หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่
-
-
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่
-
-
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่
-
-
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
33 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
34 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
35 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
36 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
37 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
38 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
40 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ศูนย์กีฬา ห้อง ศูนย์กีฬา 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
44 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-
45 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]