สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญเลิศ
 
1. นางนันทวรรณ  สามคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวปทุมรัตน์  คำโมนะ
 
1. นางวันเพ็ญ  มากมูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชณีกร  ดวงจันทร์
 
1. นางนารี  มาลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวเสาวนีย์  กิติมา
 
1. นางสาวภัทรภร  ชัยปัญหา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง 13 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมหวัง
 
1. นางณริณี  สีลอ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 19 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์  รักยา
 
1. นางสุดสายใจ  อุทัยกุล
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง 7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดาพร  ธิยะคำ
2. เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  หาตะ
3. เด็กหญิงเอมอร  ปัญโญใหญ่
 
1. นางสมาภรณ์  ภิญโญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤทัย  ทำบุญ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวธีรนุช  คำคุณเมือง
2. นางสาวนลพรรณ  ใหม่จันทร์
3. นางสาวเจนจิรา  สมประเสริฐ
 
1. นางจามรี  พุทธาศรี
2. นางพุฒิมาศ  สุภาวรรณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงลัทธพรรณ  แก้วดุสิต
2. เด็กหญิงเกษวารินทร์  กันทะวัง
 
1. นางอุษณีย์  ชัยมณี
2. นายเฉลิมไชย  ขันยอด
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ตันศิริ
 
1. นางสาววลัยพร  ชุ่มใจ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายวชิรวิทย์  ไชยฟองศรี
 
1. นางปุณยาพร  จอมใจหาญ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนุนนาค
2. เด็กหญิงนภัสสร  สารข้าวคำ
3. เด็กหญิงวิภามาศ  พลภักดี
 
1. นายกฤษฎา  การหมั่น
2. นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายจิตรภาณุ  จันมะโน
2. นายวันฉัตร  อุณหสนธิไพโรจน์
3. นายศุภวิชญ์  สิงห์ใจ
 
1. นางสาวกุลลดา  ณ พิกุล
2. นายมนตรี  บัดปัน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.7 เงิน 31 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชูมาศ
2. เด็กหญิงปัญชิตา  เวศนารัตน์
3. เด็กหญิงอานันตยา  จันปวนหาร
 
1. นางสาวดุษฎี  เชตะวัน
2. นางสาวอัญชลี  นางแล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75.4 เงิน 35 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  ชุมภูสาร
2. นางสาวสุพรรณิการ์  สีจันร้อย
3. นางสาวแพทรียา  อุตตะละ
 
1. นางแววตา  เขื่อนแปด
2. นายสมเพ็ชร  หาญแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงชัญญา  ชูก้าน
2. เด็กชายธีรเมธ  ลังกา
 
1. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว
2. นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายณัฐพล  สุวรรณสิทธิ์
2. นายมนัสวิน  ปัญญาสุ
 
1. นายโพธิรัตน์  อินต๊ะยศ
2. นางสาวสุภาพร  สุพนัส
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 36 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  แยม๊อ
 
1. นายกีรติ  พิสัยเลิศ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 42 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวสุธิษา  เพิ่มอุตสาห์
 
1. ดร.สุพจน์  ทาวงศ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.88 เงิน 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายกฤติธี  สุริยะ
2. เด็กหญิงณิชชยา  เนตรตระกูล
3. เด็กชายตินดิกร  กันทะ
 
1. นางเอี่ยมละออ  ธนัญชัย
2. นางยโสธร  สุขัมศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายนิพิฐพงศ์  สาวงศ์ทะ
2. นายศุภชัย  วงศ์ใหญ่
3. นางสาวสุภัสสรา  เตสุภา
 
1. นางคุณากร  จิตตางกูร
2. นางทองเพียร  สิงห์ชัย
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจารุรัตน์  เสียงโต
2. นายธนานนท์  หิรัณย์วณิชชากร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมตัน
 
1. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
2. นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกวิสรา  ก้อนศิลา
2. นายวัฒนะ  ทำของดี
3. นายวีรภัทร  ไวโอเล็ต
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร
2. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.1 ทอง 10 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิ  จันทรพรรัตน์
2. เด็กชายศรัณย์  ไชยาศิรินทร์โรจน์
3. เด็กชายไท  ทองเสริฐ
 
1. นางหทัยกาญจน์  ทองมูล
2. นายอภิชาติ  นามแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายอฎิชัย  วิจารณ์
 
1. นายดุษฎี  ศรีทรงราช
2. นางสาวสุณัฐชา  โนจิตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 21 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงดลชนก  ดำรงวัฒนากูล
2. เด็กหญิงนรีกานต์  พรมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศศินภา  ฤทธิ์พิชิตชัย
 
1. นางสาววนิดา  ศิริเขียว
2. นางสาวพิมประภา  อุ่นโทกาศ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.65 ทอง 13 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายกฤษกร  แก้วพรมทะ
2. นางสาววลัยกานต์  สารานพกุล
3. นางสาววาทการ  จันทร์หล้า
 
1. นางมทินา  มาละวงษ์
2. นางชมนพร  จะเรียมพันธ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายซานชิโร  เคหัง
2. เด็กชายพงศกร  พิชวงค์
 
1. นายสุเวช  สืบปัญญา
2. นายศักดิ์ระวี  กันทะวงค์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 13 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวภูพิงค์  ปรัชญา
2. นายรามิล  เลิศเกษม
 
1. นางรัชนี  เลิศเกษม
2. นายสมโภชน์  ผ่องใส
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายณัชธกฤษณ์  สาระไชย
2. เด็กชายสิทธิโชค  นาคประเสริฐ
 
1. นายวศิน  มังคลาด
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.5 ทอง 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายนนทนันท์  นันทวาศ
2. เด็กชายปิติภัทร  ปริตโตทก
 
1. นายอัครเดช  เมฆสุรินทร์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชกร  กันทิวา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุทธิวัฒนชัย
3. เด็กหญิงกิตติยารัตน์  พรมมา
4. เด็กหญิงฐิตารีย์  พรมเชื้อ
5. เด็กหญิงมุฑิตา  ธุวะคำ
 
1. นางดวงตา  จันทรานันต์
2. นายบุรินทร์  กฤตสัมพันธ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง 13 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจารุมาตย์  ห้วยไชย
2. นางสาวฐิชาดา  ไข่แก้ว
3. นางสาวณิชกานต์  จันแก้ว
4. นางสาวพรสวรรค์  แก้วคำ
5. นางสาวภคบงกช  คชจันทร์
 
1. นางดวงตา  จันทรานันต์
2. นายบุรินทร์  กฤตสัมพันธ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  เขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงชีวารัตน์  ชุ่มใจ๋
3. เด็กหญิงผกามาส  อุปนันท์
4. เด็กหญิงพัชรีกร  คำเมือง
5. นางสาววิริญญา  ปัญโญใหญ่
 
1. นางมัณฑนา  ประทุมมา
2. นายพงศ์ศักดิ์   ปันแก้ว
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวสุพรรษา  พรศักดิ์โสภณ
2. นางสาวสุมาลี  รุ่งไพบูลย์สุข
3. นางสาวหมี่เงาะ  พูเบกู่
4. นางสาวอายู  พรสันติธรรม
5. นางสาวอารีรัตน์  แลเชอะ
 
1. นางปณิดา  ตรีสุวรรณ
2. นางนารี  กาหาวงค์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรฐากร  วงศ์ปัญญา
2. เด็กชายญาณากร  หนสมสุข
3. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  พิรุฬห์วรวงศ์
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ตาวิยะ
5. เด็กหญิงเอื้อกาญจน์  อินทะชัย
 
1. นายเอนก  กิติศรี
2. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายกฤตภาส   ชินะข่าย
2. นางสาวชฎาภัทร   เตชะชื่น
3. นายชินกฤต  จันทร์ใส
4. นางสาวชื่นกมล  แสนอุ่น
5. นายชุติพงษ์   เสียงใหญ่
6. นางสาวณัฐนิชา  เจริญคู้
7. นางสาวธิติยา  ลก
8. นายปฐมพงษ์   ไชยชมภู
9. นางสาวปิยพร   สุกันทา
10. นางสาวพวงชมพู  ธีรกิติกร
11. นางสาวพัชรินทร์   บัวนาค
12. นายพิชญพันธ์   จันทรา
13. นางสาวพิราอร  ถุงเกตที
14. นายภานุพงศ์   วงค์ตะวัน
15. นางสาวมยุรินทร์   กองแสง
16. นายรัชพล   ปวงเริ่ม
17. นายวราเทพ   จักรมณี
18. นายสกาย   ดวงจันทร์
19. นางสาวเมธินี   มาตระกูล
20. นายไอศูรย์  ปิยะธรรมาชัย
 
1. นางสาวเพ็ญแข  จิตมโนวรรณ
2. นายจำนงค์  รักษ์ธรรมเสมอ
3. นางสาวนันทพร  สเวตอ
4. นางสาวรุจิรา  กาจินา
5. นางสาวศิริพร  วังราษร์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัฏฐา  อินเมืองคำ
2. นางสาวณัฐณิชา  โพธาวิจิตร
3. นางสาวณัฐณิชา  เมธาฤกษ์
4. นางสาวธัญชนก  บุญเลิศล้น
5. นายธีรพงษ์  มนต์ขลัง
6. นางสาวประกายวรรณ  แสงเรือน
7. นายพันธุ์ธัช  สุขกวี
8. นายพาทิศ   สุขกวี
9. นางสาวภัทรชนิดา  แซ่ปัง
10. นางสาวมัลลิกา  ดามัน
11. เด็กหญิงวีรดา  เลศักดิ์
12. นายวีระพัฒน์  พรหมมินทร์
13. นายศราวุธ  ไชยะ
14. นางสาวสุุชานาถ  เสริมสุข
15. เด็กหญิงสุุนิษา  หงส์กัน
16. นางสาวอติพร  พาณิชย์กิจอุดม
17. นายอภิวัฒน์  เยง
18. นายอรรถพล   ปะดุกา
19. นายเขมทัต  เชื้อเมืองพาน
20. นายโพธิวัฒน์   โคตะพันธ์
 
1. นางบวรนันท์  จังติยานนท์
2. นายบรรจง  จิตตคำ
3. นายบุรินทร์  กฤตสัมพันธ์
4. นางสาวนันทพร  สเวตอ
5. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายปิยะบุตร  เฉตระการ
 
1. นางสุวิดาภรณ์  คำแผ่นชัย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจุฑาธิป  ศรีอาภรณ์
 
1. นางสุวิมล  อินทร์จันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  สันกว๊าน
2. เด็กหญิงวรินทร  ชมตระกูล
 
1. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
2. นางกาญจนา  โล่ห์จินดา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.2 ทอง 7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายณัฐชนน  ราชคม
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ห่อนบุญเหิม
 
1. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
2. นางกาญจนา  โล่ห์จินดา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.4 ทอง 6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกนกวรรณ  โชติ
2. นางสาวทิวายอด  ยิ้มช้อย
3. นางสาวธันยาพร  ถั่ม
4. นางสาวพิชญ์สินี  ต๊ะวิโล
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  ธนะสมบัติ
6. นางสาวรวิสรา  ธรรมตา
7. นางสาวศิริพร  ศรีสวัสดิ์
8. นางสาวสุภัสสรา  ธรรมวงค์
9. นางสาวอมรา  ชัยชมวงศ์
10. นางสาวเกวลิน  ก๊กไม้
 
1. นางจิรพร  แสงโปร่ง
2. นายอัษฎากร  แสงโปร่ง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกัลยากร  ทองใส
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สุปินะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรยุทธ  ชำนาญยา
2. นายวิชย์สิทธิ์บุญ  ยุรี
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพิทวัส  จักรสมศักดิ์
2. นายอนณ  ยงเมธาวุฒิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจารึก  สมประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์  แก้วมหาคุณ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอนงนาฎ  จุลเลศ
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายพีณัฐ  วิริยะ
 
1. นายเกียรติไกร  ทนันชัย
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 32 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณี  แบกู่
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  นามคำ
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  กันธิยะ
 
1. นายจรูญ  เขนย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวเจษฎางค์  บุญพิราศ
 
1. นายปราโมทย์  บุญทอง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 35 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ธุวะคำ
2. เด็กชายไกรวิชญ์  อภัยโรจน์
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
2. นายปราโมทย์  บุญทอง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายฉันทัช  พิทักษ์
 
1. นายกฤษฎา  รักษาศิลป์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายอดิสรณ์  อภิวงค์ษา
 
1. นายคมสัน  ลาภใหญ่
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  นาทองมูล
2. เด็กชายสุวพิชญ์   เผ่ากันทะ
3. เด็กชายเมธี  นามะณีวรรณ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกาญจนาพร  จันทร์หน่อแก้ว
2. นางสาวพร้อมทรัพย์  สุพรรณ์
3. นายเจตนิพัทธ์  ดงปาลี
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัญญา  กาดรัมย์
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายธนวัฒน์  มโนตา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงรวิสรา  ปิมปา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงแวว  อะพา
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 17 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กชายวรเมธ  นิลสวิท
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายคีตพัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพลตรี  แซ่ตั้ง
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85.3 ทอง 7 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายพงศธร  อารักคิด
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาริกา  อุ่นแสง
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายธนวัฒน์  มโนตา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงทักษิณา  สายปัญญา
2. นายธนวัฒน์  มโนตา
3. นางสาวธิดาเทพ  กรนานันท์
4. นางสาวนีรนุช  ทะนันไชย
5. นางสาวบุรัสกร  เทวดุล
6. เด็กหญิงรวิสรา  ปิมปา
7. นางสาววรรณพร  ยาละ
8. นางสาววันสิริ  สิทธิแก้ว
9. นางสาวเอริกา  ภิระบรรณ์
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
2. นางอังคณา  ละออ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 73.8 เงิน 15 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายจักรวาล  ศรีราชา
2. เด็กหญิงจิดาภา  ล้อมวงษ์
3. เด็กชายฉัตรชัย  แก้ววิชิต
4. นางสาวณัฐฐา  ล้อมวงษ์
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ตุมมา
6. นางสาวประภาวรินทร์  บุตตะพล
7. เด็กชายพงศธร  แก่นดี
8. นายพงศธร  อารักคิด
9. เด็กหญิงพีรดา  ดวงคำแสง
10. นายภานุพงษ์  เป็นใหญ่
11. นายวรชัย  วงค์ประเสริฐ
12. เด็กชายวรเมธ  นิลสวิท
13. เด็กชายวศวรรต  สุรินทร์แก้ว
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  โถยะโล
15. นายเอกราช  อวดดี
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
2. นางสาวนิตยา  ระวิงทอง
3. นางสาวจุฑามาศ  ท้าวมณี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 12 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงดาวดี  แซ่ว่าง
2. นายธวัชชัย  แซดูกู่
3. เด็กชายประสิทธิ์  หมื่อโป
4. เด็กชายสรายุทธ์  แสงอุดมสุข
5. เด็กชายอาทิตย์  อุ่นแม
6. เด็กชายโยฮัน  เยอเสาะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
2. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
3. นายสิทธิศักดิ์  อินเพลา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  หมื่อแล
2. นายจีรวิทย์  มหาชัย
3. นายชาญวุธ  สมประสงค์
4. นายณัฐพงษ์  สิทธิแก้ว
5. นายนรากร  จินดาธรรม
6. นางสาวศิริพร  ชุมภูสาร
 
1. นายสิงห์ทอง  เลี่ยมแก้ว
2. นายธนวัฒน์  รัตนโกสินทร์
3. นายอภิชาติ  ม่านแก้ว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายกฤตนัย  ตาไชยยศ
2. นางสาวกัลยารัตน์  เรืองนาค
3. เด็กหญิงกานต์ธีรา   วงศ์แจ่ม
4. นางสาวกิตตินาฎ  ยืนยงแสน
5. เด็กหญิงกุลกัลยาร์   กุลศรีเดชอนันต์
6. เด็กหญิงชัญญา   กิจตันขจร
7. นายชาญวิทย์  วงค์เทียนชัย
8. เด็กชายชิษณุพงศ์   บัวสุวรรณ
9. เด็กชายญาณพัฒน์  คำสาร
10. เด็กหญิงฐิติมา   โทพิลา
11. นางสาวฐิติมา   บุญสินธุ์ชัย
12. นายณัฎฐนันท์  คำแก่น
13. เด็กหญิงณัฎฐ์ชุดา  คำดี
14. เด็กหญิงณัฐชยา   หมายมั่น
15. เด็กชายณัฐยศ   บุญทอง
16. นายนราธิป  ป้อมสุวรรณ
17. เด็กหญิงปาณิสรา  ยามี
18. เด็กชายปิยังกูร  จักรแก้ว
19. เด็กหญิงผกามาศ   สุระกำแหง
20. เด็กหญิงพรปวีณ์  แว่วเสียงสังข์
21. นายพีระพงษ์  แก้วคำ
22. เด็กหญิงภัควรินทร๋   บูรศักดิ์วราฤทธิ์
23. เด็กหญิงมัณฑณา  แก้วตั้ง
24. นายศรายุทธ   ลี้แสน
25. นายศุภกร  กองร้อยอยู่
26. เด็กหญิงศุภานัน   เขตประทุม
27. นางสาวสรัลพร   อินเล็ก
28. นายสิทธาพล  สุขคำ
29. นางสาวสุดารัตน์   ทำทาน
30. เด็กชายอธิป  โฉมแดง
31. นายอภิรักษ์  ดวงคิด
32. นางสาวอมลพร  หมอกแก้ว
33. นางสาวอรญา   คำปา
34. เด็กหญิงอริศรา   ปัญญาบุญ
35. นางสาวอัจฉรา  วชิรมโนวาทย์
36. เด็กหญิงเก็จมณี  ปัญญาหลวง
37. นายเจตวีร์  วรรณสอน
38. เด็กหญิงเนตรนภา   ญานายา
39. เด็กหญิงโศภิษฐ์   ภูรีโรจน์
 
1. นางอังคณา  ละออ
2. นายวัชรพงษ์  วิชา
3. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
4. นางจินตนา   แสนงาย
5. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  สุขเกษม
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายศรายุทธ  ลี้แสน
 
1. นายวัชรพงษ์  วิชา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 18 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาริกา  อุ่นแสง
 
1. นายสิงห์ทอง  เลี่ยมแก้ว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวประภาวรินทร์  บุตตะพล
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ดวงพันธ์
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.6 เงิน 41 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายพงษ์เทพ  แสนช่างไม้
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยพร  โพธิเลิศ
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.1 ทอง 26 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวเวนิกา  สุโกมล
 
1. นายสุรเชษฐ์  เมฆอากาศ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กชายศรายุท  หนานคำ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 25 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์ศิริ
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวทิวายอด  ยิ้มช้อย
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.3 เงิน 10 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ดวงพันธ์
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  สิทธิแก้ว
 
1. นายสิงห์ทอง  เลี่ยมแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยพร  โพธิเลิศ
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.6 ทอง 8 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายกฤตนัย  ตาไชยยศ
2. นางสาวกัลยารัตน์  เรืองนาค
3. นางสาวกิตตินาฎ  ยืนยงแสน
4. นางสาวจิตตรีญา  ปริญญา
5. นายฐิติพงค์  เสือเล็ก
6. นางสาวฐิติมา   บุญสินธุ์ชัย
7. นายณัฎฐนันท์  คำแก่น
8. นางสาวณัฏฐณิชา  แสงล้ำเลิศ
9. นางสาวณัฐฏ์วดี  มีพวง
10. นายณัฐวุฒิ  ท่าดีสม
11. นางสาวตรียดา  อภิพงศ์ศักดิ์
12. นางสาวทิวายอด  ยิ้มช้อย
13. นายนพนนท์  เตจ๊ะ
14. นายนราธิป  ป้อมสุวรรณ
15. นายนรินทร์  หน่อแสง
16. นางสาวพนมมาศ  ไชยวุฒิ
17. นางสาวพรทิพย์  วงศ์พานิช
18. นางสาวพัทธ์ธีรา  ธิศรี
19. นายพีรพงศ์  เข็มขาว
20. นายพีระพงษ์  แก้วคำ
21. นางสาวภคบงกช  คชจันทร์
22. นายรัฐพงศ์  มะโน
23. นางสาวรัฐสิมา  แก่นจันทร์
24. นางสาวลลิตา  พรมมี
25. นายวณิชชา  ปินตาสาร
26. นางสาววันเพ็ญ  ตาหอม
27. นายศรายุทธ  ลี้แสน
28. นางสาวศีตลา  ทาแก้ว
29. นายศุภกฤต  อภิไชย
30. นายสิทธาพล  สุขคำ
31. นางสาวสุธนี  เทพผง
32. นายสุรพรชัย  กาแก้ว
33. นายอภิรักษ์  ดวงคิด
34. นายเกริกเกียรติ  แสงใส
35. นายไพรักษ์  ชินเมธีพิทักษ์
 
1. นายวัชรพงษ์  วิชา
2. นางอังคณา  ละออ
3. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
4. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
5. นางจินตนา   แสนงาย
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ใจมา
2. เด็กหญิงญัฏฐณิชา  จันทร์ตา
3. เด็กชายต่อลาภ  ราชคม
4. เด็กหญิงพรญาณี  ยามี
5. เด็กชายวรวัฒน์  มะโนวงค์
6. เด็กชายสรวิชญ์  โสดวงศ์
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  ขัตติยะ
8. เด็กชายอนุศิษฏ์   คำเก่ง
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยวงค์
10. เด็กหญิงไอรฎา  จินะการ
 
1. นางณศพร  สมมั่น
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกมลชนก  แก้วหล้า
2. นายกิตติธัช  เชยบาน
3. นายชัชชัย  ศรีวิชัย
4. นายดุลยธิษณ์  พิทยาปัญจรัตน์
5. นางสาวธนัญญา  วงค์เวียน
6. นายธิติวุฒิ  ปินตา
7. นางสาวปวริศา  ใสสม
8. นายอธิป  คำพลอย
9. นางสาวอริสรา  ทานากะ
10. นางสาวอุรัสยา  สมงอน
 
1. นางสาวปานรวี  สุวรรณรัตน์
2. นายเกียรติไกร  ทนันชัย
3. นางสาวเจ็มจิรา  พรมยศ
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญตัน
2. เด็กหญิงนริศรา  โตพิพัฒน์กุล
3. เด็กหญิงภัครพร  ศรีสว่างเลิศล้ำ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยเลิศ
5. เด็กหญิงศิรินารถ  แก้วรากมุข
6. เด็กหญิงสุธิดา  สุขเหลือ
7. เด็กหญิงสุมินตรา  คำชุ่ม
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิิพย์  บุญตัน
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ศรีปุริ
3. เด็กหญิงรินทร์วะรี  สีอินทร์
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยเลิศ
5. เด็กหญิงสุธิดา  สุขเหลือ
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  หมุกแก้ว
2. นางสาวฐิติมา  ลุนหล้า
3. นางสาวนภัสสร  โคมทอง
4. นางสาวนริศษา  สิงห์ใจมา
5. นางสาวปฐมดี  ดอนเลย
6. นางสาวปทุมวดี  ดอนเลย
7. นางสาวศิรินทรา  นันทอง
8. นางสาวอัจฉรา  กล่ำสามเรือน
 
1. นางสาวณียพรรณ  กาญจนะ
2. นางสาวพิมพร  มณีชัย
3. นางสาวชรินทร์รัตน์  มนุภา
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 15 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤตธี  ธาญธัญญกรรม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญตัน
3. เด็กชายณัฐยศ  บุญทอง
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ภู่ทอง
5. เด็กชายธนัช  ภิญโญ
6. เด็กหญิงปิยธิดา  รุ่าชอุ่น
7. เด็กหญิงภัครพร  ศรีสว่างเลิศล้ำ
8. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ศรีปุริ
9. เด็กหญิงรินทร์วะรี  สีอินทร์
10. เด็กชายวิกรม  สมคิดคนางค์กูล
11. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยเลิศ
12. เด็กหญิงศิรินารถ  แก้วรากมุข
13. เด็กชายศุภโชค  เฉียบแหลม
14. เด็กหญิงสุธิดา  สุขเหลือ
15. เด็กหญิงสุมินตรา  คำชุ่ม
16. เด็กชายเดชนรินทร์  ดีทา
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวกนกนฤมล  ช่างแก้ว
2. นางสาวกุลธิดา  ขันเมือง
3. นางสาวญานิกา  เมืองมา
4. นางสาวนราทิพย์  สังขนันท์
5. นางสาวนฤทธิ์ศรา  ขุนคงมี
6. นางสาวนีรนุช  จันทร์ตา
7. นางสาวปริฉัตร  คำเงิน
8. นางสาวพรนภา  สุยะพรหม
9. นางสาววารินทร์  การค้าพิทักษ์พงค์
10. นางสาววิภาสิริ  บัวลอย
11. นางสาวศศิวิมล  งานการดี
12. นางสาวศุภาวรรณ  วีณะคุปต์
13. นางสาวสุภาภรณ์  ใจจุมปา
14. นางสาวอัจจิมา  ทองอนุ
15. นางสาวอัชฌาฏา  ทองอนุ
16. นางสาวอัญชลี  บุญมี
 
1. นางสาวประภัสสร  แก้วศรี
2. นางสาวฤทัยรัตน์  เสมอใจ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวจิตรานุช  จือตาล
2. นายชยางกูร  บุญศรี
3. นายศุภโชค  ชูศรี
4. นายสาฤทธิ์  ค้างคำ
5. นายอนุชา  มหาวงค์
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  กำแพงคำ
2. เด็กหญิงอัสรีนา  เสดวงชัย
 
1. นายสิทธิพงษ์  ชูนราทิพย์
2. นางอมรรัตน์  ปินวรรณา
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายทรินลี่ย์   อนันดา ไรห์ฮาร์ด
 
1. MissKeda Cherry  Tree
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75.6 เงิน 6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวคณิตา  ร้องหาญแก้ว
 
1. นางสาวศรัญญา  วงษ์พฤกษา
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายพิชญพงษ์  เลาพงษ์สิต
 
1. นางนัฏฐ์ทนันน์  ไชยการ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 23 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายสหรัฐ  นิยมบุญ
 
1. นายชรินทร์  มณีมูล
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.6 ทอง 25 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงศิวากร  อุปนันชัย
 
1. นางสาวนวลสวาท   จอมใจ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวปาณิสา  เพ็ชรหล้า
 
1. นางมัญชุภา  แจ่มหม้อ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68.53 ทองแดง 13 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  ชัยศิลปิน
 
1. นางอำนวยพร  ทั่งทอง
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายวิชญ์พล  ประภากร
 
1. นางภานุพร  อินต๊ะ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงธวัลพร  จันต๊ะ
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  วุฒิช่วย
3. เด็กหญิงรชยานันท์  จันโททัย
4. เด็กหญิงวัลย์นภัสร์  ชิษณุธัญโชติ
5. เด็กหญิงอานัสนันท์  จันทะวงค์
 
1. นางกฤษณา  จันต๊ะคาด
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.7 ทอง 16 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชนิสรา  มาบุตร
2. นางสาวชุติมณฑน์  พู่เจริญ
3. นายรัชภูมิ  สุขเกษมหทัย
4. นายอธิคม  เอี้ยวเจริญลาภ
5. นางสาวอัญลดา  เมืองหอม
 
1. นางปทุมพร  กิติศรี
2. นางจันทนา  วีรศิลป์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายกฤษฎา  โชเชกู่
 
1. นางพรรณราย  จันทยศ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.32 ทอง 24 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  ทูตสันติ
 
1. นางสาวอรพรรณ  รุ่งจรรยากิจ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.06 ทอง 13 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายชนะเกียรติ  แสงอ้าย
 
1. นางสาววรรณวิมล  บริรักษ์วิทยาเลิศ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75.98 เงิน 10 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายนวกร  เกสรนวสิน
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ม้าทอง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.9 ทอง 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  จิรรัตน์สถิต
 
1. นางรัตติยา  ศิริวงศ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  พุฒิพิริยะ
2. เด็กหญิงศุภมาส  เต็มอุดมทรัพย์
 
1. นางพรนิภา  แก้วศรี
2. นางศรัณย์ลักษณ์  มีชำนะ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 12 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายธีรดนย์  กุ่มงาม
2. นางสาวสุพัสสา  ชื่นใจ
 
1. นางพรนิภา  แก้วศรี
2. นางศรัณย์ลักษณ์  มีชำนะ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.82 เงิน 19 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1. เด็กชายซามูเอล   กิตติคุณพิทักษ์
2. เด็กชายดนัย  หลวงปัน
3. นายมงคล   แชกอง
4. เด็กชายวรยุทธ์    แซ่พร่าน
5. เด็กชายสุพัฒน์   แชกอง
6. เด็กชายอภิวัฒน์   ศักดิ์เจริญชัยกุล
7. นายอุทัย  แซ่เฮ้อ
8. เด็กชายเดชพนต์   แซ่จ๋าว
 
1. นายประจักษ์   ทาก๋อง
2. นางสาวยาใจ  แกล้วกล้า
3. นายนรเศรษฐ  กันธิพรรณ์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 22 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายณัฐกรณ์  พรสันติธรรม
2. นายดนัย  สิริว่องวัฒนกิจ
3. นายนนทวัฒน์  เรือนสุภา
4. นายนิรันดร์  กันทะนันท์
5. นายสมบัติ  อาจอ
6. นายไกรวิชญ์  แสนโชติอรุณ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อินเพลา
2. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
3. นายบุญเพิ่ม  สุริยมณฑล
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.6 ทอง 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  บุดดี
2. นางสาวกรพินธุ์  ปุสุรินทร์คำ
3. นางสาวชญานิศ   ไชยยศ
4. นางสาวชนม์นิภา  ไชยเมือง
5. นางสาวชนากานต์  ไคร้ศรี
6. นางสาวดลยา  ขันติพิทักษ์
7. นางสาวธัญชนก  อนันต์ชัยพัทธนา
8. นายธีรโชติ  สุยะตา
9. นางสาวเมธาพร  ญาวิระ
 
1. นางเยาวเรศ  งานดี
2. นางวันพร  อะทะไชย
3. นางสาวภรณ์กนก  อุปชัย
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 16 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สมใจมาก
2. เด็กหญิงนิชดา  ปาปะกะ
3. เด็กหญิงปัญชิตา   เวศนารัตน์
4. เด็กชายสิริวัชร  คิดอ่าน
5. เด็กหญิงสุภนิด  อินทรศร
 
1. นางสาวนฐมน  ศังขานนท์
2. นางสาวอนามิกา  บุญมา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.1 ทอง 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  สมยาราช
2. นางสาวณัฐชยา  บุญสูง
3. นายณัฐพล  จินะราช
4. นางสาวรัฐนันท์  แสงเพ็ญจันทร์
5. นางสาวเอื้อการย์  อังประชา
 
1. นางเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
2. นางวิภา  อุทยานุกูล
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลากร  บั้งเงิน
2. เด็กหญิงปวริศา  นันตา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พงษ์ลังกา
 
1. นางสาวภัสสุรีย์  เพ็ญกุล
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ราชสมบัติ
2. นางสาววริศรา  คีรีแก้ว
3. นางสาวอภิญญา  ติ๊บสุภา
 
1. นางสาวเกษสุดา  จันแดง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.34 ทอง 32 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  อินทสระ
2. เด็กชายชาติตระการ  ธรรมเดช
3. เด็กหญิงพรไพลิน  หอมสมบัติ
 
1. นางอรุณี   ผ่องใส
2. นางปนัดดา  ภู่จันตระกูล
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.6 ทอง 21 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกนกพร  คำจันทร์
2. นางสาวชลันธร  ดวงงา
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์  ชาภักดี
 
1. นายเมธี  อนันต์
2. นางสาวอัมพร  อุดป้อ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  วรรณโสภา
2. เด็กชายกิตติภณ  ฝ่ายเดช
 
1. นายชวลิต  ธิจันดา
2. นางมนัสชนก  ตามวงค์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายณัชนนท์  เหล็กทอง
2. เด็กชายสรุจ  ถีสูงเนิน
 
1. นายพงษ์พิสิทธิ์   ติ๊บมา
2. นายแมนสรวง   แซ่ซิ้ม
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายธรรมทัศน์  สิงห์กา
2. นางสาวภรัณยา  มะโนชัย
 
1. นายรัชพล  แก้วหน่อ
2. นายชวลิต  ธิจันดา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรกานต์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงสริตา  เครืออินตา
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัฐณิชา  เทียมประเสริฐ
2. นางสาวสโรชา  ยะแสง
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพันธ์อนงค์  ชื่นโชคชัย
2. เด็กหญิงสุรัตนา  ดีมาก
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
2. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60.75 ทองแดง 42 โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  สลีสองสม
2. เด็กชายอณุวัตร  บุญเรือง
 
1. นายปริญญา  อินทยศ
2. นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพิรชัช  คชนิล
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บริสุทธิ์
 
1. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88.6 ทอง 12 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายธนกร  ยอดคำ
2. นางสาวพัชรพร  โพธิสุข
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
2. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ดีบัง
2. นายอทิพงศ์  งามนัก
 
1. นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาววรินทร   พรอภิโชติ
2. นายศรายุธ  เตชะแก้ว
 
1. นายชวลิต  ธิจันดา
2. นางสุนีย์  ยามี
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปันติคำ
2. เด็กชายจักรภัทร  ลิมป์พิศุทธ์
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  นิลโขง
 
1. นางสาวระวิวรรณ  วงค์บุญมา
2. นายวุฒิชัย  โกเขา
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 10 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวปุญญิศา  วัฒนชยานนท์
2. นายพิจักษณ์  ชัยวรรณ์
3. นางสาวศธานาถ  จุฬะรุ่งเรือง
 
1. นายณรงค์เดช  ชัยวรรณา
2. นายธนากร  ยอดสุวรรณ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายปริญญา  ติปัญโญ
2. นายอรรถชัย  จาจุมปา
 
1. นางสาวรัตนาพร  ใจออน
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. นายพงศธร  เขียวหอม
2. นายวิโรจน์  แซ่หยี
3. เด็กชายศุภวัฒน์  ศรีโชติ
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 17 โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. นายกณิศ  พรหมวิเศษ
2. นายณัฐนันท์  มูลอุดม
3. นายธนาธร  โสภสุนทร
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 28 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายปรมินทร์  ลีลากุด
2. เด็กหญิงอรปรียา  คำปา
3. เด็กหญิงใบตอง  กมลาสิงห์
 
1. นางธงทอง  ปวงทอง
2. นายนิคม  กาวิละ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกวิภัฏ  บัติแก้ว
2. นางสาวณิชารีย์  วิเศษสิงห์
3. นายสิทธิเดช  เพชราช
 
1. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวดาราวดี  ธิปละ
2. นายนวพล  มูลประถม
3. นายศุภวัฒน์   ศรภูมิ
 
1. นางสาวกล่อมจิตร์  วงค์สารภี
2. นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์ศรี
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 35 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  นามแสง
2. เด็กหญิงชนากานต์  ใจมั่น
3. เด็กหญิงธาริณี  ศรียงค์
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีบัณดิษฐ์
5. เด็กหญิงสุวิชชา  ตาไคล้
6. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  โนราช
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
2. นางสาวมณีวรรณ  ชมภููููสมษา
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวกัญจนพร  คำสมุด
2. นางสาวจินดาพร  หน่อแก้ว
3. นางสาวญาณิศา  กาจินะ
4. นางสาวธิดารัตน์  มีปัญญา
5. นางสาวนารีรัตน์  บุญยืน
6. นางสาวเจนจิรา  แขมน้อย
 
1. นางพรละภา  ชุมภูศรี
2. นายอนุรักษ์  พรมใจสา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 35 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงชัญญา  วงศ์ราษฎร์
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ดีมี
3. เด็กหญิงเกศนิภา  ธิชาญ
 
1. ว่าที่ร้อยโททวีป  วงศ์ชาลีกุล
2. นางสาวสุกัญญา  โชติวรรณพร
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.9 ทอง 30 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวฉวีวรรณ  เริงเสรีย์
2. นางสาวปรารถนา  กาศสนุก
3. นางสาวพิชญา  ใจสุยะ
 
1. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
2. ว่าที่ร้อยโททวีป  วงศ์ชาลีกุล
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง 14 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายนครินทร์  สุริวงศ์
2. เด็กชายปภพ  ชอบดี
3. เด็กชายปารเมศ   สุวรรณดี
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นายโชคเกื้อ  อินทร์จันทร์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายคุณากร  ทองคำ
2. นายนนท์ปวิธ  ร่วมชาติ
3. นายศตวรรษ  เวียงโอสถ
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นายโชคเกื้อ  อินทร์จันทร์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.4 เงิน 22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงฐิติวาภรณ์  พิมลทิพย์
2. เด็กหญิงนิรัชพร  ดอนชัย
3. เด็กหญิงศศินภา  ชุนหชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล  ทองสุข
2. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 75.6 เงิน 34 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจิตตรีญา  ปริญญา
2. นางสาววริศรา  ชัยสุริยา
3. นางสาวเบญจภรณ์  เลี่ยมคำ
 
1. นางอรพินท์   ชัยวุฒิ
2. นางเรณู  ปานกลาง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชาญชัย
2. เด็กหญิงปรัชนันท์  วงศ์แก้ว
3. เด็กชายสิปปภาส  ภู่ฮะ
 
1. นางมลธิรา  กรุณา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวจิรภัทร  นางแล
2. นางสาวอรษา  บุญมาก
3. นางสาวเบญจรัตน์  กันทะเตียน
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ผัดฟอง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 9 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ดอนลาว
2. เด็กหญิงธิฆัมพร  รอดอินทร์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  วงค์คำ
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ผัดฟอง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  ชัยเรือน
2. นายผดุงพล  อารีย์
3. นางสาวภีรดา  เตชะปิตุ
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ผัดฟอง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญาวี  เชอมือ
2. เด็กหญิงวิชยา  ก้อนแก้ว
3. เด็กหญิงวิรงรอง  สมบรูณ์
 
1. นางพรสุดา  แก้วหล้า
2. นางอรพินท์  ชัยวุฒิ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.6 ทอง 15 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  นิลวรรณวานิช
2. นายนันทกร  วงศ์ษา
3. นางสาวเพทาย  ภักดีพงษ์
 
1. นางศรีไพร  ชาญชัย
2. นางสาวมณีวรรณ  ชมภูสมษา
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยคันธา
 
1. นางจิตภินันท์  สิงห์รีวงศ์
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายพลเชฏฐ์  ราชคม
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 20 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อาจอ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชื่นเพชรมณี
3. เด็กหญิงสุวิชญา  อุปละ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
2. นางวาริณี  จิตต์สุวรรณ
 
158 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายรัตนพล  ศิรินันท์
2. เด็กชายสุกนต์ธี  พืชไพรพนา
 
1. นางวิชุดา  แก้ววรรณดี
2. นางศิริพร  ดอนชัย
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริษา  กฤษวี
 
1. นางเปรมจิต  คำมา
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงศ์  นามศิริ
 
1. นายณรงค์  ใจตุ้ย
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยคันธา
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. เด็กชายราเชนทร์  อินทร์ขัน
 
1. นางณศพร  สมมั่น
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพิชิตพล  นรพิมาน
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายเอกลักษณ์  ท้าวโยธา
 
1. นายสมควร  เชื้อสะอาด
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวพิมลาวรรณ  ยาแปงกู่
 
1. นางสุวภัทร  ปันธุ
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  เรือนคำ
2. เด็กชายภาสกร  สินธุเสาร์
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
2. นายไพศาล  ชนะกุล
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 66 ทองแดง 26 โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงพัชรีย์  ใจวงค์
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา
2. นายปริญญา  อินทยศ