หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายดนัย สังข์เกิดสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายวันชัย คำแห้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นางลัดดา อิ่มใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายฐานวัฒน์ ธนาวรรัฐพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นางสาวจิตตะกานต์ เทพศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายอำนาจ แก้วแดง โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นางสาววณิชา แม่นยำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ หงส์สามสิบเจ็ด โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นายไพทูลย์ แสนเสนา โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นางวัชรีย์ เหมืองจา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นางแอนนา สมวงศ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นายเกรียงศักดิ์ ว่องเล่ศ์สกุล โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นายนิคม มะยาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นายธนวัฒน์ คำลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 นายสันติ อวรรณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
19 นายชวลิต ยอดยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
20 นายประจักษ์ วานเวียง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
21 นายสถาพร พันธุประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
22 นายพิภพ จันทร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
23 นางลำเนาว์ ชัยคำ ศึกษานิเทศก์ สพม.37 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
24 นางวิภารัตน์ ตาวิยะ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
25 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
26 นายธรัตน์ มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
27 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
28 นายประหยัด เกียรติสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
29 นายฐานวัฒน์ ธนาวรรัฐพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
30 นางสาวจรรยา มโนรส ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
31 นายนิคม มะยาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
32 นางปารมี มธุรส รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
33 นายสมาร์ท แก้วบัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
34 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
35 นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
36 ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งระวี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
37 นางสาวธัญวรัตม์ ซาวจำปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
38 นางสาววรกชชยา สินธุชัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
39 นายธีรพงษ์ อินทนนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
40 นางสาวจรรยา มโนรส ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
41 นางภัทราภรณ์ สุวรรณภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
42 นายบรรดาล วันมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
43 นางอรพรรณ บัววัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเนียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
44 นางพัชนีย์ ศิลปสนธยานนท์ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
45 นางคนึงนิตย์ ชวนมา ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
46 นางวาสนา รัตนชมภู ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
47 นางนพมาศ หาญยศ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
48 นางวิบูลย์สิริ ไทยภักดิ์ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
49 นางวิภารัตน์ ตาวิยะ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
50 นางสาวดวงเนตร อ่องละออ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
51 นางประชิตร ยอดเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
52 นางบุณฑริกา ชยันตราคม ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
53 นางสาวดรินญา ขยายเสียง ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
54 นางอุษณีย์ จารนัย ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
55 นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
56 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
57 นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
58 นายสราวุธ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
59 นายปรีชา มานวกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
60 นายดนัย สังข์เกิดสุข รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
61 นายวันชัย คำแห้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
62 นางปิยะนุช สารสิทธิยศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
63 นางสาวจิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
64 ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งระวี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
65 นายบุญโญ ประมวลทรัพย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
66 นางลัดดา อิ่มใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
67 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
68 นางไพรพรรณ ชาตะโชติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
69 นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
70 นางสาวอัจฉรา อินต๊ะวิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
71 นางชินุตตรี อุตศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
72 นายทัศนกฤษ เด็ดขาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
73 นางสาวจิรารัตน์ บ้านสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
74 นายโยธิน ไทยภักดิ์ ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
75 นายทนงศักดิ์ สุชนก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
76 นางสาวอนุศร วงค์งาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
77 นายทศพร มั่งคั่ง ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
78 นางพิชญาภา ประมายันต์ ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
79 นางสาวปรางมาศ เมืองพรม ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
80 นางนิภาพร กันยะมี ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
81 นายเกษม ผัดขัน ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
82 นางนัฐวรรณ ฬาทอง ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
83 นางอมรพรรณ สุชนก ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
84 นางสาวพัชรินทร์ ทนันชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
85 นางสาวสิริวัลยา คงเชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
86 นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตร ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
87 นางนริศรา หงษ์หนึ่ง ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
88 นางปิยธิดา โพธิ์ประภา ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
89 นานศิวกร ศรีสนิท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
90 ดร.วิทิตา สุขทั่วญาติ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
91 นางสาวสุธาสินี สีแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
92 นางทิพวรรณ วันไสยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
93 นางพิสมัย สุคันธมาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
94 นางสาวนงรัตน์ สำเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
95 นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
96 นางพิกุล เลียวสิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
97 นางสุมนต์ ม่อนไข่ ผู้อำนวยการศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
98 นายวิฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
99 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
100 นายครรชิต ฝายนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
101 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
102 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
103 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
104 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
105 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโสตศึกษาเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
106 นายนรวัฒน์ อัมภวา ผู้อำนวยการโสตศึกษาตาก คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
107 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
108 นายประมวล พลอยกมลชุณท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมชาชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
109 นางอัญชนา ก่อมาลัยพันธ์ ผู้อำนวยการสอนคนตาบอดสันติจิตนา จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
110 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
111 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
112 นายกัจจายน์ อำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
113 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
114 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
115 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
116 นายสุรพล หล้าเตจา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
117 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
118 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
119 นางอำไพ อุตตาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
120 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
121 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
122 นายศรยุทธ เรือนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
123 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
124 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
125 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
126 นายเอนก ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
127 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
128 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
129 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
130 นายกมล ผาคำ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
131 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
132 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
133 นางสาวบุษบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
134 นายประสิทธิ์ คำชมพู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
135 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
136 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
137 นายณัฐพล สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
138 นางกาญจนา หวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
139 นายเดช สุธรรมป่วง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
140 นายธนพันธ์ สุริยาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
141 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
142 นางบุญยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
143 นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
144 นานศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
145 นายดนัย สังข์เกิดสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
146 นายอรุณ ขาวล้วน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
147 นายชาญวิทย์ โกสินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
148 นางสาวมยุรา ถือแก้ว โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
149 นายธนารักษ์ อินประเสริฐ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
150 นายณรงค์ แก้วรัตน์ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
151 นางศิริพร วัฒนสัจจานุกูล โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
152 นางสาววาสนา แกล้วกล้า โรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
153 นางสาวปิยาภรณ์ ไก่แก้ว โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
154 นายชวลิต ยอดยิ่่ง โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
155 นางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง โรงเรียนวังชิ้นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
156 นางสาวเบญจวรรณ ใสสี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
157 นายนเรนทร คชสาร โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
158 นายมนูญ มะโนรส โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
159 นายเผชิญ เพื่อนฝูง โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
160 นางสาวนันทนีย์ นุราช โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
161 นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์สูง โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
162 นางสาวแพรวไพรินทร์ ธรรมปัญญาสกุล โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
163 นางลัดดา อิ่มใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
164 นางไพรพรรณ ชาตะโชติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
165 นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
166 นางชินุตตรี อุตศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
167 นางสาวอัจฉรา อินต๊ะวิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
168 นายทัศนกฤษ เด็ดขาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
169 นายพันศักดิ์ น้อยคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
170 นางสาวนุจรี จันทร์มีทรัพย์ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
171 นายสุริยวงศ์ จองแค โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
172 นางสาววิริทธิ์นันท์ วงค์หนังสือ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
173 นายนครินทร์ จะบกกลาง โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
174 นายนิตินัย ซองตัน โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
175 นายตะวัน บุญมาก โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
176 นายสุพรรคกิจ สิทธิ โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
177 นางสาวนิโลบล วงศ์เมือง โรงเรียนวังชิ้นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
178 นายณัฐวุฒิ กันทะหมื่น โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
179 นางสาวสิริโฉม ข่างทองเก่ง โรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
180 นายศุภชัย มุ้งทอง โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
181 นางสาวศศิประภา ปัญญาหาญ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
182 นางสาววิลาวัณย์ ทิศตุ้ย โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
183 นางสาวพิชญาภา อิทรวิจิตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
184 นายทินภัทร เสาวะระ โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
185 นายวันชัย คำแห้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
186 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
187 นายณัฐยศ ตื้อยศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
188 นายพัชรพล ปิติธนกาญจน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
189 นายธนาธร ทนทาน โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
190 นางสาวบานเย็น นันต๊ะแขม โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
191 นายคเชนพลทร์ กาบจันทร์ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
192 นางสาวณัฏฐณิชา เทพยศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
193 นายอรุณ ขาวล้วน ่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
194 นายกิตติพงศ์ เชียงคำ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
195 นางสาวพิมพกาน ทิ้งเทพ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
196 นางสาวสุทธิกานต์ แสนกลม โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
197 นางสาวสุดาพร หงษ์สิบสาม โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
198 นางสาววราพร ก๋าถม โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
199 นายจิรายุศ มะโนสีลา โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
200 นางสาววิลาวัณย์ ทิศตุ้ย โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
201 นางสาวนันธิชา จันทร์ส่อง โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
202 นางสาวรุจิกร จันรอน โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
203 นายเจษฎากร หมอนเขื่อน โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
204 นางสาวกาญจนา นาคฟัก โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
205 นางสาวแพรวพนิดา ยวงแก้ว โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
206 นางสาวพลอยศิริ ศรีดาดิษฐ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
207 นางสาวกัญญาพัชร กวางกระโดด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
208 นางสาวณัฐณิชา จินะเป็งกาศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
209 นางสาวเณศรา คะชา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
210 นายมนัญชัย ชาวเหนือ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
211 นายวรวัฒน์ อินประดิษฐ์ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
212 นางสาวสุชาดา อินต๊ะเสน โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
213 นายวุฒิไกร มุ่งกรุณา โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
214 นายวรนัย ลำดับ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
215 นางสาวธัญวรัตน์ โมรารัตน์ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
216 นางสาวชนิชนันท์ สองใจ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
217 นายนัฐพงษ์ สมศรี โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
218 นางสาวสุธาสินี เสือขำ โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
219 นางสาวนภัสสร แสนแจ้ โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
220 นายนครินทร์ จะบกกลาง โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
221 นายจักรพรรดิ กาศทิพย์ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
222 นางสาวศิริพร นันทโคตร โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
223 นางสาวอนัญญาลักษณ์ เสาร์จันทร์ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
224 นางสาวชลธิชาพรรณ สุขโชติ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
225 นายวุฒิชัย อารินทร์ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
226 นายธีรพงศ์ ปินนิล โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
227 นางสาวณัฎฐณิชา ศรีนาราง โรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
228 นางสาวฉัตรสุดา แซ่ท้าว โรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
229 นายสุเมธ ยะด้วง โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
230 นางสาวปัณณพร วงค์คำวัง โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
231 นางสาวชญาภรณ์ ปินตา โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
232 นางสาวณัฐธิดา ขุนบุญ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
233 นางสาวนันท์นภัส กันทะชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
234 นางสาวณัฎฐณิชา ถาบู้ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
235 นายอัจฉริยะ วีรนนท์บุรภัทร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
236 นางสาววรินทิรา นาปัน โรงเรียนวังชิ้นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
237 นายสหรัฐ จินากูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
238 นางสาวกรกนก นุชเล็ก โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
239 นางสาวชุติมา เขื่อนสอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
240 นางสาวรุ่งทิพย์ ทนันชัย โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
241 นายกฐิรดล วิทยาพันธุ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
242 นางสาวณัฎฐณิชา ศิริแสนชัย โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
243 นายสราวุธ คันธมาทน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
244 นางสาววรรณภา วังพิลาภ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
245 นางสาวสุพิชญา หมอป่า โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
246 นายนฤชิต ทรัพย์ทวี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
247 นางสาวศิริลักษณ์ สุขสาด โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
248 นางสาวทิพย์สุดา เสาร์แดน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
249 นางสาวพิชญาภา อินทรวิจิตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
250 นายสุพรรคกิจ สิทธิ โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
251 นายณัฐยศ ตื้อยศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
252 นายนัฐพงษ์ สมศรี โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
253 นายสุวิทย์ กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
254 นายสุวิทย์ กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
255 นางสาววริทธิ์นันท์ วงค์หนังสือ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
256 นายเชนทร์พล กาบจันทร์ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
257 นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการ สพม.เขต ๓๗ คณะกรรมการที่ปรึกษา
258 นายดนัย สังข์เกิดสุข รองผู้อำนวยการ สพม.เขต ๓๗ คณะกรรมการที่ปรึกษา
259 นายธรัตน์ มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพม.เขต ๓๗ คณะกรรมการที่ปรึกษา
260 นายวันชัย คำแห้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสพม.เขต๓๗ คณะกรรมการที่ปรึกษา
261 นางลัดดา อิ่มใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.เขต ๓๗ คณะกรรมการที่ปรึกษา
262 ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย รุ่งระวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต ๓๗ คณะกรรมการที่ปรึกษา
263 นายศุภวิชญ์ อินขัตย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
264 นายพิชิตพล อาจธิมะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
265 นางสาวธนัชชา เพ็งเพชร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
266 นางสาวทิพย์มณี ครองสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
267 นายวงศธร แบ่งทิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
268 นายภูวรินทร์ เชิดฟ้อน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
269 นางสาวเขมิสรา สุรินทราบูรณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
270 นายชวกร วรรณา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
271 นายภานุพงษ์ กาทองทุ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
272 นางสาวสุภาลักษณ์ รอดทุกข์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
273 นายโชคชัย งามทรง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
274 นางสาววิภาวี ฐิติไชยตระกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
275 นายณัฐพงศ์ กรุงศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
276 นางสาวชาลิสา กอบกำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
277 นางสาวอรวรา เวียงยา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
278 นางสาววัชราภรณ์ ฟักเงิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
279 นายดนุพร มณีกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
280 นายศราวุธ คำขาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
281 นางสาวธัญชนก วันไสยา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
282 นางสาวสุภานันท์ มูลมณี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
283 นางสาวชนากานต์ กาศสกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
284 นายสรวิชญ์ คิดชอบ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
285 นายเกริกเกียรติ อุดต๋อม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
286 นางสาวภคินี สุกใส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
287 นายณัฐพงศ์ เขื่อนแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงาน
288 นายวรกาญ วันราชัย โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการดำเนินงาน
289 นายพุทธิพงษ์ อินมีประเสริฐ ครูโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
290 นายศรันย์ทัต รัตนโสภา โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
291 นายสมาร์ท แก้วบัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
292 นางนารี หลายกิจพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
293 นายประดิษฐ์ โสภาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
294 นางสุภาพร โสภารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
295 นายสงกรานต์ ขุนพรม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
296 นายพลรัตน์ สุนทราพันธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
297 นางอุษา รัตนบุปผา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
298 นายวสันต์ งามทรง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
299 นายเฉลิมพงษ์ เหมืองห้า กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
300 นายทวีศักดิ์ เหล็กกล้า กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
301 นายทรงศักดิ์ สารพัธ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
302 นายทวี วงค์พุฒ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
303 นางนิมิตรา แก้วบริสุทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
304 นายณัฐกร กันทะหงษ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
305 นายไชยะ เศวตศิลา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
306 นายสนั่น ก๋อยฝอง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
307 นางสาวปรางมาศ เมืองพรม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
308 นายณัฐวุฒิ กำแทง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
309 นายชินวัตร จิรวงศธร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
310 นางกรวิกา เขื่อนเก้า กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
311 นางนันท์นภัส ปิยรัตน์เจริญ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
312 นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
313 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
314 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
315 นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
316 นายจรัสพงศ์ ขจัดสารพัดภัย อัยการจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
317 นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
318 พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
319 พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 คณะกรรมการอำนวยการ
320 นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
321 นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
322 นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
323 นายมาโนชย์ คำสี วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
324 นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
325 นายพันธุ์ศักดิ์ ชื่นใจ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
326 นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
327 นางธิภกร นันทะพงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
328 นายประดิษฐ์ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
329 นางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
330 นายดนัย ยอดนิล ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
331 นายอเนก สนามชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
332 นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผู้อำนวยการแขวงการทางแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
333 นายปรีชา ด้วงบุญมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
334 นายคเชนทร์ ผูกทอง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
335 นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
336 นายประสงค์ นาแพร่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
337 นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
338 นายกิจชัย กิจภิญโญ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
339 นายประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
340 นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
341 ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พิมพ์โพธิ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
342 นายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
343 นายสมศักดิ์ คำดี ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
344 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
345 นายสนิท กาญจนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
346 ผศ.ชูชีพ ชีพอุดม ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการอำนวยการ
347 รศ.วิชัย ธนรังสีกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
348 นางสาวสิริกรานต์ เปี่ยมวุฒิ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
349 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
350 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
351 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
352 นายดนัย สังข์เกิดสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการอำนวยการ
353 นายวันชัย คำแห้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการอำนวยการ
354 นางลัดดา อิ่มใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการอำนวยการ
355 นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
356 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
357 นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
358 นางสาววิภาพร นิธิปรีชานันท์ นักวิชาการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
359 นายพรชัย ถาวรนาน นักวิชาการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
360 นางวิไลลักษณ์ แสนเสนา โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
361 นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
362 นายธีระวัตร ดีพอ โรงเรียนบ้านท่าวะ คณะกรรมการอำนวยการ
363 นายวิษณุรักษ์ ครองสุข โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
364 นางฬรรรภัช วงศ์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการอำนวยการ
365 นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
366 นางลัลน์ทริมาล วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ คณะกรรมการอำนวยการ
367 ดต.อารักษ์ ขยายเสียง กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
368 นายศุภอัฎ ศศิบุตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการอำนวยการ
369 นายประหยัด เกียรติสมบูรณ์ ประธานศูนย์สาระสังุคมฯ โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
370 นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ รองประธานศูนย์สาระสังคมฯ โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
371 นายชัชวาล แนวราช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
372 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
373 นายสมศักดิ์ กวาวสาม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
374 นายเสกสิทธิ์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
375 นายธนกฤต รัตนวิมลชัย ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
376 นางวิภา อัมระวงศ์ ศึกษานิเทศ สพม.เขต 37 คณะกรรมการอำนวยการ
377 นางสาวจรรยา ปะนันวงศ์ เลขานุการศูนย์สาระสังคมฯ โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
378 นางสาวสุทธีรา ประมาณ รองเลขานุการศูนย์สาระสังคมฯ โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
379 นายรอง ปันสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
380 นายพิภพ จันทร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
381 นายสุวัฒน์ชัย สมนึก ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
382 นายอิทธิกร อินโองการ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
383 นายมงคล หาญเจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
384 นายสมบูรณ์ กำปนาด พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
385 นายประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์ พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
386 นายวัฒนา อินทร์จันทร์ พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
387 นายสำราญ แซ่เผือก พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
388 นายเกียรติพูล แดนโภชน์ พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
389 นายจักรกฤษณ์ แดนโภชน์ พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
390 นายพงศธร กวางวิเศษ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
391 นายประดิษฐ์ โสภาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
392 นายสมเกียรติ จำปาจี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
393 นายสัญชัย พรหมเสนา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
394 นายสัมพันธ์ ร่องพืช กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
395 นายบุญส่ง จิตตา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
396 นายประหยัด จินายะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
397 นางสาวมณีนุช โปร่งใจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
398 นายสถิตย์ หาญจิตต์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
399 นายเอกพัน มีรส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
400 นางสาวอรไพลิน เพสะอุน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
401 นายนพอนันต์ วงศ์ปินะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
402 นางสาวจริยา กาเงิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
403 นายธนกฤต ดอกแก้ว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
404 นายรชตะ เทพรังสิมันต์กุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
405 นายจองพล ถุงเงิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
406 นางปานเนตร วงศ์ฟู ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
407 นายเสรี สุขสำราญ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
408 นางวรรณภา พุ่มพวง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
409 นายธันวา ม่วงเลี้ยง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
410 นายทองดี ดอยลอม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
411 ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
412 นายทรงพร พรประสาท นักบริหารงานช่าง 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
413 นายสำเริง ใจเอื้อ นักบริหารงานช่าง 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
414 นายสุกิจ อินทเจริญศานต์ นักบริหารงานช่าง 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
415 นายวรชาติ ต๊ะวิภา สภาปนิค 6 ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
416 นายภูวดล ขันคำนันต๊ะ นายช่างโยธา 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
417 นายประสงค์ เหมืองจา นายช่างเครื่องกล 7 ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
418 นายสรรเพชญ ศึกษากิจ ฝ่ายสาธารณภัย องค์การบริการส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
419 นายคำรณ กิ่งแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
420 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
421 นายคมกริช สมจิตต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
422 นายสมเกียรติ รสเข้ม สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
423 นายพงษ์เทพ พงษ์ไพร สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
424 นายทัศนกฤษ เด็ดขาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
425 นายวิทย์ ศรีชมพู โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
426 นายสุเมธ แก้วแย้ม โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
427 นางสาวมณีภัทร บุญชู โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
428 นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์สูง โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
429 นายสนิท เดชบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
430 นายประทวน ชื่นบาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
431 นายเฉลิม แก้ววิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
432 นายสราวุธ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
433 นายสวัสดิ์ รัตนศรี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
434 นางปานเนตร วงศ์ฟู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
435 นายธวัชชัย ใจเย็น โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
436 นายเสรี สุขสำราญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
437 นายอุดม จันทร์ทิพย์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
438 นายสุรชาติ จิตแจ้ง โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
439 นายเกรียงศักดิ์ ว่องเล่ศ์สกุล โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
440 นายเตียร เหมืองหม้อ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
441 นายสงคราม ถิ่นทิพย์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
442 นายพิพัฒน์ ถิ่นจันทร์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
443 นางแอนนา สมวงศ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
444 นายจำลอง เสียงเพลิน โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
445 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
446 นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
447 นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
448 นายวิเชียรธวัชน์ สรรคพงษ์ นักบริหารงานช่าง 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
449 นายสมพงษ์ ยอดเมือง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
450 นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
451 ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
452 นายธวัชชัย วังคะออม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
453 นายมนตรี สบายสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
454 นายจิรพิพัฒน์ อิ่นแก้ว โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
455 นายพุทธิพงษ์ อินมีประเสริฐ โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
456 นายธาคิน วงค์แพทย์ โรงเรียนแม่คำมีรัตนะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
457 นายสมภพ ถาแก้ว โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
458 นายไพทูลย์ แสนเสนา โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
459 นายวิษณุรักษ์ ครองสุข โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
460 นายทรงยุทธ เสาร์เพ็ง โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
461 นายสหชัย โตดิลกเวชช์ ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
462 นายอภิวัฒน์ ทนันชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
463 นายธวัชชัย ใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
464 นายธวัชชัย เค้ามูล ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
465 นายสาธิต เพ็งพรพิพัฒน์ ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
466 นางอรพรรณ บัววัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
467 นายบุญโญ ประมวลทรัพย์ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
468 นายธนวัต พนัสชัย ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
469 นายสุธี ทองวัง ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
470 นายชั้น มั่นเหมาะ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
471 นายชูวิทย์ เสียงหวาน เจ้าหน้าที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
472 นายสุรศักดิ์ มรรคเจริญ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
473 นายณฐภณ ยอดวีระพงศ์ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
474 นางดารีวัลย์ มรรคเจริญ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
475 นางปทุมทิพย์ ยอดวีระพงศ์ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
476 นายฐากูร ธนานุศักดิ์ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
477 นายทา จันทอง ลูกจ้างประจำโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
478 นายนิรันดร์ เด็ดขาด ลูกจ้างประจำโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
479 นายมนัส กาวกาย ลูกจ้างประจำโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
480 นายศรีนวล สังเวียนวงศ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
481 นายสมคิด มั่งคั่ง ลูกจ้างประจำโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
482 นายอนันต์ คณะนัย ลูกจ้างประจำโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
483 นายอิสรภาพ มั่นเหมาะ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
484 นายทรงเดช ศิริวาท ลูกจ้างประจำโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
485 นายองอาจ สันคม ลูกจ้างประจำโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
486 นายชัยสิน โปร่งใจ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
487 นายทนงศักดิ์ สุชนก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
488 นายมิตรชัย ดวงคำ ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
489 นางปิยธิดา โพธิ์ประภา ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
490 นายยุทธยา ขัดสม ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
491 นายเกษม ผัดขัน ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
492 นายสมศักดิ์ หอมเนียม ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
493 นายศรันย์ทัต รัตนโสภา โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
494 นพดล เกิดช่วง โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
495 นางแสงจันทร์ โคดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
496 นายผาย เสนรังษี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
497 นางเพ็ญศรี ทาขาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
498 นางอนงค์ ขีปนวัฒนา ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
499 นางเพียงเพ็ญ กาศวิลาศ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
500 นางมณทิรา อารีย์กุล ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
501 นางสาวรุ่งทิวา อัมพวัน ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
502 นางอำพร กันฟู ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
503 นางสาวจุฬาลักษณ์ คำรัตน์ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
504 นางสาวปิยนุช จักรแก้ว ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
505 นางสาวภัทริน ผาคำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
506 นางสาวกาญจนา สำรอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
507 นางสาววรรณนิสา สองใจ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
508 นางสาววารุณี กอบกำ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
509 นางประชิตร ยอดเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
510 นางสาวดรินญา ขยายเสียง ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
511 นางสุภาพร โสภารัตน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
512 นางรุจีวรรณ พรหมเสนา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
513 นางเฉลิมพร บังวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
514 นางสังเวียน เศวตศิลา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
515 นางมัญทะนา หมดห่วง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
516 นางบรรจง วงศ์หน่อ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
517 นางนารินกาญจน์ คันธะวิชัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
518 นางสาวพรพนา พิทยากิต กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
519 นางสาวนันทรัตน์ อินมา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
520 นางสาววรรณิกา ธรรมลังกา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
521 นางสาวจีรภา ตะมาแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
522 นางสาวอนันตญา คำลือ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
523 นางสาวลัดดาวัลย์ เวียงนาค กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
524 นางสาวภทรพร มินาริน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
525 นางสาวณิชารีย์ คำใส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
526 นางสาวกนกวรรณ สาระวะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
527 นางสาวศศิวิมล ศรีพรม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
528 นางสาวนาฏชนก ยี่เผติ๊บ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
529 นางสุทธดา ถาหมื่น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
530 นางรุจิรา อุตรศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
531 นางมาลินี กาญจนประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
532 นางปานเนตร วงศ์ฟู ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
533 นางวิศิษฐ์พร ศาสตร์นอก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
534 นางสาวนิดาพร ประชุมชัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
535 นางวิภาพร ไตรวุฒานนท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
536 นายพินัย อ่อนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
537 นางจีรวรรณ เทพวีระพงศ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
538 นางสาวธมรัศมิ์ น้ำไหลทุ่งวัจน์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
539 นางเทวรรณ เหมืองจา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
540 นางประเทน ทาหนัด โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
541 นายบุญช่วย รัตนะ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
542 นางพัชรา ธรรมชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
543 นางสาวกนกพร สินธุวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดตรดิดถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
544 นางสาวศรสวรรค์ ชมพูอิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดตรดิดถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
545 นางสาวรัชนก นันทะแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดตรดิดถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
546 นางสาวตวงพร ภู่จุฬา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดตรดิดถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
547 นางสาววาสนา ชุ่มใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดตรดิดถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
548 นายจเรราช พอทำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดตรดิดถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
549 นางสาวศิริพร แก้วทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดตรดิดถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
550 นายดรัณภพ โปร่งคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
551 นายณัฐกานต์ สวนสง่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
552 นายไตรรัตน์ ถิ่นหลวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
553 นางอรพรรณ บัววัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
554 นางพรรษา ประมวลทรัพย์ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
555 นางจุฬารัตน์ ด่านผาทอง ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
556 นางกันยา แก้วเจริญ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
557 นางเบญจพร จะเฮิง ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
558 นางจีรพรรณ สรรเสริญ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
559 นางภิรายุ คูณเจริญสุข ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
560 นางสาวจิราวรรณ์ สายสินธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
561 นางสาววรนิษฐา สบายสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
562 นางสาวทิพวรรณ จำเดิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
563 นางศิริพร ทรัพย์ทวี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
564 นางสาวศิรประภา กระสาย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
565 นางภรภัทร เทพจันทร์ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
566 นางพิกุล เข้มขัน ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
567 นางศิรินุช หอมเนียม ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
568 นางสาววันเพ็ญ แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
569 นางสาวจีราวัจน์ แสงคำ ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
570 นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์ ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
571 นางจำเนียร จินดากาศ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
572 นางสาวเฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
573 นางสาวประภาพร โล่ตระกูล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
574 นางสาวสุดาวรรณ ทรายอินทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
575 นางสาวจุฬารัตน์ เขียวแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
576 นางสาวกาญจนา กอนจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
577 นางชนาภัทร วะรินทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
578 นางภิญญดา ประดิษฐ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
579 นางสาวมัญทะนา หมดห่วง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
580 นางวาสนา รัตนกรจินดา ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
581 นางแสงอรุณ หีบจินดา ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
582 นางสุภัทรา นันทิวิกรม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
583 นางวรรณกร เดชาธนาโยธิน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
584 นางฐนวรรณ หัวเมืองแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
585 นางสาวพิมลพรรณ สารเขื่อนแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
586 นางสาวแสงจันทร์ เขียวสลับ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
587 นางนันทิชา คำตุ้ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
588 นางปานเนตร วงศ์ฟู ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
589 นายปรีชา อักษรนำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
590 นางแพรวพรรณ ญาณวรพงษ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
591 นายสวัสดิ์ รัตนศรี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
592 นายจำลอง เสียงเพลิน โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
593 นางสาวแพรวพรรณ สวนธิ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
594 นายเตียร เหมืองหม้อ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
595 นายพิพัฒน์ ถิ่นจันทร์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
596 นางสาวบานบุรี คำลือ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
597 นายพิภพ เหมะสิขัณฑกะ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
598 นางวณนุชมนต์ แสนอุ้ม ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
599 นางสาวอัมพิกา แก้วสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
600 นางวรรณกร เดชาธนาโยธิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
601 นายสถาพร พันธุประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
602 นางสมบูรณ์ มีมาก ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
603 นางสุชาดา เรือนคำ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
604 นางเครือวัลย์ เดือนเพ็ญ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
605 นางสาววรรณนิสา สองใจ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
606 นายภิญโญ ญาณสมเด็จ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
607 นางสาวเมธิณี อุทัศน์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
608 นางกำไล ปัญญานันท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
609 นางอุไรวรรณ อิสสรานนท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
610 นางสาวสาวิตรี วงรอบ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
611 นางวันวิสาข์ กาวี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
612 นางสาวเสาวลักษณ์ แสนปัญญา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
613 นายสุวิทย์ จิตต์ประสาร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
614 นายประจักษ์ วานเวียง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
615 นายชูชาติ เด่นถาวร ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
616 นายเกรียงไกร คำเหลือง ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
617 นายอิทธิกร อินโองการ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
618 นายสมบูรณ์ กำปนาด พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
619 นายประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์ พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
620 นายวัฒนา อินทร์จันทร์ พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
621 นายสำราญ แซ่เผือก พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
622 นายเกียรติพูล แดนโภชน์ พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
623 นายจักรกฤษณ์ แดนโภชน์ พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
624 นายศุภชัย จินารักษ์ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
625 นายสัญชัย พรหมเสนา ประธานกรรมการ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
626 นายสมเกียรติ จำปาจี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
627 นายทนงศักดิ์ อัฐวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
628 นายจำเนียร จันทร์ภิรมย์ กรรมการ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
629 นายสุธรรม ประดิษฐ์ กรรมการ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
630 นายสงวนสิทธิ์ ปะระมะ กรรมการ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
631 นายสุกิติ์ นาคสกุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
632 นายธนกฤต ดอนแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
633 นางนงนาฎ วงศ์คำ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
634 นายอภิชัย ชุ่มเชื้อ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
635 นนายคำรณ กิ่งแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
636 นายศิรัส รัตนกุลฑี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
637 นายผดุงศักดิ์ ทองโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
638 นายธวัช หงส์สามสิบหก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
639 นายพีรพงศ์ ประดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
640 นางธมลวรรณ อริยะจักร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
641 นายธวัชชัย เจริญคิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
642 นายคล้าย สีสัน ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
643 นายธนวัต พนัสชัย ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
644 นายชัยสิน โปร่งใจ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
645 นายสุกิจ ไชยนวรัตน์ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
646 นางกรรณิการ์ ป้องกัน ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
647 นายสนอง ธนะภาษี ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
648 นางนวลศรี ยิ่งยวด ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
649 นายศานิตย์ วงศ์ถาวร ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
650 นายไพสิฐ แนวลาด ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
651 นางนัยนา กาวิน ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
652 นายบุญส่ง สายทอง ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
653 นางสาวอรอุมา บำรุง ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
654 นางสาวนิตยา สีงาม ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
655 นางสุวิมล วงศ์ขันแก้ว ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
656 นายวิชาญ ชำนาญ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
657 นายกริต แสงสร้อย ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
658 นายโยธิน ไทยภักดิ์ ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
659 นายเกษม ผัดขัน ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
660 นายบันดาล วันมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
661 ดต.ประยูร คำพรม สถานีตำรวจภูธรเมือแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
662 นายธนวัต พนัสชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
663 นายไกรสร จันทรสุกรี ครูโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
664 เด็กชายณัฐพงษ์ ริมฝาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
665 เด็กชายจิตตภณ จงสมจิตต์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
666 เด็กชายนันทฉัตร เข็มวิชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
667 เด็กชายภาณุวิชญ์ แตงร้าน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
668 เด็กชายมาวิน วันมหาใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
669 เด็กชายวศิน กิมเกถนอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
670 เด็กชายศุภกร ถิ่นสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
671 เด็กชายอดิศักดิ์ รอบรู้ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
672 เด็กชายสันติราษฎร์ กันศิริ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
673 เด็กชายเกียรติภูมิ รักธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
674 เด็กชายอัษฎา ต๊ะวัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
675 เด็กชายพสิษฐ์ ศรีจันทราทร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
676 เด็กชายพันธกานต์ ปินตารินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
677 เด็กชายณัฐวัตร ต่อเขต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
678 เด็กชายวศิน คลศิลป์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
679 เด็กชายกฤษฎา อาทะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
680 เด็กชายธนดล อุตคำมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
681 เด็กชายศรัณยู กุลาวาชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
682 เด็กชายอิทธิพล อุดธรรมใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
683 เด็กชายพลากร กระรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
684 เด็กชายภัทรกร ใจหมื่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
685 เด็กชายณัชพล จันปวงแสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
686 เด็กชายยศพัฒน์ ทันนิเทศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
687 เด็กชายขวัฐชัย ทองอ่อน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
688 เด็กชายศิริศักดิ์ ฟุ่มเฟือย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
689 เด็กชายไกรวิชญ์ น้อยคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
690 เด็กชายอัษฎา รำแพน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
691 เด็กชายทำนุรัฐ มูลเมือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
692 นายอนุกูล วงศาสนธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
693 นายปกรเกียรติ์ หงส์สามสิบเจ็ด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
694 นายภานุมาศ จันทร์เขียว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
695 นายอัคพันธ์ เอกอมตะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
696 นายสมชาย อายะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
697 นายณัฐนน ยอดน้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
698 นายอรรคพล ก้อนจินดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
699 นายศรัญ ต๊ะม่าน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
700 นายณพงศ์ วงศ์อรินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
701 นายธีรพัฒ สิงเห โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
702 นายภาสกร เอติยัติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
703 นายฐิติกร ยศทวี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
704 นายศุภกิติ์ แก้วเกตุกวีรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
705 นายสาริน วรรณภิรมย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
706 นายธนากร จวงสันเทียะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
707 นายณัฐพล รายพรมราช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
708 นายสิรวิทย์ สิงห์ราช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
709 นายเกื้อกูล อ้ายมา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
710 นายธนาธิป จิตใจฉ่ำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
711 นายวรรธนัย ไชยแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
712 นายจิรัฏฐ์ สมช่าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
713 นายธนพนธ์ สอนแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
714 นายณัฐภัทร สารเพ็ญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
715 นายปิติพงศ์ เสียงใหญ่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
716 นายชุติมันต์ เวียงวี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
717 นายภูริวัตร ปวงจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
718 นายธารนนท์ กันกา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
719 นายดนุพร มณีกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
720 นายณัชพล ศรีดอนชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
721 นายมงคล กาบบัว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
722 นายอภิชัย ชุ่มเชื้อ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
723 นายมนตรี สบายสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
724 นายประสงค์สิน ศรีถาวร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
725 นายวิษณุศักดิ์ ศรีสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
726 นายวีรวุฒิ วงค์คำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
727 นายพิชิต เกยงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
728 นายเสรี สุขสำราญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
729 นายอิทธิพล ชื่นบาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
730 นายศรายุทธ เมฆอากาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
731 เด็กชายจีรศักดิ์ งามสังข์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
732 นายสุกิติ์ พุททรง กรรมการ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
733 นายเกรียงศักดิ์ สุนวล กรรมการ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
734 นายอนุชา วรรณศรี กรรมการ คณะกรรมการจราจร และรักษาความปลอดภัย
735 นางวารุณี อรุณ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
736 นายธัชพล เจริญคำ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
737 นางสาวภัทริน ผาคำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
738 นางสาวรุงฟ้า อะทะวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
739 นางวิภารัตน์ ตาวิยะ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
740 นายจักราวุธ เมืองมงคล ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
741 นางอุมาวรรณ สง่างาม ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
742 นางลำดวน ปานปาก ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
743 นางสาววรกชชยา สินธุชัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
744 นายสุเมธ ดาวแดน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
745 นางอัจฉรา เมฆอากาศ กรรมการ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
746 นางเพชรา พรหมขันธ์ กรรมการ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
747 ว่าที่ ร.ต.ชิตชัย โพธิ์ประภา กรรมการ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
748 นายณภัทร เมฆอากาศ กรรมการ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
749 นางสาวอัญชัญ ไชยเรียน กรรมการ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
750 นางพนิตา หงษ์สามสิบหก กรรมการ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
751 นางกัญจน์รัตน์ เขตปิยรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
752 นายกุลสันตติ์ นันทิยา กรรมการ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
753 นางสาวกมลวรรณ ทะแก้ว กรรมการ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
754 นายสรายุทธ์ เรือนคำ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
755 นางวัชรีย์ เหมืองจา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
756 นางสาวมันทนา แสนคำ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
757 นางสาวเบญจวรรณ ใสศรี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
758 นายธีรพันธุ์ อินทรชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
759 นางสุภาพ นครชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
760 นายภาณุพงค์ สรรชัยพฤกษ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
761 นางสาวภัทรชนก ใจธรรม โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
762 นางสาวเฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
763 นางสาวรัตติกาล แก้วสุข โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
764 นางสาวเขมิกา อินจันตา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
765 นางสาวสุภาภร พรมสุ้ม โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
766 นางเสาวนา นันทะ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
767 นางสุวิมล เครือแก้ว โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
768 นางสาวชัญญานุช เทพจันทร์ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
769 นางแอนนา สมวงศ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
770 นางสาวสุวรรณี ชัยชนะ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
771 นายนิทัศน์ เกษรวณิชวัฒนา ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
772 นางสริลณา อินต๊ะเสน ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
773 นางลำดวน สังข์ทอง ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
774 นางทิพย์มณี ปิ่นทอง ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
775 นางกุลยาภรณ์ กาญจนะ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
776 นางนิภาพร สายวงค์ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
777 นางสาววราภรณ์ คงไว ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
778 นางสาวจิตตรัตน์ วีระชาติ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
779 นางสาววรนิษฐา สบายสุข ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
780 นางสาวณัฐกานต์ ภูมิคอนสาร ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการรายงานติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
781 นางสาวดวงเนตร อ่องละออ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
782 นางพิมลพรรณ ร่วมบุญ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
783 นายอิทธิกร อินโองการ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
784 นางสุชาดา เรือนคำ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
785 นายศุภชัย จินารักษ์ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
786 นายมงคล หาญเจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
787 นางสาวจุฬาลักษณ์ คำรัตน์ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
788 นายธัชพล เจริญคำ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
789 นางนารี หลายกิจพานิช ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
790 นายพลรัตน์ สุนทราพันธุ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
791 นายประหยัด จินายะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
792 นางเพียงจิต ชำนาญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
793 นางบรรจง อจิมา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
794 นางสาววรรธษาชล พรหมมรินทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
795 นางชนาภัทร วะรินทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
796 ดร.วิทิตา สุขทั่วญาติ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
797 นายธนารักษ์ อินประดิษฐ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
798 นางปานเนตร วงศ์ฟู ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
799 นายนำพล ชัยพิชิต กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
800 นายบรรเจิด ปัทมนาวิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
801 นายกิตติศักดิ์ กลิ่นหอม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
802 นายเกรียงศักดิ์ ว่องเล่ศ์สกุล โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
803 นางไพฑูรย์ กันธิยะ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
804 นางวันเพ็ญ ถานะวุฒิพงษ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
805 นางพัชรี ทำนุพันธุ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
806 นายภาณุพงค์ สรรชัยพฤกษ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
807 นายวรวุฒิ แก้ไข โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
808 นางสุกัญญา ศรีปณิธาน โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
809 นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
810 นายอุดม สีใส ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
811 นายสมโรจน์ สำราญชลารัตน์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
812 นายพิจิตร สมศักดิ์ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
813 นายวัชระ เพชรพลอย นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
814 นางสาวนวพร เชี่ยวชาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
815 นางกฤษณา จิตใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
816 นางนงนุช ประดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
817 นางสาวชญานภัส วันสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
818 นางสาวจิรารัตน์ บ้านสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
819 นางลภัสรดา ศฤงคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
820 นางไพรพรรณ ชาตะโชติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
821 นายคมกริช สมจิตต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
822 นายชวลิต เสนะสุทธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
823 นางสาวสุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
824 ผศ.ชูชีพ ชีพอุดม ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
825 นายนิพันธ์ เมืองพระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
826 นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คำมีตำหนัดธรรม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
827 นายมนัส ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
828 นางภาวินีย์ เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
829 นายธวัชชัย เค้ามูล ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
830 นายนันทวัฒน์ สุดแดน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
831 นายพุทธิพงษ์ อินมีประเสริฐ ครูโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
832 นายศรันย์ทัต รัตนโสภา โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
833 นายวิษณุรักษ์ ครองสุข ครูโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
834 นายพูลเทพ ใบกันทา ครูโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
835 นายปฐวี มณีวงศ์ ครูโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
836 นายพนม อาจคงหาญ ครูโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
837 นางสาวปรารถนา พรินทรากุล ครูโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
838 นางพัทธ์ธีรา ทะนันไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
839 กริช มากกุญชร สพป.เชียงราย เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
840 วรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ สพป.เชียงราย เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
841 วิรุฬห์สิริ จันทร์ประภากร สพป.เชียงราย เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
842 ขนิษฐ์ เครือจักร์ สพป.เชียงราย เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
843 ชูชาติ มีแหวน สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
844 ชูชาติ หาได้ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
845 สุดารัตน์ พิมเห็ม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
846 กรศิริ กรองสุดยอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
847 พัชรี สิงห์น้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
848 รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
849 ฐิตารีย์ คำนิล สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
850 กรรณิการ์ ชนันชนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
851 กรุณา พุฒิมา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
852 พนิตพร ไทนอ สพป.น่าน เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
853 มานพ เถรหมื่นไว สพป.น่าน เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
854 ผ่องผิว สุทธิ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
855 ชไมพร ปวงคำ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
856 บุปผา ต่อเชื้อ สพป.พะเยา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
857 ดารารัตน์ เกิดผล สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
858 กฤษณา จิตใจ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
859 ไกรสร สิงหนาท สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
860 ธีรธิดา พรหมมาศบน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
861 หทัยกาญจน์ ส่องจันทร์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
862 ศิรินารถ หมูเทพ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
863 ผุสดี เครือสาร สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
864 เสาวรีย์ รินแก้วงาม สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
865 โชติกา ใจเฉียบ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
866 พรรณวลี มณีเกี่ยง สพป.ลำพูน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
867 ปณิกา เรือนวงษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
868 ธรากร กล้าสิการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
869 นาวิน จันทร์โทสถ สพป.ตาก เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
870 ภานุวัฒน์ พักทองอยู่ สพป.ตาก เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
871 ศตายุ วาดพิมาย สพป.ตาก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
872 พรพิมล จันทร์ศรี สพป.นครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
873 นันทนา อัมระนันท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
874 ชรินทร์ เกตุเนตร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
875 สุรพล หนูเงิน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
876 ทับทิม เกตุวิทย์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
877 วิฑูร ไกรสุทธวงค์ สพป.พิจิตร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
878 ฤทัยกัญญา ชูทอง สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
879 วิภา อุทะพันธ์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
880 จันทร์เพชร ไกรโชค สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
881 รุ่งมณี บุญฤทธิ์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
882 ปิยะ ธูปทอง สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
883 วันชัย ศรีเหนื่อง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
884 ศิวากร ดำสนิท สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
885 สุขุม พิมพะสาลี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
886 มานิต ปานสุข สพป.สุโขทัย เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
887 มณีวรรณ หอมชื่น สพป.สุโขทัย เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
888 เตือนใจ ปานศรี สพป.สุโขทัย เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
889 อัญชลี ผางเสน สพป.สุโขทัย เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
890 อัครเดช แก้วบุญมา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
891 จิราวรรณ คำอินทร์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
892 อัชรา มณีรอด สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
893 ปราโมทย์ ว่องวิทย์การ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
894 สุภาพร ยศบุญเรือง สพม.เขต 34 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
895 สภัสวรรณ ทาไชยวงศ์ สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
896 แสงเดือน สันธิ สพม.เขต 36 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
897 เยาวเรศ รอดม่วง สพม.เขต 38 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
898 วรางคนา อนันตะ สพม.เขต 39 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
899 พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
900 ธนพล พงศ์พัฒนศิริ สพม.เขต 42 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
901 นางสาวมัลธกานต์ แปงใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
902 นางสาวสลัลวลัทฌ์ ขยายเสียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
903 นายยงยุทธ อุทธิยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
904 นางมนสิการ เสนาสุทธิพร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
905 นางมุทิตา เพชรวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
906 นางสาวพัชรมล แนวณรงค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
907 นายวสันต์ ไชยกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
908 นางวรรณวิภา เถื่อนชื่น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
909 นายเชนทร์พล กาบจันทร์ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
910 นางสาวอภิญญา พัดหล้า กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
911 นางสาวนฤพร คำลือ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
912 นางสาวจริยา ถุงเงิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
913 นางสาวรวิสรา หล้าคำมี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
914 นางสาวรัชนีพร กลิ่นประทุม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
915 นางสาวรัตติกานต์ โสภารัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
916 นางสาววรมล ชุมศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
917 นายนภัสกร ถิ่นหลวง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
918 นายนครินทร์ โนรินทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
919 นายชวาลวุฒิ อุตเสน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
920 นายเดชสิทธ เฉียบแหลม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
921 นายเนตรนริศ รินทระ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
922 นายเตชิต สุขวัฒนานนท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
923 นางสาวณัฎทิยา ปิ่นมณี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
924 นางสาวณัฐมน สกัญญา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
925 นางสาวกัญญารัตน์ ใสสะอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
926 นางสาวทิพวรรณ พุทธจร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
927 นางสาวพิชชพร บุญยืน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
928 นางสาวกุลสตรี ใจเอิบ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
929 นางสาวนันทิกานต์ เข็มทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
930 นายศตวรรษ อุเบอร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
931 นายพาทิศ ประเทศรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
932 นายนฤเบศ วันสี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
933 นายสิรวิชญ์ แสงดอก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
934 เด็กชายกันตพงศ์ วงศาโรจน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
935 เด็กชายธนกฤต เงาธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
936 เด็กชายนราธิป นาทิตย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
937 เด็กชายนราวิชญ์ ฉันทศิริวรรณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
938 เด็กชายเสกสันต์ มีเทียม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
939 นายนำพล ชัยพิชิต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
940 นายธวัชชัย คำมีหล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพ
941 นางทินดา จงสุขวรากุล กรรมการการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
942 นางสาววนิดา เหลี่ยมศรี กรรมการการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
943 นายพลรัตน์ สุนทราพันธุ์ กรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
944 นายสมศักดิ์ ทิพย์วัน กรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
945 นางรัตติยา จินายะ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
946 นางสาวตุลารัตน์ จินายะ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
947 นางสาวชีวารัตน์ คำยวง กรรมการการแข่งขันโปรแกรม GSP คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
948 นางสาวพัชรีย์ เทพจันทร์ กรรมการการแข่งขันโปรแกรม GSP คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
949 ผศ.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ ประธานกรรมการการตัดสินอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
950 นางอลิศชา สุริยะวงค์ กรรมการ การตัดสินอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
951 นางนันทิชา คำตุ้ม กรรมการการตัดสินอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
952 นายสนิท ธิราช กรรมการและเลขานุการการตัดสินอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
953 ผศ.ดร.วรรณา มังกิตะ ประธานกรรมการการตัดสินอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
954 นายแท้ นามแก้ว กรรมการการตัดสินอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
955 นายดิเรก แก้วสุทธิ กรรมการการตัดสินอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
956 นางชุติมณฑน์ สมเดช กรรมการการตัดสินอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
957 นางวาสนา เจริญคำ กรรมการและเลขานุการ การตัดสินอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
958 อาจารย์ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด ประธานกรรมการตัดสิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
959 นางนราฐิติพร ปะระมะ กรรมการการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
960 นางศรีภา เหล็กแก้ว กรรมการการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
961 นางบังอร แนวราช กรรมการและเลขานุการการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
962 อาจารย์ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
963 นายมนตรี นันตา กรรมการการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
964 นางสาวราตรี ไหวเคลื่อน กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
965 นางสุทธิดา มหายศนันท์ กรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
966 ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ ประธานกรรมการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
967 นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณ กรรมการการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
968 นางอรวรรณ ป่าธนู กรรมการการตัดสิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
969 นายสัมพันธ์ ร่องพืช กรรมการและเลขานุการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
970 ผศ.ดร.ประดุง สวนพุฒ ประธานกรรมการการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
971 นางปุณณดา ปราบริปู กรรมการการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
972 นางขวัญศิรินทร์ ปราบริปู กรรมการการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
973 นางเพชรา พรหมขันธ์ กรรมการและเลขานุการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
974 ผศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
975 นางบุญทิวา ธรรมโม กรรมการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
976 นางสุชาดา เรือนคำ กรรมการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
977 นายรณชัย อินรัง กรรมการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
978 นางสาวจีราวัจน์ แสงคำ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
979 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข ประธานกรรมการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
980 นางประภาภรณ์ นะไชย กรรมการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
981 นายกฤติกรณ์ กองแก้ว กรรมการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
982 นางวาณี สุทธกุล กรรมการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
983 นายกฤษณะพันธ แก่นมณี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
984 อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี ประธานกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
985 นายอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
986 นางปทุมทิพย์ ยอดวีระพงค์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
987 นายเพชรา พรหมขันธ์ กรรมการตัดสิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
988 นายสมบูรณ์ คำกระจาย กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
989 อาจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย ประธานกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
990 นายสินอารย์ ลำพูนพงศ์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
991 นางปรวรรณ บังวรรณ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
992 นางทิพย์มณี ปิ่นทอง กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
993 นางสุณิชญา กันทากาศ กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
994 อาจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง ประธานกรรมการตัดสินการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
995 นางไอยเรศ สว่างเมืองวรกุล กรรมการตัดสินการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
996 นายปิยวุฒิ พรมภักดี กรรมการตัดสินการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
997 นายแอ๊ด ชาวน่าน กรรมการตัดสินการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
998 นายชูชาติ เด่นถาวร กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
999 อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ กรรมการตัดสินการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม .1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
1000 นางรัตนพรรณ อุตมั่งมี กรรมการตัดสินการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม .1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
1001 นายวศิน เมืองคลาด กรรมการตัดสินการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม .1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
1002 นายสัจจะ คุณาวุฒิ กรรมการตัดสินการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม .1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
1003 นายสุรศักดิ์ มรรคเจริญ กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม .1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
1004 นางสาวอมรรัตน์ ซำเจริญ คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
1005 นางจุรียาภรณ์ สิทธิวงษ์ กรรมการและเลขานุการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
1006 นางลักขณา กัญญาประสิทธิ์ กรรมการตัดสิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
1007 นางอัจฉรา กาศเจริญ กรรมการตัดสิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
1008 นางลำดวน ปานปาก กรรมการตัดสิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวดแข่งขัน
1009 นางสาวดรินญา ขยายเสียง ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1010 นางประชิตร ยอดเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1011 นางบุณฑริกา ชยันตราคม ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1012 นางอุษณีย์ จารนัย ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1013 นางทิวา ทิพยวงศ์ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1014 นางนิมิตรา แก้วบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1015 นางวัชรินทร์ เจริญคำ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1016 นางสาวจิราพันธ์ รุจิระพงค์ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1017 นางเรณู บัตริยะ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1018 นางรัญจวน ผาคำ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1019 นางอำภร ทรงประยูร ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1020 นางสาวแววตา กอบกำ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1021 นางทรรศนีย์ ชำนาญ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1022 นางธีรพันธ์ รั้งกลาง ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1023 นางอำพร กันฟู ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1024 นางสาวรุ่งทิวา อัมพวัน ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1025 นางประภาศรี สุวรรณเกษม ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1026 นางแสงอรุณ หีบจินดา ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1027 นายประสิทธิ์ ดังดี ประธานกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1028 นางสาวแสงรวี คนศิลป์ กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1029 นายเจษฎา ถิ่นสอน กรรมการ การเข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1030 นางทับทิม กาทองทุ่ง กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1031 นางชวีรัตน์ ไชยปัญญา กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1032 นางกันนิกา วงศ์หงษ์ กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1033 นางนงนาฎ วงค์คำ กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1034 นายสมเดช แสงเก่ง กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1035 นางนิรมัย รักวิชา กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1036 นางสาวเนาวรัตน์ วงค์ทา กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1037 นายยุทธนา สาจวง กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1038 นางสาวอรอุมา ไชยชนะ กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1039 นางเพียงจิต ชำนาญ กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1040 นางสาวชมพู กวางแก้ว กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1041 นางสาวโชติรส ศรีเทพ กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1042 นายวีรวุฒิ คำวงค์ ประธานกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1043 นางสาวแอนนา ปัญโญ กรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1044 นางศิริพร มีเจริญ กรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1045 นางสาวเสาวลักษณ์ แสนปัญญา กรรมการและเลขานุการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1046 นางนภาพร พินิจ ประธานกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1047 นางสาววิริยา ศรีใจอินทร์ กรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1048 นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง กรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1049 นางสาวสุพรรณษา งามเขียว กรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1050 นางสาวพิชญา ดีมี กรรมการและเลขานุการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1051 นางอุบลศรี อริยวังโส ประธานกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1052 นางสาวสมฤทัย ธนะสาร กรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1053 นายศักดิ์นิพล คลี่ใบ กรรมการและเลขานุการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1054 นางอิศรา เหล่าคุณากร ประธานกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1055 นางสาวขจรศรี สุทธสังข์ กรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1056 นางสาวขวัญดาว ใจงาม กรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1057 นางทัศนีย์ สบายสุข กรรมการและเลขานุการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1058 นางนิตยา วงศ์ใน กรรมการ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1059 นางรัญจวน ผาคำ กรรมการ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1060 นางสาวจิราพร พรหมปัญญา กรรมการและเลขานุการ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1061 นายสุวัฒน์ชัย สมนึก กรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1062 นายมงคล งามอุดมลาภ กรรมการและเลขานุการ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4- ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1063 นางสาววรางคณา รัตนะ กรรมการ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1064 นางสาวจุฑามาศ เมฆี กรรมการ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1065 นางศศิธร ปิลาผล กรรมการ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1066 นางขวัญฤทัย จันทร์สุข กรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1067 นางจารุชา ถิรชานิธิศ กรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1068 นางสาวชมพู กวางแก้ว กรรมการและเลขานุการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1069 นางสาววริสรา ต้นศิริ กรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1070 นางมลนา ชัยสุรัตน์ ประธานกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1071 นางวันวิสาข์ กาวี ประธานกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1072 นางสาวอาทิติพร แสนจักร กรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1073 นางสุกัญญา ปราบหงษ์ กรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1074 นางสาวปุณยนุช ปาแสน กรรมการ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1075 นางสาววาสนา ถิ่นแสง กรรมการและเลขานุการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1076 นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธ กรรมการการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1077 นางวิไลลักษณ์ แสนเสนา กรรมการการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1078 นางดากานดา แสงพายัพ กรรมการการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1079 นางสาวพรรณสิริ ฟุ่มเฟือย กรรมการและเลขานุการการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1080 นายภิญญาพงศ์ เนตรบุตร ประธานกรรมการ การประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1081 นายจักราวุธ เมืองมงคล กรรมการ การประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1082 นายปรัชญา ขอดหวน กรรมการ การประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1083 นายอำพร อินทรีย์ กรรมการ การประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1084 นางวรรณภา พุ่มพวง กรรมการและเลขานุการ การประกวดเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.1-ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1085 นายวิษณุศักดิ์ ศรีสุข ประธานกรรมการ การประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1086 นางสาวกัลยา แข็งแรง กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1087 นางสาวเกสินีย์ ลาล่วง กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1088 นางสาววิจิตรา แดงดี กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1089 นายอุปถัม อิสสรานนท์ ประธานกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1090 นางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง กรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1091 นางสาวกนกภรณ์ ธรรมไชยางกูร กรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1092 นางกุลยาภรณ์ กาญจนะ กรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1093 นายไสว หนูแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1094 นางนันทิพา อินทโสตถิ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1095 นายสนั่น ติ๊บสุยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1096 นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1097 นายวีรยุทธ ศุภวิทยโยธิน โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1098 นายทนงศักดิ์ อัฐวงศ์ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1099 นายสุเทพ โปร่งใจ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1100 นางสาวจิราพันธ์ รุจิระพงค์ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1101 นายสมัย เสือแซมเสริม โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1102 นางสาวจีระพรรณ คำวังจันทร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1103 นางนันทกาล สุขทอง โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1104 นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1105 นายจีราวุฒิ บุญสูง โรงเรียนวังชิ้นวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1106 นายเกรียงไกร คำเหลือง โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1107 นางลำดวน สังข์ทอง โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1108 นายอัศวิน กาวี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1109 นายจักรพันธ์ ต๊ะเรียน โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1110 นางพันธิตรา กระหวาย ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1111 นางปภาวี บัณฑิต ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1112 นางสำราญ ก้งวัตร ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1113 นางพรพิมล ฮวดหิน ประธานกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1- ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1114 นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธ ประธานกรรมการ การประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม.1-ม.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1115 นางรุจิวรรณ พรหมเสนา ประธานกรรมการ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.4 - ม.6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1116 นายเสถียร ศิริข่วง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1117 นางนารี หลายกิจพานิช ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1118 นางทัศน์วลี มังจักร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1119 นายพลรัตน์ สุนทราพันธุ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1120 นางลักขณา กัญญาประสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1121 นายฉัตรชัย ชัยนนถี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1122 นางอิศรา เหล่าคุณากร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1123 นางสาวอุรารัตน์ ปาละปิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1124 นายสงกรานต์ ขุนพรม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1125 นายรชตะ เทพรังสิมันต์กุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1126 นายดนัย สังข์เกิดสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1127 นายประพันธ์ หงส์เจ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1128 นางอุษาสม แสงพายัพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1129 นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1130 นายสุธี พาทีทิน โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1131 นายดีลาภ ปราบสงบ โรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1132 นายณัฐนนท์ ภู่แดง โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1133 นายนิติพันธ์ เพ็ชรหาญ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1134 นายวิสุทธิ์ พิทยากิต โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1135 นายตุลปุรินทร์ คลี่ใบ โรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1136 นายธนพล วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1137 นายวรพงษ์ สุกใส โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมคม) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1138 นายธนัติพงศ์ ชัยพลังฤทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1139 นายศรัญญู ขัติวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1140 นางนิตยา กันทาสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1141 นางบุษยา ใจบุญทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1142 นายสุวิทย์ หงส์สามสิบเจ็ด โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1143 นางวราภรณ์ สังข์วรกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1144 นางสาววณิชชา แม่นยำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1145 นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1146 นายรัตนศักดิ์ เขื่อนธนะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1147 นายภาณุพันธ์ ภาคาผล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1148 นางสาวปวีณา แนววงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1149 นายสงกรานต์ ตาชื่น โรงเรียนวังชิ้นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1150 นางบุษยพรรณ ขันแหลม โรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1151 นางสาวอัษฎาพร ธีรกุล โรงเรียนวังชิ้นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1152 นายประยุทธ์ ศรีจันทร์กาศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1153 นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์สูง โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1154 นายจีรวัฒน์ เชียงหนุ้น โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1155 นางสาวธัญวรัตน์ ซาวจำปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1156 นางสาววนิดา มาปง โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1157 นางสาวชญานภัส วันสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1158 นายชวลิต เสนะสุทธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1159 นางสาวจิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1160 นางทองสุข สุคันธะมาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1161 นางภณิดา ทองประไพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1162 นายอำนาจ แก้วแดง โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1163 นายธวัชชัย เจริญคิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1164 นายชัยยุทธ์ ชาติสิงห์ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1165 นายไพศาล ชนะกูล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1166 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1167 นายศรันย์ทัต รัตนโสภา โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1168 นายธนัติพงศ์ ชัยพลังฤทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
1169 นางนงเยาว์ สัจจาพงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1170 นางสิริพร ปาคำ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1171 นางสาวสุพรรษา งามเขียว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1172 นายปิติพงษ์ หล่ายสาม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1173 นางสาวสร้อยสุดา คะจรรยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1174 นางทินดา จงสุขวรากุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1175 นายภิญโญ ญาณสมเด็จ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1176 นายปพณ หม้อกรอง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1177 นางสาวนภาพร เข้มขัน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1178 นางทิพวรรณ วันไสยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1179 นางพิสมัย สุคันธมาลา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1180 นางอุบลศรี อริยวังโส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1181 นางกฤษณา เกียรติศิริถาวร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1182 นางสาวเพ็ญนภา เหมืองคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1183 นางแคทลียา สีลาแก้ว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1184 นายพินัย อ่อนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1185 นางมัตติกา ธิราช โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1186 นางจงจิตต์ วัฒนา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1187 นางสาวนรินธร เจริญกุศล โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1188 นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนกุณฑี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1189 นายดนัย สังข์เกิดสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1190 นางศิริลักษณ์ กันกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1191 นางสาวทองศรี ใจวงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1192 นางทิพวรรณ วันไสยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1193 นางพิศมัย สุคันธมาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1194 นางพรพิด พิมสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1195 นางจำรัสโฉม อ่ำคต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1196 นายศิวกร ศรีสนิท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1197 นางเรณู ปราบหงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1198 นางกันยารัตน์ เกยงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1199 นางอัมพร คำแปน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1200 นางโสภา เครือแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1201 นางสาวพัชรา วงค์อารินทน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1202 นางสาวสมพิศ สายญาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1203 นายสุกิจ มาปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1204 นางสาวสุธาสินี สีแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1205 นางสาวปวีณา หงษ์ดำเนิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1206 นางรัชนี ข้ามสาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1207 นางวันเพ็ญ แสงสาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1208 นางภัทรวรรณ ห้วยเสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1209 นางสุวิชญา นาเหมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1210 นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1211 นางสาวนงรัตน์ สำเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1212 นางภัทราภรณ์ สุวรรณภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1213 นางบัวรมย์ เชาวน์พยัคฆ์ เจ้าหน้าท่ีพัสดุโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1214 นายทรรศชล ดวงมณี เจ้าหน้าท่ีพัสดุโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1215 นางวิบูลย์สิริ ไทยภักดิ์ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1216 นางสุจิตรา หมีวงษ์ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1217 นางคนึงนิจ อุตรพงศ์ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1218 นางสาวจินดา บุญลอด ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1219 นางสาวณัทธิชา ทะนันชัย เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1220 นางเยาวเรศ กะนะแสง เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1221 นางสาวอนุศร วงค์งาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1222 นางอมรพรรณ สุชนก ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1223 นางสาวธัญญวรัศม์ โปทา ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1224 นายทศพร มั่งคั่ง ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1225 นางนิภาพร กันยะมี ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1226 นายสงกรานต์ ขุนพรม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1227 นางปรวรรณ บังวรรณ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1228 นางสาวดวงกมล ทิพย์ปัญญา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1229 นางฉันทณียา ผัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1230 นางสาวอุรารัตน์ ปาละปิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1231 นางสาวอนันตญา คำลือ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1232 นางสาวอรไพลิน เพสะอุน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1233 นางสาวจริยา กาเงิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1234 นางสาวลัดดาวัลย์ เวียงนาค กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1235 นางสาวภทรพร มินาริน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1236 นางสาวณิชารีย์ คำใส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1237 นางสาวจีรภา ตะมาแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1238 นางสาวกนกวรรณ สาระวะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1239 นางสาวศศิวิมล ศรีพรม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1240 นางสาวนาฏชนก ยี่เผติ๊บ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1241 นางสาวนันทรัตน์ อินมา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1242 นางาวอรรณิกา ธรรมลังกา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1243 นายนพอนันต์ วงศ์ปินะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1244 นายเอกพัน มีรส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1245 นางอำภา พจน์พรหมมณี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1246 นางสาวพัชรีย์ เทพจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1247 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1248 นายดนัย สังข์เกิดสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1249 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1250 นายเจนพล จันทร์เชื้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1251 นายสานิตย์ โลหะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1252 นางฉัตรชนก ตันมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1253 นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1254 นางกนกวรรณ มะลิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1255 นางสาวญาณิชศา ยวงแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1256 นางภณิดา ทองประไพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1257 นางปนัดดา อุทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1258 นางนิตยา กันทาสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1259 นางบุษยา ใจบุญทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1260 นางสุหลิน ชนะแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1261 นายคำรณ กิ่งแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1262 นางสาววรรณภา บัวบาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1263 นางสาวจรรยา มโนรส ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1264 นายบรรดาล วันมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1265 นายพิชิต พงศ์พัฒนะนุกุล ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1266 นางคนึงนิตย์ ชวนมา ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1267 นางวาสนา รัตนชมภู ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1268 นางสาวพิมพ์ประไพ ซุนตระกูล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1269 นางสาวกชพร เหมืองหม้อ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1270 นายพรมเรศ อินต๊ะวัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1271 นางสาวกัลย์วลัย ถึงนิล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1272 นางสาวปณิสา สถาพร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1273 นางภณิดา ทองประไพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1274 นายเชษฐา สยนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1275 นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1276 นางรวงทอง สมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1277 นางกันยารัตน์ เกยงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1278 นางช่อผกา จันทร์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1279 นางศิริวรรณ อินทร์ปรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1280 นายชวลิต เสนะสุทธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1281 นางจิราพร สิริจัทรพิมล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1282 นางสาวชญานภัส วันสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1283 นางจุฑารัตน์ อุตศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1284 นายพินิจ สุภาผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1285 นายนพดล เสนวิรัช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1286 นายวรฉัตร โสภารัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1287 นายพันศักดิ์ น้อยคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1288 นางสาวปัทมาพร มะโนสีลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1289 นายคมกริช สมจิตต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1290 นายพรชัย น้อยคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1291 นายสนั่น พลยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1292 นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1293 นายสำรวย เหล่าโต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1294 นายสมชาย วางหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้างปินใจ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1295 นอยกองแก้ว รัตนปัญญาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1296 นายบุญยรัตน์ ดอกบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1297 นายทนัน เหล่ากอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่างาม คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1298 นายสิทธิศักดิ์ ราชสีห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1299 นายดนัย อิงโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1300 นายสะอาด ศรีปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1301 นายสมบัติ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลากปืน คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1302 นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1303 นายจักราวุท ไผทวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่รัง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1304 นางแสงเดือน คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเลียง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1305 นายสกล พงศ์สุขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1306 นายนิคม บุญซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1307 นายสาโรช วิริยะเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้นปากกาง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1308 นางกิ่งดาว กาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1309 นายสรัณย์ ศรีท้วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1310 นายมานะ กาศโอสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1311 นางสาวญาณิชศา ยวงแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1312 นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
1313 นายโกวิท บวรศักดิยุต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1314 นายคำรณ กิ่งแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1315 นางจิราภรณ์ ประเสริญศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1316 นายสุวิณ เทพสาธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1317 นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1318 นางสาวกัลยา สุรีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1319 นางฉัตรชนก ตันมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1320 นางสาวนิตยา วรรณรักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1321 นางสาววาสนา ธรรมชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1322 นางนภาพร แสนบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1323 นายสานิตย์ โลหะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1324 นางสาวศรีพรรณ สุกใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1325 นางกนกวรรณ มะลิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1326 นางกาญจนา มีมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1327 นางจำรัสโฉม อ่ำคต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1328 นางสาวอัจฉราภรณ์ อินดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1329 นางสาวพัชรา วงศ์อารินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1330 นางมณีพร หนิ้วบุรุษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1331 นางภัทธ์ธีรา ตุ้ยเต็มวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1332 นางจุไรวรรณ เหลืองประเสริฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1333 นางสาวพิมลภา อินปัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1334 นางจิรีรัตน์ คำอ้ายด้วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1335 นายโกวิท บวรศักดิยุต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1336 นางสาวศรีพรรณ สุกใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
1337 นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1338 นายดนัย สังข์เกิดสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1339 นายธรัตน์ มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1340 นายประยุทธ มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1341 นายสมพงษ์ เรียนไธสงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1342 นายชั้น มั่นเหมาะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1343 นายอำนาจ แก้วแดง โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1344 นายภานุพันธ์ ภาคาผล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1345 นายรัตนศักดิ์ เขื่อนธนะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1346 นางสาววณิชชา แม่นยำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1347 นายมนต์ชัย แก้วพรม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1348 นายบุญโญ ประมวลทรัพย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1349 นายวันชัย คำแห้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1350 นางลัดดา อิ่มใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1351 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1352 นางไพรพรรณ ชาตะโชติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1353 นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1354 นางสาวอัจฉรา อินต๊ะวิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1355 นางชินุตตรี อุตศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1356 นายทัศนกฤษ เด็ดขาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1357 นายสนั่น พลยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก
1358 นายสมยา ถานะวุฒิพงษ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1359 นายสุรชาติ จิตแจ้ง โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1360 นายสงคราม ถิ่นทิพย์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1361 นางอรทัย อุทธะยาน โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1362 นายอดุล เหมืองจา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1363 พล.ต.ต.ณฐภณ แก้วกำเนิด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1364 พ.ต.อ.เล็ก สังข์ดิษฐ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1365 พ.ต.อ.ธนยินทร์ เทพรักษา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1366 นายเสมอ วีระบุญฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1367 พ.ต.อ.ทรงกริช อ่อนตะไคร้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1368 พ.ต.อ.พินิจ คำบุญมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1369 พ.ต.อ.ประยูร ชำนาญคง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1370 พ.ต.อ.วิชาญยุทธ คูณเจริญสุข ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1371 พ.ต.อ.วัฒนะ คณะเจริญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1372 พ.ต.อ.จิตตพล วงษ์วัน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1373 พ.ต.ท.ธนา กาวีแดง สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1374 นางสุจิตรา หมีวงษ์ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1375 นางสาวอรัญญา หมื่นโฮ้ง ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1376 นายธนพล วังสมบัติ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1377 ว่าท่ีร้อยเอก ณภัทร ธุรกิจ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1378 นายชำนาญ แสงแก้ว ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1379 นายยรรยง สายสีนพคุณ ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1380 นายสุทัศน์ ตั้งถาวร ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1381 นายสมศักดิ์ หอมเนียม ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1382 เด็กชายณัฐพงษ์ ริมฝาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1383 เด็กชายจิตตภณ จงสมจิตต์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1384 เด็กชายนันทฉัตร เข็มวิชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1385 เด็กชายภาณุวิชญ์ แตงร้าน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1386 เด็กชายมาวิน วันมหาใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1387 เด็กชายวศิน กิมเกถนอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1388 เด็กชายศุภกร ถิ่นสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1389 เด็กชายอดิศักดิ์ รอบรู้ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1390 เด็กชายสันติราษฎร์ กันศิริ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1391 เด็กชายเกียรติภูมิ รักธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1392 เด็กชายอัษฎา ต๊ะวัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1393 เด็กชายพสิษฐ์ ศรีจันทราทร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1394 เด็กชายพันธกานต์ ปินตารินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1395 เด็กชายณัฐวัตร ต่อเขต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1396 เด็กชายวศิน คลศิลป์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1397 เด็กชายกฤษฎา อาทะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1398 เด็กชายธนดล อุตคำมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1399 เด็กชายศรัณยู กุลาวาชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1400 เด็กชายอิทธิพล อุดธรรมใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1401 เด็กชายพลากร กระรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1402 เด็กชายภัทรกร ใจหมื่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1403 เด็กชายณัชพล จันปวงแสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1404 เด็กชายยศพัฒน์ ทันนิเทศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1405 เด็กชายจีรศักดิ์ งามสังข์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1406 เด็กชายขวัฐชัย ทองอ่อน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1407 เด็กชายศิริศักดิ์ ฟุ่มเฟีอย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1408 เด็กชายไกรวิชญ์ น้อยคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1409 เด็กชายอัษฎา รำแพน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1410 เด็กชายทำนุรัฐ มูลเมือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1411 นายอนุกูล วงศาสนธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1412 นายปกรเกียรติ์ หงส์สามสิบเจ็ด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1413 นายภานุมาศ จันทร์เขียว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1414 นายอัคพันธ์ เอกอมตะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1415 นายสมชาย อายะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1416 นายณัฐนน ยอดน้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1417 นายอรรคพล ก้อนจินดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1418 นายศรัญ ต๊ะม่าน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1419 นายณพงศ์ วงศ์อรินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1420 นายธีรพัฒ สิงเห โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1421 นายภาสกร เอติยัติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1422 นายฐิติกร ยศทวี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1423 นายศุภกิติ์ แก้วเกตุกวีรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1424 นายสาริน วรรณภิรมย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1425 นายธนากร จวงสันเทียะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1426 นายณัฐพล รายพรมราช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1427 นายสิรวิทย์ สิงห์ราช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1428 นายเกื้อกูล อ้ายมา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1429 นายธนาธิป จิตใจฉ่ำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1430 นายวรรณธนัย ไชยแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1431 นายจิรัฏฐ์ สมช่าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1432 นายธนพนธ์ สอนแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1433 นายณัฐภัทร สารเพ็ญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1434 นายปิติพงศ์ เสียงใหญ่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1435 นายชุติมันต์ เวียงวี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1436 นายภูริวัตร ปวงจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1437 นายธารนนท์ กันกา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1438 นายดนุพร มณีกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1439 นายณัชพล ศรีดอนชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1440 นายมงคล กาบบัว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1441 นายอภิชัย ชุ่มเชื้อ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1442 นายมนตรี สบายสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1443 นายประสงค์สิน ศรีถาวร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1444 นายวิษณุศักดิ์ ศรีสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1445 นายวีรวุฒิ วงค์คำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1446 นายพิชิต เกยงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1447 นายเสรี สุขสำราญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1448 นายอิทธิพล ชื่นบาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1449 นายศรายุทธ เมฆอากาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1450 นายธนวันต์ ขจรเดช โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1451 นายณัฐวุฒิ โกลีย์ศิริกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1452 นายธิรภัทร ใจคอดี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1453 นายตะวัน ต่อมดวงแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1454 นายกฤตธี อินกา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1455 นายเจตนิพัทธิ์ สังฆวิศิษฎ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1456 นายฉัตรชานนท์ แพผึ้ง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1457 นายศุภวิชญ์ จันทร์สุริยกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1458 นายธาริต ทองถิ่น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1459 นายสิริพัทธ์ รัตนศรีประสาน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1460 นายวชิรวิทย์ เพลิดเพลิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1461 นายวรรณวรรษ โกศะยาอัฑฒทรัพย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1462 นายแทนคุณ พิมพา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1463 นายรัฐวุฒิ เขียวมูล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1464 นายฤทธิกานต์ รวมทรัพย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1465 นายธวัชชัย สุธรรม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1466 นายสหัสวรรษ ฉันทะนิตย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1467 นายภัทริศวร์ แสงวรนิตย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1468 นายศุภโชค มหัปปานันท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1469 นายศุภกฤต นาวารี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1470 นายภู วังใน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1471 นายกิตติชนม์ คำมาบุตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1472 นายสรกฤษณ์ นันทพงศ์ศิริ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1473 นายติณห์ธนัช กาวีวล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1474 นายณัฐกมล ดอยลอม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1475 นายธีรภัทร เชื้อดวงผุย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1476 นายณัฐพล บุญคุ้ม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1477 นายธีรดนย์ กาศเกษม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1478 นายจิรภัทร ไชยวัน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1479 นายฌานวัฒน์ วรรณนิรันดร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1480 นายเมธาสิทธิ์ มณีทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1481 นายนรบดี มณีฉายกระจ่าง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1482 นายจักรกฤษณ์ เสนสม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1483 นายวรวัจน์ สุขทั่วญาติ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1484 นายสหรัฐ กองกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1485 นายนฤเบศ บุญมาก โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1486 นายภูธเนศ จันทร์คำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1487 นายณัฐฒิพงศ์ ลิอโฮ้ง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1488 นายปัฐพงษ์ พงษ์พิสุธินันท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1489 นายกิตติพันธุ์ มาตรมนตรี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1490 นายชัชวาลย์ รุ่งสิทธิมงคล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1491 นายนที หงษ์สิบแปด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1492 นายศิวกร อัศวรัตนากร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1493 นายณัฐภัทร ใจกลม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1494 นายณัฐพงศ์ วรนาม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1495 นายชำนาญ แสงแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1496 พ.ต.ท.ณฐภณ แก้วกำเนิด สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1497 พ.ต.ท.อดุลย์ อภิฉัตรวงค์ สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1498 ร.ต.อ.วิทูล สีตะวัน สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1499 ร.ต.อ.พนม เหล่ากาวี สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1500 ร.ต.ท.มังกร แก้วยัง สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1501 ด.ต.ดุสิต เมฆิน สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1502 นายสหรัฐ กองกูล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
1503 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1504 นายสวัสดิ์ รัตนศรี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1505 นางวัชรีย์ เหมืองจา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1506 นายธีรพันธุ์ อินทรชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1507 นายภาณุพงค์ สรรชัยพฤกษ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1508 นางสาวเบญจวรรณ ใสศรี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1509 นางแอนนา สมวงศ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1510 นายเกรียงศักดิ์ ว่องเล่ศ์สกุล โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1511 นายพุทธิพงษ์ อินมีประเสริฐ ครูโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1512 นายศรันย์ทัต รัตนโสภา โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1513 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1514 นายกิจชัย กิจภิญโญ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1515 นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1516 นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1517 นายสนิท กาญจนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1518 นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1519 นางสุวพณิชย์ แสดงสกุลสุนทร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1520 นายสุทัศน์ พรมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1521 นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1522 นางสุภาภรณ์ สมบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1523 นางเบญญพร เลาหะกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1524 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1525 นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1526 นางจรรมณี เฮงห่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1527 นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1528 นางสมร แก้วธรรมานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1529 นายวิชา พริ้งเพลิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1530 นายวิโรจน์ ขยันการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
1531 นายปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1532 นายวันชัย ล้อกาญจนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพบาบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1533 นางลัดดา ถาวรวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1534 นายศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1535 นายสุรพันธ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมงานสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1536 ร.ต.อ.หญิงศิริพร เถาทองทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1537 นายเสกสรรค์ ช้างเขียว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1538 นางอรนิช รัตนชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1539 นางสายยนต์ ผาทอง เจ้าหน้าท่ีพยาบาลโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1540 นางสาวนงเยาว์ กวาวปัญญา ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1541 นางธัญลักษณ์ ศรีชุมภู ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1542 นางศิริพร วัฒนสัจจานุกูล ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1543 นางวัชรินทร์ สายสีนพคุณ ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1544 นางสาวธัญญวรัศม์ โปทา ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1545 นายสมศักดิ์ หอมเนียม ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1546 นางสาวจีราวัจน์ แสงคำ ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1547 นางจีระพันธุ์ ภู่ระหงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1548 นางภคพร กฤตพรกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1549 นางสาวจีราวรรณ สมบุตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1550 นางสาวสุนันธินี ธนันชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1551 นางทิพากร เดชธรรม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. น้ำชำ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1552 นางบุญฑริกา แสนศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต. น้ำชำ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1553 นางวรรณสิริ คูคำมี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. ห้วยฮุง คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1554 นางสาวมนต์อุสา จันทาวุฒิกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต. ห้วยฮุง คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
1555 นางศิริลักษณ์ กันกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1556 นางสุภาภรณ์ สมบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1557 นายเชี่ยวชาญ เมฆกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1558 นางเทียบทอง ไชยวุฒิพงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1559 นางพัทธ์ธีรา ทนันไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1560 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1561 นางจรรมณี เฮงห่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1562 นางวันเพ็ญ เลาหะกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1563 นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1564 นางสมร แก้วธรรมานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1565 นางสาวธัญวรัตน์ ซาวจำปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1566 นางสาวกนกพร สายแปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1567 นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1568 นางสุนิดา ราชสิกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1569 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1570 นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1571 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1572 นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1573 นายดนัย ยอดนิล ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1574 พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1575 นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1576 นางพัชรี คำภู เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1577 นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1578 นางวีณา บุญประคอง สรรพากรพื้นที่แพร่ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1579 นางอัญชลี ชลังสุทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่แพร่ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1580 นายประดิษฐ์ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1581 นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1582 นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1583 นายเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์ นายอำเภอเด่นชัย คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1584 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล นายอำเภอร้องกวาง คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1585 นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล นายอำเภอสอง คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1586 นายสมหวัง พ่วงบางโพ นายอำเภอสูงแม่น คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้
1587 นายการัณย์ เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้