การติดต่อ ประสานงานผู้รับผิดชอบงานฯ สพป.อุทัยธานี เขต 1

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คุุณธงชัย  มั่นสุข  หมายเลขโทรศัพท์ 081 5345117

คุณจันทร์เพ็ญ  ทัศนียานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 089 9601788

คุณนิรันดร์  เกษรสุริย์วงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 086 5926721

วันอังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:41 น.