต เครือยิหวาโรงเรียนบ้านดงยางใต้กรรมการ
4. นางกาญจนา ไทยขำโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
5. นางพีชานิกา อัมระนันท์โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓กรรมการ
6. นางเอื้องทิพย์ สีเหนี่ยงโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา ยิ้มพักตร์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ มาแก้วโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางสาวรัตน์ใจ ธานีตระกูลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายสนธยา หาญสาริกิจโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
5. นางสุมาลี จูรัตน์โรงเรียนบ้านท่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายกมล เจียมเจือจันทร์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยประธานกรรมการ
2. นางฉลวย ดิษผลโรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
3. นายศิริชัย ศิริวัฒนาโรงเรียนชุมชนวัดดงขวางกรรมการ
4. นางสมควร เหลี่ยมพิทักษ์โรงเรียนวัดโนนเหล็กกรรมการ
5. นางอุษา ชำนิการค้าโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอันธิกา พันธุ์เขียนโรงเรียนบ้านหนองแกประธานกรรมการ
2. นางธิฆัมพร มารยาทอ่อนโรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
3. นางไฉน คงสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
4. นางเบญจมาศ เจียมจตุรงค์โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสิริกาญจน์ ชาติบุตรโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอันธิกา พันธุ์เขียนโรงเรียนบ้านหนองแกประธานกรรมการ
2. นางธิฆัมพร มารยาทอ่อนโรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
3. นางไฉน คงสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
4. นางเบญจมาศ เจียมจตุรงค์โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสิริกาญจน์ ชาติบุตรโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางกนกรัตน์ จันทรังษ์โรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
3. นางมาลี ทรัพย์บุญมีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางพรรณี กิจการโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
5. นางกมลพร แพทิพย์โรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางกนกรัตน์ จันทรังษ์โรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
3. นายมาลี ทรัพย์บุญมีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางพรรณี กิจการโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
5. นางกมลพร แพทิพย์โรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางกนกรัตน์ จันทรังษ์โรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
3. นางมาลี ทรัพย์บุญมีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางพรรณี กิจการโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
5. นางกมลพร แพทิพย์โรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางกนกรัตน์ จันทรังษ์โรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
3. นางมาลี ทรัพย์บุญมีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางพรรณี กิจการโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
5. นางกมลพร แพรทิพย์โรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสิริรัฏฐ์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
2. นางประคอง เฟื่องแสงโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางผกากรอง จันทร์ภาภาสโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางพจนารถ จันทาโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
5. นางสมบูรณ์ คงห้วยรอบโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสาวนันทิดา ด้วงอ่วมโรงเรียนอนุบาลทัพทันประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ วรชินาโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
3. นางจิรา ยิ้มแจ้งโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางสาวปานจิต เนียมนาคโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
5. นางกัญญานี โตโมโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายวิเชียร วาสนาสพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสิรีรัตน์ จตุพศโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
3. นางยุวดี โสภาศรีโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางพวงทิพย์ มีช้างโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางเก็จวลี บุญช่วยโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางชิรานี นิ่มชื่นโรงเรียนบ้านหนองรักประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านภูมิธรรมกรรมการ
3. นางจรรยา กองโยโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
4. นางสุนันท์ วาดพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
5. นางสิริลักษณ์ กล้ากสิกิจโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวอุษา ศิริโสภณโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างประธานกรรมการ
2. นางนงนุช คำขันตีโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางเบญจพร เหมือนทองโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นางสาวอุษา สูนดำโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
5. นางพเยาว์ ศรีทะแกล้วโรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ เรืองน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
2. นางกิตติญา บุญจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ เรืองน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
2. นางกิตติญา บุญจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ เรืองน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
2. นางกิตติญา บุญจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ เรืองน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ เรืองน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
2. นางกิตติญา บุญจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกิตติญา บุญจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ เรืองน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ เรืองน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
2. นางกิตติญา บุญจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร เพียงยศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
2. นางสาวพีรดา ประกอบไวทยกิจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร เพียงยศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
2. นางสาวพีรดา ประกอบไวทยกิจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร เพียงยศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
2. นางสาวพีรดา ประกอบไวทยกิจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร เพียงยศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
2. นางสาวพีรดา ประกอบไวทยกิจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร เพียงยศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
2. นางสาวพีรดา ประกอบไวทยกิจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ 0865926721 ศิลป์ชัย เทศนา ออกแบบกราฟิกส์ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]