หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ และ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รอง ผอ.สพป.อน.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2 นายชัชวาลย์ มาเกิด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
3 นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4 นายสมเดช ภู่ศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
5 นายจตุรภัทร วรรณภักตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
6 นายธีรยุทธ ภูเขา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
7 นายนพนเรนทร ชัชวาลย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
8 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
9 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10 นางณัฐชญา ดิษเจริญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
11 นางรัญญาภัทร อัยรา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
12 นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
13 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
14 นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15 นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
16 นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
17 นายเอกวัชร จันทร ลูกจ้าง คอมพิวเตอร์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ กรรมการ
18 นายนพนเรนทร ชัชวาลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสิทธิชัย กีรติคุณากร ผอ.สพป.อน. 2 คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายศักดา แสงทอง รอง ผอ.สพป.อน.2 คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายวิชาญ โพธิวิจิตร รอง ผอ.สพป.อน.2 คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายวินัย พรมแจ่ม รอง ผอ.สพป.อน.2 คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายแสงชัย ธรรมนิยม รอง ผอ.สพป.อน.2 คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น รอง ผอ.สพป.อน.2 คณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]