สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 29 3 0 6 32
2 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 25 2 1 1 28
3 ป่ากั้งวิทยา 23 4 2 1 29
4 บ้านปากปาด 22 8 4 4 34
5 บ้านบ่อเบี้ย 17 4 2 4 23
6 บ้านห้วยลึก 16 3 2 1 21
7 บ้านเด่นเหล็ก 15 7 1 2 23
8 บ้านห้วยผึ้ง 15 4 0 2 19
9 บ้านนาไพร 15 3 3 0 21
10 บ้านสีเสียดบํารุง 15 2 0 2 17
11 บ้านห้วยคอม 14 4 0 2 18
12 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 13 3 1 2 17
13 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 12 3 0 0 15
14 บ้านนาบัว 12 2 0 1 14
15 ชุมชนบ้านนากล่ำ 12 2 0 0 14
16 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 11 4 0 0 15
17 บ้านทรายขาว 11 3 1 1 15
18 ชุมชนวัดมหาธาตุ 11 1 1 5 13
19 สว่างวิทย์ 11 1 0 0 12
20 น้ำพร้าสามัคคี 10 5 2 0 17
21 บ้านน้ำหมัน 10 3 1 0 14
22 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 10 2 0 0 12
23 ราชประชานุเคราะห์ 13 10 1 0 2 11
24 อนุบาลบ้านโคก 9 4 2 0 15
25 วัดจอมแจ้ง 8 6 4 1 18
26 สิงห์คอมพิทยา 8 1 0 0 9
27 บ้านนาหน่ำ 7 4 2 0 13
28 วัดวังสัมพันธ์ 7 4 1 1 12
29 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 7 1 2 1 10
30 บ้านใหม่ 7 0 1 0 8
31 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 7 0 0 0 7
32 บ้านห้วยยาง 6 5 3 2 14
33 บ้านห้วยต้าวิทยา 6 2 2 0 10
34 วัดหนองหิน 6 2 0 1 8
35 บ้านห้วยมุ่น 6 2 0 1 8
36 จริมอนุสรณ์1 6 2 0 0 8
37 บ้านน้ำลี 6 1 1 2 8
38 บ้านหนองแห้ว 6 1 0 2 7
39 บ้านห้วยสูน 5 4 3 5 12
40 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 5 3 0 0 8
41 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 5 0 0 0 5
42 บ้านปางเกลือ 4 5 1 0 10
43 บ้านห้วยเดื่อ 4 1 1 0 6
44 บ้านห้วยแมง 4 1 0 0 5
45 บ้านน้ำแพ 4 0 1 1 5
46 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 3 4 0 0 7
47 วัดนาขุม 3 3 0 2 6
48 บ้านโป่งพาน 3 2 0 0 5
49 บ้านนาแซง 3 1 3 1 7
50 วัดวังกอง 3 1 1 2 5
51 บ้านม่วงชุม 3 1 1 1 5
52 บ้านห้วยไคร้ 3 1 0 0 4
53 บ้านไร่ตีนตก 3 1 0 0 4
54 บ้านเดิ่น 3 1 0 0 4
55 บ้านนาไร่เดียว 3 0 1 1 4
56 บ้านสุมข้าม 3 0 0 0 3
57 บ้านชําบอน 3 0 0 0 3
58 บ้านม่วง 2 2 1 2 5
59 บ้านนาผักฮาด 2 2 0 0 4
60 ไผ่งามวิทยา 2 2 0 0 4
61 วัดโพธิ์ชัย 2 1 0 0 3
62 จริมอนุสรณ์ 2 2 0 1 1 3
63 บ้านโป่งปุ้น 2 0 0 2 2
64 บ้านน้ำไคร้ 2 0 0 1 2
65 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 2 0 0 0 2
66 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
67 บ้านน้ำลัดสามัคคี 2 0 0 0 2
68 บ้านน้ำต๊ะ 2 0 0 0 2
69 บ้านเด่นชาติ 1 2 0 1 3
70 บ้านกิ่วเคียน 1 1 0 0 2
71 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1 1 0 0 2
72 บ้านท่าโพธิ์ 1 1 0 0 2
73 บ้านห้วยครั่ง 1 1 0 0 2
74 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม สาขาวัดศรีสะอาด 1 1 0 0 2
75 สมพงษ์วิทยา 1 1 0 0 2
76 บ้านงอมมด 1 1 0 0 2
77 บ้านห้วยเนียม 1 1 0 0 2
78 บ้านห้วยยศ 1 0 2 1 3
79 วัดปากไพร 1 0 1 1 2
80 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 1 0 0 0 1
81 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1 0 0 0 1
82 บ้านซําบ้อ 1 0 0 0 1
83 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 0 0 0 1
84 บ้านท่าเรือ 1 0 0 0 1
85 บ้านห้วยหูด 0 2 0 0 2
86 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 1 0 0 1
87 บ้านนาต้นโพธิ์ 0 0 2 0 2
88 บ้านย่านดู่ 0 0 1 0 1
89 บ้านต้นม่วง 0 0 0 1 0
90 บ้านวังหัวดอย 0 0 0 1 0
รวม 546 158 59 71 763