หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-utt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายมนู สุปนโรงเรียนประชานิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ตั้นสูงเนินโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงกรรมการ
3. นางญาณิศา ช่างคำโรงเรียนบ้านน้ำไคร้กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี สิงห์ตาโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
5. นางกัลยา ปันแดนโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร แก้วนรินทร์โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอำพัน โก๊ะกอยโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
3. นางพัชราพรรณ ทองชำนาญโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางจุฑามาศ ปัญญาสงค์โรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองพิมพ์โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์3ประธานกรรมการ
2. นางจินตเนติ์ อินชัยโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
3. นางสาววิพาภรณ์ แสนปวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓กรรมการ
4. นางสาวกชกร ลาวัลย์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางสาวอานงค์ ใจรังกาโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายอโนทัย ทิพย์คำโรงเรียนผาเต่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางภาสุรีย์ คำปล้องโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
3. นางอาภรณ์ หอมขจรโรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญฯ)กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นายจีรนันท์ แก้วบุญมาโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ทองเณรโรงเรียนบ้านวังหัวดอยประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา พุทธอินทราโรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์กรรมการ
3. นางสิริทศพร เพียงพิศเนตรโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางมยุรา จูมปาโรงเรียนบ้านเดิ่นกรรมการ
5. นางสมพิศ เกษแก้วโรงเรียนบ้านห้วยครั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ บุญมัติโรงเรียนบ้านน้ำลีประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา บัวบานโรงเรียนวัดวังอ้อกรรมการ
3. นางสมพร อินทกุศลโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางชบา แก้วฟองโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุขสง่า สาริกาโรงเรียนสีเสียดบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวแสงเดือน มีศรีโรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ สอนราชโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
3. นางรักษา ดวงสุภาโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
4. นางกุหลาบ อยู่อ่ำโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ ทิมศรโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางปรานอม พุฒลาโรงเรียนวัดมาขุมกรรมการ
3. นางสุนีย์รัตน์ ขิงหอมโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
4. นางมยุรี ผลมะเฟืองโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
5. นางสุภัทรา วารีโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายมั่ง บัวคำโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นางรัศมีจันทร์ หงส์โตสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
3. นางชาคริยา อ่อนนิ่มโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
4. นางสุจิณ แสงชนินทร์โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
5. นางจิตรา ทองประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยเนียมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอำนวยพร โปร่งใจโรงเรียนบ้านกิ่วเคียนประธานกรรมการ
2. นางทัศนียา แก้วคงขำโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นางสาวพัชรี น้อยมาโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
4. นางนิตยา ผาเจริญโรงเรียนบ้านห้วยแมงกรรมการ
5. นางรุ่งเรือง ทองหลวงโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายปิลันธ์ ปาวิชัยโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 2ประธานกรรมการ
2. นางนิลเนตร บัวบานโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางสาวสุทธิพร หวังศิริเจริญโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการ
4. นายสมเกียรติ คำปล้องโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางธนิดา เขียวแก้วโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา เรือนอินทร์โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นางประจวบ สันโดษโรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ประทุมขันธ์โรงเรียนบ้านปางเกลือกรรมการ
4. นางเอี่ยมจิต ขีดขินโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นางแววตา สร้อยระย้าโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การอ่านของนักเรียน ชั้น ป.๑ ป.1-ป.3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัยโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ พลอยแก้วโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์กรรมการ
3. นางจุฑามาศ คำสะไพโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัยโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางบุปผา กุลศิริโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4กรรมการ
3. นางอรทัย สุดบับโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวราพรรณ แก้วมณีโรงเรียนบ้านห้วยสูนประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ ท้าวทะโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางภิญญา ขันลาโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
4. นายก่อสกุล เหี่ยวนาโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
5. นายสมนึก ปราบปรามโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสนิทชลญ์ รักสัจจาโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กประธานกรรมการ
2. นางณัฐชริกา คำฟองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางสาวสายพันธ์ สิงห์อ่อนโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสนิทชลญ์ รักสัจจาโรงเรียนบ้านเด่นเหล๊กประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ยะจรโรงเรียนบ้านเด่นชาติกรรมการ
3. นางเนตรนภา ประสุนิงโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายมานพ มีมาโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุประธานกรรมการ
2. นางโสภิดา กองทุมโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ เตชะสืบโรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
4. นายอภิชาติ กาวีนุโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางณัฐชริกา คำฟองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการ
6. นางสาวสายพันธ์ สิงห์อ่อนโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมานพ มีมาโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิดา กองทุมโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ เตชะสืบโรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
4. นายอภิชาติ กาวีนุโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางณัฐชริกา คำฟองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการ
6. นางสาวสายพันธ์ สิงห์อ่อนโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวขวัญเรือน แปลงใหม่โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ใจกลมโรงเรียนจริมนุสรณ์ 2กรรมการ
3. นายคมสัน พิมพ์ทุมโรงเรียนบ้านห้วยคลั่งกรรมการ
4. นางลำดวน ทาต่อยโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวอันทิกา ทองมาโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพินิจ ตัวขยันโรงเรียนบ้านม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นางรวงทอง บางจั่นโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางศรีวิไล คำสรีโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย พิสัยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นางนุชนาฎ คำเทพโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสงบ ขิงหอมโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ หลวงมั่งโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางสาวสายพิน กันทาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการ
4. นางต้องใจ แก้วมีโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
5. นายอุดมวิทย์ ยะจรโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ ขิงหอมโรงเรียนบ้านย่านดู่ประธานกรรมการ
2. นายธนา กองทุมโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา วงษ์ยอดโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
4. นางสุรินธร พันแพงโรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ แพงผมโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ ขิงหอมโรงเรียนบ้านย่านดู่ประธานกรรมการ
2. นายธนา กองทุมโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา วงษ์ยอดโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
4. นางสุรินธร พันแพงโรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ แพงผมโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายบูลย์ธน มาซิวโรงเรียนบ้านห้วยคอมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกเลขา นาสอนโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นางอรภิณธุ์ พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นางผุสดี มูลคำโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายบูลย์ธน มาซิวโรงเรียนบ้านห้วยคอมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกเลขา นาสอนโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นางอรภิณธุ์ พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นางผุสดี มูลคำโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายยุทธชัย พันแพงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ มีโสโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางวาสนา วงค์ชาลีโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
4. นางสาวภัทริน หิตมูลโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
5. นางอรุณ ขันมาสมย์โรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญฯ)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย พันแพงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ มีโสโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางวาสนา วงค์ชาลีโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
4. นางสาวภัทริน หิตมูลโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
5. นางอรุณ ขันมาสมย์โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญฯ)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายมั่ง บัวคำโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แปงการิยาโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3กรรมการ
3. นายสราวุธ พงศ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนชุุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ ย่อมไธสงโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายมั่ง บัวคำโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แปงการิยาโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3กรรมการ
3. นายสราวุธ พงศ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนชุุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ ย่อมไธสงโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ ขิงหอมโรงเรียนบ้านย่านดู่ประธานกรรมการ
2. นางจงรัก การะเกตุโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวประภัย สานหล้าโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ จันโสโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
5. นางหนูเพียร สิมมาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ ขิงหอมโรงเรียนบ้านย่านดู่ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ จันโสโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นางสาวประภัย สานหล้าโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
4. นางจงรัก การะเกตุโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
5. นางหนูเพียร สิมมาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอำนวย สีนาคโรงเรียนบ้านซำบ้อกรรมการ
2. นางสาววิชุดา แดนเมืองโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
3. นางวราพรรณ แก้วมณีโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
4. นายนริศ รณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
5. นายสุดธนู ปัญญาสงค์โรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
6. นางธัญญาเกศ เอี่ยมพิพิธภักดีโรงเรียนป่ากั้งกรรมการ
7. นายมานิต เหมันตร์โรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
8. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
9. นางสาวกชพร แก้วบุญมาโรงเรียนบ้านวังสัมพันธ์กรรมการ
10. นางปัทมา พาเหมาะโรงเรียนชุมชนไกรลาสกรรมการ
11. นายยุทธนา ปาดีโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกานต์ แกล้วกล้าธุรการศูนย์เครือข่ายท่าปลากรรมการ
2. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
3. นางวราพรรณ แก้วมณีโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
4. นายวิชุดา แดนเมืองโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางจันจีฬา จวนอาจโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
2. นายชุติเดช อยู่สุขโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยากรรมการ
3. นางสาวปัทมา จันทร์แก้วโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกียรติพงศ์ แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านเด่นชาติกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายภูวฤทธิ์ กรงทองโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ แก้วมณีโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายอำนวย สีนาคโรงเรียนบ้านซำบ้อกรรมการ
4. นายนริศ รณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
5. นางสาวสุรัตน์ พันธวงศ์โรงเรียนป่ากั้งกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกานต์ แกล้วกล้าธุรการศูนย์เครือข่ายท่าปลากรรมการ
2. นายมนตรี อินมาโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
3. นายจักกริต กองมาโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
4. นางจันจีฬา จวนอาจโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา จันทร์โฉมธุรการศูนย์เครือข่ายฟากท่ากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรพงษ์ มีชินโรงเรียนบ้านโป่งพานประธานกรรมการ
2. นายอิทธิเดช ทาต่อยโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางแววตา สร้อยระย้าโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายภูษิต ช่างคำโรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นางจิตตรา ทองประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยเนียมกรรมการ
3. นายชยาวัทน์ ทองพานิชโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเผชิญ แพงผมโรงเรียนบ้านห้วยสูนประธานกรรมการ
2. นางพัทธวรรณ ทองพานิชโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
3. นายสมพล โลมาโรงเรียนชุมชนไกลาสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอนนต์ สุขจ่างโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจภรณ์ โยกเกณฑ์โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นางอารียา ศรีคำขัตติโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ ดีมีโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทิพย์รถ พุ่มไม้โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นายวันชัย บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ เส็งเมืองโรงเรียนป่ากั้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ภูศรีโรงเรียนบ้านโป้งปุ้นกรรมการ
3. นายณรงค์เดช มูลคำโรงเรียนวัดปากไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายคำรณ จวนอาจโรงเรีย สพป.อต.๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ไชยสาโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
3. นายกานต์ แก้วกล้าโรงเรียนสิงหืคอมพิทยากรรมการ
4. นางสาวปริณัฐ สามงามไฝโรงเรียนบ้านน้ำแพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายคำรณ จวนอาจสพป.อต.๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ไชยสาโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
3. นางสาวปริณัฐ สามงามไฝโรงเรียนบ้านน้ำแพกรรมการ
4. นายกานต์ แก้วกล้าโรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายมนูญ พรมอิทร์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย สิมมาโรงเรียนบ้านนากบัวกรรมการ
3. นางเชษฐ์สุดา เพ็งยาโรงเรียนชุมชนไกลาสวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย รักสัจจาโรงเรียนวัดปากไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสมพร อินทกุศลโรงเรียนบ้านห้วยไคร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ไชยสาโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ ไชติชัยเจริญโรงเรียนบ้านน้ำแพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจรูญ ลาก่อโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
2. นางอรมรัตน์ ผิวรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุรางค์ ออนพรมโรงเรียนนิคมฯ๓ประธานกรรมการ
2. นางอรพิน ศรีวรวิทย์โรงเรียนนำ้ลัดสามัคคีกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ผิวรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุดานี มาผิวโรงเรียนบ้านห้วยคอมประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ต้นตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางสาวอานงค์ ใจรังกาโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสง่า มีอินถาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์๑ประธานกรรมการ
2. นางลำพูน มาปัดโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางสังเวียน สุขจ่างโรงเรียนชุมชนไกลาสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนงนภัส เกตุภัณฑ์โรงเรียนบ้านนาไพรประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ โชติชัยเจริญโรงเรียนบ้านน้ำแพกรรมการ
3. นางวิไล พงษ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสมพร อินทกุศลโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ประธานกรรมการ
2. นางประจวบ สันโดดโรงเรียนบ้านสิงห์คอมกรรมการ
3. นางวราภรณ์ กามินทร์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางจุฑามาศ ปัญญาสงค์โรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางภาวนา ทับทิมมานนท์โรงเรียนชุมชนไกลาสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ดีทับโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๓กรรมการ
3. นางอารี พรมชัยชนะโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกประเสริฐ สอนสิงห์โรงเรียนบ้านน้ำแพประธานกรรมการ
2. นายสนอง ขัตติโรงเรียนบ้านนากล่ำกรรมการ
3. นายชิงชัย สอนสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านชำบอนกรรมการ
4. นายประชุม ทองน่วมโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
5. นายจรัญ อู่รอดโรงเรียนบ้านซำบ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายนิรุจ นาสอนโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายประจวบ ทองชำนาญโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ ย่อมไธสงโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย แกล้วกล้าโรงเรียนน้ำสิงห์กรรมการ
5. นายธีรพงศ์ สายยืดโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอุดร บุปผามาลาโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 ประธานกรรมการ
2. นายนายไพรโรจน์ เสาวภาโรงเรียนบ้านเด่นเหล๊กกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ กองปาโรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคีกรรมการ
4. นายสมพิศ แจ้งเพิ่มโรงเรียนบ้านปางคอมกรรมการ
5. นายสวง พวกซื่อโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเกียรติขจร ไทยวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยสูนประธานกรรมการ
2. นายภัทรวิทย์ เพชรสุวรรณโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงกรรมการ
3. นางบุญช่วย แก้วบุญมาโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
4. นายอิชช์กันต์ ศรีวรวิทย์โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคีกรรมการ
5. นายสุรพล เนตรขันทองโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสนิทชลญ์ รักสัจจาโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกรองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ เม่นคำโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
4. นายอนุพันธ์ จันมาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
5. นายสรวิชญ์ ชมสาโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสนิทชลญ์ รักสัจจาโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกรองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ เม่นคำโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
4. นายอนุพันธ์ จันมาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
5. นายสรวิชญ์ ชมสาโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสนิทชลญ์ รักสัจจาโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกรองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ เม่นคำโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
4. นายอนุพันธ์ จันมาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
5. นายสรวิชญ์ ชมสาโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสัญชัย ย่อมไธสงค์โรงเรียนบ้านชำบอนประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต นันตะเงินโรงเรียนวัดน้ำสิงห์กรรมการ
3. นางลัดดาพร ฟูแสงโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ตันตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นายสมาน สิทธิเจริญโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสัญชัย ย่อมไธสงค์โรงเรียนบ้านชำบอนกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ขวานาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาพรรณ ทานะขันธ์โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ โพธิ์หล้าโรงเรียนบ้้านห้วยยางกรรมการ
5. นายพสิษฐ์ เลิศอารีพงศ์โรงเรียนบ้านปากห้วยฉลองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย ย่อมไธสงค์โรงเรียนบ้านชำบอนกรรมการ
2. นายทองเพชร ทองจันทร์โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสุรีย์มาศ พุฒลาโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
4. นางสาวสุทธิพร หวังศิริเจริญโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการ
5. นางประเสริฐศรี ซ้อมจันทาโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรเจตน์ ปาประลิตโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางมาเลียม ปราบทองโรงเรียนท่่าแฝกอนุสรณ์1กรรมการ
3. นายชุมพล สุขคำมีโรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์กรรมการ
4. นายณัฐนนท์ นนท์ตาโรงเรียนบ้านสุมข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน สิทธิเจริญโรงเรียนบ้านนาหน่ำประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญญา อินทะยศโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. จ.ส.อ.จำนงค์ ทั่งคำโรงเรียนบ้านต้นม่วงกรรมการ
4. นายทองเพชร ทองจันทร์โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 1กรรมการ
5. นายไพบูลย์ จูลญาติโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. จ.ส.อ.จำนงค์ ทั่งคำโรงเรียนบ้านต้นม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี บุญสอาดโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นายบัณฑิต นันตะเงินโรงเรียนวัดน้ำสิงห์กรรมการ
4. นางจันจีฬา จวนอาจโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.จำนงค์ ทั่งคำโรงเรียนบ้านต้นม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี บุญสอาดโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นายบัณฑิต นันตะเงินโรงเรียนวัดน้ำสิงห์กรรมการ
4. นางจันจีฬา จวนอาจโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.จำนงค์ ทั่งคำโรงเรียนบ้านต้นม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี บุญสอาดโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นายบัณฑิต นันตะเงินโรงเรียนวัดน้ำสิงห์กรรมการ
4. นางจันจีฬา จวนอาจโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ ชมสาโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน แสงจำนงค์โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 2กรรมการ
4. นายสมพร มีเพชรโรงเรียนบ้านสุมข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสำราญ แปงการิยาโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายพงศกร จันทร์ปุยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายอนุพันธ์ จันมาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายประชุม ทองน่วมโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการและเลขานุการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกที่ปรึกษา
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายพงศกร จันทร์ปุยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายอนุพันธ์ จันมาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายประชุม ทองน่วมโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการและเลขานุการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกที่ปรึกษา
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสำราญ แปงการิยาโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายพงศกร จันทร์ปุยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายอนุพันธ์ จันมาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายประชุม ทองน่วมโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการและเลขานุการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกที่ปรึกษา

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายดุสิต พิมทองโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พวงทองโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
3. นายประจวบ ทองแดงโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายณรงค์ ชาเทพโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายประจวบ ทองแดงโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พวงทองโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
3. นายดุสิต พิมทองโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
4. นายณรงค์ ชาเทพโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประจวบ ทองแดงโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
3. นายณรงค์ ชาเทพโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4กรรมการ
4. นางนิตยา พวงทองโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประจวบ ทองแดงโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1รองประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พิมทองโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
3. นายณรงค์ ชาเทพโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4กรรมการ
4. นางนิตยา พวงทองโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายถวิล ทำแก้วโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นางจีรณา เนียมคล้ายโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
3. นายธงชัย ลังกาแก้วโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญทวน มะลิลาโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ มีหอมโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
4. นายศุภชัย มาอุ่นโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญทวน มะลิลาโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
3. นายศุภชัย มาอุ่นโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ มีหอมโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญทวน มะลิลาโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
3. นายศุภชัย มาอุ่นโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ มีหอมโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญทวน มะลิลาโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
3. นายศุภชัย มาอุ่นโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ มีหอมโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย พวงทองโรงเรียนบ้านนาหน่ำประธานกรรมการ
2. นายกฤช บุญอุดมโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายพงศ์นรินทร์ อินดาโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
4. นายนิพนธ์ มาซิวโรงเรียนบ้านนาผักหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย พวงทองโรงเรียนบ้านนาหน่ำประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายกฤช บุญอุดมโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นายนิพนธ์ มาซิวโรงเรียนบ้านนาผักหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวินัย พวงทองโรงเรียนบ้านนาหน่ำประธานกรรมการ
2. นายกฤช บุญอุดมโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายพงศ์นรินทร์ อินดาโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
4. นายนิพนธ์ มาซิวโรงเรียนบ้านนาผักหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวินัย พวงทองโรงเรียนบ้านนาหน่ำประธานกรรมการ
2. นายกฤช บุญอุดมโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายพงศ์นรินทร์ อินดาโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
4. นายนิพนธ์ มาซิวโรงเรียนบ้านนาผักหาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดาวดึงส์ มาลาทองโรงเรียนบ้านห้วยยศประธานกรรมการ
2. นายสากล โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นายปารมิตา ศักดิ์ดาดวงโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
4. นายวิชัย เหมืองหม้อโรงเรียนจริมนุสรณ์1กรรมการ
5. นางจินดารัตน์ เสริฐลือชาโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางดาวดึงส์ มาลาทองโรงเรียนบ้านห้วยยศประธานกรรมการ
2. นายสากล โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นายปารมิตา ศักดิ์ดาดวงโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
4. นายวิชัย เหมืองหม้อโรงเรียนจริมนุสรณ์1กรรมการ
5. นางจินดารัตน์ เสริฐลือชาโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางดาวดึงส์ มาลาทองโรงเรียนบ้านห้วยยศประธานกรรมการ
2. นายสากล โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นายปารมิตา ศักดิ์ดาดวงโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
4. นายวิชัย เหมืองหม้อโรงเรียนจริมนุสรณ์1กรรมการ
5. นางจินดารัตน์ เสริฐลือชาโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ หอมขจรโรงเรียนบ้านนาไพรประธานกรรมการ
2. Ms.Madeleine Aggelerโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
3. นางสาวสิริพนา เพียงตาโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ปาชัยโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
5. นางสุลลิตา แก้วสะอาดโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
6. นางมาลาตี เนตรจำนงค์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
7. นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์ฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)กรรมการ
8. นางน้อย ทองม่วงโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ หอมขจรโรงเรียนบ้านนาไพรประธานกรรมการ
2. Ms.Madeleine Aggelerโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
3. นางสาวสิริพนา เพียงตาโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ปาชัยโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
5. นางสุลลิตา แก้วสะอาดโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
6. นางมาลาตี เนตรจำนงค์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
7. นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์ฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)กรรมการ
8. นางน้อย ทองม่วงโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ หอมขจรโรงเรียนบ้านนาไพรประธานกรรมการ
2. Ms.Madeleine Aggelerโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
3. นางสาวสิริพนา เพียงตาโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ปาชัยโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
5. นางสุลลิตา แก้วสะอาดโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
6. นางมาลาตี เนตรจำนงค์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
7. นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์ฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)กรรมการ
8. นางน้อย ทองม่วงโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายเฉลิมพล ประทุมเสนโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นายเพชร จงสาโรงเรียนบ้านต้นม่วงกรรมการ
3. นางศิวาพร อินมาโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวมณี การุณประชาโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ผายแดงโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล ทุมประเสนโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นายเพชร จงสาโรงเรียนบ้านต้นม่วงกรรมการ
3. นางศิวาพร อินมาโรงเรียนชุุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวมณี การุณประชาโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ฝายแดงโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ประทุมเสนโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา หล้าพรมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ไทยประยูรโรงเรียนสีเสียดบำรุงกรรมการ
4. นายชนะ พุฒลาโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวกมลรัตน์ โพธิ์วันดีโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายธวัฒน์ เพียงตาโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางญาณ์เสิญ ศรีคำโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นายพีรพงศ์ ไวพยาบาลโรงเรียนบ้านโป่งพานกรรมการ
4. นางสาวหทัยกาญจน์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
5. นางสมสุวิดา รักสัจจาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวใจปอง ไชยมงคลโรงเรียนวัดนาขุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายธวัฒน์ เพียงตาโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางญาณ์เสิญ ศรีคำโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นายพีรพงศ์ ไวพยาบาลโรงเรียนบ้านโป่งพานกรรมการ
4. นางสาวหทัยกาญจน์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
5. นางสมสุวิดา รักสัจจาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวใจปอง ไชยมงคลโรงเรียนวัดนาขุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย พุฒลาโรงเรียนวัดปากไพรประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐภรณ์ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
3. จ.ส.อ.นพมาศ อินทัศสิงห์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ คำหอมโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ คำยันต์โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย พุฒลาโรงเรียนวัดปากไพรประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัค หิงส์คำโรงเรียนจริมอนุสรณ์ ๒กรรมการ
3. นางรัฐนันท์ รอดสุขโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ใจใหญ่โรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภัสสรณ์ ติคำโรงเรียนบ้านโป่งปุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายชนะ พุฒลาโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์ฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
3. นางสาวไอริน สิงห์ดาโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
4. นางบุญญารัตน์ เข็มทิศโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางเหรียญทอง แก้วพุกร์โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายเสมอ นาสอนโรงเรียนบ้านปากปาดประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ เอื้อการุณผู้จัดการร้านน้ำปาดค้าไม้กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ติคำโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
4. นางสาววสุรัตน์ พันธวงษ์โรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจารุนันท์ ใสพิมพ์โรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายประทวน กลิ่นพินิจโรงเรียนบ้านหนองแห้วประธานกรรมการ
2. นางสมพร ไชยแว่นโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายชนะ พุฒลาโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางสาวพิชชาพร คำด้วงโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
5. นางสาววิราวรรณ ไชยสีโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายประทวน กลิ่นพินิจโรงเรียนบ้านหนองแห้วประธานกรรมการ
2. นางนิลวรรณ สอดแก้วโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
3. นางสาวสุรีวัลย์ แปงการิยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓กรรมการ
4. นางสาวประภัสสร วงษ์ยอดโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวไอริน สิงห์ดาโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
6. นายบุญช่วย ป้องกันโรงเรียนบ้านปางคอมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสันติภาพ ภูสมศรีโรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นายสุทิน สุภาพิทักษ์โรงเรียนบ้านงอมมดรองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา ทะนันไชยโรงเรียนกรรมการ
4. นายทองอยู่ ดีโท่นโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรชัย ประยูรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13กรรมการ
6. นางสมจิตร นาสอนโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
7. นายสุทธิชัย เดโชชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ที่ปรึกษา
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายจิรศักดิ์ กองมาโรงเรียนบ้านห้วยแมงประธานกรรมการ
2. นายเสาร์รี อินทะชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ แก้วบุญมาโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
4. นายทองเพชร นาสอนโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ทานะขันธ์โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการและเลขานุการ
6. นายสังวาร เอ็บมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสันติภาพ ภูสมศรีโรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นางทองเพียร โคเกิดโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
3. นางวราภรณ์ กามินโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางนาฏสุดา จุลเกตุโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสันติภาพ ภูสมศรีโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
2. นายเพชร จงสาโรงเรียนบ้านต้นม่วงกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เฉิดฉายโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยากรรมการ
4. นางทองเพียร โคเกิดโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสังวาร เอ็บมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ประธานกรรมการ
2. นางประนอม หุ่นลำภูโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
3. นางปรานี ฟุ้งสมุทรโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
4. นางสาวอานงค์ ใจรังกาโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสังวาร เอ็บมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13กรรมการ
2. นางประนอม หุ่นลำภูโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
3. นางปรานี ฟุ้งสมุทรโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจักกริต กองมาโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ นาสาโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นายวุฒิชัย แก้วบุญมาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายนวพล ศรีพิชัยโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นางกฤษกาญชลี บู่แย้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13กรรมการ
6. นางสาววิชุดา แดนเมืองโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางจันจิรา จวนอาจโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
2. นายสมชัย ขวัญแย้มโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
4. นายนริศ รณนรงค์ฤทธ์ โรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
5. นายสุดธนู ปัญญาสงค์โรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกฤชรัตน์ เพ็งพาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
2. นางธัญญาเศ เอี่ยมพิพัธภักดีโรงเรียนป่ากั้งกรรมการ
3. นายยุทธนา ปาดีโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นายสุดธนู ปัญญาสงค์โรงเรียนกรรมการ
5. นายมนตรี อินมาโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
6. นางวิรัญญาพัชร ดีมีโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยากรรมการ
7. นางสมใจ เตชะสืบโรงเรียนบ้านซำบ้อกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤชรัตน์ เพ็งพาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
2. นายยุทธนา ปาดีโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นายมนตรี อินมาโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
4. นายจักราวุฒิ แตงแก้วโรงเรียนบ้านเดิ่นกรรมการ
5. นางธัญญาเกศ เอี่ยมพิพิธภักดีโรงเรียนป่ากั้งกรรมการ
6. นางวิรัญญาพัชร ดีมีโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยากรรมการ
7. นางสมใจ เตชะสืบโรงเรียนบ้านซำบ้อกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวอัญชลี จุมพลศรีโรงเรียนบ้านน้าต๊ะกรรมการ
2. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
3. นายกานต์ แกล้วกล้าโรงเรียนนำ้สิงห์ฯกรรมการ
4. นายปรีชา พุทธอินทราโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
5. นายมนตรี อินมาโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
6. นางธัญญารัตน์ สอนสาโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
7. นายจักกริต กองมาโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
8. นายสุดธนู ปัญญาสงค์โรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ จันทร์อำไพพงศ์โรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
2. นายมนตรี อินมาโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
3. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
4. นายจักกริต กองมาโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
5. นางธัญญารัตน์ สอนสาโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี จุมพลศรีโรงเรียนบ้านน้ำต๊ะกรรมการ
7. นายกานต์ แกล้วกล้าธุรการศูนย์เครือข่ายท่าปลากรรมการ
8. นายปรีชา พุทธอินทราโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางธัญญารัตน์ สอนสาโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
2. นายกานต์ แกล้วกล้าธุรการศูนย์เครือข่ายท่าปลากรรมการ
3. นางสาวกชพร แก้วบุญมาโรงเรียนวังสัมพันธ์กรรมการ
4. นายจักราวุฒิ แตงแก้วโรงเรียนบ้านเดิ่นกรรมการ
5. นายยุทธนา ปาดีโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
6. นางสาววิรัญญาพัชร ดีมีโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวุฒิชัย แก้วบุญมาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
2. นายจักกริต กองมาโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
3. นายนวพล ศรีพิชัยโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางวัชรินทร์ นาสาโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นายเจริญ แสนย่างโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายกานต์ แกล้วกล้าธุรการศูนย์เครือข่ายท่าปลากรรมการ
2. นายศราวุฒิ แก้วมณีโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายคำรณ จวนอาจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายกานต์ แกล้วกล้าธุรการศูนย์เครือข่ายท่าปลากรรมการ
2. นายศราวุฒิ แก้วมณีโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายคำรณ จวนอาจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ พรหมฝายโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางอารินทร์ หอมคำวะโรงเรียนชุมชนผาเลิอดวิทยาคารกรรมการ
3. นายชิงชัย สอนสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านชำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ พรหมฝายโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางอารินทร์ หอมคำวะโรงเรียนชุมชนผาเลิอดวิทยาคารกรรมการ
3. นายชิงชัย สอนสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านชำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ พรหมฝายโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางอารินทร์ หอมคำวะโรงเรียนชุมชนผาเลิอดวิทยาคารกรรมการ
3. นายชิงชัย สอนสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านชำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ พรหมฝายโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางอารินทร์ หอมคำวะโรงเรียนชุมชนผาเลิอดวิทยาคารกรรมการ
3. นายชิงชัย สอนสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านชำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายถวิล พิชญ์วิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางนลิน คงเกตุโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นางโสภา เตียเจริญโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการ
4. นางพินิจ ไทยวัฒน์โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายถวิล พิชญ์วิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางนลิน คงเกตุโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นางโสภา เตียเจริญโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการ
4. นางพินิจ ไทยวัฒน์โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษมโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4ประธานกรรมการ
2. นางภัทรสม ฝั่นถาโรงเรียนบ้านห้วยแมงกรรมการ
3. นางสาวจินตนา คำบุโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายทรงภพ วงษ์บุตรดีโรงเรียนบ้านชำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายณัฐภัทร นิ่มเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางศันศนีย์ เฮ้าปานโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
3. นางพิสมัย มีเหมือนโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
4. นายประยุทธ ดาดีโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษมโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4ประธานกรรมการ
2. นางภัทรสม ฝั่นถาโรงเรียนบ้านห้วยแมงกรรมการ
3. นายทรงภพ วงษ์บุตรดีโรงเรียนบ้านชำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร นิ่มเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางศันศนีย์ เฮ้าปานโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
3. นางพิสมัย มีเหมือนโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
4. นายประยุทธ ดาดีโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน จูมปาโรงเรียนบ้านเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางวิไล พงษ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางสาวสุพัดธิดา สุทธิผุยโรงเรียนวัดวังสัมพันธิ์กรรมการ
4. นางอัมพร พรมฝายโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1กรรมการ
5. นางแสงทอง ขอบเขตโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายบุญทัน จูมปาโรงเรียนบ้านเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางอัมพร พรมฝายโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางวิไล พงษ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางสาวสุพัดธิดา สุทธิผุยโรงเรียนวัดวังสัมพันธิ์กรรมการ
5. นางแสงทอง ขอบเขตโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายบุญทัน จูมปาโรงเรียนบ้านเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางอัมพร พรมฝายโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางวิไล พงษ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางสาวสุพัดธิดา สุทธิผุยโรงเรียนวัดวังสัมพันธิ์กรรมการ
5. นางแสงทอง ขอบเขตโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน จูมปาโรงเรียนบ้านเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางอัมพร พรมฝายโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางวิไล พงษ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางสาวสุพัดธิดา สุทธิผุยโรงเรียนวัดวังสัมพันธิ์กรรมการ
5. นางแสงทอง ขอบเขตโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายบุญทัน จูมปาโรงเรียนบ้านเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางอัมพร พรมฝายโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางวิไล พงษ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางสาวสุพัดธิดา สุทธิผุยโรงเรียนวัดวังสัมพันธิ์กรรมการ
5. นางแสงทอง ขอบเขตโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน จูมปาโรงเรียนบ้านเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางอัมพร พรมฝายโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวสุพัดธิดา สุทธิผุยโรงเรียนวัดวังสัมพันธิ์กรรมการ
4. นางวิไล พงษ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นางแสงทอง ขอบเขตโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายบุญทัน จูมปาโรงเรียนบ้านเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางอัมพร พรมฝายโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางวิไล พงษ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางสาวสุพัดธิดา สุทธิผุยโรงเรียนวัดวังสัมพันธิ์กรรมการ
5. นางแสงทอง ขอบเขตโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน จูมปาโรงเรียนบ้านเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางวิไล พงษ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางอัมพร พรมฝายโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1กรรมการ
4. นางสาวสุพัดธิดา สุทธิผุยโรงเรียนวัดวังสัมพันธิ์กรรมการ
5. นางแสงทอง ขอบเขตโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายธวัช เพียงตาโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางลำพิงค์ หลวงมั่งโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
3. นางอำนวย ปัญญาสงค์โรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ ยศเสือโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
5. นางสาวสมจิตร แก้วตาโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
6. นางชลฤดี เมืองบัวผันโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายธวัช เพียงตาโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา บุตรทีโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
3. นางศุภรัตน์ ใจปินโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
4. นางสุกัญญา ขัตติโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นางพิชชาภา คำน้อยโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายธวัช เพียงตาโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ตรีวิมลโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางวิไล พงศ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
4. นางดวงจันทร์ สุนทรารัณย์โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
5. นางจันทราภรณ์ หวลหงส์โรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
6. นางหนึ่งฤทัย ขิงหอมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายธวัช เพียงตาโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางสมพร รอดพวงโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นางอัญญานีย์ พาโทนโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
4. นางพิมสุรางค์ ท้าวภักดีโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
5. นางสาวเตือนใจ อุปรีทองโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
6. นางกิติยา เรือนอินทร์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสง่า มีอินถาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิตย์ ฟองใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางสาวพรวิภา หมื่นยาศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายสุรชัย คงเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอาภรณ์ หอมขจรโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสง่า มีอินถาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางพรทิวา สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสว่างจิตต์ จันทร์กลับโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
5. นางอาภรณ์ หอมขจรโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสง่า มีอินถาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางกุลธิรา ปาประลิตโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
3. นางสาวพัชรีภรณ์ แสนอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายภูชิชย์ ใจภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางธัญญา สุดสังข์โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสง่า มีอินถาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นาสมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สิงห์ตาโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
4. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายปวีร์ รวิกานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
6. นางธัญญา สุดสังข์โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสง่า มีอินถาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสุวรรณ ศรีวิคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ ฟองใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
6. นางจลิน สอนสิงห์โรงเรียนบ้านน้ำแพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสง่า มีอินถาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร กล่ำใยโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นางธัญญา สุดสังข์โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
4. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางเถาวัลย์ ขวานาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสง่า มีอินถาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวลักขณา จันทร์ฤทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ นาสมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
5. นางเถาวัลย์ ขวานาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสง่า มีอินถาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี สิงห์ตาโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
3. นายสุรชัย คงเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางเถาวัลย์ ขวานาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสง่า มีอินถาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวนันทิยา มูลเที่ยงศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางผุสดี มูลคำโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
5. นางเถาวัลย์ ขวานาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสง่า มีอินถาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย คงเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสุวรรณา ศรวิคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
4. นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางเถาวัลย์ ขวานาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสง่า มีอินถาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางประคอง มีอินถาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
5. นางสว่างจิตต์ จันทร์กลับโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสง่า มีอินถาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางนันทิยา มูลเที่ยงศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางธัญญา สุดสังข์โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
5. นางสว่างจิตต์ จันทร์กลับโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]