หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวมัทนี มีบ่าว ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ่อเบี้ยม่วงเจ็ดต้น ธุรการประสานงานประจำสาระ ภาษาไทย  
2 นางสาววัชรินทร์ เพชรนิล ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ่อเบี้ยม่วงเจ็ดต้น ธุรการประสานงานประจำสาระ ภาษาไทย  
3 นางสาวสุชัญญา อุ่นคำ ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ่อเบี้ยม่วงเจ็ดต้น ธุรการประสานงานประจำสาระ ภาษาไทย  
4 นายชยพัทธ์ แก้วนรินทร์ ธุรการกลุ่มโรงเรียนผาเลือด ธุรการประสานงานประจำสาระ ภาษาต่างประเทศ  
5 นางสาววรรณกานต์ คำแย้ม ธุรการกลุ่มโรงเรียนผาเลือด ธุรการประสานงานประจำสาระ ภาษาต่างประเทศ  
6 นางสาวมยุรี วงค์ษา ธุรการกลุ่มโรงเรียนสักใหญ่ ธุรการประสานงานประจำสาระ ภาษาต่างประเทศ  
7 ว่าที่ ร.ต.หญิง จุฑามณี ไชยทิง ธุรการกลุ่มโรงเรียนสักใหญ่ ธุรการประสานงานประจำสาระ ภาษาต่างประเทศ  
8 นางสาวปิยะวรรณ อุนะพำนัก ธุรการกลุ่มโรงเรียนร่วมจิตหาดล้า ธุรการประสานงานประจำสาระ คณิตศาสตร์  
9 นางสาวสุนัน ต๊ะปึง ธุรการกลุ่มโรงเรียนร่วมจิตหาดล้า ธุรการประสานงานประจำสาระ คณิตศาสตร์  
10 นางสาวนฤมล อินทรีย์ ธุรการกลุ่มโรงเรียนร่วมจิตหาดล้า ธุรการประสานงานประจำสาระ คณิตศาสตร์  
11 นางสาวทัศนา ยมเกิด ธุรการกลุ่มโรงเรียนพญาจริม ธุรการประสานงานประจำสาระ สังคมศึกษา  
12 นางพัสตราภรณ์ บัวศรี ธุรการกลุ่มโรงเรียนพญาจริม ธุรการประสานงานประจำสาระ สังคมศึกษา  
13 นางสาวพัชรินทร์ ใสสอน ธุรการกลุ่มโรงเรียนพญาจริม ธุรการประสานงานประจำสาระ สังคมศึกษา  
14 นางสาวดาราวรรณ จันต๊ะหล้า ธุรการกลุ่มโรงเรียนพญาจริม ธุรการประสานงานประจำสาระ สังคมศึกษา  
15 นางสาวธัญญารัตน์ ปิตุภูมิสวัสดิ์ ธุรการกลุ่มโรงเรียนน้ำหมัน ธุรการประสานงานประจำสาระ สุขศึกษา  
16 นางสาวกาญจนา ดีมาสู่ ธุรการกลุ่มโรงเรียนน้ำหมัน ธุรการประสานงานประจำสาระ สุขศึกษา  
17 นางสาวเปรมมาศ เหล็กเงิน ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านโคกนาขุม ธุรการประสานงานประจำ กลุ่มปฐมวัย  
18 นางสาวอนุสรา สีกา ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านโคกนาขุม ธุรการประสานงานประจำ กลุ่มปฐมวัย  
19 นายศุภชัย ลื้อแก้ว ธุรการกลุ่มโรงเรียนท่าแฝกสัมพันธ์ ธุรการประสานงานประจำกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
20 นางสาวนงนุช จันทร์โสดา ธุรการกลุ่มโรงเรียนท่าแฝกสัมพันธ์ ธุรการประสานงานประจำกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
21 นางสาวสิริวรุณ ทรัพย์ส่วน ธุรการกลุ่มโรงเรียนท่าปลา ธุรการประสานงานประจำสาระ วิทยาศาสตร์  
22 นางสาวอรทัย คำหมาย ธุรการกลุ่มโรงเรียนท่าปลา ธุรการประสานงานประจำสาระ วิทยาศาสตร์  
23 นางสาวไพรินทร์ สอนนนท์ ธุรการกลุ่มโรงเรียนเรียวไผ่ ธุรการประสานงานประจำสาระ การศึกษาพิเศษ  
24 นางสาวศิวพร มากทรัพย์ ธุรการกลุ่มโรงเรียนภูสอยดาว ธุรการประสานงานประจำสาระ การศึกษาพิเศษ  
25 นายประเดิมศักดิ์ ปิตุภูมิสวัสดิ์ ธุรการกลุ่มโรงเรียนสองห้องบ้านเสี้ยว ธุรการประสานงานประจำสาระ ศิลปะ - ดนตรี นาฎศิลป์  
26 นางสาวปัทมา จูมปา ธุรการกลุ่มโรงเรียนสองห้องบ้านเสี้ยว ธุรการประสานงานประจำสาระ ศิลปะ - ดนตรี นาฎศิลป์  
27 นางสาวสุนิสา จันทร์โฉม ธุรการกลุ่มโรงเรียนฟากท่าสองคอน ธุรการประสานงานประจำสาระ ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
28 นางสาวกอบกุล เปิ้ลสุวรรณ ธุรการกลุ่มโรงเรียนฟากท่าสองคอน ธุรการประสานงานประจำสาระ ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
29 นายพูนศักดิ์ น้อยทัน ธุรการกลุ่มโรงเรียนฟากท่าสองคอน ธุรการประสานงานประจำสาระ ศิลปะ - ทัศนศิลป์  
30 นายกานต์ แกล้วกล้า ธุรการกลุ่มโรงเรียนท่าปลา ธุรการประสานงานประจำสาระ คอมพิวเตอร์  
31 นางสาวโชกฤษภิ์ติมา สิทธิจินดา ธุรการกลุ่มโรงเรียนฝายเหล็ก ธุรการประสานงานประจำสาระ คอมพิวเตอร์  
32 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2 อำนวยการจัดการแข่งขัน  
33 นายวีนัสส์ ถายาธัชนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2รอง อำนวยการจัดการแข่งขัน  
34 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำนวยการจัดการแข่งขัน  
35 นายวีนัสส์ ถายาธัชนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำนวยการจัดการแข่งขัน  
36 นายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำนวยการจัดการแข่งขัน  
37 นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำนวยการจัดการแข่งขัน  
38 นายนิกร เชียงส่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำนวยการจัดการแข่งขัน  
39 นายวิทเมฆินทร์ อินแพง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
40 นายทวีป แก้ววงหิว ศึกษานิเทศก์ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
41 นายจงกล ยาท้วม ศึกษานิเทศก์ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
42 นายเจริญ โตงิ้ว ศึกษานิเทศก์ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
43 นายศิโรตม์ คำด้วง ศึกษานิเทศก์ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
44 นายวัชรพัฒน์ โรจน์ธนปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
45 นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ ศึกษานิเทศก์ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
46 นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ ศึกษานิเทศก์ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
47 นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์ ศึกษานิเทศก์ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
48 นายคำรณ จวนอาจ ศึกษานิเทศก์ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
49 นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ศึกษานิเทศก์ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
50 นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
51 นายวงศกรกุญช์ มากทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
52 นายสงคราม สมุทรหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน อำนวยการจัดการแข่งขัน  
53 นายประเทือง จันทร์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล อำนวยการจัดการแข่งขัน  
54 นางประกาย ศรีคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อำนวยการจัดการแข่งขัน  
55 นางกัลยาลักษณ์ อยู่บาง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน อำนวยการจัดการแข่งขัน  
56 นางจิรวรรณ คำอินทร์ ผู้อำนวยการศุนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อำนวยการจัดการแข่งขัน  
57 นางเกตุธิมล ระภาเพศ ธุรการกลุ่มโรงเรียนฝายเหล็ก ธุรการประสานงานประจำสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
58 นางสาววิไลวรรณ โตวงอ่วม ธุรการกลุ่มโรงเรียนพญาปาด ธุรการประสานงานประจำสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
59 นางสาวณัชพร ชื่นครุธ ธุรการกลุ่มโรงเรียนพญาปาด ธุรการประสานงานประจำสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]