หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบรรพต เหมือนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการ  
2 นายสำราญ แถมพยัค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 รองประธานกรรมการอำนวยการ  
3 นายจำนงค์ เชื้อชวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 รองประธานกรรมการอำนวยการ  
4 นายเทียนชัย ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
5 นายเกรียงไกร ไชยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
6 นายสุรชัย เมืองเหลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
7 นายประเทือง เจตกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
8 นายธวัช ธัญญกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
9 นายนเรศ ภุมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
10 นายสุระศักดิ์ สุพรรณกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
11 ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ่มที่ 1 กรรมการอำนวยการ  
12 นายกฤษณ์ สังเต็ม ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ่มที่ 2 กรรมการอำนวยการ  
13 นางชนันทิพย์ ทองสุกดี ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ่มที่ 3 กรรมการอำนวยการ  
14 นายอาทร จันทร ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองขาหย่าง กลุ่มที่ 1 กรรมการอำนวยการ  
15 นายกฤชเดช นพรัตน์เมธี ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองขาหย่าง กลุ่มที่ 2 กรรมการอำนวยการ  
16 นายยืนยง สีธูป ประธานกลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มที่ 1 กรรมการอำนวยการ  
17 นายวิชัย พูลศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มที่ 2 กรรมการอำนวยการ  
18 นายสมกิจ ไทยสรวง ประธานกลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มที่ 3 กรรมการอำนวยการ  
19 นายเฉลิม สุขนันท์ ประธานกลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์ กลุ่มที่ 1 กรรมการอำนวยการ  
20 นายสมบุญ พลอยนิล ประธานกลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์ กลุ่มที่ 2 กรรมการอำนวยการ  
21 นายจีรพันธ์ สมัครการไถ ประธานกลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์ กลุ่มที่ 3 กรรมการอำนวยการ  
22 นายประมวล เรืองศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
23 นางจินตนา เนียมมา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
24 นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
25 นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ  
26 นางอรทัย เหลือช่าง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
27 นางสาววัชนันท์ เดชอำพร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
28 นางสาวสุภาวดี มากมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.อุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
29 นายชิงชัย ทองไทย ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกล่มเทคโนโลยีฯ สพป.อุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
30 นายสมพงษ์ เกตุกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
31 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
32 นายทวี คำภาพัก ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
33 นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
34 นายสุรพงษ์ อินอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
35 นายธงชัย มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
36 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
37 นายประเทือง เจตกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการการเงินและวัสดุ  
38 นายมงคล รัตนคงสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการการเงินและวัสดุ  
39 นางสุจิตรา ส.สุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการการเงินและวัสดุ  
40 นางสลิตา ภู่วิภาดาวรรธน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการการเงินและวัสดุ  
41 นางนิธิกานต์ กล่ำเจริญ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการการเงินและวัสดุ  
42 นางเยาวพา ภู่วิภาดาวรรธน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการการเงินและวัสดุ  
43 นางสิริภัค บุญอาจ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการการเงินและวัสดุ  
44 นางสาวอุทุมพร อุ่นติ้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการการเงินและวัสดุ  
45 นายปพน อินทโฉม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการการเงินและวัสดุ  
46 นางประทวน บุญมั่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการการเงินและวัสดุ  
47 นางจินตนา เนียมมา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการการเงินและวัสดุ  
48 นายธงชัย มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการการเงินและวัสดุ  
49 นายจำนงค์ เชื้อชวด รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
50 นางสาทิพย์ จริตรัมย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
51 นางคะนึง นุ่มสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
52 นางกัณณิกา ระบอบ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
53 นายสุเทพ จันทร์ประจักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
54 นางสาวมรกต ปฤกษา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
55 นางอัชรา มณีรอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
56 นางเมธินี จงรักษ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
57 นายอดุลย์ สาริกรรณ์ ช่างปูน ระดับ 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
58 นายจำเนียร แตงสุด ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
59 นายอุดม แก่นไถ ช่างปูน ระดับ 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
60 นายปณิธิ แกล้ววิกย์กรรม ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
61 นางรำพา อัศวรัตน์ พนักงานพิมพ์ดีด สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
62 นางกุไร เพียรธัญญะ แม่บ้าน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
63 นางสมนึก จันอินทร์ แม่บ้าน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
64 นายสาโรจน์ วิเชียรวรรณ พ่อบ้าน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
65 นายปราโมทย์ อุปราวิทยานันท์ ยาม สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
66 นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
67 นายสุระศักดิ์ สุพรรณกุล รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
68 นายประสงค์ บำรุงรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
69 นายชัยณรงค์ สาหร่าย ช่างไม้ ระดับ 3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
70 นายณรงค์ แสงจันทร์ ช่างไม้ ระดับ 3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
71 นายพิธี รู้อยู่ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
72 นายสุทธิ ท้าวทอง ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
73 นายวิรัตน์ เข็มทอง ช่างไม้ ระดับ 3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
74 นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
75 นายบรรพต เหมือนทอง รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 1 รักษาราชการ ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว  
76 นายสุทธวัฒน์ หมั่นเขตวิทย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
77 นางสุริยา วรสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
78 นายวิทยา บุญหนุน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
79 นายชาญศักดิ์ จันทร์จินดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
80 นายดำรงค์ พูลสุขเสริม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
81 นางสมพิศ มณีปกรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
82 นางวราภรณ์ คนทา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
83 นางพวงเพ็ญ จีระดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
84 นางสาวสุภาพร สิทธิการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
85 นางเพทาย สุจิตรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
86 นางสาวอุษา จิตรสิขเรศ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
87 นายเอนก วิเลปะนะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
88 นางดวงฤดี สอนเถื่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
89 นายประมวล เรืองศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
90 นายธวัช ธัญญกรรม รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
91 นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
92 นางอรัญญา จิวะชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
93 จ่าสิบเอกชำนิ นุ่มสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
94 นางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
95 นางยิ้มศรี บุญเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
96 นายเสน่ห์ อ่องแช่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
97 นางมณฑาณี ด้วงชื่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
98 นางสาวบุญยิ่ง เชี่ยวธัญกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
99 นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
100 นายเทียนชัย ธาราวัชรศาสตร์ รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
101 นางสาวสุภาวดี มากมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
102 นางสิริพรรณ พิศาลสังฆคุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
103 นางน้ำทิพย์ สืบสาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
104 นางศิริเพ็ญ สุปันนุช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
105 นางนงนุช ปรีดารมย์โรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
106 นางสุนทรี นวกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
107 นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
108 นางไฉน แกล้วกสิกิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
109 นางสาวทัศวรรณ เป้าเพชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
110 นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
111 นางอรทัย เหลือช่าง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
112 นางสาววัชนันท์ เดชอำพร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินผล  
113 นางกาญจนา สมัครเขตการณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการประเมินผล  
114 นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการประเมินผล  
115 นางไฉน แกล้วกสิกิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการประเมินผล  
116 นางสาวทัศวรรณ เป้าเพชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการประเมินผล  
117 นางฉวีวรรณ อนุตรชัชวาลย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการประเมินผล  
118 นายสุรพงษ์ อินอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
119 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
120 นายทวี คำภาพัก ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
121 นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
122 นางสาวกนกวรรณ จูงเพื่อนสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
123 นายนิสรรค์ นาควิสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
124 นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
125 นายเสน่ห์ อ่องแช่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
126 นายธงชัย มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
127 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
128 นายชิงชัย ทองไทย ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกล่มเทคโนโลยีฯ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี  
129 นายสุพจน์ มธุรส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี  
130 สิบเอกพิทักษ์ พรหมสนธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี  
131 นายสำราญ แถมพยัค รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
132 นายณรงค์ ช้างยัง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
133 นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
134 นางรัชนีกร จุลพรรค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
135 นายมาก อ่อนผาง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
136 นางอภิญญา ยิ้มพักตร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
137 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
138 นายทวี คำภาพัก ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
139 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
140 นางสาวจงกลณี จันทรังษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
141 นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
142 นายไพศาล กุศลวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
143 นางวรรณา รัตนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
144 นายอุทัย แก้ววรสูตร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
145 นายวรศักดิ์ ศรีสง่า ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
146 นายวิเชียร วาสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
147 นายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
148 นางจินดาพร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
149 นายศิลป์ชัย เทศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
150 นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
151 นางรดาภัค ประสิทธิ์โชค ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
152 นายสุรพงษ์ อินอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
153 นายธงชัย มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
154 นางประไพ กันแคล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ประธานกิจกรรมระดับปฐมวัย  
155 นายวิเชียร วาสนา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมระดับปฐมวัย  
156 นางสาวชลพิชา ปลื้มสระไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ ประธานกิจกรรมภาษาไทย  
157 นางฐิติรัตน์ วัฒน์วิทยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสระ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมภาษาไทย  
158 นายสมโภชน์ จิตเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดาวเรือง ประธานกิจกรรมคณิตศาสตร์  
159 นางสาวจงกลณี จันทรังษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมคณิตศาสตร์  
160 นายจิระ มิ่งเมืองมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ ประธานกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
161 นายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
162 นายคมกฤษ เปรมกิจพรพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย ประธานกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
163 นายอานันต์ พงเสาวภาคย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
164 นายอำนาจ แม้นพยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกี่ ประธานกิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา  
165 นายทวี คำภาพัก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา  
166 นายสุเทพ วาดพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเกษตร ประธานกิจกรรมทัศนศิลป์  
167 นายศิลป์ชัย เทศนา ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมศิลปะ-ทัศนศิลป์  
168 นายธนรัตน นิลประภา ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการตัดสินกิจกรรมทัศนศิลป์  
169 นางลออ ตรีสัตย์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมทัศนศิลป์  
170 นายอัณณพ เสมียนหร่าย ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการตัดสินกิจกรรมทัศนศิลป์  
171 นายศิลป์ชัย เทศนา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมทัศนศิลป์  
172 นายสำรวย หนูเถื่อน ครู โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมทัศนศิลป์  
173 นางกรสกานต์ จันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวััดดงแขวน ประธานกิจกรรมการงานอาชีพ  
174 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกิจกรรมการงานอาชีพ  
175 นางอภิญญา ยิ้มพักตร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการงานอาชีพ  
176 นายประสิทธิ์ อรุณศรีสุขสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาหินเทิน ประธานกิจกรรมเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
177 นายชิงไชย ทองไทย ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
178 นายชิงไชย ทองไทย ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
179 นายมาก อ่อนผาง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
180 นายไพโรจน์ หมู่มาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้้านหนองเข้ ประธานกิจกรรมภาษาต่างประเทศ  
181 นางบุษราภรณ์ สุทธิพิทยศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง รองประธานกิจกรรมภาษาต่างประเทศ  
182 นางจินดาพร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมภาษาต่างประเทศ  
183 นายไพศาล กุศลวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการภาษาต่างประเทศ  
184 นางวรรณา รัตนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการภาษาต่างประเทศ  
185 นายกำจัด กมลมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินก้าว ประธานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
186 นางสาวสุภาภรณ์ สถิตย์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าโพ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
187 นางรดาภัค ประสิทธิ์โชค ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
188 นางปาริชาติ ชุมโกมนต์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมคณิตศาสตร์  
189 นายบรรจง จูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน ประธานกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.  
190 นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.  
191 นายอุทัย แก้ววรสูตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
192 นางนฐกมล พูลเขตรกรม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
193 นางจันทนา พละทรัพย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
194 นางสาวกชพร สุนทรพงศ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ 0865926721 ศิลป์ชัย เทศนา ออกแบบกราฟิกส์ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]