ผู้ดูแลระบบเว็บไชต์
เว็บไซต์กลางเพื่อประชาสัมพันธ์ คือ http://www.north64.sillapa.net/
นายอำนาจ  แก้วแดง     ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
   โทร. 085-7060957
นายสุวิทย์ หงส์สามสิบเจ็ด   ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 
โทร. 089-9981529
นายชวลิต เสนะสุทธิ     เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพม.๓๗    โทร. 085-7055644

เว็บไซต์ระดับ สพป. คือ http://www.north64.sillapa.net/sp-center/
นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด   ศึกษานิเทศสพป.แพร่ เขต ๑  โทร. 089-9504828

นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมสพป.แพร่ เขต ๑ โทร
. 083-3222442

เว็บไซต์ระดับ สพม. คือ http://www.north64.sillapa.net/sm-center/
นายอำนาจ  แก้วแดง     ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์    โทร. 085-7060957
นายสุวิทย์ หงส์สามสิบเจ็ด   ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 
โทร. 089-9981529
นางสาววณิชชา  แม่นยำ  ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่   โทร. 083-0835220
นายชวลิต เสนะสุทธิ     เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพม.๓๗    โทร. 085-7055644

เว็บไซต์ระดับการศึกษาพิเศษ คือ http://www.north64.sillapa.net/ss-pre1
นายทรงยศ พลเอี่ยม    ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล       โทร. 086-2097235
นางสาวโสภิดา นวลตั้ว    ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล     โทร. 086-4059536
นางสาวกานต์พิชชา ช่างน้อย   ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล โทร. 0873115160
นางสาวจิราวรรณ ปัญญา   ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล    โทร. 082-1789578