รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สีพิมพ์
 
1. นางลำพูน  มาปัด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ชมพู
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงปริณดา  มิลหล้า
 
1. นางจรูญรัตน์  โก๊ะกอย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงชนันธร  หาญสอน
 
1. นางพิมพ์กุล  ปภัสร์ธนันท์กุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 1. เด็กชายถิรวัฒน์  วายัง
 
1. นางอาภรณ์  หอมขจร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงมานิตา  พ่วงศรี
 
1. นางสาวสิริวิมล  ปามิตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงชลธิชา  หลงทอง
 
1. นางพิมพ์กุล  ปภัสร์ธนันท์กุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงทิพยดา  โมอินทร์
 
1. นางพรรณี  ชาเทพ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทัพนม
 
1. นางจรูญรัตน์  โก๊ะกอย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงธนพร  เนตรภักดี
2. เด็กหญิงนฤมล   คำภาเคน
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สีดา
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ตั้งใจ
2. เด็กหญิงสุชาดา  สีสุข
 
1. นางธีร์กัญญา  อินทอง
2. นางพิมพ์กุล  ปภัสร์ธนันท์กุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  การิยะ
2. เด็กหญิงณทิพย์  ขันอินทร์
 
1. นางรุ่งเรือง  ทองหลวง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงนันทพร  พันแพง
 
1. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงวิภาวนี  อินใจ
 
1. นางวิไลวรรณ  ใจกลม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. นางสาวสุภาวรรณ  บุญกัน
 
1. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กชายธวัชชัย  พาเหมาะ
2. เด็กหญิงนัฐรินีย์  คำลำ
3. เด็กหญิงศิริพร  คำพันธ์
 
1. นางชนทิชา  แพงไข่
2. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงสุธีกานต์   ไชยอวน
2. เด็กหญิงอรจิรา  ชมพูน้อย
3. เด็กหญิงอัญชนากาญจน์  ขันอินทร์
 
1. นางนุชนาฎ  คำเทพ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงจิระนันท์  แปงคำใส
2. เด็กชายณัฐพล  พิมพา
3. เด็กหญิงนิธิตา  ลอยทิพย์
 
1. นางอารีย์  ต๊ะถิน
2. นางสุกัญญา  สกุลงาม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ใจกล้า
2. เด็กหญิงฉัตรชวาณี  ปั่นปอ
 
1. นางนุชนาฎ  คำเทพ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายวัชรพล  มาพัวะ
 
1. นางสิริทศพร  เพียรพิศเนตร
2. นายสมดุลย์  โพธิ์ศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงมารุดา  ชาน้อย
 
1. นางลำดวน  ทาต่อย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  หลงทอง
 
1. นางกรรณิการ์  นาสม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กชายวฺุฒิชัย  อยู่ยืน
 
1. นางวนิดา  ทาจ๋อย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรประภา  แสนปัญญา
2. เด็กหญิงนฤพร  เวรอักษร
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ขิงหอม
 
1. นางสาวอารีรัตน์  แก้วบ้านฝาย
2. นางสาวอัจฉรีพร  โนนด้วง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. นางสาวทิพย์สุดา  แหยมไทย
2. นายธรีธวัช  สอนใจ
3. นายวงศ์กร  สีทา
 
1. นางนฤนาถ  ยาเขียว
2. นายสราวุธ  พงษ์อนันปัญญา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหิน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุลา
2. เด็กหญิงเกตน์สิริ  จันทร์โสภา
3. เด็กหญิงเมธินี  จิตรพระยา
 
1. นายยุทธนา  ปาดี
2. นางสาวพรรณิภา  ป้องขัน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ถาคำ
2. เด็กหญิงนัดติกา  ถาคำ
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ้เหล่าสา
 
1. นางสาวกนกเรขา  นาสอน
2. นางสาวสุรัสวดี  ผาริโน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยราช
2. เด็กชายสุุรสิทธิ์  แก้วมี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาวดร
 
1. นางสาวจินตนา  เทพคำ
2. นายเกียรติพงษ์  ฟูแสง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงบูรพา  มาซิว
2. เด็กหญิงพิลาวัลย์  ลอดมา
3. เด็กหญิงอรณี  เพชรดำ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ยอด
2. นายจักกริต  กองมา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชําบอน 1. เด็กหญิงจันทมณี  วิเชียรซอย
2. เด็กชายณัฐทราวุฒิ  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงวรดา  โสดาชู
 
1. นายพสธร  วงศ์ชารี
2. นายชิงชัย  สอนสัมฤทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงชญานี  นวนใจ
2. เด็กชายธารินทร์  ขันทะเสน
3. เด็กหญิงนลัทพร  นวนหมวก
 
1. นายอำนาจ  ชนะโลก
2. นางสาวนฤมล  นวลต่อม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายชินวัตร  ทับแทน
2. เด็กชายทวีกานต์   ใจเงิน
 
1. นายอำนาจ  ชนะโลก
2. นางสาวนฤมล  นวลต่อม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแมง 1. เด็กหญิงพันพร  ชนะจน
2. เด็กชายสิทธิโชค  หนูสงค์
 
1. นางสาวธณฐพรสรณ์  พิชัย
2. นางพวงจันทร์  ทะนานทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 86.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กชายณัฐพล  กันใจ
2. เด็กชายเจษฎากร  นะมูล
 
1. นางสาวพรรณวดี  อินทุยศ
2. นางกฤษกาญชลี  บู่แย้ม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1. เด็กชายเดชาวัต  หมื่นศรี
2. เด็กชายเมธีชัย  แสงทอง
 
1. นายกานต์  แกล้วกล้า
2. นายบัณฑิต  นันตะเงิน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กชายมาราธอน  ดาบุตร
2. เด็กชายศรุต  ปาสา
 
1. นายศราวุฒิ  แก้วมณี
2. นายวิรัตน์  ค้าไม้
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พนอมศาสตร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แพงผม
 
1. นางวราพรรณ  แก้วมณี
2. นางสาววิชุดา  แดนเมือง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายพีรดนย์  พงษ์มี
2. เด็กชายมงคล  เนตรจ๋อย
 
1. นายมนตรี  อินมา
2. นายเรวัช  ตามูล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กชายขวัญกมล  พรมฝาย
2. เด็กหญิงจารุนันทร์  ช้างเผือก
3. เด็กหญิงปัณฑิตา   มาคูณ
4. เด็กหญิงเรณุกานต์  แสงบุตร
5. เด็กหญิงไพลิน  บุญครอบ
 
1. นางสาวสิริพนา  เพียงตา
2. นางรักษา  ดวงสุภา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   มาแสน
2. เด็กหญิงนัฎธิดา   สนิทมูล
3. เด็กหญิงรัชนิดา  เทพจันที
4. เด็กชายวรปรัชญ์   ปัดไธสง
5. เด็กหญิงอริสา  นาระดี
 
1. นางจินดารัตน์  เสริฐลือชา
2. นางแก้วอรุณ  ดวงตาน้อย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จูมจันทร์
2. เด็กหญิงจามจุรี  ขันป้อง
3. เด็กหญิงสิริวิมล  พิมพ์อูป
4. เด็กหญิงอารียา  จูมจันทร์
5. เด็กหญิงแก้วกังสดาล  อินดวง
 
1. นางวัชรินทร์  โพธิ์ศรี
2. นายไชยวุฒิ  แสนศิริวงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงชลลดา  ล้อสินคำ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  กุลธง
3. เด็กชายธนกฤต  อูบแก้ว
4. เด็กหญิงวรัทยา  สุทธหลวง
5. เด็กหญิงสลิลลา  แก้วบุญมา
 
1. นายทองเพชร  นาสอน
2. นางสมจิต  นาสอน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงจันทปภา  เพ็งพา
2. เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  บัวเชื้อ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  คุณศรี
4. เด็กหญิงมนปวรรณ  แก้วกำพล
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  พันชน
 
1. นางหนูเพียร  สิมมา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ไชยรักษ์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  อินทะจักร์
3. เด็กหญิงธนัชพร  จักรขัด
4. เด็กหญิงปริชาติ  ทับโพธิ์
5. เด็กชายอำพล  ปัญญาศักดิ์ชัย
 
1. นางอารินทร์  หอมคำวะ
2. นางสาวลลิตา  ดาจันทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยะฝั้น
2. เด็กชายธีรภัทร์  อ้นมี
3. เด็กหญิงภัทรียา  ผุยดา
4. เด็กหญิงราตรี  ดีทา
5. เด็กหญิงอวัสดา  มณฑา
 
1. นายก่อสกุล  เหี่ยวนา
2. นางสาวภัทริน  หิตมูล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ใจชะละ
2. เด็กชายริว  มณีแสง
3. เด็กชายวรกันต์  มาตสาร
4. เด็กหญิงสดใส  โมอินทร์
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  มาตสาร
 
1. นายบุญเกิด  มณีอุดมทรัพย์
2. นางสาวกัญญารัตน์  นาคมูล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยศ 1. เด็กหญิงจันทรัต  ผุยดา
2. เด็กชายจารุทัศน์  เพ็งพา
3. เด็กหญิงชนิดา  นาปล้อง
4. เด็กหญิงชลดา  เพ็งพา
5. เด็กชายชิษณุพงษ์  บุญตาสี
6. เด็กหญิงนันทิตา  หล้าคำสี
7. เด็กชายปรเมศวร์  เงินถา
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โสดา
9. เด็กชายภาณุเดช  ยาคาน
10. เด็กชายมุฑิตา  ตันเต็ม
11. เด็กชายลัทธพล  เงินถา
12. เด็กชายวทันยู  โสดา
13. เด็กชายวรชัย  หล้าเชียงของ
14. เด็กชายวรพัฒน์  ต๊ะบุตร
15. เด็กชายวัชรพล  หล้าคำสี
16. เด็กชายวีระศักดิ์  วงษ์กระโซ่
17. เด็กชายศรายุท  พุฒลา
18. เด็กหญิงศิรมณี  เงินถา
19. เด็กหญิงอภิสรา  เงินถา
20. เด็กหญิงอัจฉรา  สายทอง
 
1. นางดาวดึงส์  มาลาทอง
2. นายสุรสิทธิ์  เหล็กคำ
3. นางเอี่ยมจิต  ขีดขิน
4. นายเอกชัย  พิสัยสวัสดิ์
5. นางขนิษฐา  บุตรที
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงกังสดาล  ไพรสีทา
2. เด็กหญิงจันทกานต์  นาสม
3. เด็กหญิงชญานิศา  เสาเพ็ง
4. เด็กชายชิษณุพงษ์  เอี่ยวเฉย
5. เด็กหญิงชุติมา  ฝั้นฉิม
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำอ้าย
7. เด็กหญิงณิชกุล  อุ่นคำ
8. เด็กชายธยาน์  ปัญญาสงค์
9. เด็กชายนรากร  ย่อมไธสง
10. เด็กชายปรมินทร์  ปัญญาสงค์
11. เด็กชายภัทรวิทย์  เสาร์เพ็ง
12. เด็กชายรัฐนนท์  แก้วบุญมา
13. เด็กชายวงศธร  จันทวงศ์
14. เด็กชายศุภกฤต  สมศิลป
15. เด็กชายเจนภพ  เชิดชูกิตติคุณ
 
1. นางฐิติรัตน์  ย่อมไธสง
2. นางสุมัชญา  ยะขาว
3. นางวัชรินทร์  นาสา
4. นางสุดากาญจน์  สมเพ็ชร
5. นางสมพร  พุทธา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เวรอักษร
 
1. นางกรรณิการ์  ขีดขิน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สว่างทิตย์
 
1. นางสาวสว่างจิตต์  จันทร์กลับ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วทองมูล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  พันธวงค์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงธิติมา  แผลงฤทธิ์
2. เด็กชายธีรนัย  ทองอนงค์
 
1. นางวราภรณ์  กามินทร์
2. นางจรรยา  อักษร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายทวีชัย  ล้อสินคำ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แดงหา
 
1. นางวราภรณ์  กามินทร์
2. นางจรรยา  อักษร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงอาภาพร  สมญา
2. เด็กชายเอกลักษณ์  เพ็งทอง
 
1. นายปารมิตา  ศักดิ์ดาดวง
2. นางสุลลิตา  แก้วสะอาด
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปาคำมูล
2. เด็กหญิงกานรัตนา  พรมสาร
3. เด็กหญิงชลธิชา  เวฬุวาปี
4. เด็กหญิงธนพร  ทิอินทร์
5. เด็กหญิงปวิตรา  กิ่งจันทร์
6. เด็กหญิงปาริชาติ  อินแสน
7. เด็กหญิงรจนา  ขันทอง
8. เด็กหญิงรัตนานุรัตน์  คุณศิลป
9. เด็กหญิงวรรณกานต์  ทองกา
10. เด็กหญิงสุทัตตา  ก่ำเสริฐ
 
1. นางกุลตรี  แกล้วกล้า
2. นางบุปผา  กุลศิริ
3. นายองอาจ  เมืองรี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทิมา
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ยุทธชมพู
3. เด็กหญิงณัฎฐนิช  โสภาใจ
4. เด็กหญิงณัฐธนิดา  พละเสน
5. เด็กหญิงธนาธรณ์  อินถา
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปะสาวะโท
7. เด็กหญิงนภพร  ต๊ะนา
8. เด็กหญิงภรภัทร  จีรี
9. เด็กหญิงลาภิศ  อภิยะ
10. เด็กหญิงวิภาพร  ทะยะ
11. เด็กหญิงวิภาภรณ์  คำมี
12. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีเขื่อนแก้ว
13. เด็กหญิงสุภาวิตา  ทะดี
14. เด็กหญิงอริยาพร  สิทธิมา
15. เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรสุนทร
 
1. นางสุทิม  ทิพย์ลุ้ย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจมาน  พุ่มไม้
3. นางนวลจันทร์  พรหมเสนา
4. นายวันชัย  ทิพย์ลุ้ย
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เบ้าคำ
2. เด็กหญิงกันตยา  กันทะกะ
3. เด็กหญิงกิตติมา  ดำมา
4. เด็กหญิงจิตรา  น้อยพา
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  บัวใบ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผมปัน
7. เด็กหญิงธิราวรรณ  คงเขียน
8. เด็กหญิงพรวิไล  คำสุข
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เบี้ยวน้อย
10. เด็กหญิงลัดดา  เอี่ยมฤทธิ์
11. เด็กหญิงวรรธนา  สุทธิเรือง
12. เด็กหญิงศิริพร  มะโนรัตน์
13. เด็กหญิงสโรชา  ดู่อู๊ด
14. เด็กหญิงอภิชญา  ศีลบุตร
15. เด็กหญิงอินทิรา  บ่อคำบ้อ
 
1. นางนัยนา  คำด้วง
2. นางนฤนาท  ยาเขียว
3. นายกิตติพันธ์  พระพลทัพ
4. นายสนอง  ขัตติ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 1. เด็กชายทวีวัฒน์  พรมมา
2. เด็กชายสตายุ  น่วมด้วง
 
1. นางรัตนา  เหล็กคำ
2. นางเนตรนภา  โกยามูล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงปัญจรีย์  จิรกิจมณี
2. เด็กชายสิทธิเดช  มั่นคง
 
1. นายวิเชษฐ  ผากิม
2. นายนวพล  ศรีพิชัย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กหญิงศศินิภา  ดาบปัง
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  เสาร์เพ็ง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กชายนิธิลภัส   หาคูณ
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สีดา
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กหญิงลลิตา  มีมา
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กชายคริสมาส   ปาดี
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ  โนวิน
 
1. นางสาวสุรีวัลย์  แปงการิยา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงภัทราพร  วิทรมะ
 
1. นางเพ็ญศรี  โศจิธาดาเจริญ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล    บุญมี
 
1. นางจันจีฬา  จวนอาจ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สิงห์ออน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุพรรณ
 
1. นางลำครุฑ  นินเป้า
2. นางกัลยา  ปันแดน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแซง 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสุวรรณโสภา
2. เด็กหญิงปัทมพร  แง่มท้าว
 
1. นางสาวคำเพียร  อุปรีทอง
2. นางสาวพัชชุดาญ์พร  อ่องดา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทิมขาวว
2. เด็กชายเอกอรุณ  สานหล้า
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
2. นางสาวภัทริน  หิตมูล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  มาบวบ
 
1. นางจันจีฬา   จวนอาจ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจเอื้อ
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีโชติ
3. เด็กชายธันยพัต  จวงตุ่น
 
1. นางสมถวิล  รณรงค์ฤทธิ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  คำคันทุง
2. เด็กชายอภิศักดิ์  มีสอน
3. เด็กหญิงอรุณภิรมย์  บุญทำ
 
1. นายวิเชียร  ประทุมขันธิ์
2. นายจันทร์เพ็ญ  ประทุมขันธิ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายกฤตยชญ์  เชื้อภักดี
2. เด็กชายจักรกฤษ  วงษ์ชัย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวชยากร  ภักดี
2. นางกิติยา  เรือนอินทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายจักรพงษ์  ธิธง
 
1. นายรณชัย  บุญประเสริฐ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กชายกรกฎ  เพชรสีโชติ
 
1. นายปารมิตา  ศักดิ์ดาดวง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิภาวดี  เขื่อนละ
 
1. นางนภัสนันท์  ภู่ระย้า
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ด้วงปิง
 
1. นายวิชัย  เหมืองหม้อ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงภรณ์สกุล  มาดล
 
1. นายศุภชัย  มาอุ่น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายพีรภัทร  จี่พิมาย
 
1. นางพิศมัย  มีเหมือน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ขันตีต่อ
 
1. นางสงวน  จันโส
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กชายฌาณยุต์  พูดเพราะ
 
1. นายปารมิตา  ศักดิ์ดาดวง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงโสริยา  มาผิว
 
1. นางนัยนา  คำด้วง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายกฤษฏิ์  ขัติยา
 
1. นางสาวอรุณทิพย์  จันทร์ฤทธิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงพัณนิตา  กิลาโส
 
1. นางสาวอรวรรณ  ผายแดง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กชายศุภกิต  เรืองศักดิ์
 
1. นายปารมิตา  ศักดิ์ดาดวง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงกัญยาณี  จันฉิม
 
1. นางนัยนา  คำด้วง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กชายวีนัย  เปียงแก้ว
 
1. นางสุลลิตา  แก้วสะอาด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐชนิญา  ทองอิน
 
1. นางสาวชนัฎฎา  มะโนวัน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายธนวัฒน์  ฆ้องชัย
 
1. นางวิไลวรรณ์  ขานโฮง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสนพรมปัญญา
 
1. นายวินัย  พวงทอง
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เหมือนอามร
2. เด็กชายคมชาญ  เหลาเกลี้ยง
3. เด็กหญิงชุลีพร  ขันลื้อ
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  โสประดิษฐ์
5. เด็กชายธนากร  สอนดี
6. เด็กชายธีรภัทร  สว่างจันทร์
7. เด็กชายบุญชัย  ขันลื้อ
8. เด็กหญิงพรรพษา  เหมือนอามร
9. เด็กหญิงภาวิณี  ภูมิพินิจ
10. เด็กหญิงสุวรรณา  ผาผอง
 
1. นางจรรยา  อักษร
2. นางวราภรณ์  กามินทร์
3. นางสาวปัญจรัศ  ใจนวน
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันทรส
2. เด็กหญิงสุมาลี  คำอ้ายล้าน
3. เด็กหญิงสุวรรณา  อ้นรัตน์
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยกซื้อ
5. เด็กหญิงอาจารีย์  อินแต้ม
6. เด็กหญิงเกวลิน  มีพิน
 
1. นางเพ็ญศรี  โศจิธาดาเจริญ
2. นางสาวสายพิน  กันทา
3. นางสุพราง  อ่อนพรม
4. นางจารี  ทองพิมพ์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงจิตตาภา  ไชยสงค์
2. เด็กหญิงณัฎฐิณิชา  ภาพสละ
3. เด็กหญิงปทิตตา  ปวงกาวี
4. เด็กหญิงผการัตน์  พูลศิริ
5. เด็กหญิงพรชิตา  กาวิใจ
6. เด็กหญิงรัชฎาพร  ดอกไม้
7. เด็กหญิงศศิประภา  เมืองมา
8. เด็กหญิงสาลิกา  พรมภา
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุพันธ์
10. เด็กหญิงเปมิกา  อรุณ
11. เด็กหญิงแพรพรรณ  กิตติคุณ
 
1. นางสาวสุมาลี  พงษ์พินิจ
2. นางสาวทิพรัตน์  กันใจสอน
3. นางสาวจันทร์นิภา  ใจสา
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายธีรภัทร  วันดี
2. เด็กชายพีระพัฒน์  มีเรียง
3. เด็กชายสงวน   ตาทอง
4. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สุคำแปง
5. เด็กชายเรืองศักดิ์  พันธ์ป้อง
 
1. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
2. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงประภาศิริ  มูลเงิน
 
1. นายจตุรงค์  เขียวมณีวรรณ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  ดอกไม้
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ดีขุนทด
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ไทยประยูร
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายจิตติ  อ่องจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราพรรณ  กันธุระ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  คำเครื่อง
 
1. นายชนะ  พุฒลา
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอารียา  ชื่นศิริ
 
1. นายชูฤทธิ์  ทองแตง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงวาสิตา  แก้วผม
 
1. นายชนะ  พุฒลา
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กชายอัศม์เดช  ทาโทน
 
1. นางรัชดาภรณ์  ฝั้นเต็ม
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ตันสมบูรณ์
 
1. นางสมพร  ไชยแว่น
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เพ็ชรอ่อน
 
1. นางสาวพรชนัน  สมบูรณ์พร
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งพาน 1. เด็กหญิงกัญยกร  เพียงตา
 
1. นางอัญธิกา  ชัยสุขศรีส่องฟ้า
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันจี
2. เด็กชายอัครชัย  โคตรวินนท์
 
1. นางวราภรณ์  ทั่งคำ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กชายประทีป  จิ๋วนางนอง
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  จันทร์ปุย
 
1. นางสมสุวิดา  รักสัจจา
2. นางสาวนิตยา  หล้าพรม
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายกิตติภณ   เอ็บมูล
2. เด็กชายธนกร   จูมปัน
3. เด็กชายนนทกร   ภุมมาโร
4. เด็กชายวรเชษฐ์  มาณี
5. เด็กหญิงสุภัทรตา   ผุยดา
6. เด็กชายอนวัช   คำชมภู
 
1. นายทองเพชร   นาสอน
2. นางสมจิต   นาสอน
3. นางรวงทอง   บางจั่น
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขันทะเสน
2. เด็กหญิงภาวิดา  ขันทะเสน
3. เด็กหญิงศรุตา  ชาญวาทิก
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ติ๊บถ้ำ
5. เด็กหญิงอชิรญา  ยะป๊อก
6. เด็กหญิงอรวรา  อิสสระ
 
1. นายคำรณ  ศรีเขื่อนแก้ว
2. นางกนกวรรณ  กาศทิพย์
3. นายสุรชัย  ประยูร
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันต๊ะพงษ์
2. เด็กหญิงนภาดา  จันทร์โสดา
3. เด็กหญิงบุษบา  ปามีสุข
4. เด็กหญิงปราณี  ตาลชุม
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  เกศลา
6. เด็กหญิงสกลธา  เกศลา
7. เด็กหญิงอาพาพร  อิสสระ
8. เด็กหญิงอินทิรา  มาจร
 
1. นายสุบิน  บางใจ
2. นายสุทธิชัย  เดโชชัย
3. นางสาววิพาภรณ์  แสนปวง
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กองมา
2. เด็กชายชัยมงคล  แก้วจู
3. เด็กชายณัฐพล  จันรุน
4. เด็กหญิงทัตพิชา  เปรนาม
5. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพ์สูงเนิน
6. เด็กหญิงภัคจิรา  ปาฟอง
7. เด็กหญิงวลีพร  มีสอน
8. เด็กหญิงสิริวรรณ  ชนันชัย
9. เด็กชายสุรสิทธิ์  สอนดสี
10. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุอินทร์
 
1. นางบุญญารัตน  เข็มทิศ
2. นางอนิวรรณ  อองกลุนะ
3. นางนฤนาท  จรัสศรี
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงชลิตา  โคกสีนอก
2. เด็กหญิงสุภานัน  ต๊ะนา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สายสี
 
1. นางสาวดวงพร  บุญอิน
2. นางสาวสุขสง่า  มวลมะ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายกรฤชัย  สายสี
2. เด็กหญิงพีรยา  ขันแก้ว
3. เด็กชายเกรียงไกร  โนจรมา
 
1. นางสาวสุขสง่า  นวลมะ
2. นางสาวดวงพร  บุญอิน
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  วิไลพร
2. เด็กหญิงอริสรา  แก้วสว่าง
3. เด็กชายไตรภพ  คำเบ้า
 
1. นางสาวกชกร  ลาวัลย์
2. นางสาววิไลลักษณ์  โพธิหล้า
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงมนัญญา  พรมมา
2. เด็กชายอังกูร  ขุนศิริ
3. เด็กหญิงเพ็ญศรี  จรรยานะ
 
1. นางสาวสว่างจิตต์  จันทร์กลับ
2. นางจิตรตา  ใจหล้า
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงฐิติยาพรรณ   มั่นคง
2. เด็กหญิงวณิชยา   ทาโทน
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์   ศรีมูล
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงธนิษฐา  นำแจ้
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หมื่นแก้ว
 
1. นางสาวอรุณทิพย์  จันทร์ฤทธิ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงศิริพร  เรือนมูล
2. เด็กหญิงโยษิตา  ปั้นดี
 
1. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
2. นางอรทัย  สุดบับ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กหญิงวรรณณิภา  จีรี
2. เด็กหญิงศิรินภา   ดาบบัง
 
1. นางสาวอัมพิรา  จันทร์ศรีวงค์
2. นางนิตยา  มณีศรี
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  มาทำมา
2. เด็กหญิงบุษยารัตน์   คำสิงห์
 
1. นางสาวพัชรี  น้อยมา
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงนพัชนันท์   กัญญา
2. เด็กหญิงวรรณนิภา   เลี่ยมกระโทก
 
1. นางสาวพัชรี  น้อยมา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงนัฐรินีย์  คำลำ
 
1. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กหญิงทิพานัน    ไพรสนธ์
 
1. นายมานพ  มีมา
 
125 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงประไพรัตน์  ดีบาง
2. เด็กหญิงพรพิมล  ขวัญยืน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  โมพันธุ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายกิตตินันท์  ประคุณคงชัย
2. เด็กชายจักรพงษ์  กรงทอง
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  ธีระวัฒนชาติ
2. นายธวัฒน์  เพียงตา
 
127 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายธนากร  วงษ์บุตรดี
2. เด็กชายภควัติ  บุญแท่น
 
1. นายจักกริต  กองมา
2. นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ยอด
 
128 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 1. เด็กชายนิธินันท์  สุกันทา
2. เด็กชายภูวดล  แยแผง
 
1. นายสิทธิชัย  แก้ววังอ้อ
2. นางนิลวรรณ  สอดแก้ว
 
129 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายปิยทัศน์  นินเป้า
2. เด็กชายภานุพงษ์  ขยาย
 
1. นายก่อสกุล  เหี่ยวนา
2. นางสาวภัทริน  หิตมูล
 
130 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุยา
2. เด็กชายนันตชัย  นวนหมวก
 
1. นายกิตติชัย  ป๊อกหลง
2. นางวิรัญญาพัชร  ดีมี
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงพรริชา  ปังคำ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  คำใส
 
1. นางสาวปัทมา  วงษ์ตา
2. นางจิตติมา  คำปา
 
132 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซําบ้อ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ลาวะปานา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อ่อนศรี
 
1. นางสมใจ  เตชะสืบ
 
133 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ตันดี
2. เด็กหญิงอัญชิรา  แปงสาย
 
1. นางธัญญารัตน์  สอนสา
2. นางศรีกัญญา  ผาก้อน
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหิน 1. เด็กหญิงชุติมน  ปาดี
2. เด็กหญิงศศินา  ตะคุณนา
 
1. นายยุทธนา  ปาดี
2. นางสาวพรรณิภา  ป้องขัน
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปีบกระโทก
2. เด็กชายธนกร  อินทร์เขียว
3. เด็กชายปริวัฒน์  มะลิปง
 
1. นายกานต์  แกล้วกล้า
2. นายขวัญณรงค์  ฝายนันทะ
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณัฐชัย  ทองอินทา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เงินน้อย
3. เด็กชายอุดมการณ์  หอมอ่อน
 
1. นายมนตรี  อินมา
2. นายเรวัช  ตามูล
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พิใจ
2. เด็กชายณัฐพล  ใจหล้า
3. เด็กชายภัทรพล  ขันทะศิลา
 
1. นายทองหมุน  เจริญเรือง
2. นางกนกวรรณ  เจริญเรือง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายพีรพงษ์  เมืองศรี
2. เด็กชายสมปอง  ทาคำ
3. เด็กชายเกรียงไกร  ตุ่นแก้ว
 
1. นายทองหมุน  เจริญเรือง
2. นายวิชิตร  พิใจ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงเสริม
2. เด็กชายพันธมิตร  สนิทมูล
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  มาแสน
 
1. นายวิชัย  ใจดี
2. นายสยาม  นาทัน
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หน่อคำฟอง
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  เสาวคนธ์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  เวชมะโน
 
1. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
2. นางสาวภาณิกา  พุฒลา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นะถา
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  คำถาเครือ
3. เด็กหญิงพุทธิดา  พุทธอินทา
4. เด็กหญิงวรรณิภา   จีรี
5. เด็กหญิงวิรากานต์   พาใจ
6. เด็กหญิงอัฐฉราภรณ์  พิษกระโทก
 
1. นางนิตยา  มณีศรี
2. นางสุภัคภรันย์   คำถาเครือ
3. นางสาวชุลีกร  ปัญญา
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงกิตติมา  พูลคูณ
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  ตาดี
3. เด็กหญิงจรัญญา  โพธิ์เก่ง
4. เด็กหญิงตีรณา  มีเรือง
5. เด็กหญิงบุญญาพร  แสนคำอ้วน
6. เด็กหญิงอรอนงค์  เรืองพิมพา
 
1. นางชาคริยา  อ่อนนิ่ม
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายรพีภัทร  รินสาร
2. เด็กชายรัชชานนท์  กองบัว
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  กันหล้า
 
1. นายสุวิท  ยิ้มเพ็ชร
2. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชําบอน 1. เด็กหญิงกชกมล  บุญยอด
2. เด็กหญิงธนพัต  ขันใจ
3. เด็กหญิงศุภานัน  จันทยศ
 
1. นายพสธร  วงค์ชารี
2. นายชิงชัย  สอนสัมฤทธิ์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรชิตรา  มาน้อย
2. เด็กหญิงวิศัลยา  ขันเกตุ
3. เด็กหญิงอภิศรา  ทัพหน้า
 
1. นางชบา  แก้วฟอง
2. นายชูฤทธิ์  ทองแตง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วันเกลี้ยง
2. เด็กหญิงปนัดดา  มีสอน
3. เด็กหญิงเพชรดา  อินมี
 
1. นางสิริทศพร  เพียรพิศเนตร
2. นางประมวล  บับพา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  เรื่อนรังษี
2. เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์ต๊ะมูล
3. เด็กหญิงสุปราณี  ทิศศรี
 
1. นายสิทธิชัย  คนดี
2. นางสาวพันธนันท์  พิใจ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  มิลหล้า
2. เด็กหญิงอภิสรา  ทะมา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลัคณา
 
1. นายอรรถพล  แถมครบุรี
2. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงจิรดา  จันทร์ฉาย
2. เด็กหญิงณัฐญา  มีรินทร์
3. เด็กหญิงสมิตา  แปงสอน
 
1. นางกนกวรรณ  เจริญเรือง
2. นายทองหมุน  เจริญเรือง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายวิทวัส  อินใจ
2. เด็กชายศิริศักดิ์  คำเขื่อน
3. เด็กชายเด่นชาติ  ญาติบำรุง
 
1. นายสิทธิชัย  คนดี
2. นายสรวิชญ์  ชมสา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กหญิงกันธิชา  อุ่นนะ
2. เด็กหญิงกีรติกาญจน์  บานชื่น
3. เด็กหญิงอาจรีย์  ไพรบูรณ์
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์อำไพพงศ์
2. นางสาวกรรณิกา  จันกัน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีอนุวัฒน์
2. เด็กหญิงสมพร  มาปัด
3. เด็กหญิงสุวิมล  หลวงแสง
 
1. นางสาวจินดาพร  เศิกศิริ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศรีบัวรินทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงสุทธิชญา  โชตทวีชัยกุล
 
1. นางดารารัตน์  จันทร์กาย
2. นางสาวสิริพนา  เพียงตา
 
154 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  วานิช
 
1. นางสาวอาภาพร  เพียงตา
 
155 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กชายกิตติทัต  ทองประสาท
2. เด็กชายนวพล  แพงผม
3. เด็กชายนวมินทร์  อินฟากท่า
 
1. นางดารารัตน์  จันทร์กาย
2. นางรุ่งอรุณ  ยศเสือ
 
156 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิง อาทิตยา   คงมั่น
2. เด็กหญิงนันธิดา   ใจเมือง
3. เด็กหญิงลลิตา   มีเพ็ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พิมสาร
 
157 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จันหอม
 
1. นางดารารัตน์  จันทร์กาย
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 1. เด็กชายธนันชัย  คำบุญมา
 
1. นางสุรีย์มาศ  พุฒลา
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุญปัน
 
1. นางศิริพร  ปิตุภูมิสวัสดิ์
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายวิทวัส  จันทร์มา
 
1. นางญาน์เสิญ  ศรีคำ
 
161 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายกิตตินันท์  นาคจารณะ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปาลี
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
2. นายก่อสกุล  เหี่ยวนา
 
162 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กชายชนัญญู  มาแจ้ง
2. เด็กชายณัฐตาพงษ์  คำพุฒ
 
1. นายมานพ  มีมา
2. นางผสุดี  มูลคำ
 
163 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายธเนศ  เขื่อนจะนะ
2. เด็กหญิงนัฐริกา  โคสา
 
1. นางพวงเพชร  กล่ำใย
2. นางประภา  ประกิจ
 
164 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กันใจ
2. เด็กหญิงพิริสา  รินทร์คู่
 
1. นางนวลจันทร์  พรหมเสนา
2. นางนารี  สิงห์ทอง
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงสุภร  เวทมะโน
 
1. นางสาวพนิดา  อินยา
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  ชัยยะ
 
1. นางสาวอัจฉรีพร  โนนด้วง
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วบ้านฝาย
 
1. นางเกศราภรณ์  แก้วทองมา
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มาบวบ
 
1. นายมานพ  มีมา
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงจิตรดา  สร้อยคำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สินใจ
3. เด็กหญิงณัฐพร  มีทา
4. เด็กหญิงนาตาลี  ติคำ
5. เด็กหญิงรจนา  ดวงบุปผา
6. เด็กหญิงศุภานันท์  ประทุมชาติ
 
1. นางพิมสุรางค์  ท้าวภักดี
2. นางเอื้อมเดือน  คำภาปล้อง
3. นางสุภาณี  มาซิว
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กชายศรัญญู  กาวิใจ
 
1. นางปราณี  อินทะสอน
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผากิม
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กหญิงนันทนา  หนุนอุด
 
1. นางกิตติยากร  มหานิล
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โขขุนทด
 
1. นางสุภัทิรา  วารี
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงพิมพิกา   มาลาม
 
1. นางจุฑามาศ  ตรีวิมล
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กชายประสิทธิ์  ยะตัน
 
1. นายขวัญชัย  หุ่นลำภู
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายธนศักดิ์  ตำคำ
2. เด็กหญิงนิราภร  แก้วสอง
3. เด็กหญิงวรรณิษา  กรงทอง
 
1. นางศันศนีย์  เฮ้าปาน
2. นางกุลธิรา  ปาปะลิต
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายปัญญา  ประทุมชาติ
2. เด็กชายภัทราวุธ  ทาทอง
3. เด็กชายเมธัส  มาปัด
 
1. นางลัดดาพร  ฟูแสง
2. นางเอื้อมเดือน  คำภาปล้อง
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายทัตเทพ  พิมพ์อุป
2. เด็กชายนำ้พุ  สุขกำเนิด
3. เด็กชายรัชชานนท์  ใยจัตุรัส
 
1. นางลัดดาพร  ฟูแสง
2. นางเอื้อมเดือน  คำภาปล้อง
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสนหลวงตา
 
1. นายณัฐพล  สุวรรณชื่น
2. นางแฉล้ม  ถาอ้อย
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายนนทชัย  แก้วหาญสอน
2. เด็กชายเมธีชัย  จันดาเวียง
 
1. นายวุฒิชัย  แก้วบุญมา
2. นางสาวกรองกาญจน์  มังคละ
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายธนากร  หลวงนวน
2. เด็กชายธนาธร  พรมภา
3. เด็กชายศักดาวุฒิ  ขันทับทิม
 
1. นางสาวปิยะมาศ  จรมา
2. นายปิลันธ์  ปาวิชัย
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ขำทอง
2. เด็กชายพรชัย  เทพนะ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  จันทร์ทุม
 
1. นางนวลจันทร์  พรหมเสนา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจมาน  พุ่มไม้