หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวพัชรีย์ เทพจันทร์ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน A-Math และซูโดกุ
2 นางสาวชีวารัตน์ คำยวง โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน A-Math และซูโดกุ
3 นางสาวโชติรส ศรีเทพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน A-Math และซูโดกุ
4 นายเชาวรินทร์ สีใหม่ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน A-Math และซูโดกุ
5 นางศิรินุช หอมเนียม โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน Crossword
6 นางสาวธัญญวรัศม์ โปทา โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน Crossword
7 นางสาวพัชรินทร์ ทนันชัย โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน Crossword
8 นางสาวจีราวัจน์ แสงคำ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน Crossword
9 นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คำคม
10 นางวีณารัตน์ พรมมา โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คำคม
11 นายยุทธยา ขัดสม โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คำคม
12 นางอมรพรรณ สุชนก โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คำคม
13 นางพัชนีย์ ศิลปสนทยานนท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ผู้ประสานงานกิจกรรม Crossword ม.1-3
14 นายเกษม ผัดขัน โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรม Crossword ม.1-3
15 นางคนึงนิตย์ ชวนมา โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผู้ประสานงานกิจกรรม Crossword ม.4-6
16 นางสาวอนุศร วงค์งาม โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรม Crossword ม.4-6
17 นายทศพร มั่งคั่ง โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรม A-Math ม.1-3 และ ม.4-6
18 นางสาวปรางมาศ เมืองพรม โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรม A-Math ม.1-3 และ ม.4-6
19 นางนัฐวรรณ ฬาทอง โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรม คำคม ม.1-3 และ ม.4-6
20 นางศิริพร วัฒนสัจจานุกูล โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรม คำคม ม.1-3 และ ม.4-6
21 นายทศพร มั่งคั่ง โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรม ซูโดกุ ม.1-3 และ ม.4-6
22 นางสาวปรางมาศ เมืองพรม โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรม ซูโดกุ ม.1-3 และ ม.4-6
23 นายโยธิน ไทยภักดิ์ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกและสรุปผลการแข่งขัน
24 นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตร โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกและสรุปผลการแข่งขัน
25 นางสุรางค์ ถิ่นสุข โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
26 นางพิกุล เข้มขัน โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
27 นางพิชญาภา ประมายันต์ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
28 นางสาวสิริวัลยา คงเชย โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]