เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่

smileyเขตพื้นที่เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร  ในระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน โรงเรียนดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลไว้ laughส่วนโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค ให้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและดำเนินการแก้ไขในระบบโรงเรียน(ตามเกณฑ์) ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ระดับภาค

วันอังคาร ที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 20:34 น.