หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   17 ธ.ค. 2557   18 ธ.ค. 2557   19 ธ.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 ธ.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดเหล่าไทย 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อาคารอัจฉริยภาพ ชั้น 1 ห้อง ห้องอัจฉริยภาพ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
4 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อาคารทับทิม ชั้น 2 ห้อง 222-228 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อาคารมรกต ชั้น 1 ห้อง ห้องTheater 2-3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.00
2 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โรงยิม-สนาม ชั้น 1 ห้อง โรงยิม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-20.00
3 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โรงยิม-สนาม ชั้น 1 ห้อง โรงยิม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-20.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533-535 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ภาคเช้า หอประชุมผึ้งหลวงและภาคบ่าย ห้อง 315,316 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ห้อง ลานหน้าเสาธง เต็นท์ 1-6 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 09.00 น เป็นต้นไป
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ลานหน้าเสาธง ห้อง เต็นท์ 7-12 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น เป็นต้นไป
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ห้อง หอประชุม(เดิม) 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ห้อง ลานหน้าเสาธง เต็นท์ 13-18 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.แพร่ โรงยิม 1000 ที่นั่ง 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคารคชธารชั้น 3 ห้อง ห้อง Tellmemor ห้อง 322 ทีมที่ 1-8 ห้อง 323 ทีมที่ 9-16 ห้อง 324 ทีมที่ 17-24 ห้อง 325 ทีมที่ 25-32 ห้อง 326 ทีมที่ 33-40 ห้อง 327 ทีมที่ 41-44 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา ห้อง หอประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
3 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา ห้อง หอประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
4 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคารคชสาร ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
5 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา เวทีสนามกีฬา (เวทีที่1) 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
6 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา เวทีสนามกีฬา (เวทีที่ 2) 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
7 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคารคชธารชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
8 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคารไอยราชั้น 3 ห้อง ห้องดาราศาสตร์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
9 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารไอยราชั้น 2 ห้อง ห้องเคมี 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
10 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารคชธารชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงยิมฯ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-18.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ห้องประชุม ICT 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ หอประชุมอัจฉริยะภาพ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน โรงยิม 1 โซน A 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน โรงยิม 1 โซน A 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน โรงยิม 1 โซน B 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน โรงยิม 1 โซน B 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน โรงยิม 2 โซน A 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน โรงยิม 2 โซน A 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน โรงยิม 2 โซน B 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
9.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน โรงยิม 2 โซน B 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน โถงชั้นล่าง อาคาร 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน โรงยิม 2 โซน C 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน โรงยิม 2 โซน C 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน เต็นท์บริเวณสนามบาส 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน เต้นท์บริเวณสนามบาส 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องสังคม ชั้น 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องบัญชี3 ชั้น 3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
4 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องบัญชี2 ชั้น 3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
5 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องภาษาไทย1 ชั้น 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
6 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารคณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ห้อง EN304 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
7 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารคณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ห้อง PE101 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
8 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารคณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ห้อง EN303 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
9 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องบัญชี ชั้น 3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร 1 ห้องโสตทัศนศึกษา 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
11 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารวิทยบริการ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
12 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง หน้าอาคารคณะวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
13 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 10 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
14 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
15 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 13 - 44
09.00 เป็นต้นไป
16 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
17 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
18 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 4 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
19 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 5 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
20 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 6 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
21 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 7 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
22 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 8 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
23 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 9 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
24 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ อาคารห้องประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคาร 6 ห้องโสต 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคาร 4 ห้องโสต 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสองพิทยาคม หอประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
5 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสองพิทยาคม เวทีลานวิถีพุทธ (หลังเรือนพยาบาล) 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 631-633 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 635-637 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 4 ห้อง 431 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 657-658 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 655-656 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 666-667 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 668-669 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 ชั้น 1 ห้อง หอประชุมตรีเทพ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 9 ห้อง ห้องโสต 2 ชั้น 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 638-639 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมน้ำเพชร 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 651-653 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 651-653 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 647-648 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 645-646 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สนามฟุตบอล 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 09:00
2 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม หอประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 09:00
3 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 08:30
4 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง สาระสังคมศึกษา 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 08:30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร1 อาคารพิริยะ ชั้น 3 ห้อง 136 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 น.
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 7 อาคารเฉลิมราชย์พิริยานุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง Resource Center 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น.
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 1 อาคารพิริยะ ชั้น 3 ห้อง 131 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 น.
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ห้อง สืบค้น 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น.
5 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารICT ห้อง ICT 1 - 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น.
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 7 อาคารเฉลิมราชย์พิริยานุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง E-Library 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น.
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (โดมเฉลิมพระเกียรติ) 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.แพร่ โรงยิมแฝด ชั้น 1 ห้อง โรงยิมแฝด 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.00-17.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อุตสาหกรรม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ชั้นล่าง อาคารเจ้าคุณ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา หอประชุม 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ถนนหน้าอาคาร 4 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ลานต้นไทร 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ถนนหน้าอาคารโรงอาหาร 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา หอประชุม 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ลานหน้าหอประชุม 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ชั้นบนอาคารเจ้าคุณ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 3 คชาธาร ชั้น 1 ห้อง 314 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 3 คชาธาร ชั้น 1 ห้อง 315 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 3 คชาธาร ชั้น 1 ห้อง 316 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 3 คชาธาร ชั้น 1 ห้อง 317 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
5 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 4 คชสาร ชั้น 1 ห้อง 411,412 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-15.00
6 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 4 คชสาร ชั้น 1 ห้อง 413,414 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 4 คชสาร ชั้น 1 ห้อง 415,416,417 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 1 เอราวัณ ชั้น 2 ห้อง 122 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 1 เอราวัณ ชั้น 2 ห้อง 123 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 1 เอราวัณ ชั้น 2 ห้อง 124 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 1 เอราวัณ ชั้น 2 ห้อง 125 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 1 เอราวัณ ชั้น 2 ห้อง 126 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา เวที(หน้าเสาธง) ลานเอนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา เวที(หน้าเสาธง) ลานเอนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา เวที(หน้าเสาธง) ลานเอนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา เวที(หน้าเสาธง) ลานเอนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา เวที(หน้าเสาธง) ลานเอนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารภุมมะภูติ ห้อง โสตฯ 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารภุมมะภูติ ห้อง โสตฯ 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารภุมมะภูติ ห้อง โสตฯ 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารภุมมะภูติ ห้อง โสตฯ 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารภุมมะภูติ ห้อง โสตฯ 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 4 คชสาร ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 4 คชสาร ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 4 คชสาร ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]