รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ และ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  ธรรมสมบูรณ์
2. เด็กหญิงคณิศร  รอดเกษม
3. เด็กหญิงบุษราคัม  โสภาศรี
4. เด็กหญิงพรพรรณ  โอ้ระลึก
5. เด็กหญิงพวงจำปี  แสนสุข
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สาริกรรม
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  อาจปักษา
2. นางสาวอรนันท์  นัยวิริยะ
3. นางสุนทรี  สีดาคำ
4. นางสาววิภาวรรณ  สมัครเขตการณ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 1. เด็กหญิงทินภัทร   ปิยะทัศน์
2. เด็กหญิงปุยฝ้าย   มัชบัญฑิต
3. เด็กหญิงสุนิสา   โสตธิพันธุ์
 
1. นายสุคนธ์   แป้นน้อย
2. นางสาววันทนา   ทิมเขียว
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 1. เด็กชายจิรายุส   ปัญญา
2. เด็กชายนันทวัฒน์   สัตย์บุตร
3. เด็กชายสมชาย   กระสังข์
 
1. นายอนุชา   วิทยารัตน์
2. นายจิรพงศ์   บุตรลพ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กราดกระโทก
2. เด็กหญิงนิสาชล  โพธิ์โต
3. เด็กหญิงเกตุศินี  บุตรทอง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  เอมสรรค์
2. นางสมพร  ชุมแพ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายกมล  ประกอบกสิกรณ์
2. เด็กชายกิตติยศ  คล่องการ
3. เด็กชายคเณศ  โตชม
4. เด็กหญิงจิราพา  ดวงจันทร์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กลทิพย์
6. เด็กชายธนภัทร  จัทร์ภู่
7. เด็กชายธัญชนก  ตันเจริญ
8. เด็กชายธีรศักดิ์  เกตุสาคร
9. เด็กชายนันทพัฒน์  หมื่นเทพ
10. เด็กชายพงศ์ศิริ  ชุ่มมาตร
11. เด็กชายพชร  ชื่นในโชค
12. เด็กชายลลิภัทร  ศรีทาจันทร์
13. เด็กชายวงศกร  อุทัยแจ่มสำราญ
14. เด็กหญิงวรรณษา  เกตุสาคร
15. เด็กชายวิชญ์ศิวัช  ศรีเพ็ง
16. เด็กชายสกาย  สะอาดเอี่ยม
17. เด็กหญิงสรัลดา  กำไลแก้ว
18. เด็กหญิงสาวิตรี  กันยานก
19. เด็กหญิงสุพรรษา  แตงร่ม
20. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ตรีนนท์
 
1. นายโชค  หมั่นเขตรกิจ
2. นายภูษิต  วิเชียรรัตน์
3. นายจิตกร  สมาคม
4. นายกิตติศักดิ์  จันทร
5. นางสาวกมลวรรณ  คำเสน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หย่อมทอง
2. เด็กหญิงกันติยา  สุขสมัย
3. เด็กหญิงจันทรัตน์  บุตรทอง
4. เด็กหญิงจิราภา  ใจมั่น
5. เด็กหญิงชนิดาภา  เชียงรินทร์
6. เด็กหญิงชาลิสา  บัวสด
7. เด็กหญิงฑิติยา  บัวสาย
8. เด็กหญิงณัฐชนัน  ขำจันทร์
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาทอง
10. เด็กหญิงณัฐภาวี  ขามเทศ
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพุ่ม
12. เด็กหญิงทิฑัมพร  วรรณลี
13. เด็กหญิงธนาภา  มานาโถ
14. เด็กหญิงนภัสสร  อุดเทน
15. เด็กหญิงนันทิชา  ปิ่นนาค
16. เด็กหญิงนิสาลักษณ์  จีนเมือง
17. เด็กหญิงนุชจรี  ธัญญะ
18. เด็กชายบุญฤทธิ์  อุทัยแจ่มสำราญ
19. เด็กหญิงปรัชญา  สังข์ทอง
20. เด็กหญิงปาณิตา  ยังไทย
21. เด็กหญิงพัชราภา  เมฆเขียว
22. เด็กชายรตนชัย  สุทธิภา
23. เด็กหญิงวรัญญา  บุญชื่น
24. เด็กชายวรเทพ  ภู่เทศ
25. เด็กชายศุภวิชญ์  เรืองวงษ์
26. เด็กชายสมศักดิ์  ดอกกุหลาบ
27. เด็กชายสิทธิพล  อยู่เย็น
28. เด็กหญิงสิรินทรา  พรมเพา
29. เด็กหญิงสุกัลยา  สีผา
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีจันอิน
31. เด็กหญิงสุภามาส  เอี่ยมละออ
32. เด็กชายสุรัตน์  สิงห์ทอง
33. เด็กชายอดิศักดิ์  ดอกบานเย็น
34. เด็กหญิงอรภิญญา  อุดเทน
35. เด็กหญิงอรวรรณ  งามวิลัย
36. เด็กหญิงอริสา  โสภาอุทก
37. เด็กหญิงอำพร  แสงจันทร์
38. เด็กหญิงเบ็ญญาภา  สานุทิตย์
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ใจแสน
40. เด็กหญิงโยษิตา  กิตติศุภประภัสร์
 
1. นายธีรพัฒน์  เพชรศรีจันทร์
2. นายจิตกร  สมาคม
3. นายโชค  หมั่นเขตรกิจ
4. นายภูษิต  วิเชียรรัตน์
5. นายกิตติศักดิ์  จันทร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงพรหมพรรณ  พรหมจาต
 
1. นางสาวบุหงา  เรือนเพชร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงนภสร  ระวิวรรณ
2. เด็กชายสิริวัฒน์  วงษ์สาธุภาพ
 
1. นางอรุณี  โพธิพิทักษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงกิรณา  วิมลลักษณ์
 
1. นางทุเรียน  บรรทัดจันทร์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายกมลภพ  ยศนันท์
 
1. Miss Cristina  Galila Bayona
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  นพรัตน์
 
1. นางทุเรียน  บรรทัดจันทร์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายธนธรณ์  ขำสุวรรณ์
2. เด็กชายศีลนาถ  ประเสริฐน้อย
 
1. นางสาวลัดดา  ฟักเขียว
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายจิรายุ  วิเชียรรัตน์
2. เด็กชายธีรวุฒิ  สุกรี
3. เด็กหญิงนฤมล  ทองสัน
4. เด็กหญิงนิทญาณี  บุตรดี
5. เด็กหญิงประกายมาศ  เชยกลิ่น
6. เด็กหญิงพัชราภา  พงษ์ทอง
7. เด็กหญิงพิมผกา  พงษ์ทอง
8. เด็กหญิงรจรินทร์  พันนาดี
9. เด็กชายรุ่งอนันต์  จำนงค์สังข์
10. เด็กหญิงวรรณภา  สายบัว
11. เด็กหญิงวิภารัตน์  อ่อนอุทัย
12. เด็กหญิงศศิธร  ประกอบทรัพย์
13. เด็กหญิงสายทอง  วงศ์ดวงดำ
14. เด็กหญิงสุพัตรา  มาสอน
15. เด็กชายอนุชิต  สุนนชัย
 
1. นายธนบูรณ์  กอบสาริกรณ์
2. นายนิรันด์  รอดสำเภา
3. นางสงกรานต์  นิ่มช้ำ
4. นางสาวสิริวรรณ  แย้มหนองเต่า
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายราชันย์  โพธิ์รื่น
 
1. นางสงกรานต์  นิ่มช้ำ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายภิวัฒนพันธุ์  กันยา
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลึกวิชัย
 
1. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงชรินทิพย์  ชาดา
2. เด็กหญิงนฤมล  ภูเหม็น
3. เด็กหญิงบุศณินท์  เฉลยจรูญ
4. เด็กหญิงพจนี  แซมทอง
5. เด็กหญิงเรไร  คลองแห้ง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เวชสุวรรณ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงจิรพัชร  บูโกรก
2. เด็กหญิงศุนิดา  บูโกก
3. เด็กหญิงแก้วตา  เยปอง
 
1. นางประนอม  วงศ์มิตรวาที
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงชลธิชา  โคสินธ์
 
1. นางวันเพ็ญ   อินทร์เอี่ยม
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  โฉมยา
 
1. นางวันเพ็ญ   อินทร์เอี่ยม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอดิศักดิ์   แก้วเกษการ
 
1. นายจักรชัย   ธรรมสอน
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงยุพิน  เกิดสุวรรณ์
2. เด็กชายศรายุทธ  ยิ้มยลยศ
3. เด็กชายอนันตชัย  พุ่มพงษ์
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองอร่าม
5. เด็กหญิงอารยา  แสงกนึก
 
1. นางไข่มุก  สดุดี
2. นางสาวสุพิชญา  จันทพันธ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงบุษบากร   หัสแดง
2. เด็กหญิงอาทิตยา   เริงกสิวิทย์
 
1. นางสาวสุพิชญา   บุญศิริ
2. นางอารีรัตน์  ดาวดวง
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายวัชรพล  ริโวล่า
2. เด็กชายอนุวัต  เทียนดำ
 
1. นางสาวสุพิชญา  บุญศิริ
2. นางสารินีย์  ก้อนทอง
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายณัฐพล  พันเปี่ยม
2. เด็กชายนพพร  รัตติยา
3. เด็กชายรัตนชัย  ฉ่ำไกร
 
1. นางกฤษณา  สุทธิพงษ์
2. นายรังสรรค์  สินเธาว์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงสาวิณี  พะนาน
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายปิ่นเพชร  เผ่าโหมด
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายณัฐภัทร  ผลเศรษฐี
2. เด็กชายธนพล  เหล่าเที่ยง
3. เด็กชายธนวัตร  อ่อนศรี
4. เด็กชายธีรภัทร  สวนสรา
5. เด็กชายปิ่นเพชร  เผ่าโหมด
6. เด็กหญิงพิยดา  ขันงาม
7. เด็กชายภราดร  ทิพวรรณ์
8. เด็กชายฤดีรัตน์   ปาเต๊ะ
9. เด็กชายศรายุธ  พลศรี
10. เด็กหญิงสาวิณี  พะนาน
11. เด็กชายสุธิพงษ์  สุวรรณศรี
12. เด็กชายอธิชาติ  สุขจิตร์
13. เด็กชายอมรเทพ  อ่อนศรี
14. เด็กชายอาคเนย์  ชาญตะบะ
15. เด็กชายเรวัฒน์  มงคลยิ่ง
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
2. นายสมศักดิ์  ศิริโยธา
3. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
4. นางนารีรัตน์   ทองทัศน์
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายอาทิตย์  อาชญาทา
2. เด็กชายเฉลิมวงศ์  บุญประดับวงศ์
 
1. นายกำชัย  ลำดวน
2. นายสมศักดิ์  ศิริโยธา
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ขวัญสูงเนิน
2. เด็กชายประเวช  ชูช่วย
3. เด็กชายอนุชา  ฝ่ายไธสงค์
 
1. นางกานดา  ไวกสิการณ์
2. นางสมบัติ  เกรียงไกรเพ็ชร์
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กชายณัฐพล  ภู่เรือน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ขวัญสูงเนิน
3. เด็กชายอมรเดช  อาจณรงค์
 
1. นางกานดา  ไวกสิการณ์
2. นางสาวฉวีวรรณ  จำเรียง
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงชฎาพร  อินโสม
2. เด็กหญิงสลาลี  วงศ์กันยา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ธีระการกุล
2. นายอนุวัฒน์  คงเฉลิม
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แก้วการไร่
2. เด็กชายนฤเดช  น้ำพุ
3. เด็กชายปรีชา  คลองแห้ง
4. เด็กชายพรประเสริฐ  กระแหน่
5. เด็กชายวงเฉลิม  กระแหน่
6. เด็กชายวิษณุพร  โพธิสาราช
7. เด็กชายวีรพล  ปัจชา
8. เด็กชายศตวรรษ  คนสวย
 
1. นายโชค  สุจริตจันทร์
2. นางราตรี  ช้ำเกตุ
3. นายเชิดชัย  ช้ำเกตุ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กชายธเนศ  บุญมาน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จันพยับ
 
1. นายจิราวุฒิ  ภู่สำอางค์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สนพะเดิม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เผือกยอด
 
1. นายชัยพวัฒ  นามวงศ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กหญิงบุญนภา  ผ่านสุวรรณ
 
1. นายวิสุทธิ์  เภตรา
 
37 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กชายกษิดิศ  แกล้วกสิวิทย์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนสูตร
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ระดาบุตร
2. เด็กหญิงปาจารีย์  นกเขียว
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ทองยิ้ม
 
1. นางพิศสมัย  วงษา
2. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงมัณฑณา  สุพรรณ์
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชูมา
2. เด็กชายทิวากร  ไกรดี
3. เด็กชายสหภาพ  สายหยุด
 
1. นายเดชาวุธ  คุ้มแก้ว
2. นางสุวรรณรัตน์  ใจเจริญ
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงสุทธิกา  ฝักฝ่าย
 
1. นางพิศสมัย  วงษา
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงอภิญญา  แมันพยัคฆ์
2. เด็กหญิงเฉลิมพร  การะเกตุ
 
1. นางดลพร  ตันติพงษ์
2. นางสาวประภาพร  หนองคาย
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 1. เด็กชายพีรพล  มั่นปาน
2. เด็กชายอชิรวัฒน์  แม้นพยัคฆ์
 
1. นายสินธุ์  คำแท้
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 1. เด็กชายจักรินทร์  ฤทธิ์หิรัญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  วงษ์โสภา
3. เด็กหญิงธัญชนก  จวนแจ้ง
4. เด็กชายวีรภัทร  แทนลา
5. เด็กชายสรวิศ  นามปัญญา
6. เด็กหญิงอภิญญา  บุญหล้า
 
1. นายสินธุ์  คำแท้
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เรืองเกษวิทย์
 
1. นางสาวกนกพร  เลิศฤทธิ์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  หนูทอง
 
1. นายทองหล่อ  พาขึ้นพร้อม
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์อุไร
2. เด็กหญิงทัศตะวัน  ดีแก้ว
3. เด็กหญิงปนัญญา  จันทร์ที
4. เด็กหญิงปนัดดา  ทัพนาค
5. เด็กชายปราเมศ  คำแสง
6. นางสาวภัทรมน  เรืองเกษวิทย์
7. เด็กหญิงศศิวิมล  เรืองเกษวิทย์
8. เด็กชายอนุชา  ภมรคล
9. เด็กหญิงอรพิน  ไทยขำ
10. เด็กชายอำนาจ  สายคงดี
 
1. นายเกียรติพงษ์  เกิดศรี
2. นายทองหล่อ  พาขึ้นพร้อม
3. นางสาวกนกพร  เลิศฤทธิ์
 
48 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กชายพีรชัย  บุญปั้น
 
1. นางสาวกาญจนา  อบรม
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงพจมาลย์    เสริมศรีพงษ์
2. เด็กหญิงอารยา   จันทร์ศรี
 
1. นางกนกวรรณ    อุ่นเรือน
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุต่อ 1. เด็กชายปานเทพ  ปานาง
 
1. นายชยันต์  วัฒนวิสุทธิ์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องตาที 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทุมโคตร์
2. เด็กหญิงจินดา  ทองมา
3. เด็กหญิงชโลธร  ภูมิชัยโชติ
4. เด็กหญิงณิชา  อินทร์เอี่ยว
5. เด็กหญิงดุสิตา  โพธิ์หล้า
6. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ใหญ่วงค์
7. เด็กหญิงธีรชา  ศรีสงคราม
8. เด็กชายนนทพันธ์  แสงสุพันธ์
9. เด็กหญิงปัญญาพร  สมชัย
10. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  สนิทไทย
11. เด็กชายภานุวัฒน์  แสนนอก
12. เด็กหญิงศรีสุดา  บุญศรี
13. เด็กหญิงอภิสมัย  แจ้งวิจารณ์
14. เด็กหญิงุกุลณัฐ  อ่างมายา
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  น้อยวิเศษ
 
1. นายสุทธิรักษ์  โฮนนอก
2. นางสาวเสาวรัก  อำภา
3. นายสุทธิ  โฮนอก
4. นางสาวรัตนา  กลทิพย์
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องตาที 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ดีสุ่ย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ลีแก้ว
3. เด็กหญิงธนนันท์  แก้วเขียว
4. เด็กชายพงศกร  หนูวงษ์
5. เด็กหญิงสุตาภัทร  นาใจคง
 
1. นายสุทธิรักษ์  โฮนนอก
2. นางสาวรัตนา  กลทิพย์
 
53 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอทอง    
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายดาฮาร์ต  ปั้นโต
2. เด็กหญิงสุพรรษา  มากหมู่
3. เด็กชายสุเมฆ  ไชยศิริ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  แก้วกันหา
2. นางสาวปิยะมาศ  แก้วเกษการณ์
 
55 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  แต้ตระกูล
2. เด็กชายภัคพล  บำรุงทรัพย์
3. เด็กหญิงศิรินภา  นาทัน
 
1. นางอุดมลักษณ์  ภู่ทอง
2. นางพิมลพรรณ  ประสิทธิ์
 
56 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายวีระพงษ์  อรุณ
 
1. นายวราพงษ์  สุวาส
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทลัย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  อู่สุวรรณ
 
1. นางสมจิต  แสนพรม
2. นางรุ่งฟ้า  ไกรสิทธิพาณิชย์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงชาริสา  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงชุติมา  กาฬภักดี
 
1. นางพวงเพชร  แสนพรม
2. นางลำจวน  อินปนาม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กชายธาดา  ปานเงิน
2. เด็กชายอธิเทพ  เกตุแก้ว
3. เด็กชายอนุพงษ์  บุญมี
 
1. นางพวงเพชร  แสนพรม
2. นางลำจวน  อินปนาม
 
60 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 1. เด็กชายชัยมงคล  ศรีวันนา
2. เด็กชายวงศกร  กาฬภักดี
3. เด็กชายวศิน  ดอนแนไพร
 
1. นายสริ  สันแดง
2. นางวิมล  สันแดง
 
61 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 1. เด็กหญิงณัชนิชา  คำแฝง
2. เด็กชายสัญชัย  ช่างบัณดิต
 
1. นางประสบพร  จีนแฉ่ง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงกาญจนา  โสภาอุทก
 
1. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงวัลญา  จำปารัต
 
1. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
64 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายมโนชา  ปุกคนโท
 
1. นายนาวิน  องค์ศิริมงคล
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงบุษบา  ถวาย
3. เด็กหญิงศศิกานต์  หมวกทอง
 
1. นางสมเด็จ  นนทารักษ์
2. นายศรสกล  กัลยา
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายฉัตรชัย  พละวัฒน์
2. เด็กหญิงสุรัชนี  เพี้ยงพุต
 
1. นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน
2. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงจิราพร  สารี
2. เด็กหญิงปลิตา  อ่ำคง
3. เด็กหญิงพฤกษา  ทัพสุริยา
4. เด็กหญิงพัฒน์ลดา  อิ่มอาเทศ
5. เด็กหญิงพัณณิตา  แก้วสุวรรณ์
6. เด็กหญิงพิยดา  พลชารี
7. เด็กหญิงรุ้งนภา  รักดี
8. เด็กหญิงวรนุช  จีนอ่อน
9. เด็กหญิงวาสนา  ข้ามเขา
10. เด็กหญิงสุภาพร  เผ่าโหมด
 
1. นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน
2. นางวิชา  แสนหาญ
3. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  มหาวงศ์
2. เด็กชายพัฒน์พงษ์  โสภา
3. เด็กชายวายุ  อ่ำคง
 
1. นางลัคนา  แดงสกุล
2. นางสาวเนติรัตน์  พงษ์เขตกิจ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ยอดตะพงษ์
 
1. นางสาวจีรนันท์  ปัณระสี
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โห้คลัง
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
 
71 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงนันทิตา  ชั่งวัดดี
2. เด็กชายรัฐชัย  เพี้ยงพุต
 
1. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
2. นางสาวจันทิมา  อินชา
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายชัยนนท์  เจริญชนม์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสี้ยวกศิกิจ
 
1. นายอิศวดล  วงษ์ดรมา
2. นางสาวกิตติวรรญ  พรเจริญ
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายอาชิตะ  คู่สุวรรณ
 
1. นางสาวกิตติวรรญ  พรเจริญ
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายธนากร  ขันกสิกรรม
 
1. นางสาวกิตติวรรญ  พรเจริญ
 
75 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกวิสรา  อุดมศักดิ์
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  จงกสิริ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนวงษ์
 
1. นายวิโรจน์  มั่นต่อพงษ์
2. นางสาวจิรนันท์  จิตจง
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายมพงษ์วิรัช  ไพยพัตร
2. เด็กชายเมธาวิน  ดวงเสมอ
 
1. นายวิโรจน์  มั่นต่อพงษ์
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญรังศรี
2. เด็กหญิงพรรณภัทรสร  สวนแจ้ง
3. เด็กหญิงภัฎชดาพร  หาญเชิงชัย
4. เด็กหญิงวัญวิษา  สุขยืน
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองคำ
 
1. นางน้ำทิพย์  ยอดดี
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงธรรมธาดา  ใจดี
2. เด็กหญิงนลินนิภา  บูรณะ
3. เด็กหญิงมนัญญา  เลพล
4. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงศิริวิมล  บุดดา
 
1. นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
2. นางน้้ำทิพย์  ยอดดี
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ภาระไพร์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ไขทุมมา
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รินโยธา
4. เด็กหญิงวิมาลา  จั่นมา
5. เด็กชายเทพนิรัตน์  เพ็ญเขตวิทย์
 
1. นายพีีรพงศ์  ประจันทร์นวล
2. นางน้ำทิพย์  ยอดดี
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชื่นชม
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  อินทรจักร
3. เด็กหญิงสุธาสินี  แสงนนท์
4. เด็กหญิงสุภาพร  ใจดี
5. เด็กหญิงอุทัยธาน  พรหมอินทร์
 
1. นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายอาทิตย์  บุญรังษี
2. เด็กชายแสงเทียน  ไวธัญญการ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ไหวกลับ
2. นางสาวสุดารัตน์  อ้นแดง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายครรชิตพล  กระลาม
2. เด็กชายชวนากร  คำมูล
3. เด็กชายสุทธิสาร  สวัสดี
 
1. นายอรรถพล  ทับบุรี
2. นางพวงเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกานดา  ประดิษฐ์ขวัญ
2. เด็กหญิงปฏิมาพร  สังข์ยก
3. เด็กหญิงแพรประภา  โภชกรณ์
 
1. นางสาวณิชาภา  แย้มกุล
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงธิดาพร  ดอนอินทร์
2. เด็กชายนริธวร์เดชน์  รัชเจริญบวรจ
3. เด็กชายพัสกร  เพียรจันทร์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สุระดม
2. นางสาวนันทา  กุมภา
 
85 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกวินธิดา  มณีจร
2. เด็กชายจักริน  ไกรษร
3. เด็กชายอธิวัฒน์  สาระสุวรรณ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พันธากูล
2. นางสาวพิมพ์ทิพย์  ปัญญาบุญ
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงอมลณัฐ  รุ่งสว่าง
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทบาล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  บัวเทศ
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทบาล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  บัวเทศ
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทบาล
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1. เด็กหญิงขณิษฐา  ศรีสุขวโรภาศ
 
1. นายนิรันดร์  คงเฉลิม
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1. เด็กชายสพล  นาคใย
2. เด็กชายอธิปัตย์  ภู่ระโหง
 
1. นายสุรพล  สุวรรณพงษ์
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   เหลือน้อย
2. เด็กหญิงชาลิสา   กลิ่นเกิด
3. เด็กหญิงธมลวรรณ   รอดเพชร
4. เด็กหญิงนภาศิริ   ประเสริฐ
5. เด็กหญิงแพรวา   เกื้อก่อบุญ
 
1. นางสาวสิรินทิพย์   สุวรรณวิทย์
2. นางรัชวงค์  เสมากูล
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    บุญล้ำ
2. เด็กหญิงพิริยนรร  สุบรรณครุธ
3. เด็กหญิงมัสยา  แดงทุ่ง
4. เด็กหญิงวิภาวานี   ศรีสด
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ขุนทาระ
 
1. นางสาวจันทนา   สังข์เงิน
2. นางสาววรรณา   เดชอำพร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายกรวิชญ์   เสตานุช
2. เด็กชายคมกฤษณ์   ศรีอนุตร
3. เด็กชายคันธรส   เวรุวาปี
4. เด็กหญิงจุฑามาศ   วัสธรรม
5. เด็กชายชัยวัฒน์   ภู่ศรีฤทธิ์
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์   น้อยพลทัน
7. เด็กหญิงชุติมณทน์   น้อยพลทัน
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  จำนง
9. เด็กชายณัฐพงศ์   นวนฉวี
10. เด็กชายธีรภัทร   ชัยวงค์ษา
11. เด็กหญิงนงนภัส   อำรุง
12. เด็กหญิงปนัดดา  กองโย
13. เด็กหญิงฝนทิพย์   เสือพุก
14. เด็กหญิงสาวิตรี  เศรษฐกสิกิจ
15. เด็กชายสุทธิภัทร   สระทองหยอย
16. เด็กหญิงอนัญลักษณ์   เพ็ชรแอน
17. เด็กหญิงอัญชิสา   หากันดา
18. เด็กหญิงเจนจิรา   บุตตะวงษ์
19. เด็กหญิงเยาวเรศ  รอดปาน
20. เด็กหญิงแพรวา   สุขแจ่ม
 
1. นางรัชวงค์   เสมากูล
2. นางสาวสิรินทิพย์   สุวรรณวิทย์
3. นางสาววรรณา   เดชอำพร
4. นายธีรธร   เหลืองสุวรรณ
5. นายสมชาย  เสมากูล
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายชยธร   ภมรคล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ด้วงอ่วม
3. เด็กหญิงปณิดา  เรียงหิน
4. เด็กชายปาริวัฒน์   สุขสวัสดิ์
5. เด็กหญิงภัทรธิดา   นาสำแดง
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  นาสำแดง
7. เด็กชายฤทธิชัย  ลอยสงเคราะห์
8. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ปรากริม
 
1. นายศฐา  ใจโพธา
2. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
3. นางสาววรรณา  เดชอำพร
 
95 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงสุณิสา   จันทร์เดช
 
1. นางสาวจิระ   รู้อยู่
 
96 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงจิรานุช  สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงสุภาพร   ห่านสิงห์
3. เด็กชายเทิดไทด์   ลอยสงเคราะห์
 
1. นางสาวจิระ   รู้อยู่
2. นางสาวญาณนี  ขยันการนาวี
 
97 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายกฤษณะ  พันธ์โพธิ์
2. เด็กชายชัยณรงค์  สมจิตร
3. เด็กชายวรัญญู  ศรีสิทธิ์
 
1. นางรัชวงค์   เสมากูล
2. นางสาวนิสากร  สมจิตร์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 1. เด็กหญิงปิยนุช  วัดเกลี้ยวพงษ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เพ็ชรกร่อง
3. เด็กหญิงเกสรา  ชมภูนุช
 
1. นางสาวจาสุรัต  จินตกสิกรรม
2. นางรุ่งนภา  เดชมา
 
99 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  มั่นคง
2. เด็กชายฉัตรชัย  ธรรมใจ
3. เด็กชายสุพัฒน์พงศ์  ทองคำขาว
 
1. นายธวัช  หนักแน่น
2. นางสาวปัทมาพร  นพรัตน์
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   มณีนิล
 
1. นางสาวกาญจนณัฐ   พันธุ์ไกร
 
101 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธวัชชัย   พุ่มกล่อม
2. เด็กหญิงปนัดดา   มีขำ
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   เวชสำเภา
 
1. นางชาติรส   เสาวมาลย์
2. นางเดือนเต็ม  เพชรสัมฤทธิ์
 
102 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงณัชชา   ทัดทอง
2. เด็กหญิงวิลัยรัตน์   สีดา
3. เด็กหญิงศศิวิมล   ทากสุวรรณ์
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางสาวสุพีรกานต์   เกษกรณ์
 
103 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายกรรณิกา   ดาวลอย
2. เด็กหญิงแพรวลัย   ช่วยประดิษฐ์
3. เด็กหญิงโยถกา   จันทร์มาก
 
1. นางสาวราศรี   สดุดี
2. นางสาวสุพีรกานต์  เกษกรณ์
 
104 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายณัชพล   สุขเภา
2. เด็กชายภาษิต   แสนวิชา
 
1. นางสาวราศรี   สดุดี
2. นางวรณัน  จงหม่อง
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงนลนีย์   ยอดสุทธิ์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร   ฤาชัย
3. เด็กหญิงพัชรี   แก้วศรีสุข
4. เด็กหญิงสุภัสสา   บัวเพ็ชร
5. เด็กหญิงอินทิรา   ขอมีกลาง
 
1. นางสาวเปรมมิกา   อ่อนธานี
2. นางกชพร   เปียมาลย์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายณัฐชนน   ชูศรี
 
1. นายปราโมทย์   หนูกลัด
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายรพีภัทร   เข็มทอง
 
1. นายปราโมทย์   หนูกลัด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงธิติมา   วารี
 
1. นายณรงค์   สีทอง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงกิติยา   รัติโชติ
2. เด็กหญิงกุลณัด   รัติโชติ
3. เด็กหญิงณัฐมน   ฤาชัย
4. เด็กหญิงนันทวรรณ   พุ่มกล่อม
5. เด็กหญิงนันทิดา   เสริมศรีพงศ์
6. เด็กหญิงแพรวา   เข็มเคน
 
1. นางสาวชลธิชา   นุชประคอง
2. นางสาวนิภาพร   ตาบสกุล
3. นางอุไรวรรณ  เมฆฉาย
4. นางอชิรญา  อนันตรักษ์
 
110 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธนโชติ   ทัดทอง
2. เด็กชายวรเมธ   โพธิ์ทรง
3. เด็กชายอติคุณ   มามี
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน  จงหม่อง
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงจันจิรา  นุ่มภักดี
2. เด็กชายณัฐพล  ปานศิลา
3. เด็กชายลัดดาวัลย์  สุพัตรา
 
1. นางกษิรา  สุขสุวรรณ์
2. นางเต็มดวง  เพชรสัมฤทธิ์
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายวิชญ์พล   ทับทิมพันธุ์
 
1. นางสาววิลัยภรณ์  ทรัพย์ไพบูลย์สุข
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 1. เด็กชายนัฐพร  สงค์พิมพ์
 
1. นายสุรกานต์  จูมภาลี
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กชายจักรกฤษ  สิงหัตถะ
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ปานเพ็ชร
3. เด็กชายชัชวัสส์  สมบุตร
4. เด็กชายธนวิชญ์  เกษมะณี
5. เด็กชายนธี  ใจอิ่ม
6. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  รงค์ทอง
7. เด็กหญิงพจนาถ  นากสวาท
8. เด็กหญิงพรวิมล  จั่นผ่อง
9. เด็กหญิงวรีวรรณ  รงค์ทอง
10. เด็กหญิงวิรัตน์  แจ้งถิ่นป่า
 
1. นางสาววรรณทนีย์  ลือเปี่ยม
2. นางสาวนิภารัตน์  สิทธิธัญญกิจ
3. นางสาววสุกิจา  ทองแกมแก้ว
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กชายพัทธนันท์  โพธิ์ทัศน์
2. เด็กชายรัตนปกรน์  ผิวบาง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  อนันทสุข
 
1. นายไพรัตน์  สุพลจิตร
2. นายสุรินทร์  พุ่มทอง
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หมู่ชัย
2. เด็กชายสรายุทธ  วิชัย
3. เด็กหญิงเบญจา  พาทอง
 
1. นางวีณา  เสิบกลิ่น
2. นางสาวจิตรรวี  นิลกำแหง
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงวารี  ทองคำใส
 
1. นางรุ่งอรุณ  ทรงวารี
2. นางสาววลัยพร  พรมชาติ
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กหญิงกัณณิกา  จันทร์เดช
2. เด็กชายคาวีร์  ทุมชะ
3. เด็กชายจตุพร  ชนะศักดิ์
4. เด็กชายจิรกิตต์  ตันฝุ่น
5. เด็กชายชลสิทธิ์  สมหวัง
6. เด็กชายชัยวัตร  ทัพเสลา
7. เด็กชายธีรวัชร  พงษ์สรรพัง
8. เด็กชายนรภัทร  ทัพเจริญ
9. เด็กชายนัธพงศ์  เครือเมฆ
10. เด็กชายประสิทธิโชต  จันที
11. เด็กหญิงพนิดา  บุรีสูงเนิน
12. เด็กหญิงรัชธิดา  คำหอม
13. เด็กชายรัชนะ  ชานุด
14. เด็กชายรุ่งระวี  ตันฟุ่น
15. เด็กหญิงศศิธร  สกุลทอง
16. เด็กชายสิริชัย  ด้วงอ่วม
17. เด็กชายอชิระ  พันสาลี
18. เด็กหญิงอรทัย  ลำเภา
19. เด็กหญิงอุสาวดี  อินตะ
20. เด็กหญิงแก้วชมภู  แก้วเกษ
 
1. นายกล้านรงค์ฤทธิ์  พรมนิ่ม
2. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
3. นางสาวกนกวรรณ  พรมแปง
4. นางสาวกาญจนา  ภุมรินทร์
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  เพชรโยธิน
 
1. นายกล้านรงค์ฤทธิ์  พรมนิ่ม
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อิทธิประเวศน์
2. เด็กหญิงอรัญญา  ชัยวงศ์ฝัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีโพธิ์
 
1. นางสาวเมตตา  ทองใบ
2. นางสาวอันธิกา  มูลสืบ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายคงศักดิ์  ดียิ่ง
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายสุขุม  ป้อมคำ
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงศุทาทอง  ยอดมะบาง
 
1. นางสาวภัทรวดี  สุสุข
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บากอง
2. เด็กชายคงศักดิ์  ดียิ่ง
3. เด็กชายคมศร  ศรีสงคราม
4. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
5. เด็กชายธนกร  ทมงาม
6. เด็กชายธวัชชัย  บรรณทอง
7. เด็กชายพงศ์สธร  เจเถื่อน
8. เด็กชายพิทักษ์  ดียิ่ง
9. เด็กชายสุขุม  ป้อมคำ
10. เด็กชายอดิศร  โสมนัส
11. เด็กชายอนุชา  ครคง
12. เด็กชายอนุสรณ์  คุนาวงษ์
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
2. นายวิชัย  ต่ายธานี
3. นายวัลลภ  จิตตะมุข
4. นายภานุวัฒน์  คลังสิน
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายนาทธชัย  ยอดมงคุณ
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงศุภัชชา  จันทร
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทินบุตร
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมศรีจันทร์
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงศุภัชชา  จันทร
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทินบุตร
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายนาทธชัย  ยอดมงคุณ
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุธาพจน์
 
1. นางสาวสุภาวดี  อยู่สำลี
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  กันยา
 
1. นางจารุวรรณ  วงษ์เกษกรณ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายกิตินันท์  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  การภักดี
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
2. นายภานุวัฒน์  คลังสิน
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงอริสรา  นรสิงห์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทัศวงค์
 
1. นางสาวชมพูนุท  พลนอก
2. นางสาวสุดารัตน์  โกคูณ
 
136 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงจิราภา  ทองไพรวรรณ
2. เด็กชายทวีศักดิ์  การภักดี
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
2. นางสาวนุชจนาต  อิ่มอยู่
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงนาตาชา  อินต๊ะ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ภูฆัง
 
1. นางสาวชมพูนุท  พลนอก
2. นางสาวจารุวัลย์  ธรรมศิริ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงชลดา  ติถา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอมสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์กลิ่น
 
1. นางปรางแก้ว  คำมี
2. นางอินทิรา  เกตุอินทร์
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายศิวภูมิ  อิทธิประเวศน์
2. เด็กชายอนุสรณ์  วรรณดก
 
1. นางสาวพิมณภาภรณ์  คำดี
2. นางสาวเกศินี  แสงสาคร
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงพรนภา  ชาวป่า
2. เด็กหญิงรุ่งธิวา  ทะเจริญ
3. เด็กหญิงลลิดา  ป้อมคำ
 
1. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
2. นายนัฐณรงค์  ฐิติวรรธนะ
 
141 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายพัชร  คณฑา
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  โนนศรีคำ
3. เด็กหญิงวรากร  จิตต์นอก
 
1. นางสาวอุทุมพร   พรายอินทร์
2. นางนุชจรีย์  ปรีเอี่ยม
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกัลยกร  วงษ์รักษ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เพ้ชร์โรจน์
3. เด็กหญิงชลธิชา  เพิ่มสุข
4. เด็กหญิงฐิติมา  เพิ่มสุข
5. เด็กหญิงนภเกตน์  บางละมุง
6. เด็กหญิงรัตนวลี  ปิ่นแก้ว
7. เด็กหญิงศิริพร  ชูประเสริฐ
8. เด็กหญิงไพริน  ปากดี
 
1. นางสาววรภัทรา  เจียมเจริญ
2. นางสาวกาญจนา  นิ่มพยา
3. นางสาวกฤษณา  ทองปลาย
4. นางเพ็ญพร  หนองไผ่
5. นางกาญจนา  โสภณศักดิ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงณัฐชา  บัวห่อ
2. เด็กหญิงพรพิมล  ธรรมคติ
 
1. นายสมโภชน์  โสภณศักดิ์
2. นางกาญจนา  โสภณศักดิ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายปลัด  แข็งเขตการณ์
2. เด็กชายภมร  งามขำ
3. เด็กชายภาคภูมิ  สุขุประการ
 
1. นางสาววรภัทรา  เจียมเจริญ
2. นางวรลักษณ์  วงษ์สาธุภาพ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาทั่ง 1. เด็กหญิงญาโณทัย  คณฑา
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ป้อมคำ
3. เด็กหญิงสรัญญา  จันทร
 
1. นางสันทนา  คณฑา
2. นางวิลัย  ชาญตะบะ
 
146 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะนำ 1. เด็กชายชัยยุทธ  แสนรส
2. นายนเรนทร์  เลาพิลา
 
1. นางราตรี  ศิริสกุลกาญจน์
2. นางสุพัตตรา  น้อยคำมูล
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงภัสสร  สมันทสาริกรณ์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพล  วิสุทธิศักดิ์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกรนันท์  ทองคำดี
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ทองแท้
 
1. นางศิริจรรยา  มูลชีพ
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เปรมจิตร์
 
1. นางพัชรินทร์  แกว่นการไถ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 1. เด็กหญิงขวัญฑาทิพย์  ชะวะนะศักดิื์
2. เด็กหญิงจันทการติ์  ก้านดอกไม้
3. เด็กหญิงประภัสสร  ชูประเสริฐ
 
1. นางวรรธนาพร  ดอกจอก
2. นางจิตรา   มณีเสวตร์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ชาญศรี
 
1. นางสาววงเดือน  อินทร์จันทร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงจินดาพร  มาลัยศรี
2. เด็กหญิงณัฐกมล  คณทา
3. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ฮาดดา
4. เด็กหญิงปิยธิดา  วิบูลนิติธรรม
5. เด็กหญิงอรยา  ฤมิตร
6. เด็กหญิงเกตษดา  คณทา
 
1. นางสาวกาญจนา  ชัยพร
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ดาทุมมา
 
1. นางพัชรี  แย้มพุ่ม
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายสิทธิกร  ดาทุมมา
 
1. นางพัชรี  แย้มพุ่ม
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายอภิชาติ  วรรณประภา
 
1. นางพัชรี  แย้มพุ่ม
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หาญบัวแก้ว
 
1. นางพัชรี  แย้มพุ่ม
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายจิรภัทร  สังข์ทิพย์
 
1. นายประสิทธิ์  พิมพ์ศรี
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงชาลิสา  อินสุ่ม
2. เด็กชายเจษฎา  เนียมทรง
 
1. นายปรีชา  ลำดวน
2. นางสาววรรณิษา  อุปการ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  หมายช่วย
2. เด็กหญิงฐิตินันทา  สอนโคตร
3. เด็กหญิงพรนิภา  นฤคนธ์
4. เด็กชายมนัส  พุฒซ้อน
5. เด็กหญิงวาสนา  พันทะ
6. เด็กหญิงอรทัย  หงส์ร่อน
 
1. นางศิริพร  ชาเมืองกุล
2. นายวรเชรษฐ  ชาเมืองกุล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงกันยา  สัตย์ธรรม
2. เด็กหญิงวาสนา  พันธะ
3. เด็กหญิงสุกันยา  พันธะ
 
1. นางศิริพร  ชาเมืองกุล
2. นายวรเชรษฐ  ชาเมืองกุล
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงมุฑิตา  สีวิหคไทย
2. เด็กหญิงวนิดา  เพชร์วงค์
3. เด็กหญิงสุมานันท์  ฤทธิ์เดช
 
1. นายภูไท  สุวรรณเพชร
2. นางวิพาวดี  สุวรรณเพชร
 
164 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กชายจิระพงษ์  น้อยจันทร์
2. เด็กชายชัยวัฒน์   นวลแจ้ง
3. เด็กชายนฤพงษ์  มีกุล
4. เด็กหญิงนันทิชา  สีขา
5. เด็กหญิงอรวรรณยา  หมู่พยัคฆ์
 
1. นางทัศนีย์  ผลเศรษฐี
2. นางสาวศิรินันท์  สุขสุวานนท์
 
165 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงมาริสา  ทัศนบุตร
2. เด็กหญิงวรัชญา  นะวงศ์
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ทิพกาวีย์
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพิ่มผล
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทรงศิลป์
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงอรุณวดี  แห้วเพ็ชร
 
1. นายประดิษฐ์  พันธ์ผา
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงธนัฏฐา  ดอกลำเจียก
 
1. นายไพโรจน์  บัวอุไร
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงปราณปรียา  อ่อนศรี
 
1. MissHuang  Minjie
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายธีรภัทร์  แข็งเขตร์กิจ
2. เด็กหญิงมิ่งมนัส  นฤคล
 
1. นางสาวพัชรา  ยะไข่
2. นางสาวสกลพร  เกษกร
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงวิไลพร  พันทะ
 
1. นายสรวิศ  จันทรานุสรณ์
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายธนธรณ์  สุพรรณวิรัตน์
 
1. นายสรวิศ  จันทรานุสรณ์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงชลนิชา  ผลพรต
2. เด็กหญิงณัฐชา  ดอกกุหลาบ
3. เด็กชายวิชญาดา  บัวบาน
4. เด็กหญิงศศิกา  น่วมพรม
5. เด็กหญิงสิตาพร  แข็งเพ็ญแข
6. เด็กหญิงสุดา  วีระบุตร
7. เด็กหญิงสุทธินันท์  แถมพยัคฆ์
8. เด็กหญิงอรพิน  พูลกสิวิทย์
 
1. นายสรวิศ  จันทรานุสรณ์
2. นางสาววันทนา  ทองมั่น
 
173 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เจนเขตรการณ์
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  ประสพ
3. เด็กหญิงดวงใจ  พลมนตรี
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี
5. เด็กหญิงประไพพรรณ  โคตะ
6. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วมณี
7. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชำนิเกตกรณ์
8. เด็กหญิงอรุณศรี  ชาติเชื้อ
 
1. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
2. นางสาวพิชญ์ภัสสร  เอี่ยมอรุณ
3. นางสาวณัฐฐา  วีระชวนะศักดิ์
 
174 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงวรางคณา  พรหมจักร
2. เด็กหญิงอธิชา  ชาติสวัสดิ์
 
1. นายไตรรงค์  ณ วิเชียร
2. นายศักดิ์ดา  ทิพวรรณ์
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงณฐาภพ  อัมภาราม
 
1. นางปัญทิพย์  เพียราชโยธา
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงชลิตา  คุ้มบุญ
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงวรรณา  อยู่เปรม
 
1. นางกฤษณา  วงษ์รักษ์
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อินทรศักดิ์
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงนลัทพร  กลัดทรัพย์
 
1. นางสมพร  สุขเสือ
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายเฌอชล  อภัย
 
1. นางพัชรา  วาสนา
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายชลากร  หงษ์ยิ้ม
2. เด็กชายภีรนันท์  ปานเลิศ
 
1. นางสาวบุญรักษา  ราสี
2. นางสาวศุภวรรณ  ชังชั่ว
 
182 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เปรมจิตร์
2. เด็กชายปุณณภพ  ฤทธิ์บุญ
3. เด็กชายสะราวุธ  มะพล
 
1. นางอารีย์  พันธุ์อ้น
2. นางสุภาพร  แก้ววิเชียร
 
183 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายกนกวรรณ  อรัญชราธร
2. เด็กหญิงจรรย์อมล  อาสะโภ
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตั้งสกุลวัฒนชัย
 
1. นางบุญตา  โกส้ม
2. นางสุภาพร  แก้ววิเชียร
 
184 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พลปัญกาศ
2. เด็กชายศวิษฐ์  สุขศรีชวลิต
3. เด็กหญิงสุจิตรา  มานะกิจ
 
1. นางสุพัตรา  ภู่ศรี
2. นางศุภลักษณ์   เผือกสภา
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ประสิทธิเขตรกิจ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลกสิกรณ์
3. เด็กหญิงยุวธิดา  ถะเกิงผล
4. เด็กหญิงอุษณีย์  แตงบุญรอด
5. เด็กหญิงเมธาวี  ภูผา
 
1. นางสุพรทิพย์  จิตรพีระ
2. นายบุญเหลือ  เหมะ
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยงกสิกิจ
 
1. นางจินตนา  โชติธนะ
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายชัยนาท  นวลนุ่ม
 
1. นางจินตนา  โชติธนะ
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายคณรมย์  วิชนี
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายกฤษฎา  สีขำ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองคำดี
3. เด็กหญิงณัฐนพิน  รักบ้านเพิง
4. เด็กชายทรงพล  เรืองกสิกรณ์
5. เด็กชายนพดล  ครุธพันธ์
6. เด็กหญิงปิญาภรณ์  รัศมี
7. เด็กหญิงพีรยา  เจนเจตวิทย์
8. เด็กชายพีระพัฒน์  ประสาท
9. เด็กชายอภิรักษ์  เกิดไทย
10. เด็กหญิงอัญชลี  เชิดโฉม
 
1. นายอำนาจ  พันธุ์เขียน
2. นางสาวนันท์นภัส  ประทีป
3. นางสาวอมรรัตน์  พันธวาวงษ์
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทะแสง
2. เด็กหญิงชนกเนตร  เผ่าคง
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีบรรเทา
4. เด็กหญิงพรนรินทร์  พูลทาทอง
5. เด็กหญิงพรหมพร  แก้วเขื่อง
6. เด็กหญิงสุภิตา  ทวีเขตกิจ
7. เด็กหญิงอริศรา  แดนไกรแก้ว
8. เด็กหญิงอารียา  นิระภัย
9. เด็กหญิงเดือน  ศิริโยธา
 
1. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
2. นางพิมลจิตต์  ศรีสละ
3. นางสุวพีร์  ขีดวัน
 
191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงชยุตรา  แจ่มฟ้า
 
1. นางฉัฐนันท์  พงศ์ปริญญากุล
 
192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สอนอ้อย
 
1. นางศุภพร  เหมะ
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงจังคนิภา  กสิกิจ
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีภา
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  อุงจิตต์ตระกูล
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
2. นางสาวศรีนวล  สัตยพงศ์
 
194 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหมะ
2. เด็กชายสุรพัศ  บรุณพันธ์
 
1. นางน้ำเพชร  พรมมาศ
2. นายพงศ์พิทักษ์  ศรลัมพ์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โฉมยง
2. เด็กชายประมุข  ประสพ
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ขุนแสน
 
1. นายสิงหา  กลิ่นชมภู
2. นายรัฐภัทร์  สอาด
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กชายธีรศักดิ์  กล้าถิ่นภู
 
1. นายญาณภัทร  พิบูลย์
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กชายจตุพล  ศรีพนมวัลย์
2. เด็กชายจักรพงศ์  มั่นปาน
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  อ้วนซิน
4. เด็กชายธนโชติ  วงษ์ที
5. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ดีเทียน
6. เด็กชายอาชวิน  อินต้นวงค์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สังวระ
2. นายนัตพล  กริ่มทุ่งทอง
3. นางนวลทิพย์  สาโรจน์