หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องสังคม ชั้น 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร 1 ห้องสังคมชั้น 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องบัญชี3 ชั้น 3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องบัญชี3 ชั้น 3 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องบัญชี2 ชั้น 3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องบัญชี2 ชั้น 3 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องภาษาไทย1 ชั้น 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องภาษาไทย1 ชั้น 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารคณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ห้อง EN304 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารคณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ห้อง EN304 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารคณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ห้อง PE101 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารคณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ห้อง PE101 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารคณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ห้อง EN303 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารคณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ห้อง EN303 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องบัญชี ชั้น 3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องบัญชี ชั้น 3 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร 1 ห้องโสตทัศนศึกษา 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร 1 ห้องโสตทัศนศึกษา 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารวิทยบริการ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง หน้าอาคารคณะวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง หน้าอาคารหอประชุมธุรการ 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 10 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 10 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 13 - 44
09.00 เป็นต้นไป วันที่ 18 ธ.ค. 2557 ลำดับแข่ง 1-12 เริ่มแข่งตั้งแต่เวลา 16.00น.
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 3 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 4 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 4 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 5 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 5 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 6 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 6 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 7 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 7 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 8 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 8 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 9 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 9 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
45 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ อาคารห้องประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 เป็นต้นไป
-
46 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ อาคารห้องประชุม 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]