สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทัพหมัน 52 7 4 11 63
2 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 49 5 1 2 55
3 บ้านห้วยเปล้า 33 5 1 2 39
4 บ้านโกรกลึก 27 4 2 4 33
5 บ้านหูช้าง 26 8 0 8 34
6 ทองประสาทเวทย์ 25 10 1 7 36
7 วัดเขาพระยาสังฆาราม 21 2 0 2 23
8 บ้านป่าอ้อ 19 7 3 6 29
9 บ้านเขาวง 19 6 1 2 26
10 บ้านท่าชะอม 16 7 1 2 24
11 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 16 6 3 8 25
12 บ้านหนองกระทุ่ม 15 8 3 8 26
13 อนุบาลลานสัก 15 5 1 2 21
14 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 15 3 5 3 23
15 อนุบาลรัศมี 13 4 2 3 19
16 บ้านตลิ่งสูง 12 8 4 9 24
17 บ้านประดาหัก 12 4 3 5 19
18 อนุบาลบ้านไร่ 11 10 4 5 25
19 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 11 7 1 4 19
20 บ้านอีมาดอีทราย 10 9 4 4 23
21 บ้านทุ่งสามแท่ง 10 5 4 4 19
22 วัดทัพหลวง 10 3 1 2 14
23 รัตนโกสินทร์ ๒ 9 0 4 2 13
24 บ้านหนองฝาง 8 8 5 6 21
25 บ้านหนองมะสัง 8 6 5 2 19
26 อนุบาลห้วยคต 8 3 3 2 14
27 บ้านพุต่อ 8 2 0 2 10
28 บ้านเนินมะค่า 8 1 3 4 12
29 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 7 3 1 6 11
30 บ้านกลาง 7 2 1 6 10
31 บ้านน้ำรอบ 7 2 1 2 10
32 วัดหนองบัว 7 1 1 0 9
33 บ้านทุ่งนาสวน 7 0 0 0 7
34 บ้านป่าเลา 6 4 2 1 12
35 วัดห้วยแห้ง 6 3 3 0 12
36 บ้านหนองจอก 6 2 1 5 9
37 บ้านน้ำพุ 5 7 2 3 14
38 บ้านสมอทอง 5 5 2 1 12
39 บ้านคลองแห้งวิทยา 5 1 1 4 7
40 วัดทุ่งหลวง 5 1 1 1 7
41 บ้านใหม่หนองแก 5 0 2 1 7
42 บ้านปางไม้ไผ่ 5 0 0 0 5
43 ชุมชนบ้านทุ่งนา 4 11 6 5 21
44 วัดทองหลาง 4 11 1 6 16
45 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 4 4 2 2 10
46 บ้านจัน 4 3 2 2 9
47 บ้านห้วยพลู 4 2 2 1 8
48 บ้านเขาลูกโล่ 4 2 1 3 7
49 บ้านโป่งสามสิบ 4 2 1 1 7
50 บ้านเนินสาธารณ์ 4 1 0 2 5
51 บ้านหนองผักกาด 4 1 0 1 5
52 บ้านเขาน้อย 4 1 0 0 5
53 บ้านลานคา 4 1 0 0 5
54 บ้านบุ่ง 4 0 1 0 5
55 วัดหนองยาง 4 0 0 0 4
56 บ้านหนองจิกยาว 4 0 0 0 4
57 บ้านใหม่คลองเคียน 3 5 2 3 10
58 วัดหนองมะกอก 3 5 1 6 9
59 บ้านหนองบ่มกล้วย 3 4 3 2 10
60 บ้านหินโหง่น 3 3 1 0 7
61 บ้านนาไร่เดียว 3 3 0 0 6
62 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 3 1 1 0 5
63 วัดห้วยพระจันทร์ 3 1 0 0 4
64 วัดสะนำ 3 0 2 3 5
65 บ้านศาลาคลอง 3 0 1 2 4
66 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 3 0 0 1 3
67 บ้านหนองไม้แก่น 3 0 0 0 3
68 วัดผาทั่ง 3 0 0 0 3
69 บ้านคลองโป่ง 3 0 0 0 3
70 บ้านเขากวางทอง 2 4 1 2 7
71 บ้านคลองหวาย 2 3 1 3 6
72 บ้านหนองผักแพว 2 3 1 2 6
73 บ้านวังหิน 2 3 1 1 6
74 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 2 3 1 1 6
75 บ้านเนินพยอม 2 3 1 1 6
76 บ้านเขาน้ำโจน 2 2 0 1 4
77 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 2 2 0 0 4
78 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 2 1 1 3 4
79 บ้านร่องตาที 2 1 1 1 4
80 บ้านบุ่งฝาง 2 1 0 1 3
81 บ้านคลองชะนี 2 1 0 0 3
82 บ้านห้วยโศก 2 1 0 0 3
83 บ้านใหม่ร่มเย็น 2 1 0 0 3
84 บ้านหนองแกเชียงราย 2 1 0 0 3
85 บ้านล่อมเสือโฮก 2 0 2 0 4
86 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 2 0 1 0 3
87 บ้านบ่อทับใต้ 2 0 0 0 2
88 บ้านซับสุราษฎร์ 2 0 0 0 2
89 บ้านดง 2 0 0 0 2
90 บ้านร่องมะดูก 2 0 0 0 2
91 บ้านทุ่งใหญ่ 2 0 0 0 2
92 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 1 2 1 3 4
93 บ้านโป่งข่อย 1 2 1 0 4
94 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 1 2 1 0 4
95 วัดเขาฆ้องชัย 1 2 0 2 3
96 บ้านดงประดาพระ 1 2 0 1 3
97 บ้านเจ้าวัด 1 2 0 1 3
98 บ้านวังพง 1 2 0 0 3
99 บ้านห้วยทราย 1 1 1 0 3
100 วัดทุ่งโพ 1 1 0 0 2
101 บ้านคลองตะขาบ 1 0 0 0 1
102 บ้านนาทุ่งเชือก 1 0 0 0 1
103 บ้านพุบอน 1 0 0 0 1
104 บ้านวังผาลาด 1 0 0 0 1
105 บ้านหินตุ้ม 1 0 0 0 1
106 วัดหัวเมือง 1 0 0 0 1
107 บ้านทัพยายปอน 0 2 0 0 2
108 บ้านห้วยป่าปก 0 1 0 0 1
109 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 0 1 0 0 1
110 บ้านวังตอสามัคคี 0 0 2 0 2
111 บ้านน้ำวิ่ง 0 0 1 2 1
112 วัดเทพนิมิต 0 0 1 1 1
113 บ้านบุ่งกะเซอร์ 0 0 1 0 1
114 บ้านหนองอาสา 0 0 1 0 1
115 วัดเขาผาแรต 0 0 0 1 0
รวม 723 295 135 218 1,153