หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 7 กันยายน (การศึกษาพิเศษ)และ 13 -14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
2 นายชัยรัตน์ เชื้อเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นางสาวจันทร์เพ็ญ คำเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 คณะกรรมการดำเนินงาน
4 นางสาวรณิดา เภาผ่อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงช้างดี คณะกรรมการดำเนินงาน
5 นายธีระยุทธ ทาปุก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นายเฉลิม ปาลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นายนเรศ โปร่งแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นายยศพัทธ์ ศิริสราญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นายยงยุทธ พรมฝาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นายนิรัต โปร่งแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นายวิเชียร ทรงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นายสุระ อ่อนแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายธำรงค์ น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นายบรรยง สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นางประทุมทิพย์ ไพเราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายบุญธรรม อ่อนวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายเจริญ ตันบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นางสาวสมพิศ รัตนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายอุทัย พรมโสภา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางวนิดา อุปธารปรีชา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นางสุนันทา รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นางพุทธชาติ จินันทุยา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นางปานทอง ปัญญาเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายปรีชา สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายชาญยุทธ มั่งคั่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางผกามาศ อิ่มประยูร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นางวณกร มะโน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางบุปผา วิจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางภัควิภา วรรณะสิม พนักงานการเงินและบัญชี 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายวิเนต จันทร์วิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายเลิศ แปลงดี พนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายกิตติ เมืองก้อน ครูช่วยราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายอนุวัฒน์ วิริยานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางนิตยา แฟงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายอำนาจ อุเทศนันทน์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายแสน รุ่งเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายประสาน กัลยาณมิตร ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายเฉลิม คำลอย ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายฌานชินะ ญาณวุฒิ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางรุ่งทิวา ศิริยานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางนฤมล เมฆอรุณ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายสมพร ผาเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายจำเรียง มีเครือรอด ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายสายัน หลวงแสน ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายสุชาติ ขำแข ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายสมบูรณ์ เกิดทอง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายมิตร ทองเกิด ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายวรพจน์ ตุ้แสง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายบรรจง ภูมิประเทศ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นายจรัญ จันทร์สังข์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นายภาคภูมิ จารีต ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นายไชยยศ บุรุษานนท์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นายวุฒิพงษ์ หงอนไก่ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายศรชัย ศรีสุข ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางพนอ สาดซิว ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นางบุหงา ทองเพ็ง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นางสาวปริญญา เกษประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นายนิรุธ ธีระแนว ครูโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นางพินนิศา แสนดี ครูโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นายอภิชาติ ศิลปชัย ครูโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นายสมนึก มาเรียน นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นายศราวุธ คงหนู นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นายสาคร ยุทธกิจไพบูลย์ นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นายปราสาท ดีอุดม นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นางประไพ ยาวไทยสงค์ ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นางสาวผ่องศรี ผลวัฒนา ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะกรรมการดำเนินงาน
69 นายอัครสิทธิ์ เรืองศิรรักษ์ ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะกรรมการดำเนินงาน
70 นางลัคนา เรืองศิรรักษ์ ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะกรรมการดำเนินงาน
71 นางฉวีวรรณ สิงห์สถิต ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะกรรมการดำเนินงาน
72 นายณรงค์ ทองแตง ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะกรรมการดำเนินงาน
73 นางสุรีย์ แพ่งยัง ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะกรรมการดำเนินงาน
74 นายเอกกฤต พรมไชยวงค์ อัตราจ้างโรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะกรรมการดำเนินงาน
75 นายชัยยุทธ สอนสน นักการภารโรง ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
76 นายอดุล ทองเขียน นักการภารโรง ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
77 นางศุภนัน สีตะนันท์ นักวิชาการศึกษา ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
78 นายเอี่ยมสกุล หมุนลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
79 นางสาววัชรี ศรีขาว ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
80 นางปรีชญา วันแว่น ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
81 นางกนกวรรณ ทำนุพันธุ์ ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
82 นางนวรัตน์ ศรีอุดมพงษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
83 นางสาวพิทยา รอดชำนาญ ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
84 ว่าที่ ร.ต.บัณฑูล เกตุทิม ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
85 นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์ ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
86 นายภูริณัฐ เกตุทิม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
87 นางรัชดาภรณ์ พรมจุ้ย ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
88 นายสรรค์นาท รุ่งจรูญ ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
89 นายอาทิพย์ ดิษเสถียร ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
90 นายปิยะ นาคะวิจิตร ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
91 นางกาญจนา พิมพ์ตะคุ ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
92 นางสาวปวีสุดา ศรีสงคราม ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
93 นายพงษ์พัฒน์ เกตุทิม ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
94 นายอำนวย ต่ายลำยงค์ นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
95 นายณรงค์ บุญมี นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
96 นายเงิน แสนรัตน์ นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
97 นายน้อย จันทร์มี นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
98 นายสมศักดิ์ เลี้ยงประเสริฐ นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
99 นายธนพล เตียเจริญ นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
100 นายณรงค์ สนิทอินทร์ นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
101 นายมหาชัย คงสุข นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
102 นายเริงชัย บวมสด นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
103 นายอำพล ทิพย์พรม ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการดำเนินงาน
104 นางสาวกรรณิกา กาไหล่ทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
105 นายอัครเดช แก้วบุญมา นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
106 นายสุนทร อองกุลนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
107 นางศรีอัมพร ทองอ่วม เจ้าพนักงานธุรการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
108 นางเพ็ญศรี เขียวเกษม เจ้าพนักงานธุรการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
109 นางทับทิม ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
110 นายจักรกฤช แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
111 นายสุนทร อองกุลนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
112 นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
113 นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
114 นางณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
115 นางสาวจีรนันท์ สงนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
116 นายอนาวิล จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดน้ำใส คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
117 นายมานพ นาจวิจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
118 นายภานุวัฒน์ มั่นสวาทะไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
119 นางสาววิชญาภรณ์ มุขไกร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อต คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
120 นางสาวนพพาพร เนียมเปีย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
121 นายสิทธิเดช จันทร์อินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดดงสระแก้ว คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
122 นางสาวเยาวภรณ์ สมโภชน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
123 นางสาวจิตรานันท์ ดาราบถ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดารา คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
124 นางสาวนิธินันท์ เกิดวาจา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหน้าพระธาตุ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
125 นางสาววิไลวรรณ จันทะคัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนาน้อยวิทยา คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
126 นางฐิติมา พรมโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
127 นางสาวนันทา แก้วสุริบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดวังยาง คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]