รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงพุทธิดา  มาแก้ว
 
1. นางพักตร์ประภา  สมัครศรีกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายรัชพล  ยิ้มพะ
 
1. นางสาววรรณา  อุทัยคุปต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงถิรพร  ภาชนะปรีดา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ภู่เกตุ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงปณิตา  โชติรัส
 
1. นางสาววรรณภา  เปรมจิตร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงปรานต์ชญาน์  วัฒนสิทธิวิโรฒ
 
1. นางลัดดา  สุขคง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงปี่ยฉัตร  ชาญพะนัด
 
1. นางสาวทิพกา  พรมเวียง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงอริสา  อร่ามคำ
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  สีธูป
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงปิยณัฐ  ประสาทเขตรการ
 
1. นางเสาวลักษณ์  สนธิรักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงสายธาร  ทับทิมเพชร์
 
1. นายถวิล  พูลกสิกรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แสงดาว
2. นายธนพนธ์  เจือมา
3. เด็กหญิงปรารถนา  เจริญธัญกรณ์
 
1. นางศิริวรรณ  ปันโพธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 1. เด็กหญิงธนพร  ระบอบ
2. เด็กหญิงเกวลิน  จบศรี
 
1. นายอดุลย  ระบอบ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. นางสาวกัญญ์วรา  คนดี
2. นางสาวสุภาลักษณ์  เกษจิตร
 
1. นางสาวกานต์ชนิต  หมายดี
2. นางบาดาล  สุขด้วงเขน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์
 
1. นางรัตนา  อินทสิทธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กชายดลย์  ดุลยาธิการ
 
1. นายอมรเทพ  กอบกัยกิจ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงเกษกมล  หิรัญ
 
1. นางปราณี  พุทธา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงจงกลวรรณ  กุลที
2. เด็กหญิงนภัสธนันท์  สารคุณ
3. เด็กหญิงปริยฉัตร  เรืองอินทร์
 
1. นางกนกพร  กรเอี่ยม
2. นายปัญญา  อินทสิทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขุนอยู่
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ฉุยฉาย
3. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ประมูลทรัพย์
 
1. นางปาริชาติ  ชุมโกมนต์
2. นางศิริลักษณ์  จันทร์ผาย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  คำแก้ว
2. เด็กหญิงวาสนา  มิ่งขวัญ
3. เด็กหญิงแพรวนภา  อาจรู้
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พวงสมบัติ
2. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีจุดานุ
2. เด็กหญิงวิภาพร  คันศร
 
1. นางเกษร  นวลดอกไม้
2. นางอรทัย   นวกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงณัฐชา  ฤหลม
2. เด็กหญิงรสริน  คงประทีป
 
1. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
2. นางสาวจันทร์แรม  พวงสมบัติ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ทองเริ่ม
 
1. นายวิจิตร  ว่องวิการณ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายศษวรรษ  บุตรดา
 
1. นายวิจิตร  ว่่องวิการณ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงสรันยา  แก้ววิสาส
 
1. นางปาริชาติ  ชุมโกมนต์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกิตติวรา  อุรุวรรณกุล
2. เด็กหญิงฐิติพัชร  พลหาร
3. เด็กชายยุติวิชญ์  อโณวรรณพันธ์
 
1. นายมานะ  ตั้งจิตปรีดานนท์
2. นางสาวนิดาวรรณ  บุญอินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เก่งธัญกิจ
2. เด็กหญิงวารินทร์  คำสุ่ม
3. เด็กหญิงอรอุมา  ชัยสวัสดิ์
 
1. นายอำนาจ  เปาจีน
2. นางสุจิตรา  จิตรชนะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงชนิตา  ภูมิมา
2. เด็กหญิงณัทภัค  กูลการขาย
3. เด็กหญิงพิชชญามญช์  ทิพจุฑา
 
1. นางสาวจารุนันท์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวนิดาวรรณ  บุญอินทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภาชนะปรีดา
2. เด็กหญิงถิรพร  แสงอุทัย
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  ภูทวี
 
1. นายเฉลียว  จุลมุสิก
2. นางศรีใจ  อนันตนิรัติศัย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงจำปี  การวงษ์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  หมั่นเขตรกิจ
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีเดือน
 
1. นายมานพ  เหมะสถล
2. นางจงรักษ์  คะวัติกูล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เริ่มพงษ์
2. เด็กชายจักรพงศ์   อินจันทร์
3. เด็กหญิงเกตสุดา   แสงเมือง
 
1. นางสาวศิริกัญญา   เรียงครุฑ
2. นางสาวนิธิวดี   เพียรรักกิจการค้า
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายฑีฆวัฒน์  แย้มสุข
2. เด็กชายยุทธการ  สาจุ้ย
3. เด็กชายสิรวิชญ์  อติชาติ
 
1. นางวนิดา  ใหม่จันทร์ดี
2. นางสาวมัชฌิมา  เนติโกวิท
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงปรารถนา  จันทร
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เจนจิรภัทร
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กันนา
 
1. นางสาววรรณรัตน์  พึ่งสวัสดิ์
2. นางสาวชัชนท  วิรฉัตรานนท์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงนฤมล  รักเขตรการ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  รัตนวรรณ์
 
1. นางระเบียบ  แก้ววรสตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีตองอ่อน
2. เด็กชายรัชภูมิ  บุญไชยยิ่ง
 
1. นางสาวชลธิชา  รัตนเทพบัญชากุล
2. นางสาวสุภาพร  สถิตย์พงษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองสถิตย์
2. เด็กชายสิทธิรัญ  ประทิปลัดตัง
 
1. นายอดิศักดิ์  พันธ์พฤกษา
2. นายอุดม  ประสาทเกตุ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายมาโนชญ์  ภู่เทศ
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ภู่เทศ
 
1. นางวรัชยา  กาจชัยการ
2. นางสาวลำพู  ศูนย์ปาน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายชนาธิป  เผ่าเล็ก
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  แจ้งแสง
 
1. นายเบญจะ  พิลึก
2. นางสาวรุ่งรัตน์  เกิดกอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายศิริโชค  บูชา
2. เด็กชายสุเมธี  สุขแจ่ม
 
1. นายทรงกลด  รัตนเพ็ชร
2. นายชนะชัย  โลหะการก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  กุลฉิม
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  เขม้นกสิการณ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  นิเทศธัญญกิจ
4. เด็กหญิงศิรินันท์  ขจร
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองคำขาว
 
1. นางบุญชู  คงบา
2. นางศรีโสภา  จำนงค์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 1. เด็กหญิงชาลิสา  ประสาทเขตร์การ
2. เด็กหญิงนันทนา  เหล่าเขตรกิจ
3. เด็กหญิงปทิตตา  หมอแจ่ม
4. เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนมณี
5. เด็กหญิงอัญชลี  สินทรัพย์
 
1. นางณัฏฐ์นรีรชา  เกตุสมบูรณ์
2. นางสาวรชตปวีญาณัฏฐ์  รัตนะวัน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ไวเกษตรกรณ์
2. เด็กหญิงมณฑิชา  โกมลสุทธิ
3. เด็กหญิงวาสุกรี  เผ่าม่วง
4. เด็กหญิงสุภาพร  อวนศรี
5. เด็กหญิงอรอุมา  ทองแบน
 
1. นางณัฐมนต์  ชาญเชิงค้า
2. นางสาวภิญญ์พิมล  กันสุข
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกชกร  มนัสตรง
2. เด็กหญิงปวริศา  ตาจุมปา
3. เด็กหญิงสู่ฝัน  วัฒนวิกย์กรรม
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  สุจารี
5. เด็กหญิงโชติกา  วีระกุล
 
1. นายสมบูรณ์  สงวนศักดิ์
2. นางสาวชมภู  กีตา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงนาฬิกา  ชาญกิจกรรณ์
2. เด็กหญิงรจนา  รักกสิวิทย์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เขียวขตร
4. เด็กหญิงสุภัทรา  ว่องวิการ
5. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ศรีจันทร์
 
1. นายสมพงศ์  สิงห์ชัย
2. นายสมโภชน์  สุกรณ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงธาริณี  รอดแสง
2. เด็กหญิงปีย์วรา  รักษาแสง
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  สำราญอินทร์
4. เด็กหญิงศิริกันยา  ชื่นดอนกลอย
5. เด็กหญิงอภัสรา  โสภณ
 
1. นายชัยพัทธ์  จิตต์ตระกูล
2. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกันตพัฒน์  แสงอุทัย
2. เด็กชายนราวิชญ์  นัยเนตร
3. เด็กชายบรรณวิทย์  ชาญกิจกรรณ์
4. เด็กชายภควรรษ  วรรณสูตร
5. เด็กหญิงวรรณรดา  ตลับนาค
 
1. นางสาวพยุง  จิอู๋
2. นายธนัฏชัย  จันทร์ชื่น
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายจักรพงศ์  แก้วภูผา
2. เด็กหญิงจุรารัตน์  ระจิตร
3. เด็กชายทัศนวัฒน์  เครือม่วง
4. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญทวี
5. เด็กชายนครินทร์  ชะมิล
6. เด็กชายนฤดล  ท่าขุมดิน
7. เด็กหญิงปวีณา  โคตรสีจันทร์
8. เด็กหญิงภาวินี  ต่ำเตี้ย
9. เด็กหญิงมานิกา  แต่งชาติ
10. เด็กหญิงรัตติยา  ชุมรัมย์
11. เด็กชายวรวุฒิ  อินธิมา
12. เด็กหญิงวรินทร  เพียสังกะ
13. เด็กหญิงสุนิษา  สอนวงศ์
14. เด็กชายสุริยา  มาลัย
15. เด็กชายอนุรักษ์  จุลมุกสิก
 
1. นายสนธยา  หาญสาริกิจ
2. นายไพโรจน์  เรื่องลือ
3. นายอนุกูล  สุขนันท์
4. นางสาวแสงดาว  จันทร์เต็ม
5. นายสุเทพ  ศิริโสภณ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงพาขวัญ  เจือแก้ว
 
1. นางสาวเจนจิรา  รักชาติ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1. เด็กหญิงนพมาศ  หล่อเหลี่ยม
 
1. นางนิภาพร  พวงชื่น
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงสุกัญญา   คำฝอย
 
1. นางสาวเจนจิรา  เทียมคำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วิจิตสุขุม
2. เด็กชายวสุกิจจ์  จักกิตติ
 
1. นางวัชรี  จำเรียง
2. นางสาวพยุง  จิอู๋
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายวรวุฒิ  ฐานไชยยิ่ง
2. เด็กหญิงเปมิกา  เกิดแก้ว
 
1. นางอานงธิภา  วัฒนภาเกษม
2. นางวัชรี  จำเรียง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายวิรุจ  ดิษเจริญ
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  สว่างวัฒนชัยกุล
 
1. นางวันดี  รังษีพิศุทธิ์
2. นายปรีชา  มานะทัต
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชญาดา  ทองแบน
2. เด็กหญิงณัฐพร  พิศตะขบ
3. เด็กหญิงพิยดา  เก่งเกษกิจ
4. เด็กหญิงวรลักษณ์  ผู้มีสัตย์
5. เด็กหญิงศศิภา  แคล้วตาเภา
6. เด็กหญิงศิริยากร  อินทสิทธิ์
7. เด็กหญิงอัจจิมา  มุกดาลอย
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กางกรณ์
9. เด็กหญิงเอมวดี   พงษ์สมบัติ
10. เด็กหญิงแก้วมณี  เกิดขุนทด
 
1. นางณัฐมนต์  ชาญเชิงค้า
2. นางสาวภิญญ์พิมล  กันสุข
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชมสน
2. เด็กหญิงณัชชา  อาจสาริกรณ์
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ฟักอ่อน
4. เด็กชายณัฐวงศ์  ชินพีระเสถียร
5. เด็กหญิงทรรศน์พร  นิลวัชราภรณ์
6. เด็กหญิงธนพร  พินธุวงษ์
7. เด็กหญิงนัฐตินา  แจ้งจิตร
8. เด็กหญิงปัณฑารีย์  พันธุ์เขียน
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกียรติภูมิโสภณ
10. เด็กหญิงภัทริกา  พัฒนพันธ์
11. เด็กหญิงวาสนา  บุญเกตุ
12. เด็กหญิงสุจิตรา  เสวกวิหารี
13. เด็กหญิงหัทยา  กาสา
14. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์เมือง
15. เด็กชายอรุณ  ท้าวทอง
 
1. นายทรงพันธ์  จำรอง
2. นางกุลรัศมิ์  ชินพีระเสถียร
3. นางพิศมัย  อบอาย
4. ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์  ชิินพีระเสถียร
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 1. เด็กชายปัญญา  แสงผ่อง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เศรษฐีธัญหาร
 
1. นายเสริมโชค  ชะมังชัย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงชุติมา  ไพรหนู
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ทารณ
 
1. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
2. นางปราณี  ตันวานิช
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายบุลพร  สุพลจิตร
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงอุษา  แสงจันทร์
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงวาสนา  บุญเอนก
 
1. นางสาวศศิมา  จันจุฬา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงปวริศา  สิทธิกรณ์
 
1. นางสาวนภาพัฒน์  เหล่าปาน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายสุรเสกข์  ไผ่บง
 
1. นางเอมอร  ทองเปี่ยม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงอรอุมา  เชียวเขตรวิทย์
 
1. นายดำรง  วงศ์ดี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางสาวมาริน  วิเวก
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายศรัณย์  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางสาวมาริน  วิเวก
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เครืออ่อน
2. เด็กหญิงธัญชนก  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวมาริน  วิเวก
2. นางณัฏฐนิตย์  ดอกจันทร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กชายนภัสกร  กิ่งเกล้า
2. เด็กหญิงสิริยากร  ไชยวารี
 
1. นายนเรศ  สมัครเกษตรการ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกกร  อ่อนอก
2. เด็กชายปรีชา  ทับฤทธิ์
 
1. นางสาวมาริน  วิเวก
2. นางวาสนา  จันทวงษ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กชายปารเมธ  ศรีมหันต์
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  กำพล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ห่วงลาว
2. เด็กชายณัฐภุมิ  ป้อมชัย
3. เด็กหญิงอรจิรา  ดวงจิตร
 
1. นางอารีย์  พัฒโนทัย
2. นางพรทิพย์  อัจฉริยศักดิ์ชัย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายจิรวัตร  รักกสิกรณ์
2. เด็กชายดนุเดช   พยัคฆเพศ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุญชาญ
 
1. นางบังอร   โพธิ์พรต
2. นายบรรพจน์  โพธิ์พรต
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายชาศร  สาริโพธิ์
2. เด็กชายรังสรรค์  มาถึง
3. เด็กชายวทัญญู  ทองพิมพา
 
1. นายเยียน  เวฬุ
2. นางรัชนี  คล้ายอ้น
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจิรันทนินทร์  พงษ์กรกต
 
1. นายโสภณ  โฉมศรี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงศศิธร  โฉมศรี
 
1. นายบุญมา  รักกสิกรรณ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กหญิงนาตาชา  พัดสาริกรณ์
 
1. นางสาวนิตยา  พึ่งพรหม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กหญิงสวรินทร์  อยู่โพธิ์
 
1. นางสาวนิตยา  พึ่งพรหม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายไมตรี  ศรีบุญผล
 
1. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  หาญสาริกิจ
 
1. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงสุนิษา  ปาระมี
 
1. นายบุญมา  รักกสิกรรณ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
 
1. นายบุญมา  รักกสิกรรณ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  หาญสาริกิจ
2. เด็กชายณฐกร  จุดมี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมทา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เก่งเขตวิทย์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์จันทร์
6. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
7. เด็กชายภานุพงษ์  จุ้ยดอนกลอย
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  เกษมุติ
9. เด็กชายไมตรี  ศรีบุญผล
 
1. นางเก็จวลี  บุญช่วย
2. นายมานิตย์  แสงแก้ว
3. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายชัยยุทธ  สุวรรณบาง
2. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
3. เด็กชายณัฐพงศ์  อ่ำจุ้ย
4. เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิกสิกรรม
5. เด็กชายธวัชชัย  เหมือนการ
6. เด็กชายนัฐพล  กำทรัพย์
7. เด็กชายพัชรพงษ์  วันดี
8. เด็กชายวัลลภ  มั่นคง
9. เด็กชายศตวรรษ  เหมือนการ
10. เด็กชายศราวุฒิ  บุตรม้วย
11. เด็กหญิงสกุลณา  ดั่นเจริญ
12. เด็กหญิงอาธิติญา  กุลประดิษฐ์
 
1. นางสาวนิตยา  พึ่งพรหม
2. นางสาวอำภาพร  เก่งเขตรกิจ
3. นางนิชธาวัลย์  หนูกลัด
4. นายทรงพล  มากทรัพย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสาทกิจ
2. เด็กหญิงกฤติมา  บูรณพันธ์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นรทิศ
4. เด็กชายชนาธิป  น้อยเอี่ยม
5. เด็กชายชัยณรงค์  รักสิกิจ
6. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีดา
7. เด็กชายธนากร  เริงเกตกรรม
8. เด็กหญิงนิตยา  ยอดวิถี
9. เด็กหญิงพรวิมล  เลี่ยมมาตร
10. เด็กหญิงภัคจิรา  กลั่นสกล
11. เด็กหญิงมนต์สวรรค์  อัตฐบูรณ์
12. เด็กหญิงยุพาพิน  รบจันทร์
13. เด็กชายริกกี้  คล่องอักขระ
14. เด็กชายวันศิริ  ประสาทกิจ
15. เด็กหญิงวัลภา  บุญเกิด
16. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงสุข
17. เด็กหญิงสุดาวรรณ์  พฤกชาติ
18. เด็กหญิงสุพัสตรา  พฤกชาติ
19. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีสุข
20. เด็กชายโกมินทร์  เข็มทอง
 
1. นายศรีรัตน์  พิลึก
2. นางคนึง  หงษ์ยิ้ม
3. นายพนมทวน  ทองสุข
4. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
5. นางสาวนิสา  ยอดละออง
6. นางสิริกาญจน์  ชาติบุตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พจน์สะอาด
2. เด็กชายกัณฐกรณ์  การะเกษ
3. เด็กหญิงชญาภรณ์  ผุดผ่อง
4. เด็กหญิงชนัญญา  นวกุล
5. เด็กหญิงชนิสรา  ศรชัย
6. เด็กชายดลดนัย  ประวะเสนัง
7. เด็กหญิงทักษิณา  สุริยะกานต์
8. เด็กหญิงธนนันท์  จันทร์ควง
9. เด็กหญิงธนพร  จำเรียง
10. เด็กหญิงธนัชชา  อธิวาส
11. เด็กชายนวพล  นามวงษ์
12. เด็กหญิงปรียานันท์  วัตตะพันธุ์
13. เด็กหญิงพรชนก  รงค์ทอง
14. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  สวัสดิรักษา
15. เด็กหญิงพิมพ์พันธ์  สวัสดิรักษา
16. เด็กหญิงพิมลวรรณ  จารสีเพ็ง
17. เด็กหญิงมินทร์สุดา  ปรีชา
18. เด็กชายยศพล  กรพันธ์
19. เด็กหญิงรวิตรา  กลั่นนุช
20. เด็กหญิงรัชชา  ชูวงศ์เลิศ
21. เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์ไพโรจน์
22. เด็กหญิงรุธิรา  รักษาธิการ
23. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  จิรอมรพงศ์
24. เด็กชายวันชัย  โสดา
25. เด็กหญิงวีรยาพร  จรุญวงศ์
26. เด็กชายศราวุฒิ  มุกดา
27. เด็กหญิงศิริพร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
28. เด็กชายศุภรส  โพธิ์ทอง
29. เด็กชายสิทธิเกียรติ  เฟื่องนคร
30. เด็กชายสุธีร์  ปานพรหม
31. เด็กชายอดุลย์วิทย์  แก้วสลับ
32. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  สาหร่ายทอง
33. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แก้วทา
34. เด็กชายเอกวิทย์  ศิริกุล
 
1. นายสงคราม  พยัคเกรง
2. นางสาวพิชยา  บุญยะคงรัตน์
3. นางพิทยา  พวงสมบัติ
4. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
5. นางสุรีย์  ริดจันทร์
6. นางสาวเนตรชนก  ทองวิทยา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์  มุกดา
 
1. นายโสภณ  โฉมศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงปรียานันท์  วัตตะพันธุ์
 
1. นายสงคราม  พยัคเกรง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังบุญ 1. เด็กชายทศพล  พงษ์เกษตรการ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เกษรสุริย์วงศ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงศศิ  สมัครเขตกิจ
 
1. นางอุโลม  แรงเขตรการ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กชายธีรวัช  สุวะที
 
1. นายวิษณุ  การาสี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  สายทอง
 
1. นางสาวอรุณ  รัคสิกรณ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายธันวา  ตงกระโทก
 
1. นางชนัญทิพย์  เพ็ญสุข
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงธวัลพร  สงวัลย์
 
1. นางชนัญทิพย์  เพ็ญสุข
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 1. เด็กชายทศพล  วรรณภักตร์
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ทิ้งไทยสงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงปณาลี  แก้วมณีวัฒน์
 
1. นางสาวพรพิมล  ดีเลิศ
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทับมะเมีย
2. เด็กหญิงกุธิดา  คงคาลัย
3. เด็กหญิงชวิศา  จันทรัตนันท์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เอ้บสูงเนิน
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  นฤคนธ์
6. เด็กหญิงปริยากร  ปิ่นสกุล
7. เด็กหญิงพิชญา  ทุ่มโมง
8. เด็กหญิงวิชิตา  สง่างาม
 
1. นางสมาพร  ลี้ภัยรัตน์
2. นางวัชรี  จำเรียง
3. นางลัดดา  ธัญญกรรม
4. นายศุภฤกษ์  ฉิมพันธุ์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  สุวรรณคาม
2. เด็กชายธเนศ  บุญเชย
3. เด็กชายพงศ์เทพ  เอี่ยมชม
4. เด็กชายศักรินทร์  นาสอน
5. เด็กชายอนิวัฒน์   ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางสาวทิชา  เขม้นเขตการ
2. นางสาวจันทนา  พิลา
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วังสีราช
2. เด็กชายเกรียงไกร   แสนสุข
 
1. นายครรชิต  จอมทอง
2. นางฟองจันทร์  กลิ่นสุคนธ์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงดีนีส  คอ
 
1. นางสาวสิริมดี  เจติย์ภัทรนาท
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกฤศนรัตน์  นะวะมวัฒน์
 
1. นายทรรศน  ธีระจารี
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงเปรมวดี  อุทกภาต
 
1. นางสาวสำเนียง  นามเกิด
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกรชนก  จันทร
 
1. นางวาสนา  โพธิวัลย์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กชายปารเมศ  ศุภโชคพุฒิกูล
 
1. นางมุกดา  เรืองวงษ์นาม
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจินตนา  ปาจิตต์
 
1. นางสาวสำเนียง  นามเกิด
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญนันท์  ชินพีระเสถียร
 
1. Mr.Amos  philip
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงนปัทสวรรณ  ประยูรพงษ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขวัญใจ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงฐิติพร  อุนการุณวงษ์
 
1. นางสาวเจียระไน  ทองคำขาว
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงพรนภัส  ติณะมาศ
 
1. Mr.Ye  Yichuang
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงจิราพร  โตสิงห์
2. เด็กหญิงอรวี  ขวัญใจ
 
1. นางสาวอมร  ถูพรมราช
2. นางสาวปาริชาติ  หวังดี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงณัฐชยา  พุทธาพิทักษ์
2. เด็กหญิงวราลี  อุดมสวรรค์
 
1. นายธานินทร์  สุนทรพงศ์
2. นางสาวสิริมดี  เจติย์ภัทรนาท
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายทรัพย์นรินทร์  พรมมา
2. เด็กชายนครินทร์  อวารกิจ
3. เด็กชายพลพิทักษ์  แรงกสิวิทย์
4. เด็กชายพาณิชย์  วงษ์วิทยา
5. เด็กชายสุรวิศต์  ทองสถิตย์
6. เด็กชายโยธิน  แสนทวี
 
1. นางประยงค์  ทองสถิตย์
2. นายบุญรักษ์  บุญเงิน
3. นายอนุกูล  สุขนันท์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงพรชิตา  มามี
2. เด็กชายพลวัตร  ศรีเหรา
3. เด็กชายศุภกร  โนนทอง
4. เด็กชายสิรวิทย์  เทียนทอง
5. เด็กชายสุรชัย  จุนมุสิก
6. เด็กชายเมธี  สุสะดา
 
1. นายบัณฑิตย์  อยู่คง
2. นายสุทธิชัย  หมั่นเขตรกิจ
3. นางสาวชัชนท  วิรฉัตรานนท์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายกฤษดา  คำฝอย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   คุ้มเขตร
3. เด็กชายนิธิ  ทับทิมเพ็ชร
4. เด็กชายบุญฤทธิ์   นิลนารถ
5. เด็กชายปริวัตร   ทองคำขาว
6. เด็กชายยิ่งยง  เริ่มพงษ์
7. เด็กชายศรุต   นาคทั่ง
8. เด็กชายสุรศักดิ์  สายทอง
 
1. นายสนอง  วงษ์ขาว
2. นายณพล  พูลพันธ์
3. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ญาเพชรน้อย
2. เด็กหญิงณลธิชา  อ่อนอก
3. เด็กชายธนวัฒน์  แตงโสภา
4. เด็กหญิงธัญจิรา  พิลึก
5. เด็กหญิงนิตยา  แสงกลิ่น
6. เด็กหญิงปณัฐฎา  ศิริชู
7. เด็กหญิงพิมนภา  สุวรรณพยัค
8. เด็กหญิงสุธีมนต์  สุกิจโกศล
9. เด็กหญิงอัยยลักษณ์  แก้วถิ่นดง
10. เด็กชายเสกสรรค์  ระเบ็ง
 
1. นายบัณฑิตย์  อยู่คง
2. นางสาวศรัณรัตน์  ขุนพลนาควาส
3. นางสาวสมสมัย  ทุมจีน
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขเสถียร
2. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เคลือบขุนทด
3. เด็กหญิงเยาวมาลย์  ศรทอง
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
2. นางสาวประภา  คำแสง
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วันทะไชย
2. เด็กหญิงสุภัคสรณ์  เนื่องชมพู
3. เด็กหญิงสุรดี  เปียปาน
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
2. นางสาวประภา  คำแสง
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กหญิงจิราพร  กลิ่นบุญ
2. เด็กหญิงบุญทิตา  แก้วถิ่นดง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  แข่งเพ็ญแข
 
1. นางสุภาพร  มาเกิด
2. นางอัจฉรา  เจริญตะคุ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เก่งสาริการ
2. เด็กหญิงปนัดดา  เอกนันทา
3. เด็กหญิงอารียา  เปรื่องโอภาส
 
1. นายบรรจง  จูรัตน์
2. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
 
116 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทองอ่วม
2. เด็กหญิงณิกัญติ  ทิพย์รังสี
 
1. นายเฉลิมพงษ์  พิลึก
 
117 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงกานธิดา  อุปเสียร
2. เด็กหญิงนันทิตา  อุปเสียร
 
1. นายอนุกูล  สุขนันท์
2. นายไพโรจน์  เรื่องลือ
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงสริพร  กำลังหาญ
2. เด็กหญิงอริญญา  บุญขัน
3. เด็กชายเมธา  แย้มกัณชู
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางสุจิตรา  จันทร์โอ
 
119 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กชายมงคล  ทองมาก
2. เด็กหญิงเจริญศรี  วรรณพันธ์
 
1. นายพีระวัฒน์  บุญนุช
2. นายกฤษฎา  สุขสุวานนท์
 
120 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายสุทัศ  ทองคำขาว
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อุปัญญา
 
1. นางวิภา  เชื้อแพ่ง
2. นายอนันต์  ยะไข่
 
121 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  กองแพ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ถนอมพงษ์
 
1. นางสาวนิสา  ยอดละออง
2. นางคนึง  หงษ์ยิ้ม
 
122 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เอี่ยมอนันต์
2. เด็กหญิงปัทมาศ  สุขล้อม
 
1. นางสาวนิสา  ยอดละออง
2. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
 
123 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายกิตตินันท์  สายบัว
2. เด็กชายนวพล  ผาลาภ
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางสมนภา  จับเทียน
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายวศิน  ผาลาภ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ห่วงลาว
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางสมาพร  คงห้วยรอบ
 
125 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายธนากร  ดวงจิตร
2. เด็กชายบูรพา  ลออลักษณ์
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางสาวนพคุณ  ปิยาโยค
 
126 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายตะวัน  ขำดี
2. เด็กชายรังสรรค์  กระจ่างจันทร์
 
1. นายภูมิชน  พรมสินชัย
2. นางสาวสุพี  โสมโสภา
 
127 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงศิริพิชชา   หมั่นเสมอ
2. เด็กชายอธิคม  นิยมไทย
 
1. นายธนัฏชัย  จันทร์ชื่น
2. นางสาวกุสุมา  นุกูลอุดมพาณิชย์
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กชายปิยะ  อินพรม
2. เด็กชายระพีพล  ชวดเปีย
3. เด็กชายอนุชิต  อินพรม
 
1. นายทรงพล  สินคุ้ม
2. นายปรัชญ์  มาใจ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายชัยมงคล  ทองชาติ
2. เด็กชายธีระพัฒน์  จุ้ยฤทธิ์
3. เด็กชายนิรันดร์  สุขเอี่ยม
 
1. นายจันศรี  ประชุมชัย
2. นายบวร  เอกขระ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ก้อนจ้าย
2. เด็กหญิงเมธาวี  ทองชาติ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญฤทธิ์
 
1. นางกัญญารัตน์  เอกขระ
2. นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายวรธน  ศรีเจริญ
2. เด็กชายศุภณัฐ  เจนเขตการณ์
3. เด็กชายอรรถพร  ไม้สนธิ์
 
1. นางสมบุญ  วงษ์โก
2. นายวิชัย  วงษ์โก
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสระ 1. เด็กหญิงกุสุมา  จำเรียง
2. เด็กหญิงบุญญพัตร  อินทโชติ
3. เด็กหญิงปฑิตตา  สุวานิชวงศ์
4. เด็กหญิงปภาดา  สุพัตรา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รัตนวรรณ์
6. เด็กหญิงสาวิตรี  จำนงค์
 
1. นางนาตยา  พูลกสิกรณ์
2. นางสาววิไลวรรณ  แรงกสิกรณ์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  นิยมวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  มาหัวเขา
3. เด็กหญิงพัชรี  สุขอิน
4. เด็กหญิงมยุรา  บุตรสุภาพ
5. เด็กหญิงศิรินภา  เจนเขตรกิจ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญศรีสุทธิ์
 
1. นางประกอบ  เรืองวงษ์งาม
2. นายอนุชา  เชียวเกตวิทย์
3. นางสาวศิริลักษ  ทาจิ๋ว
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กชายทศพร  เกิดสุวรรณ
2. เด็กหญิงรุจิรา  สุดสะอาด
3. เด็กหญิงศศิพรรณ  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวปริศนา  สุขาลักษณ์
2. นางโสพิศ  พุ่มบุตสุทน
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงนววรรณ  ฉัตรตรีรัตน์
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ไทยกล้า
3. เด็กหญิงปริยากร  จตุรโยธิน
 
1. นางผกากรอง  จันทร์ภาภาส
2. นางสุพัตรา  เหล่าเปีย
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คนดี
2. เด็กชายมงคล  อ่อนละมูล
3. เด็กชายวสันต์  แม้นพยัคฆ์
 
1. นายพินิจ  คล้ายอ้น
2. นายพิศทิตชัย  ก้อนมณี
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงกันพิรมณ์  โต๊ะศิลา
2. เด็กหญิงปิ่นนภา  ปาทาคำ
3. เด็กหญิงวาสนา  ยงเขตการ
 
1. นายดำรง  วงศ์ดี
2. นายกฤษฎา  สุขสุวานนท์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายนันทภพ  โสภณ
2. เด็กชายภัทรดนัย  สิทธิสาริกิจ
3. เด็กชายมนตรี  สุรชาติ
 
1. นางสาวบุญยวีร์  พิลึก
2. นายสุเทพ  วาดพันธ์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ดิษสวน
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พิลึก
3. เด็กหญิงโชติกา  เริงเกตกิจ
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  โชคชัย
2. นางเตือนใจ  พันธุ์อ้น
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายนฤมล  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  อยู่พูล
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ทวีกิจ
 
1. นายสิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นายสุเทพ  วาดพันธ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายกิตติธร  เรืองพูล
2. เด็กชายชาญณรงค์  เจริญสิงห์
3. เด็กชายอนุศักดิ์  บัวผา
 
1. นายสิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  เดชบุรัมย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  วิสิทธิ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุพรมมา
 
1. นางสาวอนัญญา  จรูญพันธ์เกษม
2. นางสาวบรรจง  คงการ้อง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงชนิตา  รักษาริกรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขันธ์
3. เด็กชายนภัสสร  สุขตา
 
1. นายสิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นายสุเทพ  วาดพันธ์
 
144 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงสุทัตตา  ใหญ่ไล้บาง
 
1. นางพวงทิพย์  มีช้าง
 
145 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายจีรพัส  เกษกร
2. เด็กหญิงณิชากร  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงมาริสา  เชิดวงษ์สูง
 
1. นางพูนสุข  นิลเพ็ชร์
2. นางบุปผา  ชำนิเชิงค้า
 
146 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาญวิกย์การ
2. เด็กหญิงลภัสรดา  วสุธนพิสิฐ
3. เด็กชายวรโชติ  รักธัญการณ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  บุญนก
2. นางจิรา  ยิ้มแจ้ง
 
147 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ขุนรักษ์
 
1. นางชลาลัย  ทองดาดาษ
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายนพนันท์  อัมรนันท์
 
1. นายอนิรุตติ์  พงษ์ดี
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายธนัช  ปิจดี
 
1. นายศราวุธ  รัตนจันทร์
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายชลิต  ขุนอยู่
 
1. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงวิราวรรณ์  เก่งการไทย
 
1. นางประภา  บัวตูม
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 1. เด็กชายชวลิต  ตั้งพูนศรี
 
1. นางสาวปาหนัน  วินัยพานิช
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายนิกร   สีกาแก้ว
2. เด็กชายอลงกรณ์   สนพระเดิม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ปัตมะพรม
 
1. นางสาวขวัญ  พันธุเมฆ
2. นางสาวนิรดา  เจนเขตรการ
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายศราวุธ  สาหร่ายสุวรรณ
2. เด็กชายสันต์  เกศา
3. เด็กหญิงเขมจิรา  สุราภา
 
1. นางระพิพรรณ  ปานสีทา
2. นางเอมอร  ทองเปี่ยม
 
155 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศิริทัน
2. เด็กหญิงรัตนภร  สมัครการไถ
 
1. นางอัจฉรา  เจริญตะคุ
2. นางสาวกนกวรรณ    กล่ำทวี
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายชาคริต  กันเขตวิทย์
 
1. นางเอมอร  ทองเปี่ยม
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงศุภการนต์  พูลศรี
 
1. นางสาวพัชรี  ดีวิญญา
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงใบเฟิร์น  ฝ่ายรสาร
 
1. นางสาวสุณิษา  กมลมาลย์
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 1. เด็กชายณฐพรนพขจร  เรือนมงคล
 
1. นางสาวรัฐภรณ์  อาตม์สกุล
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1. เด็กหญิงลลนา  จงเกษกรณ์
 
1. นางสาวนภสร  สุวรรณโชติ
 
161 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจนเขตรกิจ
2. เด็กชายธนาธิป  คันศร
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  สายคำ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แกล้ววิกิจ
2. นายสิทธิชัย  วันเพียร
 
162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายชัยมงคล  ทรงอยู่
2. เด็กชายอาทิตย์  เกษวิทย์
 
1. นายคมกฤษ  เปรมกิจพรพัฒนา
2. นายวิโรจน์  รักชาติ
 
163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายณภัทร  อินทสุวรรณ์
2. เด็กหญิงเพชรดา  บารมี
3. เด็กหญิงเพ็ญรดี  บารมี
 
1. นางนันทนา  เหล่าฤชุพงศ์
2. นางอันธิกา  พันธุ์เขียน