ปฏิทินฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผล

ปฏิทินฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผล

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดแพร่

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ติดตั้งระบบโปรแกรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับเขตพื้นที่และระดับภาคเหนือบน Server

๙-๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗

สพม.๓๗ / สพป.แพร่ ๑-๒ /ศูนย์ กศ.พิเศษ

สพฐ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ผู้รับผิดชอบการใช้โปรแกรมฯให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาของภาคเหนือ

๑๗-๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗

สพม.๓๗ / สพป.แพร่ ๑-๒

สถานที่
ร.ร.สูงเม่นฯ

เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดการแข่งขันและสรุปรายชื่อตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันระดับภาค

ส.ค.-๑๗ พ.ย. ๒๕๕๗

เขตพื้นที่

 

-เขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขรายชื่อตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับภาค

-ดำเนินการโอนฐานข้อมูลรายชื่อตัวแทนนักเรียนของเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค

๑ ก.ย.-๑๗ พ.ย. ๕๗

เขตพื้นที่

 

บันทึกข้อมูลตารางการแข่งขันของแต่ละกิจกรรมลงในระบบ

๑๐–๓๐ก.ย.๕๗

ศูนย์การแข่งขัน

ระดับภาค

 

บันทึกข้อมูลคณะกรรมการการแข่งขันลงในระบบ

๒๐–๓๑ ต.ค.๕๗

ศูนย์การแข่งขัน

ระดับภาค

 

- เปิดระบบแก้ไขรายชื่อเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค(แนบเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)

- ปิดระบบแก้ไขรายชื่อเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค

- คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

๑๘-๒๕ พ.ย.๕๗

 

๒๖ พ.ย.๕๗

 

๓๐ พ.ย.๕๗

โรงเรียน/เขตพื้นที่/คณะกรรมการ

ระดับภาค

 

โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

๓-๑๒ ธ.ค. ๕๗

โรงเรียน

 

จัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการมอบในวันประชุมกรรมการ

๓–๑๐ พ.ย.๕๗

ศูนย์การแข่งขัน

ระดับภาค

 

๑๐

คณะทำงานประจำศูนย์ทำการทดสอบระบบร่วมกับ จนท.สพฐ.

-๕ ธ.ค. ๕๗

คณะกรรมการ ICT

ระดับภาค

 

๑๑

ตรวจเยี่ยมตรวจสอบความพร้อม

เครื่องมือ/อุปกรณ์ประจำศูนย์การแข่งขัน

๑๔–๑๖ ธ.ค. ๕๗

คณะกรรมการ ICT

ระดับภาค

 

๑๒

ปฏิบัติการประสานงานกับศูนย์การแข่งขันและรายงานผลการแข่งในภาพรวม

๑๗-๒๒ ธ.ค. ๕๗

คณะกรรมการ ICT

ระดับภาค

 

๑๓

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แข่งขันรายงานผลการแข่งขัน โดยใช้ผลที่รับรองโดยคณะกรรมการแข่งขัน

๑๗-๒๒ ธ.ค. ๕๗

จนท.ประจำศูนย์แข่งขัน

 

 

๑๔

ตรวจสอบผลการแข่งขันส่งผลการแข่งขันที่เป็นตัวแทนระดับประเทศ

๒๐-๒๕ธ.ค. ๕๗

คณะกรรมการ ICT ระดับภาค

 

๑๕

ดำเนินการโอนฐานข้อมูลรายชื่อตัวแทนนักเรียนของภาคเข้าแข่งขันระดับประเทศ

๒๐-๓๐ ธ.ค. ๕๗

คณะกรรมการ

ICT ระดับภาค