หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-uti2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายวันชัย มีผิวโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวโสน หอมกิจโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
4. นางอารีย์ ป้อมคำโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการ
5. นางสาวยุวดี โพธิ์เผือกโรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการ
6. นายศุภวิช ดิษเจริญโรงเรียนวัดหัวเมืองกรรมการ
7. นางณัฐชญา ดิษเจริญสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวสำอางค์ เผือกยอดโรงเรียนบ้านหูช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา พุทธปกาโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน บำรุงชนม์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสมจิต แสนพรมโรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ โพธิ์พงษ์โรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการ
3. นางสาวรัตนา กลทิพย์โรงเรียนบ้านร่องตาทีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวภาวดี มั่นหมายโรงเรียนบ้านลานคาประธานกรรมการ
2. นางมณี มหันตรัตน์โรงเรียนบ้านคลองชะนีกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี รัตนบูรณะโรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพัชรี สัมพันธ์อภัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร นัยน์ภัครโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิดา เปี้ยวงศ์โรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางธัญณัฐ เหล่าเที่ยงโรงเรียนบ้านท่าชะอมประธานกรรมการ
2. นางนริศรา คำภาพักโรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ พูลสาริกิจโรงเรียนบ้านน้ำรอบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุภัทรา อัมภารามโรงเรียนบ้านงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ อินทร์สอนโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2กรรมการ
3. นางภัคจิรา สมาคมโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวบำรุง เงินยวงโรงเรียนบ้านหนองผักกาดประธานกรรมการ
2. นางสมเด็จ นนทารักษ์โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่นกรรมการ
3. นางสรินท์ณา วรสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช คงเขียวโรงเรียนบ้านหนองมะสังประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา รัตนะโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
3. นางสาวศิริจรรยา มูลชีพโรงเรียนวัดหนองมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา สุขลิ้มโรงเรียนบ้านหนองมะสังประธานกรรมการ
2. นางแสงแข คงแขมโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
3. นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนาศึกษานิเทศก์ สพปงอุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
4. นายวันชัย มีผิวโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ชัยพรโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางกำไร พะลังโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมประธานกรรมการ
2. นายนฤชิต อยู่ประจักษ์โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ เชยกีวงษ์โรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสายันต์ จิระปานโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติประธานกรรมการ
2. นางน้ำผึ้ง กิกลิ้งโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการ
3. นางสาวกนกพร เลิศฤทธิ์โรงเรียนบ้านป่าอ้อกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายกำพล เดชพจน์โรงเรียนบ้านทัพยายปอนประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ขุนพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนากรรมการ
3. นางชาติรส เสาวมาลย์โรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
4. นางสาวประภาพร หนองคายโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
5. นางสาววาสนา กิ่มเทิ้งโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการ
6. นางกาญจนา โสภณศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
7. นางสาวบุญรักษา ราสีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นางรัญญาภัทร์ อัยราศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนาวิน องค์ศิริมงคลโรงเรียนบ้านหนองฝางประธานกรรมการ
2. นางราตรี ยนต์อินทร์โรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการ
3. นางสุมนต์ วงษ์สกุลโรงเรียนวัดหนองมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายภูษิต วิเชียรรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งประธานกรรมการ
2. นายธัญวิทย์ สาริกาโรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสมใจ วงษ์ท่าข้ามโรงเรียนวัดทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายชูกิต สัมมาพิทักษ์โรงเรียนบ้านพุต่อประธานกรรมการ
2. นางสายธาร จีระดิษฐ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวณี ปานแดงโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางรุ่งนภา ธีฆะพรโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายชูกิต สัมมาพิทักษ์โรงเรียนบ้านพุต่อประธานกรรมการ
2. นางสายธาร จีระดิษฐ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวณี ปานแดงโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางรุ่งนภา ธีฆะพรโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายชูกิต สัมมาพิทักษ์โรงเรียนบ้านพุต่อประธานกรรมการ
2. นางสายธาร จีระดิษฐ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวณี ปานแดงโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางรุ่งนภา ธีฆะพรโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายชูกิต สัมมาพิทักษ์โรงเรียนบ้านพุต่อประธานกรรมการ
2. นางสายธาร จีระดิษฐ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวณี ปานแดงโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางรุ่งนภา ธีฆะพรโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดา คฤหปานโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา เหมพิจิตรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุุขโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายลือชัย ทิพรังศรีโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญานิณี สอาดโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ บิณฑวิหคโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายดาวรุ่ง ตะคร้อโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายทวี จุลพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียนกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางสาวเสาวภา ชูศรีโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
5. นายธนบูรณ์ กอบสาริกรณ์โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
6. นายธวัช หนักแน่นโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งกรรมการ
7. นางสาวอาภรณ์ เพิ่มผลโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวินัย จิระปานโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลัยทิพย์ ขุนแท้โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่กรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ เอมสรรค์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
4. นางสาวสันทัด ครองวงค์โรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ศรีแจ่มโรงเรียนบ้านคลองชะนีกรรมการ
6. นางสาวกนกพร สุขสุวรรณโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมกรรมการ
7. นางสาววาสนา กิ่มเทิ้งโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเศกสรร ภัทรานุรักษ์โยธินโรงเรียนบ้านหูช้างประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โสภณศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางสาวกิตติวรรญ พรเจริญโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
4. นายครรชิต อินต๊ะโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ แก้วเกษการณ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
6. นายสิทธิชัย โชคประสิทธิคำโรงเรียนบ้านป่าอ้อกรรมการ
7. นางสาวบุญรักษา ราสีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเสวก พันธุ์อ้นโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางสาวนันตพร สุวาทโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
3. นางสุทธิมา เพ็ญสุขโรงเรียนบ้านคลองโป่งกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ จีนจรรยาโรงเรียนวัดเทพนิมิตกรรมการ
5. นายมนตรี รงค์ทองโรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการ
6. นายวิโรจน์ มั่นต่อพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
7. นางสมพร ชุมแพโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯกรรมการ
8. นางสาวธนพร ศรีษะเกตุสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุทธิมา เพ็ญสุขโรงเรียนบ้านคลองโป่งประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ จีนจรรยาโรงเรียนวัดเทพนิมิตกรรมการ
3. นายมนตรี รงค์ทองโรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการ
4. นายวิโรจน์ มั่นต่อพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
5. นางสมพร ชุมแพโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางดาหวัน รังษิมาศโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพประธานกรรมการ
2. นายกอบชัย จบศรีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
3. นางสุวรรณรัตน์ ใจเจริญโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางดาหวัน รังษิมาศโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพประธานกรรมการ
2. นายกอบชัย จบศรีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
3. นางสุวรรณรัตน์ ใจเจริญโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางบุศรินทร์ ตัณฑพาทย์โรงเรียนบ้านสมอทองประธานกรรมการ
2. นายธนู อินปนามโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางจิราภร คำอินทร์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางบุศรินทร์ ตัณฑพาทย์โรงเรียนบ้านสมอทองประธานกรรมการ
2. นายธนู อินปนามโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางจิราภร คำอินทร์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุณีรัตน์ แถมพยัคฆ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางธัญญาภรณ์ ไชยศิลาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนากรรมการ
3. นางปาริชาติ ทองบุญโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการ
4. นางสาวปิยภรณ์ ป้อมคำโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
5. นางพจนารถ สิทธิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุณีรัตน์ แถมพยัคฆ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางธัญญาภรณ์ ไชยศิลาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนากรรมการ
3. นางปาริชาติ ทองบุญโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการ
4. นางสาวปิยภรณ์ ป้อมคำโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
5. นางพจนารถ สิทธิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านป่าอ้อประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจา วงษ์แหวนโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นางอารีย์ พันธุ์อ้นโรงเรียนออนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านป่าอ้อประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจา วงษ์แหวนโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นางอารีย์ พันธุ์อ้นโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายมนัส ปรีเปรมโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสวก พันธุ์อ้นโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นายสมเกียรติ มาแก้วโรงเรียนบ้านน้ำรอบกรรมการ
4. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
5. นางสาวสมใจ มุมานโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ สิทธิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกิจจา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ประธานกรรมการ
2. นายชุติเดช ด้วงหนองบ้วโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
3. นางสาวจรัส รักษ์อารยะธรรมโรงเรียนบ้านหินตุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายชยพล สอนซิวโรงเรียนบ้านห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นายอุดมเดช แคล้วอักสีโรงเรียนบ้านหินโหง่นกรรมการ
3. นางจินตนา คำสอนจิกโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ ชาเมืองกุลโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราามประธานกรรมการ
2. นายดำรงพล เซียโว่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะกรรมการ
3. นางสาวบุปผาชาติ ชูบัวโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธานี ดิษประภัสโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ สืบสายโรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือกกรรมการ
3. นางสาวราศรี สดุดีโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสาโรจน์ ตัณฑพาทย์โรงเรียนบ้านหินโหง่นประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ไกรทองโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายธงชาติ ชาญตบะโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
4. นางคำนึง อ่อนช้อยโรงเรียนบ้านห้วยป่าปกกรรมการ
5. นายตันติพัฒน์ ทัศวงษ์โรงเรียนบ้าบุ่ง,บ้านห้วยพลูกรรมการ
6. นายพีรพัฒน์ กสิวิทย์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา,บ้านป่าเลากรรมการ
7. นายธีรยุทธ ภูเขาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกนกวรรณ ไกรทองโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายธงชาติ ชาญตบะโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
3. นางคำนึง อ่อนช้อยโรงเรียนบ้านห้วยป่าปกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ ไกรทองโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายธงชาติ ชาญตบะโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
3. นางคำนึง อ่อนช้อยโรงเรียนบ้านห้วยป่าปกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธารณา เที่ยงพนมโรงเรียนวัดเขาฆ้องชัยประธานกรรมการ
2. นางวรนุช ภัทรานุรักษ์โยธินโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี สนกันโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางธารณา เที่ยงพนมโรงเรียนวัดเขาฆ้องชัยประธานกรรมการ
2. นางวรนุช ภัทรานุรักษ์โยธินโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี สนกันโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางธารณา เที่ยงพนมโรงเรียนวัดเขาฆ้องชัยประธานกรรมการ
2. นางวรนุช ภัทรานุรักษ์โยธินโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี สนกันโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์โรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์โรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางเสวียน แก้วแกมทองโรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา แสนพรมโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่นกรรมการ
3. นางสาวปรินดา เสลาโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางเสวียน แก้วแกมทองโรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา แสนพรมโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่นกรรมการ
3. นางสาวปรินดา เสลาโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางโสภา อนันตรักษ์โรงเรียนบ้านหนองมะสังประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ เกิดศรีโรงเรียนบ้านป่าอ้อกรรมการ
3. นางสาวณัฐชา สังข์ทองโรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางโสภา อนันตรักษ์โรงเรียนบ้านหนองมะสังประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ เกิดศรีโรงเรียนบ้านป่าอ้อกรรมการ
3. นางสาวณัฐชา สังข์ทองโรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางโสภา อนันตรักษ์โรงเรียนบ้านหนองมะสังประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ เกิดศรีโรงเรียนบ้านป่าอ้อกรรมการ
3. นางสาวณัฐชา สังข์ทองโรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิวภา บัวสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายญาณภัทร พิบูลย์โรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการ
3. นางทิพวรรณ เกษศิลป์โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิวภา บัวสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายญาณภัทร พิบูลย์โรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการ
3. นางทิพวรรณ เกษศิลป์โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพันธุ์ระวี วินัยพานิชโรงเรียนวัดเขาผาแรตประธานกรรมการ
2. นางชลอ เหมะโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา นรสิงห์โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายณรงค์ ศรีพลเรือนโรงเรียนบ้านเนินมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวลดาวรรณ ป้อมคำโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นางสาวสมบัติ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสุวานี อยู่ยอดโรงเรียนบ้านเขากวางทองประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย จันทรโรงเรียนบ้านหนองจอกรองประธานกรรมการ
3. นายจิราวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วรา ดวงแก้วโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามกรรมการ
5. นางสาวแก้วใจ เจิมเมืองโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามกรรมการ
6. นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์สพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย จันทรโรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นายจิรวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นางพิมพ์วรา ดวงแก้วโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายปรเมศวร์ บัวตูมโรงเรียนบ้านโป่งข่อยประธานกรรมการ
2. นางละมัย วิเชียรรัตน์โรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นายพุฒิพัฒน์ วรอินทร์โรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปรเมศวร์ บัวตูมโรงเรียนบ้านโป่งข่อยประธานกรรมการ
2. นางละมัย วิเชียรรัตน์โรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นายพุฒิพัฒน์ วรอินทร์โรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสังวาลย์ วงษ์ดรมาโรงเรียนบ้านป่าอ้อประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสากร สมจิตรโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
3. นางสาวจันทนา สังข์เงินโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
4. นายซาโก้ วราหะโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางสุพรรณี กสิกรณ์โรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ แกว่นการไถโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
7. นายบุญชู กุมภาพันธ์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
8. นางสาวจำแรง นกเอี้ยงสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายซาโก้ วราหะโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี กสิกรณ์โรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ แกว่นการไถโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
4. นายบุญชู กุมภาพันธ์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายซาโก้ วราหะโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี กสิกรณ์โรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ แกว่นการไถโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
4. นายบุญชู กุมภาพันธ์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายบุญส่ง ซุ้นเจริญโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เกิดจอนโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นายสกล แถมพยัคฆ์โรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง ซุ้นเจริญโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เกิดจอนโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นายสกล แถมพยัคฆ์โรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ซุ้นเจริญโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เกิดจอนโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นายสกล แถมพยัคฆ์โรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไกรพิชญ์ อานนท์วัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามประธานกรรมการ
2. นางเกศราภรณ์ เสาร์ทองโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางโสภา อนันตรักษ์โรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพิสุทธิ์ วงแหวนโรงเรียนบ้านวังผาลาดประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ อินทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งนาสวนกรรมการ
3. นางลำจวน อินปนามโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางรัชวงค์ เสมากูลโรงเรียนบ้านเขาวงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา โชติธนะโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
3. นายสุนัย ลิลาโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นายกองศักดิ์ ปัทมรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำพุพรรหมานุสรณ์กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ สุสุขโรงเรียนวัดสะนำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางรัชวงค์ เสมากูลโรงเรียนบ้านเขาวงประธานกรรมการ
2. นายสุนัย ลิลาโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
3. นายกองศักดิ์ ปัทมรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์กรรมการ
4. นางจินตนา โชติธนะโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ สุสุขโรงเรียนวัดสะนำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางรัชวงค์ เสมากูลโรงเรียนบ้านเขาวงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา โชติธนะโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
3. นายสุนัย ลิลาโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นายกองศักดิ์ ปัทมรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ สุสุขโรงเรียนวัดสะนำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ คูสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็นประธานกรรมการ
2. นายประมาณ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นางพัชรี แย้มพุ่มโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบุรินทร์ ดำสนิทโรงเรียนบ้านห้วยโศกประธานกรรมการ
2. นายเอนก อยู่จำนงค์โรงเรียนบ้านหนองผักแพวกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายเต็ม กุลฑลเสพย์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
5. นางดลพร ตันติพงษ์โรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายบุรินทร์ ดำสนิทโรงเรียนบ้านห้วยโศกประธานกรรมการ
2. นายเอนก อยู่จำนงค์โรงเรียนบ้านหนองผักแพวกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายเต็ม กุลฑลเสพย์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
5. นางดลพร ตันติพงษ์โรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบุรินทร์ ดำสนิทโรงเรียนบ้านห้วยโศกประธานกรรมการ
2. นายเอนก อยู่จำนงค์โรงเรียนบ้านหนองผักแพวกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายเต็ม กุลฑลเสพย์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
5. นายดลพร ตันติพงษ์โรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ จินตกสิกรรมโรงเรียนวัดหนองเต่าประธานกรรมการ
2. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
3. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
4. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
5. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
6. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
7. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
8. นายกำพล ฤทธิ์นาราโรงเรียนบ้านทัพหมันกรรมการ
9. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
10. นางสาวชนันธิดา หนองคายโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนากรรมการ
11. นายขวัญชัย บารมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58กรรมการ
12. นายวิเชียร จันทรสพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
5. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
6. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
7. นายกำพล ฤทธิ์นาราโรงเรียนบ้านทัพหมันกรรมการ
8. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
5. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
6. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
7. นายกำพล ฤทธิ์นาราโรงเรียนบ้านทัพหมันกรรมการ
8. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
5. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
6. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
7. นายกำพล ฤทธิ์นาราโรงเรียนบ้านทัพหมันกรรมการ
8. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
5. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
6. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
7. นายกำพล ฤทธิ์นาราโรงเรียนบ้านทัพหมันกรรมการ
8. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
5. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
6. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
7. นายกำพล ฤทธิ์นาราโรงเรียนบ้านทัพหมันกรรมการ
8. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
5. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
6. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
7. นายกำพล ฤทธิ์นาราโรงเรียนบ้านทัพหมันกรรมการ
8. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
5. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
6. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
7. นายกำพล ฤทธิ์นาราโรงเรียนบ้านทัพหมันกรรมการ
8. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
5. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
6. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
7. นายกำพล ฤทธิ์นาราโรงเรียนบ้านทัพหมันกรรมการ
8. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
5. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
6. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
7. นายกำพล ฤทธิ์นาราโรงเรียนบ้านทัพหมันกรรมการ
8. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
5. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
6. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
7. นายกำพล ฤทธิ์นาราโรงเรียนบ้านทัพหมันกรรมการ
8. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
5. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
6. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
7. นายกำพล ฤทธิ์นาราโรงเรียนบ้านทัพหมันกรรมการ
8. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
5. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
6. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
7. นายกำพล ฤทธิ์นาราโรงเรียนบ้านทัพหมันกรรมการ
8. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
4. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
5. นายกำพล ฤทธิ์นาราโรงเรียนบ้านทัพหมันกรรมการ
6. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
7. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
8. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายธัญนภัสร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
5. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
6. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
7. นายกำพล ฤทธิ์นาราโรงเรียนบ้านทัพหมันกรรมการ
8. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง สุริยกานต์ฺโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายธัญนภัสร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
5. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
6. นายชนัทนันตฺ์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
7. นายกำพล ฤทธิ์นาราโรงเรียนบ้านทัพหมันกรรมการ
8. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายเสนาะ สุวาทข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
3. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
4. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
5. นายธัญนภัสร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
6. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายเสนาะ สุวาทข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
3. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
4. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
5. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
6. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายเสนาะ สุวาทข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
3. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
4. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
5. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
6. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
3. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
4. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
5. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
6. นายสรวิช จันทรานุสรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
5. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิตโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
9. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
10. นายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางสาวพัชรา ยะไข่โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
12. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
13. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
14. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
5. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิตโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
9. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
10. นายนายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางสาวพัชรา ยะไข่โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
12. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
13. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
14. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
5. นายศรศักดิ์ กังวาลโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
9. นายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนหนองลันราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายกกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิตโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
11. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
12. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
13. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
5. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
9. นายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนหนองลันราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิตโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
11. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
12. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
13. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
5. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
9. นายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนหนองลันราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิตโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
11. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
12. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
13. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
5. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
9. นายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิตโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
11. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
12. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
13. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
5. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
6. นายกัญจน์นัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯกรรมการ
9. นายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนบ้านหนองลันฯกรรมการ
10. นางสาวพัชรา ยะไข่โรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
11. นายกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิจโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
12. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
13. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
14. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายจิรวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
5. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯกรรมการ
9. นายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนบ้านหนองลันฯกรรมการ
10. นายกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิตโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
11. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
12. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
13. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
5. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
9. นายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิตโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
11. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
12. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
13. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
5. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
9. นายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิตโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
11. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
12. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
13. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
5. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
9. นายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิตโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
11. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตตลิ่งสูงกรรมการ
12. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
13. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
5. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
9. นายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิตโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
11. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
12. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
13. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
5. นายศรศักดิ์ กังวาลโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
9. นายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนหนองลันราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิตโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
11. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
12. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
13. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
5. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
9. นายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิตโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
11. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
12. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
13. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นายเกศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
5. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
9. นายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิตโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
11. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
12. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
13. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นายเกศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
5. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
9. นายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิตโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
11. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
12. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
13. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
5. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
6. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
7. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
8. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
9. นายวิชัย จันทรโสภาโรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายกิตฑิ์ธเนศ พัฑฒิพงศ์ชูกิตโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
11. นางสาวนารีรัตน์ นุจรีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
12. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
13. นายสมเดช ภู่ศรีสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา ทวีสิทธิโชคชัยโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นางสาววรภัทรา เจียมเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางสาวลักขณา เขียนบัณฑิย์โรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ
4. นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์สพป.อุทัยธานี เขต 2ที่ปรึกษา
5. นายโชค หมั่นเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯที่ปรึกษา
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายโชค หมั่นเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา ทวีสิทธิโชคชัยโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
3. นางสาววรภัทรา เจียมเจริญโรงเรียนบานทุ่งหลวงกรรมการ
4. นางสาวลักขณา เขียนบัณฑิย์โรงเรียนบ้านจันกรรมการ
5. นางมาลัย เภตราโรงเรียนทองระสาทเวทย์กรรมการ
6. นางจุฑามณี บ้านมอญโรงเรียนบ้านหนองงาแซงกรรมการ
7. นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางณัฐิภรณ์ อัศวรัตน์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติประธานกรรมการ
2. นางจุฑามณี บ้านมอญโรงเรียนบ้านหนองงาแซงกรรมการ
3. นางสาวลักขณา เขียนบัณฑิตโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ เวชสุวรรณโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
5. นางสาววรภัทรา เจียมเจริญโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางณัฐิภรณ์ อัศวรัตน์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติประธานกรรมการ
2. นางจุฑามณี บ้านมอญโรงเรียนบ้านหนองงาแซงกรรมการ
3. นางสาวลักขณา เขียนบัณฑิตโรงเรียนบ้้านจันกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ เวชสุวรรณโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
5. นางสาววรภัทรา เจียมเจริญโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณทนีย์ ลือเปี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบประธานกรรมการ
2. นางมาลัย เภตราโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
3. นางสาวอำนวยพร สิงห์สมโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
4. นางสาวลักขณา เขียนบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านจันกรรมการ
5. นางสาววรภัทรา เจียมเจริญโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวรรณทนี ลือเปี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบประธานกรรมการ
2. นางมาลัย เภตราโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
3. นางสาวอำนวยพร สิงห์สมโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
4. นางสาวลักขณา เขียนบัณฑิตโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
5. นางสาววรภัทรา เจียมเจริญโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรภัทรา เจียมเจริญโรงเรียนวัดทุ่งหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวยพร สิงห์สมโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นางสุภิญญา ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายกรรมการ
4. นางสุภัทรรา ทวีสิทธิโชคชัยโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
5. นางสาวลักขณา เขียนบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาววรภัทรา เจียมเจริญโรงเรียนบ้านโกรกลึกประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวยพร สิงห์สมโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นางสุภิญญา ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายกรรมการ
4. นางสุภัทรา ทวีสิทธิโชคชัยโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
5. นางสาวลักขณา เขียนบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางวรรณทนีย์ ลือเปี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ เวชสุวรรณโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
3. นางวรรณภัค สุสุขโรงเรียนบ้านคลองโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางกัญญาพัชร์ วรากุลเรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญญลักษณ์ สิริมิลินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
3. นางพัฒนา ยิ้มหนองเต่าโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นางสุนทรี แก้วงามโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่กรรมการ
5. Mr.David Coulsonโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาววันทนีย์ พึ่งสุขโรงเรียนวัดหนองมะกอกกรรมการ
7. นางกัญญา เสริมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์สพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางพัฒนา ยิ้มหนองเต่าโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี แก้วงามโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่กรรมการ
3. นางกัญญา เสริมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. Mr.David Coulsonโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาววันทนีย์ พึ่งสุขโรงเรียนวัดหนองมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางพัฒนา ยิ้มหนองเต่าโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี แก้วงามโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่กรรมการ
3. Mr.David Caulsonโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางกัญญา เสริมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
5. นางสาววันทนีย์ พึ่งสุขโรงเรียนวัดหนองมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายคุณากร มาสำราญโรงเรียนบ้านโป่งข่อยประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ หมวกพิกุลโรงเรียนบ้านน้ำรอบกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา วงศ์ประยูรโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
4. Mr.John Anthony Lanningโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาวกำไร ชัยโชคบวรโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายคุณากร มาสำราญโรงเรียนบ้านโป่งข่อยประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ หมวกพิกุลโรงเรียนบ้านน้ำรอบกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา วงศ์ประยูรโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
4. Mr.John Anthony Lanningโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาวกำไร ชัยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายคุณากร มาสำราญโรงเรียนบ้านโป่งข่อยประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ หมวกพิกุลโรงเรียนบ้านน้ำรอบกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา วงศ์ประยูรโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
4. Mr.John Anthony Lanningโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาวกำไร ชัยโชคบวรโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวน้ำทิพย์ ยอดเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ คำภูอ่อนโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ คงเฉลิมโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
4. Mr.Fredimer DeLunaโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี อยู่สำลีโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำทิพย์ ยอดเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ คำภู่อนโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
3. นายภานุวัมน์ คงเฉลิมโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
4. Mr.Fredimer Delunaโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี อยู่สำลีโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายศฐา ใจโพธาโรงเรียนบ้านเขาวงประธานกรรมการ
2. นางอาภาพร มัชบาลโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ พงษ์สุขโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. Mr.Christoper A cabidogโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา พลอยแดงโรงเรียนวัดทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายศฐา ใจโพธาโรงเรียนบ้านเขาวงประธานกรรมการ
2. นางอาภาพร มัชบาลโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ พงษ์สุขโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. Mr.Christoper A cabidogโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา พลอยแดงโรงเรียนวัดทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายศฐา ใจโพธาโรงเรียนบ้านเขาวงประธานกรรมการ
2. นางอาภาพร มัชบาลโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ พงษ์สุขโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. Mr.Christoper A cabidogโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา พลอยแดงโรงเรียนวัดทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพัชนี ภักดีโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. Missํ Ye Xing Yunโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางพัชราวลัย ทางชั้นโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางพัชนี ภักดีโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. Miss Ye Xing Yunโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางพัชราวลัย ทางชั้นโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวนารีรัตน์ มุจรินทร์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชานันท์ รักไทยโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
3. Mr.Quio Patang Dapaleโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ วงษ์อามาตร์โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวนารีรัตน์ มุจรินทร์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชานันท์ รักไทยโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
3. Mr.Quio Patang Dapaleโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ วงษ์อามาตร์โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนายดิเรก ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายประธานกรรมการ
2. นายสายชล เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
3. นายไพโรจน์ รังษิมาศโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายฉิม ใจเจริญโรงเรียนน้ำวิ่งกรรมการ
5. นายประพันธ์ ฉ่ำแสงโรงเรียนบ้านคลองตะขาบกรรมการ
6. นายณรงค์ จงเกษกรณ์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
7. นายวรเดช พิมพ์สีทาโรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือกกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ คุณเดชโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
9. นางสาวศิรินันท์ สุขสุวานนท์โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการ
10. นายยุทธนา ปรีชาโรงเรียนบ้านโป่งสามสสิบกรรมการ
11. นายวิเชียร จันทรสพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
12. นายนพนเรนทร ชัชวาลย์สพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ รังษิิมาศโรงเรียนบ้านจันประธานกรรมการ
2. นายฉิม ใจเจริญโรงเรียนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
3. นายประพันธ์ ฉ่ำแสงโรงเรียนบ้านคลอองตะขาบกรรมการ
4. นายสายชล เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
5. นายณรงค์ จงเกษกรณ์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
6. นายวรเดช พิมพ์สีทาโรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือกกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ คุณเดชโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
8. นางสาวศิรินันท์ สุขสุวานนท์โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการ
9. นายนพนเรนทร ชัชวาลย์สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
10. นายยุทธนา ปรีชาโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายดิเรก ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ รังษิมาศโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
3. นายฉิม ใจเจริญโรงเรียนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
4. นายประพันธ์ ฉ่ำแสงโรงเรียนบ้านคลองตะขาบกรรมการ
5. นายสายชล เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
6. นายณรงค์ จงเกษกรณ์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
7. นายวรเดช พิมพ์สีทาโรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือกกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ คุณเดชโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
9. นายยุทธนา ปรีชาโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
10. นายนพนเรนทร ชัชวาลย์สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
11. นางสาวศิรินันท์ สุขสุวานนท์โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายดิเรก ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายประธานกรรมการ
2. นายสายชล เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
3. นายนพนเรนทร ชัชวาลย์สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายดิเรก ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายประธานกรรมการ
2. นายสายชล เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
3. นายนพนเรนทร ชัชวาลย์สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอารีรัตน์ อยู่เย็นโรงเรียนบ้านท่าชะอมประธานกรรมการ
2. นางปวันณา ปรินทองโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวญาณี มิ่งใยโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจารีรัตน์ มาฆะมงคลโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางลัคณา เข็มเพ็ชรโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ธีระการกุลโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวันชัย มีผิวโรงเรียนบ้านลานคาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนาศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางณัฐชญา ดิษเจริญศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปิยะมิตร สุุริยกานต์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ คลังสินโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
3. นายสมโภชน์ โสภณศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
4. นางภัทรา อินต๊ะอุ่นวงศ์โรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
5. นายเอกวัชร จันทรสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการ
6. นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ สุประดิษฐ์อาภรณ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
3. นายอักษร ภู่เงินโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็นกรรมการ
4. นางปราณี ขุนอาจโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ โสภณศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงประธานกรรมการ
2. นางวรนันท์ จงหม่องโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นางสาวศิรินทรา ทาบ้านฆ้องโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นางสาวเมทิตา อินทร์เพ็งโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา โฉมบุตรโรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกัมพล ประพันธ์พัฒน์โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียนประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพรรณ จงเกษกรณ์โรงเรียนบ้านหนองผักกาดกรรมการ
3. นางสาวรัตนา อินพญาโรงเรียนบ้านป่าอ้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายศรสกล กัลยาโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำเพชร พรมมาศโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
3. นายชนาธิป โตคำโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ ๕๒กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศรสกล กัลยาโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ พรมมาศโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
3. นายชนาธิป โตคำโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ ๕๒กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายไตรรงค์ ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมณภาภรณ์ คำดีโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
3. นางสาวปทุมพร ปล้องจันทาโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
4. นางวรนันท์ จงหม่องโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไตรรงค์ ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมณภาภรณ์ คำดีโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
3. นางสาวปทุมพร ปล้องจันทาโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
4. นางวรนันท์ จงหม่องโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพีรศักดิ์ อาทิตย์ตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทรา ทาบ้านฆ้องโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
3. นางสาวรัตนา อินพญาโรงเรียนบ้านป่าอ้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ โสภณศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงประธานกรรมการ
2. นางวรนันท์ จงหม่องโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นางสาวศิรินทรา ทาบ้านฆ้องโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ คลังสินโรงเรียนวัดทัพหมันประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ โสภณศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางภัทรา อินต๊ะอุ่นวงศ์โรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ นพกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่าโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นายบรรหาร เดชมากรรมการกรรมการ
5. นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร จันทรสพป.อุทัยธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ นพกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่าโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นายบรรหาร เดชมาโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์สพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิชัย ต่ายธานีโรงเรียนวัดทัพหมันประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์-วัดป่าช้ากรรมการ
3. นางสาวสาลี่ ถานุโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
4. นางนิชาพร เจริญสุขโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
5. นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
6. นางบุญช่วย วิมลพันธุ์โรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
7. นางเครือวัลย์ เก่งเขตรกรณ์โรงเรียนวัดทุ่งโพกรรมการ
8. นางสาวสุวพร สุทธิโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
9. นายศุภกร แดงสิงห์โรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการ
10. นายวิเชียร จันทรสพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางบุญช่วย วิมลพันธุ์โรงเรียนวัดทัพหมันประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ เก่งเขตรกรณ์โรงเรียนวัดทุ่งโพกรรมการ
3. นางสาวสุวพร สุทธิโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบุญชู เกษณาโรงเรียนบ้านโกรกลึกประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ป้อมคำโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการ
3. นางดวงสมร ฟักฟูมโรงเรียนวัดหนองมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญชู เกษณาโรงเรียนบ้านโกรกลึกประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ป้อมคำโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการ
3. นางดวงสมร ฟักฟูมโรงเรียนวัดหนองมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจรีรัตน์ สุรมาตย์โรงเรียนบ้านบุ่งฝางประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล บุญรักษาสพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสันทนา คณฑาโรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจรีรัตน์ สุรมาตย์โรงเรียนบ้านบุ่งฝางประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล บุญรักษาสพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสันทนา คณฑาโรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายปฐพี อินทรีย์โรงเรียนวัดทัพหมันประธานกรรมการ
2. นางสุรีภรณ์ มัณทการโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
3. นางกฤติยา การจารีโรงเรียนบ้านหินโหง่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายกิตติ ศิริชุมชัยโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นายสริ สันแดงโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
3. นายศุภกร แดงสิงห์โรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายปฐพี อินทรีย์โรงเรียนวัดทัพหมันประธานกรรมการ
2. นางสุรีภรณ์ มัณทการโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
3. นางกฤติกา การจารีโรงเรียนบ้านหินโหง่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายกิตติ ศิริชุมชัยโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นายสริ สันแดงโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
3. นายศุภกร แดงสิงห์โรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรุ่งฟ้า ไกรสิทธิพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นายชวลิต อำภัยบุญสพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางวิลัย ชาญตะบะโรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางรุ่งฟ้า ไกรสิทธิพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นายชวลิต อำภัยบุญสพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางวิลัย ชาญตะบะโรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวิภา ศิริชุมชัยโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางทิพานันท์ ขันกรรไกรโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
3. นางศุภษร องค์ศิริมงคลโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิภา ศิริชุมชัยโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางทิพานันท์ ขันกรรไกรโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
3. นางศุภษร องค์ศิริมงคลโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวารุณี ทองลิ่มโรงเรียนบ้านหูช้างประธานกรรมการ
2. นางบุญเยือน วราหะโรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์กรรมการ
3. นางนัฏฐา บุญหนุนโรงเรียนวัดสะนำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวารุณี ทองลิ่มโรงเรียนบ้านหูช้างประธานกรรมการ
2. นางบุญเยือน วราหะโรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์กรรมการ
3. นางนัฏฐา บุญหนุนโรงเรียนวัดสะนำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ กริ่มทุ่งทองโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นางวิมล สันแดงโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
3. นางเสนอ ศักดิ์คำโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ เก่งเขตรกรณ์โรงเรียนวัดทุ่งโพประธานกรรมการ
2. นางวิมล สันแดงโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
3. นางเสนอ ศักดิ์คำโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายเจริญ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนบ้านประดาหักประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ภักดีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
3. นางพวงเพชร แสนพรมโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
4. นางคำพิน สุขสุวรรณโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2กรรมการ
5. นางสัญลักษณ์ หอมกิจโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
6. นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางฐานิตย์ ทองชุบโรงเรียนวัดทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร ตาบสกุลโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นางอรวรรณ ผุดผ่องโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเกษมศรี ตัณฑพาทย์โรงเรียนอนุบาลห้วยคตประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนัชชา ดีเรืองโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
3. นางศิริขวัญ ปัสกูลโรงเรียนวัดหนองมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางราตรี จินตกสิกรรมโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ทรายสมุทรโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ อินต๊ะยศโรงเรียนวัดสะนำกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจเร เตห่านโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ภักดีโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางวาลี สุขสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่กรรมการ
4. นางสมบัติ เกรียงไกรเพ็ชร์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางจรรยา ชื่นชมโรงเรียนวัดเขาฆ้องชัยกรรมการ
6. นายเสถียร วง์อนุโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
7. นางสาวจำแรง นกเอี้ยงศึกษานิเทสก์ สพปงอุทัยธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมะลิวัลย์ ภักดีโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางวาลี สุขสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่กรรมการ
3. นางสมบัติ เกรียงไกรเพ็ชร์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
4. นางจรรยา ชื่นชมโรงเรียนวัดเขาฆ้องชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมะลิวัลย์ ภักดีโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางวาลี สุขสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่กรรมการ
3. นางสมบัติ เกรียงไกรเพ็ชร์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
4. นางจรรยา ชื่นชมโรงเรียนวัดเขาฆ้องชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย มีผิวโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยประธานกรรมการ
2. นางจารีรัตน์ มาฆะมงคลโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางลักคณา เข็มเพชร์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ ธีระการกุลโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
5. นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการ
6. นางณัฐชญา ดิษเจริญสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอารีรัตน์ อยู่เย็นโรงเรียนบ้านท่าชะอมประธานกรรมการ
2. นางปวันณา ปรินทองโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัญญาณี มิ่งใยโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกมล ไกรสิทธิพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางจรรยา รุททองจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
3. นางสาวบุญญาภา พรปรัณชัยโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพันธุ์ระวี วินัยพานิชโรงเรียนวัดเขาผาแรตประธานกรรมการ
2. นางชลอ เหมะโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา นรสิงห์โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ซุ้นเจริญโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เกิดจอนโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นายสกล แถมพยัคฆ์โรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ซุ้นเจริญโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เกิดจอนโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นายสกล แถมพยัคฆ์โรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ซุ้นเจริญโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เกิดจอนโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นายสกล แถมพยัคฆ์โรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมเดช ภู่ศรีศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายเดชา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
3. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ซุ้นเจริญโรงเรียนบ้านเเพชรน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เกิดจอนโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นายสกล แถมพยัคฆ์โรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ซุ้นเจริญโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เกิดจอนโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นายสกล แถมพยัคฆ์โรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ซุ้นเจริญโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เกิดจอนโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นายสกล แถมพยัคฆ์โรงเรียนอนุบาลห้วยคตกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประสบพร จีนแฉ่งโรงเรียนบ้านหนองผักแพวประธานกรรมการ
2. นางกษิรา สารสุวรรณโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นางอัญชลี สนกันโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภัทรนันท์ นพรัตน์เมธีโรงเรียนวัดทุ่งหลวงประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เชยกีวงษ์โรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ แย้มหนองเต่าโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประวิง แก้วฟ้าโรงเรียนวัดเขาผาแรตประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ วัดสิงห์โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ สืบสายโรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณรงค์ศักดิ์ บัวกลับโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา ชินประเสริฐโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์กรรมการ
3. นางประภาพร วงษ์ทีโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณรงค์ศักดิ์ บัวกลับโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา ชินประเสริฐโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวประภาพร วงษ์ทีโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ หนองไผ่โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์โรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการ
3. นายประกอบ เพ็งอุ่นโรงเรียนวัดทัพคล้ายกรรมการ
4. นายบำรุง อ่ำสุพรรณโรงเรียนบ้านห้วยพงกรรมการ
5. นางศรีวิชา บัวเผือนโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ หนองไผ่โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์โรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการ
3. นายประกอบ เพ็งอุ่นโรงเรียนวัดทัพคล้ายกรรมการ
4. นายบำรุง อ่ำสุพรรณโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางศรีวิชา บัวเผือนโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืนกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]