กำหนดการส่งผลงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกวดแข่งขัน

กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียนที่ส่งกิจกรรมการประกวดแข่งขันประเภทโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Scince Show) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, การงานอาชีพเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ระบุให้ส่งเอกสารก่อนการแข่งขัน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวจำนวน ๕ ชุด ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอำเภอสว่างอารมณ์ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ในวันประชุมกรรมการตัดสิน)

วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 10:56 น.