หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   17 ธ.ค. 2557   18 ธ.ค. 2557   19 ธ.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ธ.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.แพร่ โรงยิม 1000 ที่นั่ง 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารคชธารชั้น 2 ห้อง ห้อง Tellmemor ห้อง 322 ทีมที่ 1-8 ห้อง 323 ทีมที่ 9-16 ห้อง 324 ทีมที่ 17-24 ห้อง 325 ทีมที่ 25-32 ห้อง 326 ทีมที่ 33-40 ห้อง 327 ทีมที่ 41-44 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา ห้อง หอประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
3 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา ห้อง หอประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
4 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารคชสาร ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
5 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา เวทีสนามกีฬา (เวทีที่1) 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
6 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา เวทีสนามกีฬา (เวทีที่ 2) 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
7 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารคชธารชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
8 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคารไอยราชั้น 3 ห้อง ห้องดาราศาสตร์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
9 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารไอยราชั้น 2 ห้อง ห้องเคมี 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
10 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารคชธารชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร 1 ห้องสังคมชั้น 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
3 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องบัญชี3 ชั้น 3 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
4 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องบัญชี2 ชั้น 3 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
5 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องภาษาไทย1 ชั้น 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
6 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารคณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ห้อง EN304 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
7 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารคณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ห้อง PE101 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
8 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารคณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ห้อง EN303 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
9 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร1 ห้องบัญชี ชั้น 3 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
10 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคาร 1 ห้องโสตทัศนศึกษา 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
11 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
12 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง หน้าอาคารหอประชุมธุรการ 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
13 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 10 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
14 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 13 - 44
09.00 เป็นต้นไป
15 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
16 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 3 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
17 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 4 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
18 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 5 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
19 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 6 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
20 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 7 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
21 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 8 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
22 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา เวที 9 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
23 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ อาคารห้องประชุม 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคาร 6 ห้องโสต 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคาร 4 ห้องโสต 1 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
3 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสองพิทยาคม หอประชุม 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสองพิทยาคม เวทีลานวิถีพุทธ (หลังเรือนพยาบาล) 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สนามฟุตบอล 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 09:00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 08.30
3 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 08:30
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง อาเซียน 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 08:30
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 1 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 08:30
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม หอประชุม 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 09:00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 7 อาคารเฉลิมราชย์พิริยานุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง Resource Center 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น.
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 1 อาคารพิริยะ ชั้น 3 ห้อง 131 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 น.
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 7 อาคารเฉลิมราชย์พิริยานุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง E-Library 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น.
4 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ห้อง สืบค้น 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น.
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร1 อาคารพิริยะ ชั้น 3 ห้อง 136 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น.
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (โดมเฉลิมพระเกียรติ) 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น.
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารICT ห้อง ICT 1 - 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 สนามกีฬา อบจ.แพร่ โรงยิมแฝด ชั้น 1 ห้อง โรงยิมแฝด 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.00-17.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อุตสาหกรรม 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ชั้นล่าง อาคารเจ้าคุณ 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา หอประชุม 1 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ถนนหน้าอาคาร 4 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ลานต้นไทร 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ถนนหน้าอาคารโรงอาหาร 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา หอประชุม 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ลานหน้าหอประชุม 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ชั้นบนอาคารเจ้าคุณ 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]