รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 7 กันยายน (การศึกษาพิเศษ)และ 13 -14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขธรรม
2. เด็กหญิงจิรัสยา  สิงห์เหม
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  เบียดนอก
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  มั่นคง
5. เด็กหญิงสิริกร  บัวเบิก
6. เด็กหญิงสุดคะนึง  ทองธรรมชาติ
7. เด็กหญิงสุพพพัตรา  จูป่าแดด
8. เด็กหญิงอภิชญา  น้อยหัวหาด
9. เด็กหญิงเอมมิกา  ปามิ
10. เด็กหญิงแพรวา  เยขะจร
 
1. นางชนม์นิภา  ภูวดลวรนาถ
2. นางสาวนิ่มนวล  อินสุวรรณ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อยู่ดี
2. เด็กหญิงพรณภัทร  ดีวาส
 
1. นางรวินทิรา  บุญศิริ
2. นางฉวี  ใจภักดี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชายเขาวิทยา 1. เด็กชายภัชรวุฒิ  ยศตะโคตร
2. เด็กหญิงสุธีกานต์  โค้ยะ
3. เด็กชายอนุภัทร  วันเสาร์
 
1. นางวราภรณ์  มีศิริพันธ์
2. นางสาวศรีอุบล  จันทร์ไทย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วงค์ปัน
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  หอมสุ่ม
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  เมืองด่าน
 
1. นางทองคำ  เนียมจันทร์
2. นางบุษบา  โลหิตพินธุ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงภรณ์ชลิตา  ปานสังข์
2. เด็กหญิงมนัสพร  อ้นชู
3. เด็กหญิงสิรินรัตน์  จะรวมรัมย์
 
1. นางสมคิด  คงพูล
2. นางเรณู  อินยิ้ม
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เดือนแจ่ม
2. เด็กชายธนพงค์  คงเทศน์
3. เด็กชายสาธิต  ทิพย์เอม
 
1. นางสาวศศิวิมล  เจริญเวช
2. นางเกศรา  เพ็งด้วง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงจิตราพร  ทรัพย์สังข์
 
1. นางสมคิด  คงพูล
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายธนายุทธ  กิจสวน
2. เด็กชายนรินทร์  มุขทั่ง
3. เด็กชายนัฐพงศ์  บุญรอด
 
1. นายวิโรจน์  ปลิกแสง
2. นางเกศรา  เพ็งด้วง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กชายบูรพา   จันทร์ม่อม
 
1. นางจรินทร์   คงตาล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กชายเสกสรร   วานิชโช
 
1. นายประดับ   สุวรรณศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายธนพล  จาร์ยยุ้ย
 
1. นางตวงรัตน์  ตั้งฐานานุศักดิ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปนัดดา   สุขเกษม
 
1. นางสาวสมพร  กะรัตน์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อร่ามศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีรักษ์
3. เด็กหญิงศศิพร  ผลไม้
 
1. นางสาววิมลา  ดีแท้
2. นางสุนิษา  ดีแท้
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มูลแดง
2. เด็กชายพรพรหม   ค้ำชู
 
1. นางสาววิมลา  ดีแท้
2. นางสุนิษา  ดีแท้
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกฤติกา  ขอบทอง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สาดซิว
3. เด็กหญิงจันทนา  ภู่มาลัย
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  พุมสุข
5. เด็กหญิงชลดา  แสงอยู่
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  นุชงิ้วงาม
7. เด็กหญิงนิรัชพร  คำผ่อง
8. เด็กชายปฏิวัติ  ขุนทอง
9. เด็กหญิงปารณี  คราประยูร
10. เด็กหญิงวาสนา  ฟักทอง
 
1. นายวรพจน์  บุญเพ็ชร
2. นางน้ำทิพย์  มะโหรา
3. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกิตติกาตน์  คำชมภู
2. เด็กหญิงนันทกานต์  รุ่งศรี
3. เด็กหญิงสุนิสา  คำบอนพิทักษ์
 
1. นางอัญชลี  เมืองก้อน
2. นางธนารัตน์  แก้วเกตุ
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายสุทธิภัทร  สามเวียง
 
1. นางอัญชลี  เมืองก้อน
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายจักรรินทร์  แก้วสีสด
2. เด็กหญิงพรพิมล  การะพิน
3. เด็กหญิงวนิดา  สังคะโน
 
1. นางธนารัตน์  แก้วเกตุ
2. นางแสงจันทร์  อาจทวีกุล
 
19 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงนาฎสุดา  เพชรสลับแก้ว
2. เด็กหญิงพรรษชล  แพพยอม
 
1. นางสุนิษา  ดีแท้
2. นางสาววิมลา  ดีแท้
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายพีรภัทร  ใจหลวง
 
1. นางเกษรเพชร  ผาปาน
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายปวริศ  บุญงาม
2. เด็กชายพิสณุ  ศรีโชติ
3. เด็กชายศิวัช  สิงห์บุปผา
 
1. นางอัญชลี  เมืองก้อน
2. นายเฉลิมเกียรติ  ค้ำชู
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองเนตร์
2. เด็กชายธนพล  พวกดี
3. เด็กชายสิทธิโชค  ปี่แก้ว
 
1. นางเกษรเพชร  ผาปาน
2. นางสุคนธ์ทิพย์  ปัญญาสงค์
 
23 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ใจภักดี
2. เด็กชายเอเธนส์  อุดแก้ว
 
1. นางสาวโกลัญญา  มะตัน
2. นายชลวิทย์  อุเทศนันทน์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์   มาต้น
 
1. นายบรรยงค์   ภูมิอรัญ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   นามหิรัญ
2. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศรีคล้าย
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์   กลเรียน
 
1. นายประกอบ   จันทร์เจ๊ก
2. นางพิมพิดา   มาปุ้ง
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายขจรพรรณ   จันทร์ดำ
2. เด็กหญิงฉัตรียาภรณ์   เหล็กสิงห์
3. เด็กหญิงชญาดา   จันทร์ดำ
4. เด็กชายทักษิณ    ศรีทอง
5. เด็กชายทัดเทพ   พร้อมมูล
6. เด็กหญิงนันท์นภัส   แก้วอ่ำ
7. เด็กชายปรัชญา   ยังอุ่น
8. เด็กหญิงวนัสนันท์   ดาวดึงส์
 
1. นางหรรษา  ธูปทอง
2. นางวาสนา  ฟักสีม่วง
3. นางจันทร์แรม  อินทร์ทรา
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงศยามล  เม่นอยุ่
 
1. นางวัลลียา  สมยาโรน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ละอองอ่อน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีคำ
3. เด็กหญิงปวีณา  คำคลัง
4. เด็กชายศิริเดช  ศิริเดช
5. เด็กชายอภิรักษ์  ยามสุข
 
1. นางกิ่งเพชร  ศิริบูลย์ภักดี
2. นายสุทธิพงษ์  มะโนปา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองโค 1. เด็กหญิงกฤษรัตน์  ไชยฮะนิจ
2. เด็กหญิงกัญจพร  ทองพืช
3. เด็กชายจักริน  ระยับศรี
4. เด็กชายณัฐพล  แก้วประดิษฐ
5. เด็กชายธนากร  เยขจร
6. เด็กชายนฤมิต  หมอกนุ่ม
7. เด็กหญิงปนัดดา  ขำทอง
8. เด็กชายภาคภูมิ  พันธ์พืช
9. เด็กหญิงภ้ทรพร  พิมพิลา
10. เด็กหญิงมธุมาส  จูนก
11. เด็กหญิงรังสินี  รัตน์เพชร
12. เด็กหญิงวรรณวิภา  รักษาอยู่
13. เด็กหญิงวิชานาถ  อยู่ชูฉาย
14. เด็กหญิงวิราวรรณ  นุ่มสีหมอก
15. เด็กหญิงวีนัส  ทิมให้ผล
16. เด็กหญิงศิริกาญจน์  มีมาสุข
17. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีเนตร
18. เด็กชายอนุสรณ์  แตงช้าง
19. เด็กหญิงเจตปรียา  สหตระกูล
20. เด็กชายเจษฎาพร  แย้มรื่น
 
1. นายบรรเทิง  เครือบคนโท
2. นางสาวบุญเกลียว  รอดคง
3. นางเสาวนีย์  ปานเกิด
4. นางสาวอรชร  กวนไวยบุตร
5. นางนิรัตน์  เครือบคนโท
6. นางหิรัญญา  นุ่มมีชัย
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญเสือ
2. เด็กชายรัตนพล  มาสูตร
 
1. นางสาวสุมนา  เนื้อนุ้ย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มิ่งด่าง
2. เด็กหญิงนิตยา  อ้วนสะอาด
3. เด็กหญิงนิศากร  มาเชียงผา
4. เด็กหญิงประกายดาว  มาสุ่ม
5. เด็กหญิงไหมทอง  ประเสน
 
1. นายกิตติ  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวผกามาศ  เขียนนา
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 1. เด็กหญิงผกามาศ  สุ่มดี
2. เด็กชายภาณุพงษ์  สีดาเขียว
3. เด็กหญิงศิริพร  อยู่แสง
4. เด็กชายอนันทยศ  อัมรามร
5. เด็กหญิงแสงระวี  กบด้วง
 
1. นางยุพดี  แก้วส่องศรี
2. นางจารุณี  ขำทอง
3. นางสาวพจนา  สิงห์ทอง
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 1. เด็กชายสิรวุฒิ   กิ่งรอด
 
1. นายมนัส   อรรคเดโช
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 1. เด็กหญิงธนพรพรรณ  พวยอ้วน
2. เด็กหญิงวรรณิกา  ค้ำยาง
 
1. นางมณฑี  เต๊ะวงษ์
2. นางรพีพร  พรหมน้อย
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 1. เด็กหญิงนภัสรา  เกตุโพ
 
1. นางลักขณา  นิคมทัศน์
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 1. เด็กหญิงธาลีรัตร์  เลี้ยงประเสริฐ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  จุ้ยศิริ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำตก 1. เด็กชายพีรดนย์  ตะคุณนะ
2. เด็กหญิงมาริสา  โชติช่วง
3. เด็กชายเอกภพ  สวนม่วง
 
1. นางสมจิตร  บุญกรับพวง
2. นายวิโรจน์  เทียนสีม่วง
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายสมเกียรติ  เขียวขำ
 
1. นางรัชนี  ตั้งเจริญไพศาล
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วแหวน
2. เด็กชายภัคพล  เผือกกล่อม
3. เด็กชายวันชัย  น้อยทรัพย์
 
1. นางวิภา  พลขุนทด
2. นางวรรณิดา  รุ่งทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 1. เด็กชายขจรศักดิ์  วิจันทร์โว
2. เด็กชายจิราธิป  รุนนวน
3. เด็กชายชาญชัย  รุจิพจน์
4. เด็กชายณัฐภัทร  พวงวาสนา
5. เด็กชายธนพันธ์  โตใหญ่
6. เด็กชายธนภัทร  อยู่ศรี
7. เด็กชายธนวัฒน์  ภูนวน
8. เด็กหญิงนริศรา  น่วมทอง
9. เด็กหญิงปรัชญา  จันทร์คง
10. เด็กชายภรัณยู  รุ่งทอง
11. เด็กหญิงมณีรัตน์  มีท้วม
12. เด็กชายยุทธศาสตร์  เรืองประยูร
13. เด็กหญิงวรรณนิสา  ไชยอ่อน
14. เด็กหญิงวริศรา  ทองชมภู
15. เด็กหญิงสุกัญญา  สาละโกสา
16. เด็กหญิงสุภารักษ์  มั่นคง
17. เด็กชายสุเมธ  สุ่มสังข์
18. เด็กชายอรรถชัย  ปล้องสา
19. เด็กหญิงอรอุมา  ปิ่นทอง
20. เด็กหญิงเขมิกา  ชัยดวงคำ
 
1. นายสมเด็จ  กัดมั่น
2. นายสมบูรณ์   เผือกไชย
3. นางสุภารัตน์   กัดมั่น
4. นายณัฐพล  โหมดพันธ์
5. นางสาวพรพรรณ  สอนศรี
 
41 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มีปิ่น
 
1. นางสุภารัตน์  กัดมั่น
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโพ 1. เด็กหญิงพรณภัส  อยู่คุ้ม
2. เด็กหญิงศิริประภา  บุตสี
3. เด็กหญิงศิริพร  ขำขาว
 
1. นางสีนวล  แตงกูล
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดารา 1. เด็กหญิงชนิดา  อ้นเก้
2. เด็กหญิงอัญชนา  พิริโส
 
1. นางเสงี่ยม  จันทร์หอม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กชายเดชาธร  เรืองแตง
 
1. นางระพีพร  ระโส
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กชายฉัตรชัย   เกตุอำพร
 
1. นางระพีพร  ระโส
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สนแย้ม
2. เด็กหญิงกรพรหม  ปั้นสังข์
3. เด็กหญิงชาลิสา  นิลฤทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  เพ็ชรศิลา
5. เด็กหญิงนภสร  รัตนสินธ์
6. เด็กหญิงปวริศา  ศรีประเสริฐ
7. เด็กหญิงปุณณสิริ  พ่วงเนียม
8. เด็กชายพงศ์มาศ  มีสุข
9. เด็กหญิงลักษิกา  พันทวี
10. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วศรี
 
1. นางจิตรา  อาจศรี
2. นางปัทมา  จักรน้ำอ่าง
3. นายฐิติรัตน์  เขียวหวาน
 
47 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ชินคำ
 
1. นายบุญเสริม  อาจศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กชายกิตชฎา   คำมะรัก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ไกรกร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ม่วงเอม
4. เด็กหญิงศิรมณี   อยู่ยงค์
5. เด็กชายอดิเรก   จันทร์อิ่ม
 
1. นายวัฒนา   เชื้อน่วม
2. นางสาวสนธยา   อ่วมเปี่ยม
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายยอดชาย  จันทร์เติมต่อ
2. เด็กชายวันชนะ  พรมทับ
 
1. นางสำรวย  รัศมี
2. นางวาสนา  วรรณสวาท
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงธารพลอย  สละใจ
 
1. นางสุวิมล  คงเสมอ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายวิชัย  ทองกระสัน
 
1. นางวันทนา  เกิดมั่น
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงชิตนันท์  คันธวงค์
 
1. นางวันทนา  เกิดมั่น
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำพืช
2. เด็กหญิงประกายดาว  มั่นเกิด
3. เด็กชายพงศธร  อุปรีพร้อม
4. เด็กชายราเชนทร์  พูนพิชัย
5. เด็กชายสหรัฐ  แผ้วเกษม
 
1. นายสกลกริต  วรรณสวาท
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กหญิงธิติยา  มาประสิทธิ์
2. นางสาวรุ่งนภา  อินถา
3. นายวรายุส  อุบลม่วง
4. เด็กชายวรุฒ  อุบลม่วง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  นวลประดิษฐ์
 
1. นางพัชรี  ชูช่วย
2. นายสาธิต  วาริสสอน
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงศิริวิมล  สีนวนดำ
 
1. นางพรรณพิมล  มีแก้วแกม
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงวันดี  นานคำ
 
1. นางเรณู  เขียวอ่อน
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองสว่าง
2. เด็กหญิงอารีย์  ลำอินทร์
3. เด็กชายอุเทน  สีดวง
 
1. นางสาวสุภาพร  ยิ่งยงสันต์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงกฤษณา  ปานสิงห์
 
1. นางปวีณา  กุลสิทธิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงเจนจิรา  คงฟู
 
1. นายอิทธิพล  ศรีจันทร์ทับ
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กหญิงพรสนอง  มีเจริญ
 
1. นางตันติมา  มามิ่ง
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 1. เด็กชายชวัลลพ  มูลจันทร์ทรง
2. เด็กชายนพดล  เสียมี
 
1. นายสมชาย  พุฒโต
2. นางจรอนรัตน์  พุฒโต
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงสุนันทา  ศูนย์กลาง
 
1. นายศุภชัย  สิงห์โต
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายณัฐพล  แสงมงคลพิพัฒน์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เสริฐสาย
3. เด็กชายภาสกร  ยากองโค
 
1. นายชัชวาลย์  ศรีจันทรตรา
2. นางบุญยัง  บุญประสิทธิื์
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กชายวิวัฒชัย   พรหมสวัสดิ์
2. เด็กชายอัฐชาไนย  สอยตา
 
1. นายสามารถ  ผมทำ
2. นายบุญเรือง  ปาวะนา
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ตันใจ
 
1. นางสมใจ  ยาป่าคาย
2. นางสมใจ  ยาป่าคาย
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงสุวิชาดา   โพธิ์ดี
 
1. นางสมใจ  ยาป่าคาย
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงกรพินทุ์   อินเฟื่อง
2. เด็กชายศราวุฒิ   จิตต์นอก
 
1. นางสาวนิฤมล  ดาสี
2. นางสาวโสภิตา  คำด้วง
 
68 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟากบึง 1. เด็กชายก้องภพ   คำเพ็ง
2. เด็กชายศุภกร   แบ่งปัน
3. เด็กชายอนุพงษ์   เมืองวงษ์
 
1. นางจันทิรา   เล้าอรุณ
2. นายสมเดช   ร้านกันทา
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงจิตรานุช  น่วมคำ
2. เด็กหญิงนวพร  จันทะวงค์
3. เด็กหญิงพาฝัน  นวลบุ
 
1. นางพัชราภรณ์  มิลินทางกูร
2. นางน้ำค้าง  เกษศรี
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงขนิฐา  คำพิมพ์
2. เด็กหญิงชญาดา  คำเทศน์
3. เด็กชายไกรสร  วูธนู
 
1. นางขวัญตา  ทองใบ
2. นายจักรกฤษณ์  เครือรอด
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. นางสาวสกาวเดือน  มาเชียงผา
2. นางสาวสายชล  จันทร์ทา
 
1. นายเอนก  รุ่งเรืองแสง
2. นางจุรีรัตน์  รุ่งเรืองแสง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ชาวผาตั้ง
2. เด็กหญิงพิริษา  มาบุญ
 
1. นางน้ำฝน  ดีณรงค์
2. นางสาววิณิกา  อินศรี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. นางสาวพรพิมล  ธิมาจร
2. นางสาววิกานดา  ทิพย์ลุ้ย
 
1. นางน้ำฝน  ดีณรงค์
2. นางพิไลลักษณ์  จู่คำสี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดอกพุฒิ
 
1. นางสาววิณิกา  อินศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. นายอภิสิทธิ์  เชียงลา
 
1. นายสุเทพ  ทำนุพันธ์ุ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. นางสาวกนกพร  โพธิ์ศรี
 
1. นายสุเทพ  ทำนุพันธ์ุ
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. นางสาวธนศวรรณ  ชูเชิด
2. นางสาวอาสา  แนยิ
 
1. นางปิลันฎา  สังข์โพธิ์
2. นางรัดใจ  กู้เขียว
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายดนัย  พันธ์ฉนวน
2. เด็กหญิงยุคนธร  เพ็ญศรี
 
1. นางปิลันฎา  สังข์โพธิ์
2. นางรัดใจ  กู้เขียว
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายสายชล  แสงทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บำเพ็ญ
 
1. นางนุชนารถ  เกิดยิ้ม
2. นายพีรวัส  ทองตีฆา
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำโม 1. เด็กชายธนภัทร  สุวรรณเวช
2. เด็กชายนิภัทร์  พันธ์อินทร์
3. เด็กหญิงภัทราพร  ดิษฐทิม
 
1. นายมนตรี  ภูสมศรี
2. นางสาวชุลีกร  นาคเทศ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำโม 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ทองกระสัน
2. เด็กชายวสันต์  อ้นกลม
3. เด็กชายอนันต์  มณีเลิศ
 
1. นายฉลาด  มั่นดี
2. นางสาวเบญจพร  อนุเคราะห์
 
82 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำโม 1. เด็กหญิงสุรภา  ทองศรีจันทร์
 
1. นางจุรีรัตน์  โตรัตน์
 
83 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงช่อผกา   สุทธิบุญ
2. เด็กหญิงวิภาพร   ปานบ้านใหม่
3. เด็กหญิงสุดาพร   สุคำแปง
 
1. นายธนภูมิ   แก้วสงค์
2. นายธนศุภกิจ   เชื้อน่วม
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากร   สกุนนา
2. เด็กชายสินธร   โพธิ์เสือ
 
1. นายธนศุภกิจ   เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น   ชมพู่
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายกนกพร   เอมเกตุ
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร   นวลประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอนันญา   ใจสอน
 
1. นายธนศุภกิจ   เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมพู่
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายธรรมรัตน์   คำภินวม
2. เด็กชายสุขสวัสดิ์   เหล็กเมฆ
 
1. นายธนศุภกิจ   เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น   ชมพู่
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายฐิรพรรษ   เจริญลา
2. เด็กชายภาคภูมิ   อินชายเขา
 
1. นายธนศุภกิจ   เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น   ชมพู่
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนพล   ภูนวน
2. เด็กชายวริธิ์นันท์    เณรเนือง
 
1. นายธนศุภกิจ   เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น   ชมพู่
 
89 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายชัชพงษ์  แสงทอง
2. เด็กชายโกเมศ  วงศ์ปัญญา
 
1. นางสาวอรอุมา   สงพอ
2. นางสาวบุญญรัตน์  จู่คำสี
 
90 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีสว่าง
 
1. นางจินตนา  โปร่งแสง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงธัญจิรา  จันทร์สุข
 
1. นางวิภาพรรณ  สุนะ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงปันฑิตา  แข่งเพ็ญแข
 
1. นางวิภาพรรณ  สุนะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายพงศธร  อนันตวิเชียร
 
1. นายสาคร  สุนะ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  อุ่นแก้ว
 
1. นางรวินท์นิภา  กำแพงแก้ว
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1. เด็กหญิงนิรพร   อยู่จุ้ย
2. เด็กหญิงปวันรัตน์   ทิมยิ้ม
3. เด็กหญิงพนิดา    มุขวัฒน์
 
1. นายธีระพงษ์  วงศ์แสน
2. นางสาวอัญชลิกา  ประกอบสุข
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กชายณัฐตพล  ใจโพธิ์
2. เด็กชายทินกร  ไชยโย
 
1. นางศศิธร  มากคล้าย
2. นางโสมอุษา  เพ็งคำ
 
97 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กชายชัชชัย  ศรีคมขำ
 
1. นางสมจิตร  มากมี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กหญิงกัลยา   อ้นทอง
2. เด็กหญิงนริศรา   ใสวรรณ
3. เด็กหญิงนัฐริกา   แสนปวง
 
1. นางสมพร   ไชยเสน
2. นางสาววิภาดา   ดวงสุภา
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงสุธิดา  วงค์ขันคำ
 
1. นางศิริเพ็ญ  ปาวะนา
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. นางสาวจริยาวดี  ดีทา
2. เด็กชายสงกรานต์  บุญแก้ว
3. เด็กชายอมรินทร์  กำเลิศ
4. เด็กชายอรรษฎา  สมบุญมา
5. เด็กชายเดโช  แสงเดือน
 
1. นางเชาวนี  อานุภาพ
2. นายวิฑูรย์  ปัญชะนะ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงปัญญาพร  พุ่มพา
2. เด็กหญิงพรรณิการ์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงวรากร  ดีทา
4. เด็กหญิงวราภรณ์  หมื่นราชา
5. เด็กหญิงอรเทพิน  ศรีถาวร
6. เด็กหญิงเกวลิน  ทิอ่อน
 
1. นางลำแพน  ดีนิล
2. นางสมคิด  ติ่งหมาย
3. นางประเมิน  คำเพ็ง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงกรกนก   นันติเชีย
2. เด็กหญิงนรินทร์ธร  ชัยวงษ์
3. เด็กหญิงพรรษา  จันทร์ศรี
4. เด็กหญิงพัชริดา  นาดี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำลือเมือง
6. เด็กหญิงอรพรรณ  ตะสน
 
1. นางลำแพน  ดีนิล
2. นางปราณี  หรรษไพบูลย์
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายธาวัน  กฤษณภูติ
 
1. นายวิทยายุทธ  เอี่ยมนาค
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. นางสาวมัทนา  ทองสา
 
1. นางจุฑามาส  นาคำภา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. นางสาวนาริน  พุ่มจิ๋ว
 
1. นางจุฑามาส  นาคำภา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  คงสังคะ
 
1. นางจุฑามาส  นาคำภา
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงนภาพร  เสนานุช
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เพ็งดี
3. เด็กหญิงปิยนันท์  ส้มเกลี้ยง
 
1. นางสุปราณี  ปิ่นนาค
2. นางขนิษฐา  เมิดไธสง
 
108 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1. เด็กชายคณิศร  เต็มลักษมี
2. เด็กชายสมศักดิ์  เมืองวงศ์
3. เด็กชายสราชัย  เอี่ยมทอง
 
1. นายเขมรัฐ  ปั่นวงษ์ก๋อ
2. นางวารีย์  แกมนิล
 
109 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายศักดิธัช  คุ้มทัศ
 
1. นายสิงหา  บุญเอี่ยม
 
110 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงดวงมณี  แป้นชูผล
2. เด็กชายอธิศ  เฟื่องถี่
 
1. นางสาวภัทรมน  ศรีสมพันธ์
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  มากทรัพย์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  กาสุด
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วอ่ำ
4. เด็กหญิงสวิชญา  พันอยู่
5. เด็กหญิงอรณิชา  แก้วบรรพต
 
1. นางอรวรรณ  สืบอ้าย
2. นางสาวบุญบุษกร  รอดคง
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติรัตน์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เพ็ชรรื่น
3. เด็กหญิงพัชราภา  คล้ายกล่ำ
4. เด็กหญิงพัทธีรา  ดิษฐขำ
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กันนิเทศ
 
1. นางสาวบุญบุษกร  รอดคง
2. นางอรวรรณ  สืบอ้าย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายสุริยันห์  เสาร์แดน
 
1. นางสมรรัตน์  ดีอ่ำ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงวรรณพร  ดีเพ็ง
 
1. นางสมรรัตน์  ดีอ่ำ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สอนคุ้ม
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  พบร่มเย็น
3. เด็กหญิงภาณิดา  หนูชัย
 
1. นางสาวสาหร่าย  เกิดสา
2. นางสาวนัฐกาญจน์  ดีบุญโน
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายณัชพล  ดีมี
2. เด็กชายภูตะวัน  กาวิน
 
1. นางสาวชมนาด  กันภัย
2. นางวัฒนา  พัฒนสิน
 
117 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงวิชชาวดี  คำพา
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ดีลิ
 
1. นางภัทร์ชลิกา  น้อยศิริ
 
118 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีกลิ้ง
2. เด็กชายปกรณ์  จันทร์ก้อน
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีวิจิตร
 
1. นางสาวปิยะนุช  อารีลักษ์
2. นางสาวรัตนา  ปัญญา
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กชายสมภพ  อินทร์ศรีจันทร์
2. เด็กชายอาทิตย์  สุวรรณ์
 
1. นายเอนก  กาญจนโกมล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  วังรชตะ
 
1. นางวิไล  ลำอิน
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กชายสุรัตน์  บุญเงิน
 
1. นางอุษณียาภรณ์  ภักดีไทย
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงศุภิสรา  อ่อนสา
 
1. นางกนิษฐา  ท่ากระเบา
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กชายสมภูมิ   โพธิสุข
 
1. นางกนิษฐา  ท่ากระเบา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภรภัค  ศรีเมฆ
 
1. นางอรวรววณ  โภชนจันทร์
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัองประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงธนัชพร  พุ่มไสว
 
1. นางระวีวรรณ  ท้วมจันทร์
 
126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กชายกิตติธัช  ม่วงชุม
2. เด็กชายนาราธร  พาทอง
 
1. นายแสนคม  เหล่าเนตร
2. นางปุญญพัฒน์  แปงการิยา
 
127 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งวารี 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ใบรัก
 
1. นายนธี  มโนวงษ์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอยแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพร  จิตรแจ้ง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตรแจ้ง
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วดี
4. เด็กชายคุณาสิน  แสนเขียว
5. เด็กหญิงจินดารัตน์  ม่วงงาม
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  ถาคำ
7. เด็กชายชัยวัฒน์  ใจหลวง
8. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วทา
9. เด็กหญิงณัฐชา  บัวประเสริฐ
10. เด็กหญิงนพเก้า  ถาคำ
11. เด็กหญิงพิมลดา  พิมพา
12. เด็กหญิงมินตรา  นิตุธร
13. เด็กหญิงศุภิสรา  ไผ่ตาแก้ว
14. เด็กหญิงอุปการ  บุญประเสริฐ
15. เด็กหญิงเกวลิน  คำทอง
16. เด็กหญิงไอลดา  คำพุฒ
 
1. นายวชิรวิทย์  คัมภีรทัศน์
2. นางพีรนุช  เสน่หา
3. นางไพรินทร์  เที่ยงฟัก
4. นางสาวสุวิมล  สุโน
5. นายศุภวิชญ์  ทาต่อย
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กชายสุวัฒน์  กำรัมย์
 
1. นายธวัช  สุขวิทย์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บู่ตั้ง
2. เด็กหญิงกฤษณา  รอดภัย
3. เด็กชายนพรุจ  ลาเกี้ยว
4. เด็กหญิงนฤมล  ชัยบุรม
5. เด็กหญิงพิมญาดา  แขกพงษ์
6. เด็กหญิงอาริษา  สนโต
 
1. นางสุคนธ์  แก่งศิริ
2. นางนาตยา  เกตุวงศ์
3. นางสาวเบญจรัตน์  แสงรัศมี
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงพาฝัน  สอนหว่าง
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  วรรณเกตุ
3. เด็กชายเฉลิมพล  เพียรคำ
 
1. นายสมชาย  สาขา
2. นางนาตยา  เกตุวงศ์
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงพิมมาดา  แขกพงษ์
 
1. นางสาวพรทิพา  คงเสือ
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายธีรไนย   รักษา
 
1. นางกรรณิกา   พงศ์วุฒิศักดิ์
 
134 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายชัยรัตน์  สาระทิศ
 
1. นางกรรณิกา   พงศ์วุฒิศักดิ์
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพญาปันแดน 1. เด็กชายธนากร  แซ่เลี่ยว
 
1. นายสิทธิเดช  เกตุสุวรรณ
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพญาปันแดน 1. เด็กชายปัญญา  ทองอร่าม
 
1. นางสาววรรณภา  สอนสน
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. นางสาวสุธิดา  เครือปาน
 
1. นายอภิรักษ์  สุรสอน
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่าง 1. เด็กชายณัฐพล  ด่วนเดิน
2. เด็กหญิงณัฐมล  ลาล่วง
3. เด็กชายบัญชา  หน้าฉลาด
 
1. นางจิณณ์ธนัญญา  นิธิกมลานันท์
2. นางสุภิญญา  สุวรรณารมณ์
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กหญิงนันธิดา  ไชยา
 
1. นางประไพ  ยาวไทยสงค์
 
140 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กชายรพีพงษ์  มูลมั่งคั่ง
 
1. นางสาววิไลพร  พวงยะ
 
141 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่เฉย 1. เด็กชายขจรศักดิ์  พุทธคาวี
2. เด็กหญิงพัทธมน  คำใหม่
 
1. นางวิชชุดา  รังสิยานนท์
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่เฉย 1. เด็กหญิงนันทิชา  วงษ์แก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สาแก้ว
 
143 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงม้า 1. เด็กหญิงจิิรนันท์  ปัญญาสัย
2. เด็กหญิงชลนภา  ลิ้มวงศ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แย้มแก้ว
4. เด็กหญิงนวพร  ยอดบุตรดี
5. เด็กชายนิธิกานต์  ทองทักษิณ
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  พรมการ
7. เด็กหญิงพิยดา  สาหนู
8. เด็กชายวัชรพงษ์  สีทอง
9. เด็กหญิงวิภาดา  เกตุอู๊ด
10. เด็กหญิงศศิวรรณ  พรหมจุ้ย
11. เด็กหญิงสุชาดา  ภู่ดัด
12. เด็กหญิงสุชาดา  เทศสิน
13. เด็กหญิงสุธิดา  สว่างแสง
14. เด็กหญิงสุภัคษา  แสงอิน
15. เด็กหญิงอาทิตยา  นุชวัน
 
1. นางสาวกัลยา  ลิ้มวงศ์
2. นางรัฐมา  จาดศรี
3. นายอัครพล  บุญตั้ง
4. นายอารัญญู  แก้วอุดรศรี
 
144 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  พุ่มชาวสวน
2. เด็กหญิงจรรยพร  ปี่แก้ว
3. เด็กหญิงชุติมา  พันธ์แย้ม
4. เด็กหญิงณัฐฐินี  แซ่เอี๋ยว
5. เด็กหญิงณัฐสุดา  นาคสุข
6. เด็กหญิงธีมาพร  สังข์ท้อง
7. เด็กหญิงนภาพร  อ่อนวัน
8. เด็กชายปณิธิ  อ่วมดี
9. เด็กหญิงปนัดดา  บุญพา
10. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีรัตน์สกุล
11. เด็กหญิงปัทมา  เจริญหลาย
12. เด็กหญิงปาณิศา  ปราบสมรชัย
13. เด็กหญิงมณฑิตา  ปี่แก้ว
14. เด็กหญิงวรรณิสา  ทะวงษา
15. เด็กหญิงอาทิตติยา  วิมลศิลป์
 
1. นางวันทนา  อู่ทรัพย์
2. นางสาว้เจนจิรา  คำวาโย
 
145 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทองดี
2. เด็กหญิงพิชญา  อินทะ
 
1. นางนราวัลย์  นาคะเกตุ
2. นายสิทธิ  เณรหลำ
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กชายกิตติธัช  ชื่นชู
 
1. นางวัลภา  พลอยบำรุง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วังวนสินธุ์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  มาศรี
3. เด็กหญิงธันยพร  นันแสวง
4. เด็กหญิงปิญชาญ์  อ่อนศรี
5. เด็กหญิงมุกตา  นิยมสวน
6. เด็กหญิงอิษยา  คำมินเศษ
 
1. นางวัลภา  พลอยบำรุง
2. นางสาวรจนา  เนตรช่วงโชติ
3. นางภัชราพร  พูนเกษม
 
148 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กชายปริญญา  คันชั่งทอง
2. เด็กหญิงยลดา  สุขโชติ
 
1. นางชฎาพร  พึ่งพา
2. นางดาวิน  ชอบธรรม
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงนันทวดี  คล้ายสมบูรณ์
 
1. นางนิ่มนวล  แก้บางทราย
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงชาลิสา  เงินคำ
 
1. นางสาวสายฝน  บุญอินทร์
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงสุพพรรณษา  เลี้ยงไกรลาส
 
1. นายสมบูรณ์  อินใจ
 
152 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กชายทวีสิน  สีขาว
2. เด็กชายภูริพัฒน์  เหล่าจำปา
3. เด็กชายลภัส  จิ๋วอยู่
4. เด็กหญิงวริษา  แดงสด
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพ็งเปิ้น
 
1. นายเฉลิมพล  พรมวังขวา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กชายตรีทศ  รักษ์ชน
2. เด็กชายธีรภัทร  เทพทอง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นจิตร
4. เด็กชายภานุเดช  คงต่อ
5. เด็กชายศุภณัฐ  เคหัง
6. เด็กชายเดชาวัต  นันทะ
 
1. นายพิชาติ  โพทัพ
2. นางสาวเนตรชรจน์  พรมลัภ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กชายกฤตภาส  บุญพา
2. เด็กชายจารุวัฒน์  แสงม่วง
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญแป้น
4. เด็กชายสัชฌกร  ปิ่นมณี
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อินทร
6. เด็กชายอริญชัยพศ  เลี้ยงประเสริฐ
 
1. นายประสาน  บุญมี
2. นายเสกสรรค์  บุญเย็น
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงประวันนา  ก่ำทอง
2. เด็กหญิงวรหทัย  สุขใจ
3. เด็กหญิงสริดา  ทองฤทธิ์
 
1. นางธิดารัตน์  อยู่เจริญกิจ
2. นางสาวประภาพรรณ  โหมดพันธ์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   กันขันคำ
 
1. นางณัฐกานต์   คงกะศรี
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กชายสิทธิโชค   สุขคร
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์   คำราช
 
1. นายอนันต์   สุวรรณารมณ์
2. นางสาววิจิตรา   มีวงษ์
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปรียา  สุวรรณศรี
 
1. นางจันทร์แดง  วัลลิยะเมธี
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ปานคำ
2. เด็กหญิงรวิภา  จันลอย
3. เด็กหญิงอิษยา  เนตรช่วงโชติ
 
1. นางกัลยา  พันถา
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  รมณีย์พิกุล
 
1. นางสุดใจ  รอดพึ่งครุฑ
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  เสือน้อย
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญส่ง
 
1. นางสุดาพร  ภวภูตานนท์
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพงษ์ชัยวัฒน์  คุ้มอักษร
2. เด็กหญิงโสภา  นุกูลจิตร
 
1. นางสาวสุฐิพร  สอนอ่อน
 
163 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพณิชพล  วงษ์พรวน
2. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  บุญมี
 
1. นางสมพร  ผาเจริญ
2. นางอรวรรณ  พาทอง
 
164 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ร้อยกรอง
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ  เรือนคำ
3. เด็กหญิงอนันตญา  ทองเงิน
 
1. นางวิไล  แสงเทียน
2. นางสาวอำพร  ศิริกันทา
 
165 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โมรารักษ์
2. เด็กชายกานต์กวิน  ดีณรงค์
3. เด็กหญิงชนาภัทร  เกิดส่ง
 
1. นางอำภา  มีเครือรอด
2. นางมะลิ  สังข์มูล
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  คล้ายโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงภัคจิรา  มีเกิดมูล
 
1. นางบุญเศก  บุญเศก
2. นายประสาน  กัลยาณมิตร
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์รัตน์
2. เด็กหญิงปรานชนก  โกศลดิลกกุล
 
1. นางบุญเศก  ปาลาศ
2. นายประสาน  กัลยาณมิตร
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  มาบ้านไร่
2. เด็กชายภาสกร  ยศทา
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
2. นางอรัญญา  ขำวีระ
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพงศกร  รอดพวง
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกานตรัตน์  แก่งอินทร์
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัลยวัตน์  มีรอด
2. เด็กหญิงชลธิชา  พุฒโต
3. เด็กชายณัชชานนท์  เส็งเมือง
4. เด็กหญิงณัฐณิชาพร  ภูวธนานนท์
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  พุ่มอรัญ
6. เด็กหญิงบุณยานุช  บุญสมัคร
7. เด็กหญิงปรียานัฏก์  อุปหล้า
8. เด็กชายปรเมษฐ์  หลากจิตร
9. เด็กหญิงปุณยาพร  แว่นแก้ว
10. เด็กชายพศวัฒน์  ชินเกตุ
11. เด็กชายภัทรกร  มานุ่ม
12. เด็กหญิงวริศรา  เสือน้อย
13. เด็กชายวิทวินท์  ชิวชื่น
14. เด็กหญิงสุทิชา  โกษาแสง
15. เด็กชายอธิภัทร  ขวัญคำ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
2. นายอักฤทธิ์  ถนอมคุณ
3. นายฌาณชินะ  ญาณวุฒิ
4. นายณัฐพล  สวนแก้ว
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หลวงนวล
2. เด็กชายคณานนต์  ละกันตา
3. เด็กหญิงชนิดาภา  สุขศรีทอง
4. เด็กหญิงชลธิชา  แตงหยวก
5. เด็กชายชัยณัฐ  ฟองคา
6. เด็กชายทัศนัย  ชัยมงคล
7. เด็กชายธนพล  มีชม
8. เด็กหญิงนริศรา  กุลท้วม
9. เด็กหญิงนันธวรรณ  วังพุททรง
10. เด็กชายนิตินัย  เสรีวุฒิชัย
11. เด็กหญิงนิศารัตน์  ชัยพานิชย์
12. เด็กหญิงปริณดา  จันทร์หลวง
13. เด็กหญิงปิยธิดา  ศิลา
14. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินอ่อน
15. เด็กชายพีรณัฐ  มูลแสง
16. เด็กชายภัทรพล  เรืองหลำ
17. เด็กชายภาคภูมิ  วงสิน
18. เด็กหญิงมาริษา  นราเกียรติกุล
19. เด็กชายรติพงษ์  พะบาง
20. เด็กชายรพีพล  แซ่ฉิน
21. เด็กชายรัตนโชติ  จันทร์ดุ้ง
22. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พรมแต่ง
23. เด็กหญิงลลิตา  มะตัน
24. เด็กหญิงวรรณพร  พึ่งกลิ่น
25. เด็กหญิงวรรณรัตน์  บุญเรืองพะเนา
26. เด็กหญิงวัณณการ  แตงสุวรรณ์
27. เด็กชายศุภณัฐ  พันธ์มณี
28. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขังพงษ์
29. เด็กชายสุกฤษฏิ์  พูลสวัสดิ์
30. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ถิ่นบาง
31. เด็กหญิงสุรัญญา  อุ่นกมล
32. เด็กชายอติศักดิ์  คำพุฒ
33. เด็กหญิงอรณี  เอี่ยมจินดา
34. เด็กหญิงอริสรา  คลังวิเชียร
35. เด็กชายอลงกรณ์  การินดำ
36. เด็กชายเจษฎา  มาดีกุล
37. เด็กชายโกเมนทร์  ฉายสี
 
1. นายณัฐพล  สวนแก้ว
2. นางสุรินทร์  จุลเสวก
3. นางอรัญญา  ขำวีระ
4. นางยุพิน  กันยะมี
5. นายอักฤทธิ์  ถนอมคุณ
6. นายฌาณชินะ  ญาณวุฒิ
7. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายคมสันต์  จันทร์มณี
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤต  บรรเจิดพงษ์ชัย
2. เด็กหญิงกิตตินภา  แย้งจันทร์
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  แสงสุรเดช
4. เด็กชายคณิศร  พันธ์ทอง
5. เด็กหญิงจาณิสตา  เอี่ยมสกุล
6. เด็กหญิงจิรดา  ชุมภูดา
7. เด็กหญิงชนัชชา  พานิชยวิลัย
8. เด็กหญิงชรินรัตน์  เพ็งเจริญ
9. เด็กหญิงชลดา  คำเทพ
10. เด็กหญิงชาลิสา  อ้นภู
11. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีเกิดมูล
12. เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วทอง
13. เด็กชายณัฐนันท์  ธัญญะคุปต์
14. เด็กชายณัฐพงษ์  เชื้อขำ
15. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์รัตน์
16. เด็กหญิงนิรุชา  อรุณเนตร
17. เด็กชายนิลพัทธ์  สุวรรณอาศน์
18. เด็กหญิงปรานชนก  โกศลดิลกกุล
19. เด็กหญิงปวริศา  พิญญาพงษ์
20. เด็กชายพงษ์เพชร  วงค์จันทร์แสง
21. เด็กชายพชร  น่วมศิริ
22. เด็กหญิงพัทรญา  บุญนิล
23. เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญธรรมมา
24. เด็กหญิงภริชญา  เล็กอรุณ
25. เด็กชายภาสกร  วงษ์เวียงจันทร์
26. เด็กชายภูมิภวัต  คลองผักแว่น
27. เด็กหญิงภูริชญา  ภูทรนานนท์
28. เด็กชายภูษณ  ทรงคุณ
29. เด็กหญิงวณิชชากร  ตรงศุภวัฒน์
30. เด็กชายวรรธนะ  ศรีวงษ์ทอง
31. เด็กชายวิศรุต  สิขัณฑกนาค
32. เด็กหญิงศศิกาญจน์  เอี่ยมสกุล
33. เด็กชายสุทธกานต์  คุ้มอักษร
34. เด็กหญิงอันนา  ฟูบินทร์
35. เด็กหญิงอันนา  ธัญญะคุปต์
36. เด็กชายเคนณภัทร  เกลียวทอง
 
1. นางสาวปุยฝ้าย  ขุนสุข
2. นางภาวนา  สิงหพงษ์
3. นายอักฤทธิ์  ถนอมคุณ
4. นางสาวปวิตตรา  เมืองก่อ
5. นายณัฐพล  สวนแก้ว
6. นางนิตยา  แฟงสวัสดิ์
 
175 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ไข่แก้ว
2. เด็กชายชานนท์  ม่วงรัก
3. เด็กชายธนดล  ศรีคราม
4. เด็กหญิงธนพร  กุลมิตร
5. เด็กชายภานุวัฒน์  พิมพ์จันทร์
6. เด็กหญิงศิรประภา  กุ่ยอ่อง
7. เด็กหญิงศุภัคสรณ์  บุตรคอนบุรี
8. เด็กหญิงสุพรรษา  ธิช่างทอง
 
1. นางสุรินทร์  จุลเสวก
2. นางยุพิน  กันยะมี
3. นางพรรณราย  รอดเกลี้ยง
 
176 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญจนาพร  โพธิ์โต
2. เด็กหญิงธนธรณ์  ทรงศรีจันทร์
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โห้ทอง
4. เด็กหญิงรภัสสรณ์  คันธะโน
5. เด็กหญิงรักชนิฎา  บุญเชื่อม
6. เด็กหญิงอัฐนิญา  ไทยเก่ง
 
1. นางดิษพร  สมตระกูล
2. นางเตือนใจ  ชาลีวัลย์
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายเดวิด  เพอร์เนล
 
1. นางสาวกฤษณา  สมตระกูล
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายดิตถ์ลาภ  ลาภชัยเจริญกิจ
 
1. นายธนาวุฒิ  มั่นแย้ม
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกชพร  เหล็กคำ
 
1. นางอุษา  อ่วมแจง
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายบวรทัต  เกิดส่ง
 
1. นายแสน  รุ่งเรือง
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายจิรณัฐ  บุญยิ่ง
 
1. นายสำราญ  แทนเทือก
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธนพร  ลิ้มมณี
 
1. นางสุรางค์  เนียมแก้ว
 
183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายฐิติพันธ์ุ  ใจรังกา
 
1. นางบุษบา  พัชรภูวดล
 
184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพชร  น่วมศิริ
2. เด็กชายภาสกร  วงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายธนาวุฒิ  มั่นแย้ม
2. นางภาวนา  สิงหพงษ์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เงินเชื้อ
2. เด็กหญิงพลอยชนก  จันทร์ยวง
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชัยมงคล
 
1. นางรัญจวน  เสียนขุนทด
2. นางกัลยา  พันถา
 
186 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายภูวเนศ  ดวงตาอ่อน
2. เด็กชายวิทวัส  แก้วสุวรรณ
 
1. นายเอกพันธ์  อิ่มเอิบ
2. นายสมรัฐ  ศุภเจริญลาภ
 
187 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชิดพล  ชูหลี
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  ชัยมงคล
 
1. นายเอกพันธ์  อิ่มเอิบ
2. นายสมรัฐ  ศุภเจริญลาภ
 
188 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนภัทร  สาดซิว
2. เด็กชายศุภวิช  รัฐธรรม
3. เด็กชายเตชัส  ยศบุตร
 
1. นางสาวอภิชญา  เทียนไชย
2. นางสาวเยาวน์ยศ  ถีปรี
 
189 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ทองไทย
2. เด็กชายสนธยา  เหล็กอินทร์
3. เด็กชายอัครพล   ครุฑปักษิณ
 
1. นายเอกพันธ์  อิ่มเอิบ
2. นายสมรัฐ  ศุภเจริญลาภ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  เกตุทอง
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  หิงสุวรรณ
3. เด็กชายอภิรักษ์  พงศ์เลิศกานิต
 
1. นางลำจวน  อ่อนทอง
2. นางรุ่งทิวา  ศิริยานนท์
 
191 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพาขวัญ  สมบัติ
 
1. นางฐิติภากร  คำมงคล
 
192 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกรกนกกาญจน์  สารเจริญ
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  พันธุ์สอน
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จำปาแดง
 
1. นางจันทร์จิรา  น่วมศิริ
2. นางจันทร์นวล  อยู่ทิม
 
193 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทองมีศรี
2. เด็กหญิงนลิน  ขุนคลัง
3. เด็กหญิงปิยดา  ทองนุ่ม
 
1. นางกาญจนา  ทนันไชย
2. นางสาวดุษณีย์  ทองเพ็ชร
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กชายณรงค์กร  ต่อมแก้ว
2. เด็กหญิงมินตรา  ขันคำ
3. เด็กหญิงวรรณภา  ทิพย์ตึก
 
1. นายอัสนัย  สั่งการ
2. นางกาญจนา  ทนันไชย
 
195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกาลัญญุตา  มาประสพ
2. เด็กหญิงดารารัตน์  อยู่นุช
3. เด็กหญิงภักดิ์กมล  ธีระโรจนารัตน์
 
1. นายทัศนะ  อ่อนนิ่ม
2. นางณัชญา  ผาแสนเถิน
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนฤพร  มอญเมือง
2. เด็กหญิงศิรดา  เอกกา
3. เด็กชายสมประสงค์  ศรีประสิทธิ์
4. เด็กชายเดชา  เหลี่ยมวิเศษ
5. เด็กชายเทพบดี  จันทร์มี
 
1. นางสาวสุภาวดี  มีเพ็ชร
2. นางชิดาพร  อินใจ
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกรีฑา  นาคทั้ง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาววิลัย
3. เด็กชายกิตติธัช  คงถาวร
4. เด็กชายจตุพล  แก้ววิเศษ
5. เด็กหญิงจินตปราตรี  ทองเพ็ชร
6. เด็กหญิงชลดา  บุตราจันทร์
7. เด็กหญิงชลธิชา  รสชุ่ม
8. เด็กหญิงณัฐณภา  การจ้อย
9. เด็กชายณัฐพงศ์  ไทยทองหลาง
10. เด็กชายธนากร  ปานบ้านใหม่
11. เด็กหญิงปริยาภัทร  สายบัวต่อ
12. เด็กหญิงสุกานดา  รุ่งเมือง
13. เด็กชายสุภัทรชัย  สุวรรณศรี
14. เด็กชายอนุชา  มงคลแก้ว
15. เด็กหญิงอลิชา  วิศนุกร
16. เด็กชายอาทิตย์  สักลอ
17. เด็กชายเบญจพล  จรรยาเมตตากุล
 
1. นางบุญยืน  เจริญลาภ
2. นางแพรววรรณ  โชคมณีวรรณ
3. นายปัญญกร  เชียงรอด
4. นางอรรณุ  ศรีสมบูรณ์
5. นางสุภาพร  อ่วมบุญ
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  นนท์คลัง
 
1. นางรัชดาภรณ์  พรมจุ้ย
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พูลสงวน
 
1. นายสรรค์นาท  รุ่งจรูญ
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  คล่องวิถี
 
1. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายพันกร  วรโพด
 
1. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายภูมินทร์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  ศรีสงคราม
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกัลยมน  ครุฑธานุชาติ
2. เด็กชายดิลก  จันทร์ยวง
3. เด็กชายพงค์พณิช  สุทธิกร
4. เด็กชายวรากร  มะโนปา
5. เด็กชายสะอาดรายั่น  หอมสุ่ม
6. เด็กหญิงเจนจิรา  พรหมป่าคาย
 
1. นายพงษ์พัฒน์  เกตุทิม
2. นางสาวปวีณ์สุดา  ศรีสงคราม
3. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงรสนันท์  มากพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายเจษฎา  แสงนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เกตุอู๊ด
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  ศรีสงคราม
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กชายธนพล  พลอยแดง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ภัยห่าง
3. เด็กชายวิทวัส  บุญทอง
 
1. นายดนุวัศ  นันตา
2. นางพัฑฒิดา  นันตา
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงกนกภัณฑ์  น้อมกลาง
2. เด็กหญิงกนกรัชต์  รุณสูงเนิน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีชำนะ
4. เด็กหญิงขนิษฐา  คำสี
5. เด็กหญิงจริญาฉัตร  คำสุข
6. เด็กหญิงชลธิชา  แก่นจันทร์หอม
7. เด็กหญิงชื่นกมล  อบอุ่น
8. เด็กหญิงณัฐทิชา  แซ่ตั้ง
9. เด็กชายณัฐพงษ์  ประสาทสิทธิ์
10. เด็กชายดวงดี  ทาชัย
11. เด็กชายทรงธรรม  มั่นถึง
12. เด็กชายทศวรรษ  ปาด้วง
13. เด็กหญิงนัฐภรณ์  อุทัย
14. เด็กชายนำโชค  คำแช่ม
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีหา
16. เด็กชายพชรดนัย  ทิวาวงษ์
17. เด็กหญิงพัชรินทร์  เพ็ชรโรจน์
18. เด็กชายพิชิตพล  ยุติศรี
19. เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ  การประเสริฐ
20. เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยโย
21. เด็กหญิงภัทรพร  เพลียพันธ์
22. เด็กหญิงมาริษา  อ่อนจันทร์
23. เด็กหญิงรจนา  มาลี
24. เด็กหญิงรัชฎาพร  เลี้ยงประเสริฐ
25. เด็กชายวชิรพันธ์  พรวนประมูล
26. เด็กหญิงวราภรณ์  สีดอกไม้
27. เด็กหญิงวราภรณ์  อุ่นมาก
28. เด็กชายวัชรพล  อุ่นภา
29. เด็กหญิงวาสนา  เที่ยงผดุง
30. เด็กชายศุภกร  หอมกอง
31. เด็กชายศุภทัช  เทพธรณินทรา
32. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญกอแก้ว
33. เด็กหญิงสุทธิดา  พึ่งพันธ์
34. เด็กหญิงสุธีรนันท์  สายเสม
35. เด็กหญิงสุมิตา  เพ็งทา
36. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  จันทร์หมื่น
37. เด็กชายอโนทัย  คาระคำ
38. เด็กหญิงเนย  รักพวก
39. เด็กหญิงเรณู  ทองเงิน
40. เด็กชายเรวัฒน์  หอมสุม
 
1. นางเสริมสิริ  เยาวพักตร์
2. นายพิศาล   ฉวีศักดิ์
3. นางปิยะมาศ  รุ่งจรูญ
4. นายศุภวัช  กลิ่นเกตุ
5. นางสาวสิรินาฎ  สุขสังข์
6. นางสาวภาวิดา  จงณรงค์ชัย
7. นางสาวเครือวัลย์  เหมืองหม้อ
8. นายศิริชัย  แก้วมณี
 
209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กชายคัมภีร์  อินทร์หม่อน
2. เด็กชายณัฐพล  สายพนัส
3. เด็กชายถนัดกิจ  มาใกล้
4. เด็กชายทวีศักดิ์  บุญอินเขียว
5. เด็กชายนิรันดร์  จันทร์แจ่ม
6. เด็กชายพัทธนันท์  จงณรงค์ชัย
7. เด็กชายอรรถพล  ขำม่วง
8. เด็กชายอานนท์  ธรรมชีวัน
 
1. นายปิยะ  สิงหนาท
2. นายปริญญา  เสนีย์
3. นายเสกสรรค์  สนผา
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไร่อ้อย 1. เด็กหญิงจินดา   คุ้มขัง
 
1. นายบำรุงศักดิ์  ปานเอี่ยม