สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทัพหมัน 51 7 4 11 62
2 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 49 5 1 2 55
3 บ้านห้วยเปล้า 29 5 1 2 35
4 ทองประสาทเวทย์ 25 10 1 7 36
5 บ้านโกรกลึก 25 3 2 4 30
6 บ้านหูช้าง 22 8 0 7 30
7 วัดเขาพระยาสังฆาราม 21 2 0 2 23
8 บ้านป่าอ้อ 18 7 3 6 28
9 บ้านเขาวง 18 4 1 1 23
10 บ้านท่าชะอม 16 4 1 2 21
11 อนุบาลลานสัก 15 5 1 2 21
12 อนุบาลรัศมี 13 4 2 3 19
13 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 12 6 2 6 20
14 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 12 3 5 2 20
15 บ้านหนองกระทุ่ม 11 7 3 8 21
16 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 11 7 1 4 19
17 บ้านอีมาดอีทราย 10 9 4 4 23
18 บ้านตลิ่งสูง 10 7 4 9 21
19 บ้านทุ่งสามแท่ง 10 5 4 4 19
20 บ้านประดาหัก 10 4 3 4 17
21 อนุบาลบ้านไร่ 9 9 4 5 22
22 อนุบาลห้วยคต 8 3 3 2 14
23 บ้านเนินมะค่า 8 1 3 4 12
24 รัตนโกสินทร์ ๒ 8 0 3 2 11
25 บ้านหนองมะสัง 7 4 5 2 16
26 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 7 3 1 6 11
27 วัดทัพหลวง 7 3 0 2 10
28 บ้านน้ำรอบ 7 2 1 2 10
29 บ้านพุต่อ 7 2 0 2 9
30 วัดหนองบัว 7 1 1 0 9
31 บ้านหนองฝาง 6 8 5 6 19
32 บ้านป่าเลา 6 4 2 1 12
33 วัดห้วยแห้ง 6 3 3 0 12
34 บ้านหนองจอก 6 2 1 5 9
35 บ้านทุ่งนาสวน 6 0 0 0 6
36 บ้านน้ำพุ 5 7 2 3 14
37 บ้านกลาง 5 2 1 6 8
38 บ้านคลองแห้งวิทยา 5 1 1 4 7
39 วัดทุ่งหลวง 5 1 1 1 7
40 บ้านใหม่หนองแก 5 0 2 1 7
41 บ้านปางไม้ไผ่ 5 0 0 0 5
42 ชุมชนบ้านทุ่งนา 4 9 6 4 19
43 บ้านสมอทอง 4 5 2 1 11
44 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 4 4 2 2 10
45 บ้านจัน 4 3 2 2 9
46 บ้านเขาลูกโล่ 4 2 1 3 7
47 บ้านโป่งสามสิบ 4 2 1 1 7
48 บ้านเนินสาธารณ์ 4 1 0 2 5
49 บ้านหนองผักกาด 4 1 0 1 5
50 บ้านเขาน้อย 4 1 0 0 5
51 บ้านลานคา 4 1 0 0 5
52 บ้านบุ่ง 4 0 1 0 5
53 วัดหนองยาง 4 0 0 0 4
54 วัดทองหลาง 3 8 1 4 12
55 บ้านใหม่คลองเคียน 3 5 2 3 10
56 บ้านหินโหง่น 3 3 1 0 7
57 บ้านห้วยพลู 3 2 1 1 6
58 วัดห้วยพระจันทร์ 3 1 0 0 4
59 วัดสะนำ 3 0 2 3 5
60 บ้านศาลาคลอง 3 0 1 2 4
61 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 3 0 0 1 3
62 บ้านหนองไม้แก่น 3 0 0 0 3
63 วัดผาทั่ง 3 0 0 0 3
64 วัดหนองมะกอก 2 5 1 6 8
65 บ้านเขากวางทอง 2 4 1 2 7
66 บ้านคลองหวาย 2 3 1 3 6
67 บ้านวังหิน 2 3 1 1 6
68 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 2 3 1 1 6
69 บ้านเนินพยอม 2 3 1 1 6
70 บ้านเขาน้ำโจน 2 2 0 1 4
71 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 2 2 0 0 4
72 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 2 1 1 0 4
73 บ้านบุ่งฝาง 2 1 0 1 3
74 บ้านคลองชะนี 2 1 0 0 3
75 บ้านห้วยโศก 2 1 0 0 3
76 บ้านใหม่ร่มเย็น 2 1 0 0 3
77 บ้านหนองแกเชียงราย 2 1 0 0 3
78 บ้านล่อมเสือโฮก 2 0 2 0 4
79 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 2 0 1 0 3
80 บ้านบ่อทับใต้ 2 0 0 0 2
81 บ้านคลองโป่ง 2 0 0 0 2
82 บ้านดง 2 0 0 0 2
83 บ้านหนองจิกยาว 2 0 0 0 2
84 บ้านทุ่งใหญ่ 2 0 0 0 2
85 บ้านหนองบ่มกล้วย 1 3 3 2 7
86 บ้านหนองผักแพว 1 3 1 0 5
87 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 1 2 1 3 4
88 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 1 2 1 0 4
89 วัดเขาฆ้องชัย 1 2 0 2 3
90 บ้านดงประดาพระ 1 2 0 1 3
91 บ้านเจ้าวัด 1 2 0 1 3
92 บ้านวังพง 1 2 0 0 3
93 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 1 1 1 3 3
94 บ้านห้วยทราย 1 1 1 0 3
95 บ้านนาไร่เดียว 1 1 0 0 2
96 วัดทุ่งโพ 1 1 0 0 2
97 บ้านร่องตาที 1 0 1 1 2
98 บ้านคลองตะขาบ 1 0 0 0 1
99 บ้านซับสุราษฎร์ 1 0 0 0 1
100 บ้านนาทุ่งเชือก 1 0 0 0 1
101 บ้านพุบอน 1 0 0 0 1
102 บ้านร่องมะดูก 1 0 0 0 1
103 บ้านวังผาลาด 1 0 0 0 1
104 บ้านหินตุ้ม 1 0 0 0 1
105 วัดหัวเมือง 1 0 0 0 1
106 บ้านโป่งข่อย 0 2 1 0 3
107 บ้านทัพยายปอน 0 2 0 0 2
108 บ้านห้วยป่าปก 0 1 0 0 1
109 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 0 1 0 0 1
110 บ้านวังตอสามัคคี 0 0 2 0 2
111 บ้านน้ำวิ่ง 0 0 1 2 1
112 วัดเทพนิมิต 0 0 1 1 1
113 บ้านบุ่งกะเซอร์ 0 0 1 0 1
114 บ้านหนองอาสา 0 0 1 0 1
115 วัดเขาผาแรต 0 0 0 1 0
รวม 664 275 131 207 1,277