หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-utt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางระเบียบ บุญมาโรงเรียนบ้านขอมประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน ดีโพธิ์โรงเรียนบ้านวังปรากฏกรรมการ
3. นางสมพร แก้วประสงค์โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ขำแขโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. นางการะเกด สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็งโรงเรียนบ้านปากคลองประธานกรรมการ
2. นางปราณี หินจันทร์โรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
3. นางจิตติกาล วิจารย์วงศ์โรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวปราณี ขีปนวัฒนาโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
5. นางพรทิพย์ วงษ์ยิ้มใยโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางรพีพร พรหมน้อยโรงเรียนบ้านคลองเรียงงามประธานกรรมการ
2. นางเรณู เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
3. นางดุษฎี กอบกำโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
4. นางวิภาพร อุ่นทองโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายเกรียงศักดิ์ วงษ์ยิ้มใยโรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม จันทร์หอมโรงเรียนบ้านดารากรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ ดิษเสถียรโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นางวัชรา อตม์อ่างโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายธวัช เทศคลังโรงเรียนบ้านคลองละวานประธานกรรมการ
2. นางละมัย ทารัตน์โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
3. นางประภาศรี สุขเงินโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอัจฉราพรรณ รัตนสากลโรงเรียนบ้านผักขวงกรรมการ
5. นางดวงเดือน วานิชสรรพ์โรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายศิริศักดิ์ คำด้วงโรงเรียนบ้านร้องลึกประธานกรรมการ
2. นางจันทร์แรม ทองพงษ์พันธ์โรงเรียนจรัสศิลป์กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ อินทร์เทศโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
4. นางณัฐฏณิชา ลิ้มอุตสาหะโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
5. นางจินตนา ก้อนเครือโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสมชาย พุ่มศรีอินทร์โรงเรียนวัดวังยางประธานกรรมการ
2. นางกรทิพย์ ทองแตงโรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการ
3. นางกุลทรัพย์ ยาสาโรงเรียนนานกกกกรรมการ
4. นางวัลลียา สมยาโรนโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา อุตสาหกานนท์โรงเรียนบ้านวังปรากฏกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางฐาริณี นวลแหยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคนประธานกรรมการ
2. นางคมดาว โสดาโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
3. นางพรรพิมล มีแก้วแกมโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
4. นางอรสา เชื้อภักดีโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอนงค์ บัวจันทร์โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายภราดร เชียงส่งโรงเรียนวัดแม่เฉยประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ ดงปารีโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางวาสนา วรรณสวาทโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นางวันดี เสาร์แดนโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชิน วันมาโรงเรียนบ้านป่าเซ่า (ประชานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา จรัสกิตติตระกูลโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ รุ่งเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
4. นางกัลยา พันถาโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายธวัช สุขวิทย์โรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราพร กลิ่นขจรโรงเรียนวัดคุ้งวารีประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เรือนคำโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวลักษณา สุทธนะโรงเรียนอนุบาลคริสเตียนกรรมการ
4. นางฉวี ธีระแนวโรงเรียนบ้านท้ายน้ำกรรมการ
5. นายอัสนัย สั่งการโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุภารัตน์ เต็มกันทาโรงเรียนบ้านแพะประธานกรรมการ
2. นายสรธัญ ทองก้อนโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการ
3. นางวาสนา ท้าวอาศาโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
4. นางสุพัชรินทร์ เค้าโคนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นางศรีเรือน ยิ้มศรีเจริญกิจโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายณัฐเชวง รักพงษ์โรงเรียนชุมชนด่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนธวรรณ จินตปัญญาโรงเรียนจรัสศิลป์กรรมการ
3. นางธนพร ศุภโชคภคปัญญาโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
4. นางอัมรินทร์ เหม็นต้นสายโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
5. นางสาวสุจินต์ พวงพุฒโรงเรียนพงสะตือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย รอดเกลี้ยงโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นายวีระ แก้วทองโรงเรียนวัดห้องสูงกรรมการ
3. นายไพโรจน์ นุ้ยเย็นโรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชน)กรรมการ
4. นายโสภี เกิดผลโรงเรียนบ้านวังปรากฎกรรมการ
5. นางบุษกร คุ้มอักษรโรงเรียนบ้านวังโปร่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ ทานะขันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวรรณ คล้ายยาโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ม่วงรักโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวชุติพร จันทร์ภูมิโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสิริกุล รักสัจจาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางภาวิไล ผ่องใสโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นางวรรณาภรณ์ สาขาโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
3. นางสุดใจ รอดพึ่งครุฑโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางอนุกูล แทนเทือกโรงเรียนบ้านเด่นสำโรงกรรมการ
5. นายทวี จันทร์เจ๊กโรงเรียนประชาชนอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรมโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุฐิพร สอนอ่อนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางลำดวน ถงคำโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ผลสวัสดิ์โรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
5. นางสาวณัฐณิชา คล้ายยาโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางภาวิไล ผ่องใสโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นางวรรณาภรณ์ สาขาโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
3. นางสุดใจ รอดพึ่งครุฑโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางอนุกูล แทนเทือกโรงเรียนบ้านเด่นสำโรงกรรมการ
5. นายทวี จันทร์เจ๊กโรงเรียนประชาชนอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรมโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุฐิพร สอนอ่อนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางลำดวน ถงคำโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ผลสวัสดิ์โรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
5. นางสาวณัฐณิชา คล้ายยาโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอกนิษฐ์ ขำวีระโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุประธานกรรมการ
2. นางพิณนภัส ตลอดพงษ์โรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการ
3. นายสุพจน์ ดีไพรโรงเรียนบ้านดารากรรมการ
4. นางศิริกัญญา สุวรรณประภาโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
5. นายอภิวิชญ์ ศรีจันทร์ทับโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอกนิษฐ์ ขำวีระโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ใจกล้าโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวพรรณิการ์ โก๊ะกอยโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ ขอบคุณโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
5. นางกาญจนา ทนันไชยโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการ
6. นางสาวศิรินภา เนตรใจโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
7. นางสุนิษา ดีแท้โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุรินทร์ แก้วบุตรดีโรงเรียนบ้านในเมืองประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ภู่เกาะโรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางชุรีพร ร้านกันทาโรงเรียนบ้านนาคนึงกรรมการ
4. นางยุพินศรี เทียมเพ็งโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
5. นางอัญชลี คันทรงโรงเรียนวัดดอยแก้วกรรมการ
6. นายฉลวย มีแก้วแกมโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
7. นางพัชรี ปัญชะนะโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวิชัย รอดเชื้อโรงเรียนบ้านป่าแต้วประธานกรรมการ
2. นางพฤษภา ปาลาศโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายชูชาติ อ่อนอุระโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
4. นายสุมินทร์ ระโสโรงเรียนบ้านวังสะโมกรรมการ
5. นายวิทยา ไทยปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
6. นางสุพรรณ บุญเฉลิมโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯกรรมการ
7. นางสมคิด คงพูลโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประเจตน์ จันทร์ลภโรงเรียนบ้านวังปรากฎประธานกรรมการ
2. นายวริศ ท้าวกัญญาโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายเสกสรร น้อยยอดโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
4. นายบรรยงค์ ภูมิอรัญโรงเรียนนานกกกกรรมการ
5. นางนุชนารถ เกิดยิ้มโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
6. นางวราภรณ์ กรรขำโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
7. นางจรินทร์ คงตาลโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายคมกฤช แก้วบุตรโรงเรียนวัดนาทะเลประธานกรรมการ
2. นายเสริม พันธุ์พิศาลสหกิจโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
3. นางจันจิฬา ศิริกุลโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ลิ้มแดงสงวนโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
5. นางละเมียด เกิดเจริญโรงเรียนบ้านนาป่าคายกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ คำแสนโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
7. นางวารีย์ แกมนิลโรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเทวินทร์ สอนเพ็งโรงเรียนบ้านนาอิซางประธานกรรมการ
2. นางสาวปาจรีย์ ภูษิตสิริทรัพย์โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายธีรภัทร์ บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ สุขสบายโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการ
5. นางสมาพร ภูตระกูลโรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมชาย โตลำดับโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
7. นายอำนวย คำศรีโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสมเด็จ กัดมั่นโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ทารัตน์โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางกาญจนา อภัยภักดีโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางจันทร์จิฬา ศิริกุลโรงเรียนบ้าชำสองนกรรมการ
5. นางลัคนา เรืองศิรรักษ์โรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายชาญ สรรค์เชื้อไพบูลย์โรงเรียนบ้านบ่อพระประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเดช งามพริ้งพันธุ์โรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นายพิศาล อักษรโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวิชญ์ ศรีจันทร์ทับโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
5. นายทองใบ นึกอุ่นจิตรโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ จันแจโรงเรียนวัดสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ คำแสบโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
3. นายพิศาล อักษรโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุรินทรา เกสรโรงเรียนบ้านป่ากะพี้กรรมการ
5. นายพิษณุ จันทร์ยวงโรงเรียนมิตรภาพที่ 39กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายทรงยศ อินวรรณาโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางชนิดา กลัดสุดโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
3. นางวารี มูลสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นางศศิธร มากคล้ายโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แสนจันต๊ะโรงเรียนนานกกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายนเรศ เภารอดโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ เรือนใจแก่นโรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายนพดล กฤษณะดิลกโรงเรียนบ้านวังปรากฏกรรมการ
4. นางพิกุลทอง เรืองเดชโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุกรรมการ
5. นางสาววิมลา ดีแท้โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
6. นางสาวปวิชญ์ตรา ยิ้มมีโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
7. นายฉัตรชัย เพ็ชรช้างโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ หอมสุนทรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางจรรยาลักษณ์ ทีกว้างโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
3. นางรุจิรา เทพอาจโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
4. นายธนภูมิ แก้วสงค์โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาววิมลา ดีแท้โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
6. นางวิไล แสงเทียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
7. นายฉัตรชัย เพ็ชร์ช้างโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายชาญ สรรค์เชื้อไพบูลย์โรงเรียนบ้านบ่อพระประธานกรรมการ
2. นางเตือนจิต ไทยเจริญโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายคารม พลีดีโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นายสามารถ กลัดเพ็ชรโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
5. นายสมคิด กอบคำโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
6. นางสุรีย์ โทนทองโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้งโรงเรียนนานกกกประธานกรรมการ
2. นายแสนศักดิ์ ด่านสวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นายกิตติ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
4. นายทองใบ นึกอุ่นจิตรโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
5. นางสาวอำพร ศิริกันทาโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพยนต์ เงินเมืองโรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75ประธานกรรมการ
2. นายประสูตร คล้ายกันโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภากรรมการ
3. นางพนอ คำลือโรงเรียนวัดคุ้งวารีกรรมการ
4. นายวรวรรต แดงกองโคโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)กรรมการ
5. นางอรัญญา มีรอดโรงเรียนวัดท้ายตลาดกรรมการ
6. นายสุรพล หอมสุนทรโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
7. นายวีรศักดิ์ พรหมมาโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายดิเรก สวัสดีโรงเรียนบ้านคลองละมุงประธานกรรมการ
2. นางสุชีลา ใจบุญโรงเรียนวัดดอยกรรมการ
3. นายนพดล ปิ่นเวหาโรงเรียนศรีอุทิศกรรมการ
4. นางพรกมล ศิลปะโรงเรียนบ้านท่าเดื่อกรรมการ
5. นายประเสริฐ เสือเกิดโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
6. นายธรรมรงค์ นากันโรงเรียนบ้านคลองเรียงงามกรรมการ
7. นายสมเดช ร้านกันทาโรงเรียนบ้านฟากบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายดิเรก สวัสดีโรงเรียนบ้านคลองละมุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชีลา ใจบุญโรงเรียนวัดดอยกรรมการ
3. นายนพดล ปิ่นเวหาโรงเรียนศรีอุทิศกรรมการ
4. นางพรกมล ศิลปะโรงเรียนบ้านท่าเดื่อกรรมการ
5. นายประเสริฐ เสือเกิดโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
6. นายธรรมรงค์ นากันโรงเรียนบ้านคลองเรียงงามกรรมการ
7. นายสมเดช ร้านกันทาโรงเรียนบ้านฟากบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ อินทร์ลาโรงเรียนบ้านหาดทับยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เพ็งบ้านไร่โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสักกรรมการ
3. นายมนัส อยู่จันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
4. นายนพดล ปิ่นเวหาโรงเรียนศรีอุทิศกรรมการ
5. นายจักรเพ็ชร์ เส็งชาโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการ
6. นายรัตนพล ยังผ่องโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
7. นายสามารถ ผมทำโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ อินทร์ลาโรงเรียนบ้านหาดทับยาประธานกรรมการ
2. นายมนัส อยู่จันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
3. นายนพดล ปิ่นเวหาโรงเรียนศรีอุทิศกรรมการ
4. นายจักรเพ็ชร์ เส็งชาโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการ
5. นายรัตนพล ยังผ่องโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
6. นายณรงค์ เพ็งบ้านไร่โรงเรียนบ้านเขาสักกรรมการ
7. นายสามารถ ผมทำโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุนทร อ่อนวังโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรธีร์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านวังสะโมกรรมการ
3. นางพิสมัย โนฟองโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
4. นางดวงเนตร แขงามขำโรงเรียนบ้านป่าเซ่า (ประชานุสรณ์)กรรมการ
5. นางสายฝน อุปหล้าโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประหยัด มีมาโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา กำปนาทโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
3. นางศิริภัคดิ์ พุ่มศรีอินทร์โรงเรียนวัดวังยางกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ แสงโรจน์โรงเรียนเซนต์แมรี่กรรมการ
5. นางยุพิน หนุนนาคโรงเรียนวัดโรงม้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำรัส ผาเจริญโรงเรียนด่านแม่คำมันประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา กำปนาทโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวอัมพร ร่าเริงโรงเรียนบ้านวังดินกรรมการ
4. นางเอมอร อ่อนวังโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนิรชา พันธุพัฒน์โรงเรียนบ้านหาดงิ้วประธานกรรมการ
2. นายประสาน กัลยาณมิตรโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายไพรินทร์ เรียนแพงโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการ
4. นางรำพึง อ่อนอุระโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
5. นายฉลาด มั่นดีโรงเรียนบ้านวังสะโมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกิตตินันท์ แก้วพันยูโรงเรียนวัดวังหมูประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ มั่งคั่งสพป.อุตรดิตถ์เขต 1 กรรมการ
3. นางประภา เรียนแพงโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอุดม รัตนสังข์โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นางอนุชิดา ฉั่วประเสริฐโรงเรียนนานกกกกรรมการ
3. นางอัญชลี อินทร์ทรัพย์โรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายมาโนช ปานสมบัติโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นายสมหมาย โนฟองโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสรวัชร์ เทพกฤชโรงเรียนบ้านวังสะโมประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา มีปิ่นโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
3. นายสายันต์ นุชศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
4. นายโสภณ พงษ์วุฒิศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ ตลอดพงษ์โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ พงษ์วุฒิศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายจำเริญ กาวิลัยโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
4. นายประดับ ท้วมนาโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายวิชชา เที่ยงจันทร์โรงเรียนบ้านไชยมงคลประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ วงษ์ยอดโรงเรียนบ้านคลองละมุงกรรมการ
3. นางสาวสุนทร เล็กอุทัยโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
4. นางชุลีพร มูลละโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
5. นางชฏาพร พึ่งพาโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายอำนวย สุขเงินโรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชน)ประธานกรรมการ
2. นางกิ่งเพชร ศิริบูลย์ภักดีโรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายทองดี ใจวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำไผ่กรรมการ
4. นางสุทธาทิพย์ เอมะสุวรรณโรงเรียนวัดคลองนาพงกรรมการ
5. นางอัมพร สุบรรณจุ้ยโรงเรียนวัดคุ้งวารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมนตรี รักนิยมโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธนธัช บุญคุ้มโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางณัฐสิณี อุปธารปรีชาโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ อยู่อ้นโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
5. นางจมาพร โตลำดับโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายศักดา แป้นไทยโรงเรียนวัดดงสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร นาพันธ์โรงเรียนนาน้อยวิทยากรรมการ
3. นายนุกูล พูลจุ้ยโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
4. นางกำไร ก่ำสุขโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
5. นางจีระพร กล่ำเทพโรงเรียนบ้านผักขวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมรัฐ แย้งจันทร์โรงเรียนวัดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางอรพิน อนุสุริยาโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ แสงโรจน์โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางภัคจิรา มงคลทัศพรโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายบุญชู นมเนยโรงเรียนบ้านฟากบึงประธานกรรมการ
2. นางยุวเรศ มูลมาโรงเรียนจรัสศิลป์กรรมการ
3. นางญาดา บุญโสภาวงศ์โรงเรียนประชาชนอุทิศกรรมการ
4. นางจินดา วงษ์พิราโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
5. นางบรรจง กาญจนโกมลโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายวัชรา เลี้ยงวงษ์โรงเรียนบ้านหลักร้อยประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ ยะเขตต์กรณ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางมณฑี เต๊ะวงษ์โรงเรียนบ้านคลองเรียงงามกรรมการ
4. นางจรอนรัตน์ พุฒโตโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางรัตนะ สวนสวรรค์โรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสิริพล เตียเจริญโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางประธานกรรมการ
2. นางดารุณี นาคะพงษ์โรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีชา ชูอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ผลสวัสดิ์โรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
5. นางอรัญญา ขำวีระโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายวิชัย ทะสมโรงเรียนบ้านห้วยขมิ้นประธานกรรมการ
2. นายเอก บุญตั้งโรงเรียนบ้านป่าแต้วกรรมการ
3. นางวิลาลี เมืองศรีโรงเรียนหนองกลายกรรมการ
4. นางมลลดา ถิ่นประชาโรงเรียนบ้านแสนขันกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี มูลเขียนโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายประภาส แดงโชติโรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ประธานกรรมการ
2. นางกนวรรณ เจริญวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. สิบเอกชัยชนะ ใจหาญโรงเรียนนาน้อยวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ สานต๊ะโรงเรียนบ้านใหม่เยาวชนฯกรรมการ
5. นายสืบ ดีณรงค์โรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
6. นายสมเดช ทองแดงโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการ
7. นางสาวสายหยุด โตรัตน์โรงเรียนบ้านหาดทับยากรรมการ
8. นางพินนิศา แสนดีโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ รัตนอุทัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยใต้ประธานกรรมการ
2. นายสุธน โพธิ์โชติโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายธนกฤต แสนดีโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นายดุสิต วารี โรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
5. นายกวี พุฒโตโรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑กรรมการ
6. นางสรัญญา จินดากุลโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายจรูญ เจือประเสริฐโรงเรียนบ้านน้ำลอกประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สุริยะวงค์โรงเรียนบ้านไชยมงคลกรรมการ
3. นายประทีป วงษ์ทันท์โรงเรียนบ้านป่าขนุนวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ เหล็กสิงห์โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นายจุฬา ตรีพุฒโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
6. นายสุราษฏร์ รอดด้วงโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
7. นางสุดารัตน์ อินทร์ขำโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเอก กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ นาคะพงษ์โรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นายมานัส จรจันทร์โรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
4. นายสุทัศน์ ลิดีโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
5. นางสมใจ ป้อมสนามโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเกษม จันนครโรงเรียนบ้านวังแดงประธานกรรมการ
2. นายวชิรนารถ วัฒนาภรณ์โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้กรรมการ
3. นางสาวปิยนุช เณรรอดโรงเรียนวัดพญาปันแดนกรรมการ
4. นายเรืองเดช สุขรอดโรงเรียนบ้านบึงพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสาโรช ดีวิจิตรโรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางนิทรา หน่ายแก้วโรงเรียนบ้านคลองละมุงกรรมการ
3. นายสมพล มูลเมืองโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมพร วัลลิยะเมธีโรงเรียนบ้านหาดสองแควประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ บุญพุ่มโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ ศรีเพ็ชร์โรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวีระ ทารัตน์โรงเรียนบ้านหัวหาดประธานกรรมการ
2. นาย จรูญโรจน์ แว่นสิมโรงเรียนประชาชนอุทิศกรรมการ
3. นายนเรศ พิมลประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านดงช้างดีกรรมการ
4. นายธัชพล หลวงเรื่องโรงเรียนบ้านขุขนฝางกรรมการ
5. นายนพพร ศิวานนท์โรงเรียนบ้านน้ำไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธานี เล็กอุทัยโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นายปรีชา แก้วสมศรีโรงเรียนบ้านคลองกล้วยกรรมการ
3. นางนิทรา รอดชำนาญโรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวิเชียร วงษ์นรินทร์โรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา เจนวิทยาสากลโรงเรียนบ้านปางวุ้นประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ อินใจโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ภูมิประเทศโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ฯกรรมการ
4. นายสิทธิพงศ์ แอบแฝงโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ ปกรณ์ธาดาโรงเรียนบ้านวังถ้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวนราวรรณ คำสอนโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางเสี้ยน แสงแก้วโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ช้ามะเริงโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายดนุวัศ นันตาโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบุญเรือง กันกรดโรงเรียนบ้านห้วยฉลองประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธร อินทร์ลาโรงเรียนบ้านหาดทับยากรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ ศรีเพชรโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการ
4. นางกัญญณัฐ สุขสำราญโรงเรียนบ้านม่อนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. สิบเอกเชวงศักดิ์ ไทยแท้โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายบำรุง ทารัตน์โรงเรียนบ้านวังแดง (หมู่สองสามัคคี)กรรมการ
3. นายพงษ์สวัสดิ์ ฟองจันทร์โรงเรียนบ้านนาคะนึงกรรมการ
4. นางเสี้ยน แสงแก้วโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
5. นายเสวียน จู่คำสีโรงเรียนบ้านหัวดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤช แก้วสุขศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวัชรา เกิดก่อวงษ์โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการ
3. นายนันทณ์ธนาวินทร์ ขมินทกูลโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเจน มีแก้วโรงเรียนวัดวังยางประธานกรรมการ
2. นายบำรุง ทารัตน์โรงเรียนบ้านวังแดง (หมู่สอง)กรรมการ
3. นายประวิณ แก้วอุดรศรีโรงเรียนชุมชนบ้านวังดินกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ แปงการิยาโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายสมคิด แก้วเปี้ยโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวรากรณ์ วังแก้วโรงเรียนไผ่ใหญ่ (เกษตรกรอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงศ์ แอบแฝงโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายรัชกฤช ชาญหิรัญกุลโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
4. นางวรรณิดา รุ่งทองโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
5. นางสมจิตร บุญกรับพวงโรงเรียนบ้านชำตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเรวัตร สมยาโรนโรงเรียนนาอินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ สาแก้วโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นายสมภพ สุวรรณพันธุ์โรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
4. นายปิยะศักดิ์ ชูช่วยโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ พรมฝายโรงเรียนบ้านเด่นด่านประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ อยู่สุขโรงเรียนบ้านวังปรากฎกรรมการ
3. นายสมคิด แก้วเปี้ยโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจักรศิลป์ วงษ์พิราโรงเรียนบ้านดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ รื่นรณงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางจุฑามาศ บุญพุ่มโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ รื่นรณงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายทรัพย์สิน รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจักรศิลป์ วงษ์พิราโรงเรียนบ้านดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ รื่นรณงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางจุฑามาศ บุญพุ่มโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ รื่นรณงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายทรัพย์สิน รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายจักรศิลป์ วงษ์พิราโรงเรียนบ้านดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ รื่นรณงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางจุฑามาศ บุญพุ่มโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ รื่นรณงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายทรัพย์สิน รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจักรศิลป์ วงษ์พิราโรงเรียนบ้านดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ รื่นรณงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางจุฑามาศ บุญพุ่มโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายธงชัย แว่นแก้วโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุดประเสริฐ จันทร์ฟักโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร ตันหิงโรงเรียนบ้านผักขวงกรรมการ
3. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายธงชัย แว่นแก้วโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุดประเสริฐ จันทร์ฟักโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร ตันหิงโรงเรียนบ้านผักขวงกรรมการ
3. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุดประเสริฐ จันทร์ฟักโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร ตันหิงโรงเรียนบ้านผักขวงกรรมการ
3. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายธงชัย แว่นแก้วโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุดประเสริฐ จันทร์ฟักโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร ตันหิงโรงเรียนบ้านผักขวงกรรมการ
3. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายบรรพต บางโพธิ์ทองโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ศรชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายบรรพต บางโพธิ์ทองโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ รื่นรณงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ รื่นรณงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายชูชาติ มีจันทร์โรงเรียนบ้านข่อยสูงประธานกรรมการ
2. นายบรรพต บางโพธิ์ทองโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายชวน ตันแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายชูชาติ มีจันทร์โรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายบรรพต บางโพธิ์ทองโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายชวน ตันแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภราดร เชียงส่งโรงเรียนวัดแม่เฉยประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายชวน ตันแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการ
4. นายสามารถ กลัดเพชรโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
5. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ทิพย์ลุ้ยโรงเรียนบ้านดาราประธานกรรมการ
2. นายสายพิณ พูลจ่างโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิตติพันธุ์ เม่นวังแดงโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายสุรชัย คุณาน้อยโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนกรรมการ
5. นายชานนท์ ภาคภูมิพงศ์โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ทิพย์ลุ้ยโรงเรียนบ้านดาราประธานกรรมการ
2. นายสายพิณ พูลจ่างโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิตติพันธุ์ เม่นวังแดงโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายสุรชัย คุณาน้อยโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนกรรมการ
5. นายชานนท์ ภาคภูมิพงศ์โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ อินยิ้มโรงเรียนไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายประหยัด แดงกองโคโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
3. นายวริศ ท้าวกัญญาโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายทรงยศ อินทร์วรรณาโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายทรัพย์สิน รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นายไพบูลย์ โล่ห์พานิชโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
4. นางปัทมา จักรน้ำอ่างโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
5. นายสวรรค์ กองแก้วโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนัธวุฒิ อ่อนแพงโรงเรียนบ้านท่าสักประธานกรรมการ
2. นางระพีพร ระโสโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
3. นายรุ่งนภา โอวภกรณ์โรงเรียนวัดดอยกรรมการ
4. นายสาธิต วาริสสอนโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางประนอม มหายศนันท์โรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ปลิวทองโรงเรียนวัดนาทะเลกรรมการ
3. นางสมรรัตน์ ดีอ่ำโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
4. นายสมพร เพชรายุทธโรงเรียนไผ่ใหญ่ (เกษตรกรอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เสือน้อยโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประนอม มหายศนันท์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายธนกร จันทร์เส็งโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เสือน้อยโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประนอม มหายศนันท์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายธนกร จันทร์เส็งโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เสือน้อยโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ เนาว์กระจ่างโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
3. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ จาดแหโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
5. นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เสือน้อยโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ เนาว์กระจ่างโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
3. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ จาดแหโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
5. นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนตรี รักนิยมโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ จาดแหโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
3. นายสมยศ เนาว์กระจ่างโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี รักนิยมโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ จาดแหโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
3. นายสมยศ เนาว์กระจ่างโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศักดา แป้นไทยโรงเรียนวัดดงสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายประทีป พัดจันทร์หอมโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นายเสวก อรัญสวรรค์โรงเรียนไผ่ใหญ่ (เกษตรกรอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายกิตติ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
5. นายชยุตรา จันจัดโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศักดา แป้นไทยโรงเรียนวัดดงสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายประทีป พัดจันทร์หอมโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นายเสวก อรัญสวรรค์โรงเรียนไผ่ใหญ่ (เกษตรกรอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายกิตติ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
5. นางชยุตรา จันจัดโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายประทีป พัดจันทร์หอมโรงเรียนนาอินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรุ่งเรือง อ้อสถิตย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายบรรพต บางโพธิ์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายมนตรี รักนิยมโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ถาดีโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายจำรัส ผาเจริญโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
4. นางจุฑามาศ นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมจิตร อยู่ยิ่งโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิตติพันธ์ เม่นวังแดงโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสมยศ เนาว์กระจ่างโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสิริพร นิยมสำรวจโรงเรียนวัดไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางลำเนาว์ ทองใหญ่โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ม่วงอ่วมโรงเรียนบ้านขอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสิริพร นิยมสำรวจโรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ จุ้ยศิริโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
3. นางอรรณุ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ ม่วงอ่วมโรงเรียนบ้านขอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสิริพร นิยมสำรวจโรงเรียนวัดไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางนันทพร วาริสสอนโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
3. นายธนะกิจ ทิพยศโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสำรวย รัศมีโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ แดงกองโคโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางปิยะมาศ รุ่งจรูญโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางลำเนาว์ ทองใหญ่โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นางสรียา มั่นจันทร์โรงเรียนบ้านไชยมงคลกรรมการ
3. นายเทพฤทธิ์ เกษศรีโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางลำเนาว์ ทองใหญ่โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เภารอดโรงเรียนบ้านดารากรรมการ
3. นายสำราญ แก้วเมธีกุลโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายทวิช บุญเรืองโรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ประธานกรรมการ
2. นายชม ศักดิ์สรีโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการ
3. นางสุนทร ทั่งมั่งมีโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายทวิช บุญเรืองโรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ประธานกรรมการ
2. นายชม ศักดิ์สรีโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการ
3. นางสุนทร ทั่งมั่งมีโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายประวะเรศ เพ็ชร์ช้างโรงเรียนวัดท่าทองฯประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ไทยปิยะโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
3. นางนิภา ปานทองโรงเรียนบ้านในเมือง กรรมการ
4. นางเดือนกวี ทองก้อนโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง กรรมการ
5. นางสาวโสภิตา คำด้วงโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
6. นางทัศนีย์ แห้วเพ็ชรโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
7. นางสาวภัควลิญชญ์ ศรีใจมั่นโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
8. นางอัญชลี บัวสดโรงเรียนด่านแม่คำมัน กรรมการ
9. นางพร้อมพรรณ ไกรสุทธินันท์โรงเรียนวัดวังยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายชิน วันมาโรงเรียนบ้านป่าเซ่าฯประธานกรรมการ
2. Mrs.Leonarda Uy Gamboaโรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวกฤตยา ทองแต้มโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสมศรี ศิริวรรณโรงเรียนบ้านท่าสัก กรรมการ
5. นางนิจสิริ สิทธิยศโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯกรรมการ
6. นางปรียานุช ปานสุคนธ์โรงเรียนวัดนาทะเลกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี เบาใจโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
8. นางนงนุช กูลไขโรงเรียนบ้านข่อยสูง กรรมการ
9. นางสาวศิรินภา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านดอนโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางปิยนาถ น่วมทอง โรงเรียนบ้านหัวดานประธานกรรมการ
2. นางวิไล ลำอินโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางเสาวภา จรจันทร์โรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
4. นางสาวกำไลทิพย์ จูเจียมโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสมใจ ยาป่าคายโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
6. นายบุญชุม มีรัตน์โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)กรรมการ
7. นางสาวสายชล ขำคงโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการ
8. นายประยุทธ อภัยนนท์โรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
9. นางสุทธินี วังวนสินธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายมนู ม่วงศรีศักดิ์โรงเรียนบ้านงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นางปัทมา รอดทั่งโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
3. นายไกรฤกษ์ ทองคำนุชโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
4. นางเรณู เผือกกล่อม โรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
5. นางกรรณิกา พงศ์วุฒิศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสุปราณี ปิ่นนาคโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์ อินแจ้โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นายรัชชานนท์ เกษาภูโรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียนกรรมการ
4. นายแสน รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย ใจเยือกเย็นโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
2. นางสาวกุลธิรัตน์ รุจาวดีธันยดลโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการ
3. นางสำเนียง บานบู่ โรงเรียนบ้านร้องลึก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางธัญญรัตน์ จิรวัฒน์โรงเรียนบ้านชำทองประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ชำนาญเอื้อโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. นางปิลันฎา สังข์โพธิ์โรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
4. นางศิริกาล แก้วก่าโรงเรียนชายเขาวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมพร กะรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอมโรงเรียนบ้านในเมืองประธานกรรมการ
2. นางวาสนา มณีนาค โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
3. นายบำรุงศักดิ์ ปานเอี่ยมโรงเรียนไร่อ้อยกรรมการ
4. นางสาวมนฤดี สารใจโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. นางณัฐกานต์ คงกะศรีโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ จันจัดโรงเรียนบ้านท้ายน้ำประธานกรรมการ
2. นายประจญ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่าเซ่ากรรมการ
3. นางอุษา มณีกลัดโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินกรรมการ
4. นายธนาวุฒิ มั่นแย้มโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสุพิศ สมศักดิ์โรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ปลิกแสงโรงเรียนชุมชนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางพัชรีย์ ทานะขันธ์โรงเรียนบ้านบึงท่ายวนกรรมการ
3. นางสาวพฤกษา เหี่ยวนาโรงเรียนวัดบ้านเกาะ กรรมการ
4. นายสมชาติ มีศิริพันธ์โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางวิราธร แทนเทือกโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายชยุต ทองพุทธมงคลโรงเรียนบ้านบึงพาดประธานกรรมการ
2. นางศิริภา ปราระกานนท์โรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
3. นางณัฏฐา ทรัพย์สังข์โรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน ใจจันทร์โรงเรียนนานกกกกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ จู่คำสีโรงเรียนบ้านวังดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพิชาติ โพทัพโรงเรียนหวัวเฉียวประธานกรรมการ
2. Miss Tan XinXinโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
3. Miss Fan Hui Liโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
4. Mr.Chang Chenโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. Miss Yang Li Pingโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
6. นางบุษบา พัชรภูวดลโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายพิชาติ โพทัพโรงเรียนหวัวเฉียวประธานกรรมการ
2. Miss Tan XinXinโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
3. Miss Fan Hui Liโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
4. Mr.Chang Chenโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. Miss Yang Li Pingโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
6. นางบุษบา พัชรภูวดลโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายพีรพงษ์ วัชรเทศโรงเรียนบ้านแสนขันประธานกรรมการ
2. นายแสน รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางมลทา บัวทองโรงเรียนบ้านป่าแต้วกรรมการ
4. นางสาวอำพร สีนวนคำโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล อินปาโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ สนประเทศโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา ท่ากระเบาโรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑กรรมการ
3. นายนิรัติ บัวทองโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิพวัลย์ ดีพลับโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสาวศรัญญา ตาพ่วงโรงเรียนบ้านคลองกล้วยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเอนก เทศคลังโรงเรียนบ้านทับใหม่ประธานกรรมการ
2. นางเกษร เทศคลังโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายฉลามชัย สกุลโพนโรงเรียนบ้านนาน้อยวิทยากรรมการ
4. นางอัญชนิดา จันทร์เจ๊กโรงเรียนชายเขาวิทยากรรมการ
5. นายอภิรักษ์ น่วมศิริโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
6. นายวุฒินันท์ รักดีโรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาลัยกรรมการ
7. นายประกาศ เพียสามารถโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
8. นายประเสริฐ อินทรัพย์โรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
9. นายสุเทพ บุญกรับพวงโรงเรียนบ้านชำตกกรรมการ
10. นายไพรัช จันไทยโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
11. นายสถาพร ทำนุพันธุ์โรงเรียนบ้านวังปรากฏกรรมการ
12. นางวรรณภา ชุ่มกลิ่นโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ทำนุพันธุ์โรงเรียนวัดดอยประธานกรรมการ
2. นายประสาน บุญมีโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นายบัณฑิต ทำนุพันธุ์โรงเรียนบ้านดารากรรมการ
4. นายบุญทัน ปานใยโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
5. นายวิรัต น้อยหัวหาดโรงเรียนบ้านคลองกล้วยกรรมการ
6. นายตนุภัทร สาหร่ายโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมชาย สาขาโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
8. นายปิยะ สิงหนาทโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
9. นายเสน่ห์ แก้วหนูโรงเรียนบ้านชำทองกรรมการ
10. นายถกลเกียรติ ใหม่ตาจักร์โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ศรีทองอ่อนโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย วิชาธรโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ใจคำสืบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
4. นายจำเรียง มีเครือรอดโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ชื่นบานโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายบุญชัย จุลวาทินวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
7. นายประเสริฐ อินทรัพย์โรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
8. นายเฉลิมเกียรติ ค้ำชูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
9. นายประจักษ์ เสียนขุนทดโรงเรียนบ้านห้วยฉลองกรรมการ
10. นายสมศักดิ์ พันธุ์พิชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
11. นายบุญเรือง ปาวะนาโรงเรียนบ้านบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายกนต์ธร เกิดบำรุงโรงเรียนบ้านกองโคประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา มนตะคุโรงเรียนบ้านคลองละมุงกรรมการ
3. นายสุพจน์ แก้วมูลโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางอัฉริยา คล้ายคลึงโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางวันดี เพ็ชร์ช้างโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สิงห์ใสโรงเรียนศรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ แห้วเพ็ชรโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
3. นางปัทมาภรณ์ เพ็งถาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
4. นายวัชรพัฒน์ โรจน์ธนปัญญากุลสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
5. นางนิรัญญา เครือฟั่นโรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางกรกนก เจริญศรีโรงเรียนนาน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชะเรียม อ่วมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งฯกรรมการ
3. นางดารารัตน์ กุลราชโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
4. นายสุนทร อินหม่อมโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
5. นายเอนก รุ่งเรืองแสงโรงเรียนบ้านวังดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายขวัญธิชล บุญกาวินโรงเรียนบ้านหนองกวางประธานกรรมการ
2. นางจิราพร คมดีโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางจันทนา บุตรดาโรงเรียนบ้านแสนขันกรรมการ
4. นายพิมล จาดศรีโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
5. นางสาวน้ำเพชร ภู่เกาะโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมชัย มะโนโรงเรียนบ้านหัวดุมประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ เพ็งป่าแต้วโรงเรียนบ้านวังเบนฯกรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ ปาวะนาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางจิตรา อาจศรีโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
5. นางสมจิตร มากมี โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายเสวก มูลเขียนโรงเรียนบ้านผักขวงประธานกรรมการ
2. นางบุญณิศา อยู่สุขโรงเรียนวัดนาทะเลกรรมการ
3. นางศิวารัตน์ อินทร์ชูโรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้กรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ เหมืองหม้อโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. นางสาวนิทรา ฉายบ้านใหม่โรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายนิคม ทนันไชยโรงเรียนบ้านชำผักหนามประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ คำชมโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
3. นางดารารัตน์ กลราชโรงเรียนภารดานุสรณ์กรรมการ
4. นางลาวัลย์ ชื่นบานโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
5. นางณัฎพัชร์ โรจน์ธนปัญญากุลสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย อินทร์ขำสพป. อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐา ทรัพย์สังข์โรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
3. นางปิลันฏา สังข์โพธิ์โรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
4. นางสิริพร ดีน้อยโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
5. นางสาวภุัควลินญชญ์ ศรีใจมั่นโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย อินทร์ขำสพป. อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐา ทรัพย์สังข์โรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
3. นางปิลันฏา สังข์โพธิ์โรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
4. นางสิริพร ดีน้อยโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
5. นางสาวภัควลิญชญ์ ศรีใจมั่นโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย สิงห์โตทองโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธียา มั่นอิ่มโรงเรียนบ้านคลองเรียงงามกรรมการ
3. นางนุชนารถ เกิดยิ้มโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
4. นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
5. นายจักรกฤช แก้วสุขสพป. อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสาวกัญญารัตน์ ขอบคุณโรงเรียนบ้้านน้ำพี้มิตรภาพฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย สิงห์โตทองโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ ขอบคุณโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธียา มั่นอิ่มโรงเรียนบ้านคลองเรียงงามกรรมการ
4. นางนุชนารถ เกิดยิ้มโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
5. นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
6. นายจักรกฤช แก้วสุขสพป. อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางรพีพร พรหมน้อยโรงเรียนบ้านคลองเรียงงามประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาติ จินันทุยาสพป. อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
3. นางกาญจนา ถนอมวงษ์โรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายสิทธา เนยสูงเนินโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนกรรมการ
5. นางสาวรินทร์ดา ภูคองตาโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย สิงห์โตทองโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธียา มั่นอิ่มโรงเรียนบ้านคลองเรียงงามกรรมการ
3. นางนุชนารถ เกิดยิ้มโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
4. นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
5. นายจักรกฤช แก้วสุขสพป. อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสาวกัญญารัตน์ ขอบคุณโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนิรันตร์ ผ่องใสโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี มีเพ็ชรโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายธนศุภกิจ เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตฯ)กรรมการ
4. นายธิติ เรืองเดชโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนกรรมการ
5. นางสาวกัญญรักข์ จิตรานุกูลกิจโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ วันยะนาพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวพนิดา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายมานะ แย้งจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายเศกสรรค์ นพศิริโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
3. นายปัญญา เกิดยิ้มโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
4. นางสาวปียภา กรุตไคร้โรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
5. นางพัขรี ชูช่วยโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
6. นางลักษมี พิลึกโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิวัตน์ นันตาใหม่โรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
2. นายตระการ ปั้นคุ่ยโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สุวรรณเพ็ชร์โรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
4. นายปัญญา เกิดยิ้มโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
5. นางนิพัทธา นาคมีโรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสงวนศักดิ์ รัตโนโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายวัน ดวงแก้วโรงเรียนบ้านวังปรากฎกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา สาหร่ายโรงเรียนนานกกกกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สุวรรณเพ็ชร์โรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชีพ เสาเกิดโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาประธานกรรมการ
2. นายกิติพัฒน์ คำภู่โรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
3. นางเพ็ญวิภา ชุ่มจันทร์จิราโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)กรรมการ
4. นางนิฤมล ดาสีโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
5. นางสาวอธินา ขัดผาบโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ต่ายทองโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุกประธานกรรมการ
2. นายนิติรัฐ สุขวัฒน์โรงเรียนบ้านคลองกะพั้วกรรมการ
3. นางวันทนา วงษ์เดชโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
4. นายสิทธิชัย รุ่งรังษีโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการ
5. นางสาวเบญจรัตน์ แสงรัศมีโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
6. นางวัตธนา เรืองพิทยาโรงเรียนบ้านชำหนึ่งกรรมการ
7. นางนิพัทธา นาคมีโรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ อู่ตุ้มโรงเรียนวัดบ้านเกาะประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาธร พรมโสภาโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา สาหร่ายโรงเรียนนานกกกกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ เปรมปรีโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
5. นายกวีชัย ปิ่นนาคโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ สุโทโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสัญชัย บุญเสือโรงเรียนบ้านขอมประธานกรรมการ
2. นายพีรวัส ทองตีฆาโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นางอัญชลี เชตะมีโรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ เกิดเชื้อโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ ศรีเมืองโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
6. นายธราธร พรหมพิทักษ์โรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
7. นางสาวชมชื่น ชมภู่โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบุญพักตร์ ดาแว่นโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ทองพืชโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
3. นายสุภัทรช์ ภู่ดัดโรงเรียนจรัสศิลป์กรรมการ
4. นายพีรวัส ทองตีฆาโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
5. นางโสมอุษา เพ็งคำโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ อ่อนทองโรงเรียนชายเขาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรา อภัยชาโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
3. นายมณเฑียร สอนศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
4. นางสนม คำทิพย์โรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
5. นางอรุณศรี แก้วบุตรโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการ
6. นางกิตติยา มามิ่งโรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการ
7. นายสาวิตร เกิดเจริญโรงเรียนวัดพญาปันแดนกรรมการ
8. นางสาวปาริฉัตร สนมฉ่ำโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนิรันตร์ ผ่องใสโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี มีเพ็ชรโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายธนศุภกิจ เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตฯ)กรรมการ
4. นายธิติ เรืองเดชโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนกรรมการ
5. นางสาวกัญญรักข์ จิตรานุกูลกิจโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ วันยะนาพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวพนิดา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอารัญญู แก้วอุดรศรีโรงเรียนวัดโรงม้าประธานกรรมการ
2. นางปรานาม โตงิ้วโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
3. นายชาญชัย ขำฉาโรงเรียนบ้านน้ำลอกกรรมการ
4. นายตระการ ปั้นคุ้ยโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
5. นางกมลวรรณ จารุชาตโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
6. นายสุริยา มาติดต่อโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ พิมพ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุกรรมการ
8. นางสาวพนิดา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยภา กรุตไคร้โรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อินชาญโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ สังข์เงินโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา จันทร์ยวงโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ จอยสีทองโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนิติรัฐ สุขวัฒน์โรงเรียนบ้านคลองกะพั้วกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อินชาญโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ สังข์เงินโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
4. นางสาวปิยภา กรุตไคร้โรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
5. นางหนึ่งฤทัย โตมิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ จอยสีทองโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ คำลือมีโรงเรียนบ้านแหลมทองประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านวังปรากฏกรรมการ
3. นายภูธร ผุยน้อยโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการ
4. นางจำเนียร กล่อมทองโรงเรียนเต่าไหเหนือกรรมการ
5. นางสมพิศ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านแสนขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ คำลือมีโรงเรียนบ้านแหลมทองประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ภู่จีวรโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นางสาวสมเพชร เรียนหม่อมโรงเรียนบ้านน้ำไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสมปาน ศรีจันทร์ฉายโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย พงศ์วุฒิศักดิ์โรงเรียนพงสะตือกรรมการ
3. นายดิเรก บุญเย็นโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
4. นายเอกชัย ฝนดีโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นายมานัส อรรคเดโชโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พงศ์วุฒิศักดิ์โรงเรียนพงสะตือประธานกรรมการ
2. นายไพทูล ทองเปรมโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายบรรจง หงษ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
4. นางนวลปรางค์ บุญมีสุขโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายบุญเรือง ปาวะนาโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ อ๊อตศิริโรงเรียนวัดดอนสักประธานกรรมการ
2. นายสิงห์คาร จับจ่ายโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศกรรมการ
3. นางพัชรี ภูจีวรโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
4. นางทองวัน นันทภาณุวัฒน์โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)กรรมการ
5. นางวินยา ภาสกรวิวัฒน์โรงเรียนชายเขาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ อ๊อตศิริโรงเรียนวัดดอนสักประธานกรรมการ
2. นางภัคจิรา มงคลทัศพรโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
3. นางอุไร ปานใยโรงเรียนบ้านบ้านนาอิซางกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ ถิ่นประชา โรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
5. นางวัลภา พลอยบำรุงโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนาตยา เกตุวงศ์โรงเรียนวัดบ้านเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล คล้ายคงโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
3. นางศิวิไล มณีสุวรรณโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
4. นางชิดาพร อินใจโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางจรัสศรี สุนทรานนท์โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. สิบเอกบุญแล บางจับโรงเรียนบ้านเขาสักประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ แว่นศรีทองโรงเรียนวัดน้ำใสกรรมการ
3. นางรัฐฎาวรรณ ไชยทองศรีโรงเรียนวัดพญาปันแดนกรรมการ
4. นางจุรีย์ ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนาตยา เกตุวงศ์โรงเรียนวัดบ้านเกาะประธานกรรมการ
2. นายพนาวุฒิ จับทองโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นายสันต์ชัย บุญเลี้ยงโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
4. นางศศินันท์ หิรัญวรวงศ์สกุลโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุกรรมการ
5. นางสาวผกามาศ เขียนนาโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐเชวง รักพงษ์โรงเรียนชุมชนด่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมปาน ศรีจันทร์ฉายโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. นายอัครพล บุญตั้งโรงเรียนวัดโรงม้ากรรมการ
4. นางสาวบุญเย็น บุญส่งโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
5. นางเกศรา เพ็งด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิรชา พันธุพัฒน์โรงเรียนบ้านหาดงิ้วประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี อ๊อตศิริโรงเรียนวัดเจดีย์กรรมการ
3. นางรุ่งรัศม์ จันทราโรงเรียนวัดท่าทองฯกรรมการ
4. นางมยุรี คงนุ่นโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการ
5. นางสุคนธ์ แก่งศิริโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายโชคชัย ดีเจือโรงเรียนวัดคลองนาพงประธานกรรมการ
2. นางวันทนา เกิดมั่นโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางผกาแก้ว คีมสิงห์โรงเรียนบ้านคลองกะชีกรรมการ
4. นางวัลลิกา อยู่หนูโรงเรียนหมู่สี่พัฒนากรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ ถิ่นประชาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางบุญยืน เจริญลาภโรงเรียนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีพร ก้อนกลีบโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการ
3. นางประจวบ อยู่นิ่มโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีกรรมการ
4. นางชวนชื่น เพ็งคำโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
5. นางอานนทชยา ปฐมพุทธางกูรโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายบุญยืน เจริญลาภโรงเรียนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประจวบ อยู่นิ่มโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีกรรมการ
3. นางนิลวรรณ พลอาสาโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
4. นางบังอร สว่างภักดิ์โรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑กรรมการ
5. นางอานนทชยา ปฐมพุทธางกูรโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ เนียมแก้วโรงเรียนด่านแม่คำมันประธานกรรมการ
2. นางนิลวรรณ พลอาสาโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
3. นางกรองจิตต์ ฮาวกองแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวอัญชิษฐา โหมดพันธุ์โรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางลำจวน อ่อนทองโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ เนียมแก้วโรงเรียนด่านแม่คำมันประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ ห่านประเสริฐโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางธมลวัลย์ สุขก้อนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นางกัลยา เกิดก่อวงษ์โรงเรียนร้องประดู่กรรมการ
5. นางมยุรี ตรีพุฒิโรงเรียนบ้านบึงพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายปิยะ ปัญญาโรงเรียนวัดพระฝางประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ศิริยานนท์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางมาลัย คุ้มผลโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
4. นางกาญจนี พูลศิลป์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
5. นางวัลภา พลอยบำรุงโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ปัญญาโรงเรียนวัดพระฝางประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล คงเสมอโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางสาวสิรินาฎ สุขสังข์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
4. นางชูศรี นุชโพธิ์โรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายวิษณุ แสงรัศมีโรงเรียนน้ำริดราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พิริยชนานันท์โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการ
3. นางป้อมเพ็ชร เกตุทิมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
4. นางสาลินี มังคลาดโรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตารามกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ทัพมอญโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายวีระศักดิ์ ศิริประทุมโรงเรียนบ้านท่าอวนประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ปิ่นรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพ 214กรรมการ
3. นางอรุณี แสงทองโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางสายทิพย์ มั่นดีโรงเรียนบ้านวังสำโมกรรมการ
5. นางโสภา ใจหาญโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวผกา สอนจรูญโรงเรียนบ้านวังแดง (หมู่สองสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางพจนารถ คร้ามไพบูลย์โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร)กรรมการ
3. นางเกษร สันตินรนนท์โรงเรียนบ้านชำหนึ่งกรรมการ
4. นางณัฐฐา อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านแหลมนกแก้วกรรมการ
5. นางจิณห์จุฑา บุญสุวรรณโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายอดุลย์ อู่ตุ้มโรงเรียนวัดบ้านเกาะประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
3. นางกัลยา ชายสุทธิ์โรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
4. นางสาวนิตตา เพ็ชรครุฑโรงเรียนอนุบาลลูกรักกรรมการ
5. นางรัชฏา กุลศิริโรงเรียนวัดห้องสูงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พรมโสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชฎาพร พึ่งพาโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการ
3. นางจิตรา อาจศรีโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พรมโสภาศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
2. นางจิตรา อาจศรีโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
3. นางชฎาพร พึ่งพาโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอุท้ย พรมโสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชฎาพร พึ่งพาโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการ
3. นางจิตรา อาจศรีโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พรมโสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชฎาพร พึ่งพาโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการ
3. นางจิตรา อาจศรีโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย พรมโสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชฎาพร พึ่งพาโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการ
3. นางจิตรา อาจศรีโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย พรมโสภาศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
2. นางสาวพัชรีภรณ์ แสนอินทร์ครู ศกศ.อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางชฎาพร พึ่งพาโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอุทัย พรมโสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชฎาพร พึ่งพาโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการ
3. นางจิตรา อาจศรีโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุทัย พรมโสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชฎาพร พึ่งพาโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการ
3. นางจิตรา อาจศรีโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวณกร มะโนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวันดี เสาร์แดนโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวน้ำเพ็ชร ภู่เกาะโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวณกร มะโนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวันดี เสาร์แดนโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวน้ำเพ็ชร ภู่เกาะโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวณกร มะโนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวันดี เสาร์แดนโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวน้ำเพ็ชร ภู่เกาะโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวณกร มะโนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวันดี เสาร์แดนโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวน้ำเพ็ชร ภู่เกาะโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวณกร มะโนศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
2. นางสาวน้ำเพ็ชร ภู่เกาะโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯกรรมการ
3. นางวันดี เสาร์แดนโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพุทธชาติ จินันทุยาศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
2. นางสาวญัชชยา สว่างศรีโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพุทธชาติ จินันทุยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวณัฐชยา สว่างศรีโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา อุปธารปรีชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางดวงฤดี มะทะการโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางรัญจวน เชื้อคำโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา อุปธารปรีชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางดวงฤดี มะทะการโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางรัญจวน เชื้อคำโรงเรียนวัดสิงห์สว่างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาญยุทธ มั่งคั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญวิภา ชุ่มจันทร์ทิราโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการ
3. นายอัครสิทธิ์ เรืองศิรรักษ์โรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช แก้วสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิฤมล ดาสีโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
3. นายอเนก ดีท่าโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช แก้วสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิฤมล ดาสีโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
3. นายอเนก ดีท่าโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช แก้วสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิฤมล ดาสีโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
3. นายอเนก ดีท่าโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช แก้วสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิฤมล ดาสีโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
3. นายอเนก ดีท่าโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช แก้วสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิฤมล ดาสีโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
3. นายอเนก ดีท่าโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา สุขเกษมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ แก้วหนูโรงเรียนบ้านชำทองกรรมการ
3. นายสุนทร อองกุลนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤช แก้วสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิฤมล ดาสีโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
3. นายอเนก ดีท่าโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤช แก้วสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิฤมล ดาสีโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
3. นายอเนก ดีท่าโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา สุขเกษมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ แก้วหนูโรงเรียนบ้านชำทองกรรมการ
3. นายสุนทร อองกุลนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สุขเกษมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ แก้วหนูโรงเรียนบ้านชำทองกรรมการ
3. นายสุนทร อองกุลนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สุขเกษมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ แก้วหนูโรงเรียนบ้านชำทองกรรมการ
3. นายสุนทร อองกุลนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญากุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ อิ่มประยูรศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวบานเย็น บุญส่งโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสมพิศ รัตนสุวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา ดวงเสาร์โรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
3. นางอัญชลี เชตะมีโรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางศิวารัตน์ อินทร์ชูโรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้กรรมการ
3. นายบรรจง หงษ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปานทอง ปัญญาเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางทับทิม ปานคะเชนทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
3. นายวรรณะ เพ็ชรจักรโรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา รักพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
3. นางจิรปราณี นาคเหล็กโรงเรียนวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา รักพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
3. นางจิรปราณี นาคเหล็กโรงเรียนวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]