การรายงานตัว การประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการของการศึกษาพิเศษ ( โรงเรียนเรียนร่วม)
ให้ครูผู้ควบคุมแต่ละรายการนำนักเรียนที่เข้าประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการของการศึกษาพิเศษ ( โรงเรียนเรียนร่วม) รายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.30-9.00 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 โดยพิมพ์บัตรประจำตัวผู้แข่งขันแต่ละคน ส่งเอกสารข้อมูลนักเรียนตามเกณฑ์การแข่งขันให้กรรมการตรวจสอบ รับฟังคำชี้แจง และเข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมต่อไป 
วันพุธ ที่ 01 ตุลาคม 2557 เวลา 11:11 น.