เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

  ประธานกิจกรรม/ศึกษานิเทศก์
๑. ปฐมวัย
นายเจริญ ภู่พงศ์ชนางกูร
นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนา

๒. ภาษาไทย
นายวันชัย มีผิว
นางณัฐชญา ดิษเจริญ

๓. คณิตศาสตร์
นายกำพล เดชพจน์
นางรัญญาภัทร์ อัยรา
๔. วิทยาศาสตร์
นายเสวก พันธ์ุอ้น
นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ
๕. สังคมศึกษา
นายสาโรจน์ ตัณฑพาทย์
ดร.จตุรภัทร วรรณภักตร์
ดร.ธีรยุทธ ภูเขา
๖. ภาษาต่างประเทศ
นางกัญญาพัชร วรากุลเรืองฤทธิ์
นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์
๗. ศิลปะ/ทัศนศิลป์
นายสังวาลย์ วงษ์ดรมา
นางสาวจำแรง นกเอี้ยง
๘. ศิลปะ/ดนตรี
นายสมควร สุสุข
นายสมเดช ภู่ศรี
๙. ศิลปะ/ดนตรีไทย
นายสุรสิทธิ์ จินตกสิกรรม
นายวิเชียร จันทร
๑๐. ศิลปะ/นาฏศิลป์
นายโชค หมั่นเขตกิจ
นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
๑๑. งานบ้าน/งานประดิษฐ์
นายวิชัย ต่ายธานี
นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์
๑๒. คอมพิวเตอร์
นายปิยะมิตตร สุริยกานต์
นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ
๑๓. หุ่นยนต์
นายอดุลย์ ทัศนียานนท์
นายวิเชียร จันทร
๑๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายดิเรก ศรีสุวรรณ
นายนพนเรนทร ชัชวาลย์
๑๕. กิจกรรมเรียนร่วม
นายสมชาย พฤษสุภี
นางสาวจำแรง นกเอี้ยง
๑๖. นักบินน้อย
นายมนัส ปรีเปรม
ดร.ธีรยุทธ ภูเขา
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
28 ส.ค. 2557
29 ส.ค. 2557
16 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตารางปฏิบัติงาน

โอนข้อมูลให้ระดับภาค  วันที่ 15 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2557
      (เขต->ภาค)
 ร.ร. ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครู วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
     (โรงเรียน -> ภาค)
 ปิดระบบและพิจารณาคำร้องขอแก้ไขรายชื่อ 26-28  พฤศจิกายน  2557
     (ภาค)
 ประการศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  30  พฤศจิกายน 2557  (ภาค)
 พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557
     เป็นต้นไป(โรงเรียน)
 แข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 
 

ประกาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพม. http://north64.sillapa.net/…/prakaj%20how%20to%20change123.… 
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนทุกกรณี http://north64.sillapa.net/…/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0… 
ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว http://north64.sillapa.net/…/us…/files/how%20to%20change.pdf

ในส่วนของระดับ สพป. สามารถติดตามได้ที่ http://north64.sillapa.net/sp-center/

 
 

แจ้งรายละเอียดการส่งสิ่งจำเป็นในการแข่งขันล่วงหน้า

**กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา ในรายการ สภานักเรียน ม.1-ม.6 และ กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)http://www.north64.sillapa.net/…/userfi…/files/11057_072.pdf

**โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.6 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.6 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.6
**การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท1) ม.1-ม.3 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท2) ม.1-ม.3
**การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท1) ม.4-ม.6 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท2) ม.4-ม.6
**การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-ม.6
http://north64.sillapa.net/ckfinder/userfiles/…/vit1_260.pdf

 
 

รายการที่มีเอกสารที่จะต้องส่งของระดับประถมศึกษา ให้ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
จำนวน 6 ชุด นับวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นหลัก ส่งมาที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ. แพร่ 54000 หากไม่ส่งตามกำหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขัน ในวันแข่งขันจริง (ให้วงเล็บมุมซองว่าการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ .......)
รายการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งเอกสารหรือผลงานล่วงหน้า

1. การประกวดภาพยนต์สั้น ส่ง DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น และบทภาพยนต์
2. ละครประวัติศาสตร์ ส่งเค้าโครงเรื่องและขอบข่ายการดำเนินเรื่อง
3. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ส่งรายงานโครงงาน
4. โครงงานคณิตศาสตร์ ส่งรายงานโครงงาน
5. โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งรายงานโครงงาน
6. กิจกรรมสภานักเรียน ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง3 ปี
7. กิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา Y.C ส่งเอกสารประกอบกิจกรรมตามเกณฑ์

 
  สถานที่แข่งขันระดับภาค

๑. ปฐมวัย
....ร.ร.แม่คำมีตำหนัก
๒. งานอาชีพและเทคโนโลยี
....คอมพิวเตอร์ ร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์ พิริยาลัย ร้องกวางอนุสรณ์ ร่องกาศเมธังฯ
....งานอาชีพ ร.ร.บ้านถิ่นวิทยาคาร
....หุ่นยนต์ โรงยิมแฝด อบจ.แพร่
๓. ภาษาไทย
....ร.ร.แม่บ้านจ๊วะ
๔. วิทยาศาสตร์
....วิทยาศาสตร์ ร.ร.เด่นไชยประชานุกูล
....นักบินน้อย โรงยิม ๑๐๐๐ ที่นั่ง
๕. คณิตศาสตร์
....ร.ร.อนุพงศ์ ร.ร.เทพนารี
๖. ภาษาต่างประเทศ
....ร.ร.อนุบาลแพร่
๗. สังคมศึกษา
....ร.ร.บ้านร้องกวาง ร้องเข็ม
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา
....ร.ร.บ้านหัวดง ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร
๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
....ร.ร.ห้วยม้าพิทยาคม
๑๐. ศิลปะ
....ร.ร.สองพิทยาคม
๑๑. การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม
....ร.ร.ราชประชานุเคราะห์
 
  ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

โอนข้อมูลให้ระดับภาค วันที่ 15 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2557
ร.ร. ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครู วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ระดับภาค วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
แข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้นักเรียน ระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
  พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒ ปี ๒๕๕๗ โดยนายเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อุทัยธานี และ นายสิทธิชัย กีรติคุณากร ผอ.สพปงอุทัยธานี เขต ๒ กล่าวรายงาน วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ  
  การแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย

กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน การสร้างภาพฉีก ตัด ปะ กระดาษ การวาดภาพระบายสี
ด้วยสีเทียน ระดับปฐมวัน หัวข้อี่กำหนดการแข่งขัน มีดังนี้
๑. ธรรมชาติแสนงาม
๒. สวนสนุกสุดหรรษา
๓. ประเพณีไทย
จับสลากหัวข้อแข่งขันในวันแข่งขัน วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

เพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนที่เป้นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่

๑. กิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทาง ให้ผู็เข้าแข่งขันนำไมค์ลอยติดตัวมาเอง
๒. การปั้นดินน้ำมัน ให้ผู้เข้าแข่งขันนำไม้อัดที่เป็นแผ่นไม้อัดธรรมดา ไม่มีสี
อุปกรณ์ตกแต่ง เช่น เป็นแผ่นกระดาษไวท์บอร์ด ห้ามใช้เด็ดขาด
 
  ประชาสัมพันธ์

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ….
แก้ไขแอโรบิก….
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2557
…แก้เกณฑ์การเล่านิทาน (Story Telling)…
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.sillapa.net/home/
 
 
ระดับชาติ 17-19 กุมภาพันธ์ 58 เมืองทองธานี
 
 
ระดับภาค 17-19 ธ.ค.57 จ.แพร่
 
 
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต ๒๘-๒๙ ส.ค.๕๗
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 133
จำนวนทีม 1,656
จำนวนนักเรียน 3,524
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,247
จำนวนกรรมการ 1,059
ครู+นักเรียน 5,771
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,830
ประกาศผลแล้ว 210/258 (81.40%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 47
เมื่อวาน 93
สัปดาห์นี้ 797
สัปดาห์ที่แล้ว 1,430
เดือนนี้ 2,148
เดือนที่แล้ว 3,058
ปีนี้ 32,977
ทั้งหมด 309,275