สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อภิวงค์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ยารวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวสุจิตรา  ดาสุวรรณ์
 
1. นางจนันท์พร  กุลจรรยานิธิยศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 33 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรางค์  งามเมือง
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวสุพรรณิกา  เฉียบแหลม
 
1. นางสาวสิริการย์  ทัศนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง 13 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณยเรศ  คำอ้าย
 
1. นางนิตยา  ยารวง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  สุขสถาน
 
1. นางนารีรัตน์  สงวนพงษ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.31 ทอง 27 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกรกฤษณ์  ผังดี
2. เด็กหญิงศิรินภา  ห้วยชัย
3. เด็กหญิงสิริกร  เพ่งเวหา
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
2. นายวิสาร  โตบันลือภพ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.9 เงิน 33 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายฉัตรนคร  พูลคำ
2. นางสาวปริยานันท์  คำปันวงค์
3. นายอนุสรณ์  วงเวียน
 
1. นายกฤษฏชมน์  ภู่อร่าม
2. นางสาวสุชาดา  นัยติ๊บ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปินตานา
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  สุรินต๊ะ
 
1. นางรัตมณี  เสธา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายทนงเกียรติ  ไขทา
2. นายนนทชัย  สะกำ
 
1. นายเสน่ห์  นุกาศ
2. นางสาวกนกพร  อายะวรรณา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีมา
 
1. นางประภัสสร  เมืองมูล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 28 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายธีรเดช  ก๋า่วิต๊ะ
 
1. นางชยาภรณ์  กาวิต๊ะ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  เทพวงค์
2. เด็กหญิงศรัญญา  คุ้มพงษ์พันธุ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   วงศ์ไชย
 
1. นางกัญญารัตน์  รักแม่
2. นางนิสิตา  มาทา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวพรรณภัทร  อินปั๋น
2. นางสาวสายใจ  ยี่ภิญโญ
3. นางสาวอธิชา  จ๊ะถา
 
1. นางคำภู  วงค์สอน
2. นางสาวจันทิวา  เตจ๊ะ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 15 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วคำ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  บุญศรี
3. เด็กหญิงสุปรียา  ขัติวงค์
 
1. นางสาวสุกัลยา  ไชยรินทร์
2. นายภานุมาศ  ทะระ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 21 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  สมโภชน์
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  อินตะนำ
3. นางสาวสุธัญญา  โยธา
 
1. นางสาวอุรารัตน์  แก้วศิลา
2. นางสาวสุทธิพร  สนใจ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85.05 ทอง 4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายธนพงศ์  พรหมเรืองฤทธิ์
2. นายเอนก  เบอะเทพ
 
1. นางสาวอารีย์  ยานะ
2. นางรัตนันต์ภรณ์  ทะจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 39 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กชายพิทักษ์  ฤทธิเดช
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ตั้งเจียมศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายศิวายุ  เจริญผล
 
1. นางนรมน  ดีหล้า
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 30 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  ยอดวงค์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตาคำ
3. เด็กหญิงสุธิดา  กันงา
 
1. นางสินิทธ์  วงศ์ธิดาธร
2. นางนวลินทร์  รอบคอบ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายวรุตม์  ทะรินทร์
2. นางสาวอัยยดา   วงศ์วาฬ
3. นางสาวเอมมิกา  สายสุวรรณ์
 
1. นายศุภรัตน์  มะโน
2. นางอรัญญา  มงคลสิน
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แสนใจนา
2. เด็กชายลัทธพล  ภูมิประเทศ
3. เด็กหญิงศกาวรัตน์  อุปเสน
 
1. นางสาววราพร  เขื่อนแก้ว
2. นางสาววรรณาภา  ยาวิชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.1 ทอง 10 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ม้าทอง
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  เพิ่มสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพิริยตา  จุ้ยกระโทก
 
1. นางณฐมน  ทิพย์วงศ์
2. นางสาวนริศรา  ปัญเฉลียว
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  ทิศลังกา
2. นายกิตติศักดิ์  กันทะชัย
3. นางสาวณัฎณิชา  ฟูเฟื่อง
 
1. นางเจตชฎาพร  ประมวน
2. นายธีระพงษ์  คุนานวล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.9 ทอง 14 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายชลชาติ  แสนคำ
2. เด็กชายนันธพงศ์  ป้อมล้อม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  มณีวรรณ์
 
1. นางสาวตรีชฎา  ประวัง
2. นางสาวฉันชนก  เรือนมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 25 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายรวีวัฒน์  จันทร์ต๊ะ
2. นายวายุ  จักนิล
3. นางสาวสุทธิพร  ทำของดี
 
1. นางสาวสุชาดา  วงษ์กระโซ่
2. นางสาวรุ้งกันยา  วรรณมูล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจุธาพร  คล้ายท่าโรง
2. เด็กหญิงสุจารี  คำเงิน
 
1. นางจีระนันท์  เสมอใจ
2. นายธนู  บุตรหล่อ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.1 เงิน 16 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายณัฐนันท์  จันโจ้ก
2. นายนพวิชัย  ใจแปง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ปิงกุล
2. นางสาววารีณา  พรมารัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง 38 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พนัสนอก
2. เด็กชายพงศ์พล  เขื่อนแก้ว
 
1. นายวิทยา  มาทา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.46 เงิน 21 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุบล
2. เด็กชายพัชรพล  ปงปา
 
1. นายวิทยา  มาทา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงธิดาชนก  กันทะมูล
3. เด็กหญิงนิรชา  มีคุณ
4. เด็กหญิงมาลินี  ปัญญะ
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  พวงพันธ์
 
1. นายทวีพงษ์  ปาสา
2. นายอดิศักดิ์  บุญเถาว์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.25 เงิน 31 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  จรศักดิ์ศรี
2. นางสาวประภัสสร  ทองทาณี
3. นางสาวศิรินาถ  จำเริญ
4. นางสาวสนิชา  ปัญญางาม
5. นายเกียรติศักดิ์  ท้าวชัยมูล
 
1. นางสุภาพร  แก้วจันทร์
2. นางเกษร  นันตา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หมื่นแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมขันทา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณราช
4. เด็กหญิงธันยธร  เขื่อนคำป้อ
5. เด็กหญิงนาแฮ  ยี่จา
 
1. นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
2. นางสาวอภิญญา  จันทร์อิน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.2 เงิน 28 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  มณีสาร
2. นางสาวศิริพร  อาทร
3. นายอภิสิทธิ์  ขอบขันคำ
4. นายเนติพงษ์  ปวงรังษี
5. นางสาวเบญจมาศ  ชัยมณี
 
1. นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
2. นางสาวอภิญญา  จันทร์อิน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาเมืองรักษ์
2. เด็กหญิงประทุมพร  แก้วตุ้ย
3. เด็กชายมานะ  เยเบียงกู่
4. เด็กหญิงสุชาดา  สามนวล
5. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุขเกษม
 
1. นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
2. นายศรัณญู  แสนสุรีย์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.5 เงิน 26 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวนิชาภัทร  เวฬุบรรณ
2. นายปฏิภาน  ปิยะรักษ์
3. นายภูวดล  แก้วมุงคุณ
4. นายสุริยะ  จันทร์วงค์
5. นางสาวอรนิล  ปินตา
 
1. นางสาววันสุข  ธิขาว
2. นางสาวอุบลรัตน์  เมืองมูล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  มีเก็บ
2. นายกฤษกร  กู้เกียรติเจริญ
3. นายชัยวัฒน์  ศรีคำฝั้น
4. นางสาวญาราภรณ์  จันทร์บ่อแก้ว
5. นายณัฐพงศ์  ขอดเรือนแก้ว
6. นายณัฐพงษ์  มุงเมือง
7. นายณัฐวุฒิ  ใจคำ
8. นายธนพล  ไชยวงศ์
9. นายนัทธพงศ์  อุปมา
10. นางสาวนิราวรรณ  เอื้อดี
11. นางสาวนูรอาซีย๊ะ  บินอับดุลคาลิล
12. นายปิยวัฒน์  ปัญญา
13. นายภานุพงค์  ปวงมาโล
14. นางสาวภาวินี  ยอดสูงสุด
15. นางสาวระวิวรรณ  เจ็นจัด
16. นายรุ่งเรือง  เขตกัน
17. นางสาววรัญญา  อุดชุ่ม
18. นายศุภฤกษ์  ปวงคำไหล
19. นายอภิวัฒน์  งามดี
20. นางสาวอารีรัตน์  สีวิตา
 
1. นายวรพจน์  กันธิยะ
2. นางเบญจมาส  ชัยวิสิทธิ์ิ์
3. นายวชิรวิชญ์   ประมาณ
4. นายอดิศักดิ์  บุญเถาว์
5. นางจันทร์เพ็ญ  อนุวงษ์ปฐม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  กันเพชร
2. นายกรวิชญ์  มุงเมือง
3. นางสาวกฤษณา  ชุ่มเมืองอินทร์
4. นายกฤษติกน  ยิ่งชนะ
5. นางสาวกาญจนา  ใจมีมัน
6. นายธนพล  คิดอ่าน
7. นางสาวธันยชนก  จันทะบุญ
8. นางสาวพรพิตรา  โพธิ์ไทรย์
9. นางสาวพิมประภาพร  ศิริสิทธิ์
10. นางสาวพิมพ์นารา  พวกอินแสง
11. นายภาณุวัฒน์  สมงาม
12. นางสาวรัชฎาภรณ์  ไชยทัด
13. นางสาววิภารัตน์  เวสกิจ
14. นางสาวสมหญิง  แสนบุญ
15. นางสาวสิรินภา  ทองมีศรี
16. นางสาวสิรินยา  อ้วนล่ำ
17. นางสาวสุชาดา  ชาตะนาวิน
18. นายสุทธิสาร  พิพักร์
19. นางสาวอรญา  ขันเต๋
20. นางสาวเกวลี  ปันแก้ว
 
1. นายวราวุฒิ  อัมพุธ
2. นายอดิศักดิ์  บุญเถาว์
3. นายทวีพงษ์  ปาสา
4. นายวรพจน์  กันธิยะ
5. นางจันทร์เพ็ญ  อนุวงษ์ปฐม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง 6 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กชายพันธกานต์  หัตถกิจ
 
1. นางสาวพรรษา  จำเริญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 29 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนิภา  คำสิงห์
2. เด็กชายลัทธพล  ภูมิประเทศ
 
1. นายกฤษณกรรณ  แก้วเทพ
2. นางวิมล  สุวรรณา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 19 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธนานุวัฒน์  สมสิงห์ใจ
2. นางสาวประกายเพชร  ม่วงเขียว
 
1. นางวรรณนภัส  หาญชัยนิตยพันธ์
2. นางสาวเมวิกา  พุทธิมา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.8 ทอง 26 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาววรวลัญช์  แก้ววิโรจน์
2. นางสาววราภรณ์  เปียงน้อย
3. นางสาววันวิสา  บุญเชิด
4. นางสาวอติกานต์  รัตนสุภา
5. นางสาวอนัญญา  ตุ้ยสมุทร
6. นางสาวอนัญญา  ดีอ้าย
7. นางสาวอภิชญา  จันทร์แก้ว
8. นางสาวอมิตา  โคตรปาลี
9. นางสาวอังศุมาลี  กันทะเสน
10. นางสาวเกตน์นิภา  จักปัญญา
 
1. นายเฉลิมพันธุ์  คำฮอม
2. นางผ่องพรรณ  ไชยมงคล
3. นางแสงจันทร์  นันตรัตน์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 30 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  คุชนาค
2. เด็กหญิงสุภาดา  ปินตา
 
1. นางสาวอัญชลี  หัตถสาร
2. นายเจริญ  แสงจันทร์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  จอมแปง
2. นางสาวศิริลักษณ์  พัดโต
 
1. นายสมศักดิ์   โอฐเจริญชัย
2. นายวันเฉลิม  ปินตา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทชราพร  แก้วน้อย
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวิกา  แซ่ซ่ง
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาดา  ภูฆัง
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  อินต๊ะชุ่ม
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  นันต๊ะภาพ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  กาวิละ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ปินตา
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนนครวิทยาคม    
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78.1 เงิน 20 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  หมูคำ
2. เด็กหญิงลัคณา  ศรีสังงาม
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
2. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายเพชรายุธ  เจริญวงศ์
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายณัฐรน  มังคละ
 
1. นายสายันต์  กันทะเดช
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายชัยพร  ธรรมวิชัย
2. เด็กชายชูศักดิ์  นิลาวงค์
3. เด็กชายสุภวิทย์  อินต๊ะ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
2. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายทรงวุฒิ  โปธาป่า
2. นายวงศธร  สว่าง
3. นายวิษณุ  คำมี
 
1. นายวัชระพงษ์  แก้วอ่อน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายประสานมิตร  สิงห์แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายดนุพร  เทพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายดนุพร  เทพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 15 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายปรีชา  ปราโมทย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายรชต  มาจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  อินชุม
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธัมมนาถ  วงศ์ธิดาธร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 21 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปุีดสอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 15 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  ทะริยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  อินชุม
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 76 เงิน 16 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  อินชุม
2. นายฉัตรเกล้า  เขียนนอก
3. นายพีรพัฒน์  เชียงโส
4. นายสมพงษ์  ปิ่นแก้ว
5. นายสหพันธ์  นันทะสี
6. นายสาธิต  คำพินิจ
7. นายหนึ่งบุรุษ  ต้นมือ
8. นายอนุชา  กันทะวิรส
9. นายเอกพันธ์  เต็มสูงเนิน
 
1. นางสาวดุษฎี  ธรรมศิริ
2. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตต์  วรรณวนา
2. เด็กชายนัทธพล  สุรินทร์ชัย
3. เด็กชายบุญน้ำเงิน  มณีกุลจิตรประสาสน์
4. เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  ของก้ำ
5. เด็กชายยงยุทธ  กาวิละ
6. เด็กชายเขมทัต  อินต๊ะ
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
2. นายนิชวัฒน์  ยะถา
3. นางสาวสุขนิษฐ์   ยาละ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.7 เงิน 36 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายชนกานต์  ทองเกตุ
2. นายธีระพล  ก๋าวิต๊ะ
3. นางสาวนิรชา  มีคุณ
4. นางสาววทันยา  สมโภชน์
5. นายวาริชภูมิ  พงษ์ตันกุล
 
1. นายสัชฌุกร  แก้วคำแดง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 76.25 เงิน 20 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  มณีแสง
2. นายจักรี  จินาวัง
3. นายชาญชวัลวิทย์  สมใจ
4. นางสาวช่อผกา  ชัยวรรณะ
5. นายณัฏฐวุฒิ  ศรีอ่อน
6. นางสาวณัฐสุดา  บุญมาลา
7. นางสาวทิพาภรณ์  สุรินทร์
8. นางสาวธนพร  แก้วอินตา
9. เด็กชายธนวัฒน์  ใจแก้ว
10. นางสาวธัญญลักษณ์  กันทะแก้ว
11. นายธีรโชติ  หอมจม
12. นางสาวนฤพร  จรรยา
13. นางสาวนิราภร  ใจอยู่
14. นายพรเทพ  ลาศนันท์
15. นางสาวพวงชมพู  ทิมมานพ
16. นายพีรวัฒน์  จันติยะ
17. นางสาวภัทรา  หอมช่วง
18. เด็กชายภาคภูมิ  เฉียบแหลม
19. เด็กหญิงมณฑา  ลุงกอ
20. นางสาวยุภา  นายหล้า
21. เด็กชายระพีพงศ์  ลอตระกูล
22. นายวิรัตน์  เชอกู
23. นายวีรพงศ์  กูลแผ่น
24. นางสาวศิราณี  ก้อนแก้ว
25. นายสหรัฐ  ศรีวิชัย
26. นายอณุติ  จินาบึง
27. นางสาวอภิญญา  ธนูใจ
28. นางสาวอมรรัตน์  พินโพธิ์
29. นางสาวอัมพิกา  แซ่ไหม
30. นางสาวอุไรวรรณ  นาคท่าโพ
31. นางสาวเจตสุภา   ขุนหวัง
32. นายเจริญฤทธิ์  ชุ่มใจ
33. นายเฉลิมชัย  ศรีวงค์
34. นางสาวเบญญา  มูลวัง
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
2. นายยงยุทธ  โลหะกฤษณะ
3. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
4. นางเรณู  กันทา
5. นายสุรเชษฐ์  กุลชัย
6. นางสาวมัทนา  ชัยมงคล
7. นางดวงเดือน  สมศักดิ์
8. นายสุจินต์  ใจซื่อ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 12 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายพศุฒม์  สุวรรณวงศ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 38 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายทินกร  แก้วน้อย
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.3 เงิน 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวนิรชา  มีคุณ
 
1. นายสัชฌุกร  แก้วคำแดง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.34 เงิน 43 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวอรญา  ไชยทอง
 
1. นางสาวสุนทรี  แก้วคำแสน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายพศุฒม์  สุวรรณวงศ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 29 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นายอนิรุทธ์  นำไทย
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 20 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธฺโชค  วิริยะประธีป
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายสุริยา  สินมูล
 
1. นายวชิรวิชญ์  ประมาณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนรนันท์   มาไว
 
1. นายไชยวุฒิ  มาไว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 24 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวศศิพิมพ์  ตาก๋า
 
1. นายวชิรวิชญ์  ประมาณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.3 ทอง 6 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายพศุฒม์  สุวรรณวงศ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายอภิสิทธ์  กรุงแสนเมือง
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 13 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวพรรัตน์  ทานวน
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายคุณากรณ์  ตันสุนำ
2. เด็กหญิงณิชนันท์  จิตตรง
3. เด็กหญิงพชรรัตน์  สร้างสุข
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  ศิริวงษ์
5. เด็กหญิงศศินภา  พรหมมินทร์
6. เด็กชายศุภวิชญ์  กามอ้อย
7. เด็กชายสัตตยา  ตันสุนำ
8. เด็กชายอนาวิล  ต้องใจ
9. เด็กชายอนุรักษ์  อินใจ
10. เด็กหญิงอาภาสิริ  กันทาอึ่ง
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
3. นางสาวศานันทินี  วงษา
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76 เงิน 32 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวกันต์กมล  กันธิมา
2. นางสาวกันต์กมล  ใจจาย
3. นางสาวจิราภรณ์  มิ่งอุดมโชค
4. นายจิรเชษฐ์  อุยี่
5. นายจุฑาวุฒิ  วงษ์ดี
6. นางสาวชมภูนุช  ดวงจิตร
7. นางสาวณัฏฐนันท์  เหม็งทะเหล็ก
8. นายณัฐวุฒิ  กามอ้อย
9. นายธีรพงษ์  ธิสงค์
10. นายอนันตชัย  เจริญสุข
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
3. นางสาวศานันทินี  วงษา
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรวี  นารินคำ
2. เด็กหญิงชยิสรา  เมืองสิทธ์
3. เด็กหญิงธนิดา  ปราเหนือ
4. เด็กหญิงธันยพร  เป็งกิจ
5. เด็กหญิงปฐมา  ปิงใจ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ตันตระกูล
 
1. นางสาวพัชราพร  ผลัดใหม่
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  อวดสุข
2. เด็กหญิงปวีณา  คำฟู
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มอยนา
4. เด็กหญิงลักษรพร  กันทะวงค์
5. เด็กหญิงอาราญา  กันจินะ
6. เด็กหญิงไอซ์โก๊ะ  อิซาวา
 
1. นางสาวสุขนิษฐ์  ยาละ
2. นางสาวนฤมล  อุ่นเรือน
3. นางสาวจิราภา  ทองเมือง
4. นายสายันต์  กันทะเดช
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 36 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เชยบาน
 
1. นางสาวกุลธิดา  อาษา
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 38.2 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาววณิชยา  แก้วดำ
 
1. Mr.Umenjoh  Njienyu
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 26 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายธนทอง  สุภาวงค์
 
1. นางสาวกุลธิดา  อาษา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนรนันท์   มาไว
 
1. นายไชยวุฒิ  มาไว
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 31 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายสิทธิพล  อยู่ดี
 
1. นางจิราภรณ์  ตระการกุลชร
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 37 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพนิมิตร
2. เด็กหญิงชณากาญจน์  แก้วน้อย
3. เด็กหญิงญาสุมินทร์  คำอ้อย
4. เด็กหญิงบัวแก้ว  ไตรมิตร
5. เด็กหญิงยศวดี  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวมัลลิกา  อุตทา
2. นายศักดา  วงศ์วรนิรันดร์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.4 ทอง 14 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  ขันแข็ง
2. นางสาวธนภรณ์  เลื่อมใส
3. นางสาวศรุดา  สุนา
4. นายศิรวิทย์  กิติ
5. นายสหภาพ  ผังกระโทก
 
1. นางธิดาสวรรค์  แก่นแก้ว
2. นายศักดา  วงศ์วรนิรันดร์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตต์อารีย์  ภักดีไพศาล
 
1. นางสาวนภาพร  รอบสถิตคีรี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.06 ทอง 8 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นายจะสอ  จะยอ
 
1. นางสาวนภาพร  รอบสถิตคีรี
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 35 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วงค์ใจฟู
2. เด็กชายณัฐพล  นามคำ
3. เด็กชายธนกฤต  ศรีมูล
4. เด็กชายนวพล  ใจศรี
5. เด็กชายนัทธพงศ์  วงค์มะณี
6. เด็กชายนัทธพงศ์  สีเขียว
7. เด็กชายนันทกรณ์  เขื่อนคำ
8. เด็กชายปิยังกูร  เข็มทอง
 
1. นายชุมพล  ใจอุ่น
2. นายอรรถพงษ์  คำวิลัย
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา  ปินตา
2. นายณัฐนันท์  แก้วหน่อเมือง
3. นายธนา  ทองนำ
4. นายพีรพัฒน์  กันธิมา
5. นางสาววชิรญาณ์  ธนูทอง
6. นางสาวสุวรรณี  สร้อยจิต
 
1. นางสาวยุวนุช  ปักษิณ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงจิรัฐพร  ชุ่มเปี้ย
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขสมัย
3. เด็กหญิงทิพย์วรา  อินเลิศ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สนมณี
5. เด็กหญิงน้ำเพชร  ขัดอุโมงค์
 
1. นางกรองนภา  ผกาผล
2. นางนาตยา  พรหมเทศ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 14 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวกรศนันท์  สิทธิกุล
2. นางสาวกิตติยาลักษณ์  บุญสูง
3. นางสาวปฏิมาภรณ์  จักรเงิน
4. นางสาวมาริณี  พังสุบรรณ์
5. นางสาวอภิญญา  นันทยา
 
1. นายแสวง  ผกาผล
2. นางกรองนภา  ผกาผล
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชัยมูลวงค์
2. เด็กหญิงภานรินทร์  ริยะนา
3. เด็กชายวีรวุฒิ  ปากหวาน
 
1. นางสาวปาณิตา  ตาต๊ะคำ
2. นางสาวมัทนา  ชัยมงคล
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  อินทร์นั่งแท่น
2. นางสาวรุ่งไพลิน  พรมตัน
3. นางสาวอาทิตยา  ใจมิภักดิ์
 
1. นายศุภวัจน์  พรมตัน
2. นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง 25 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สารสุข
2. เด็กหญิงพรชนก  ดำหริเวช
3. เด็กหญิงฟาริดา  พรมโคตร
 
1. นางสาวปราณี  สุภาพ
2. นางสาวจุฑามาศ  กรงจักร์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.4 ทอง 6 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สุวรรณ์
2. นายศรยุทธ  ทิพย์แสง
3. นางสาวศุภานิช  ปุมสันเทียะ
 
1. นางสาวปราณี  สุภาพ
2. นางสาวจุฑามาศ  กรงจักร์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 21 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาพร  วิจิตรบัญชา
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ตันปะละ
 
1. นายครรชิต  ครุบา
2. นางสาวรตนพร  เจียมวิจักษณ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 6 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงรวงข้าว  ต๊ะสีใจ
2. เด็กหญิงรุจรวี  ริปะพันธ์
 
1. นายครรชิต  ครูบา
2. นายศุภโชค  แสงทอง
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวกรนิกา  เขื่อนแก้ว
2. นายวิฑูรย์  โสดรัมย์
 
1. นางสาวยุวนุช  ปักษิณ
2. นายชวลิต  ปัญจขันธ์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณัชพล  เมตตาราษฎร์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เซงก๋า
 
1. นายศิวกร  กานันตา
2. นางสาวธัญญชล  ทองสา
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ธรรมเสน
2. เด็กหญิงเมธาพร  มั่นกลิ่น
 
1. นางสุจิตรา  แจ้วิสอน
2. นางสาวรตนพร  เจียมวิจักษณ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 32 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายภัทรดล  ใจยะปัน
2. นายภาคภูมิ  ลาโต
 
1. นางสาวกลอยใจ  สุทธิทรัพย์
2. นายเดชพงษ์  อุ่นชาติ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.6 เงิน 18 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กันธิมา
2. เด็กหญิงปพิชญา  แพงผา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงธรรม  ชินะกุล
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73.6 เงิน 35 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นายณัฐกร  ใหญ่หลวง
2. นายทวีวัฒน์  ปาณะที
 
1. นายอนุภาพ  มงคล
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายสุรยุทธ  อินนั่งแท่น
2. นายอติชาติ  จันทร์ถา
 
1. นายปกรณ์กฤช  กันทะเลิศ
2. นางพัชรกันย์  กุลประภัสสร์
 
117 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ธรรมตั้ง
2. เด็กหญิงวิลาสินี  จาติระเปา
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไกรฤกษ์
 
1. นางสาวกลอยใจ  สุทธิทรัพย์
2. นายทรงวุฒิ  บุญงาม
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 28 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวปิยะพร  เสือเฒ่า
2. นายพัชรพล  อินต๊ะฐา
3. นายสราวุฒิ  วีรรัตนวรรณ
 
1. นางสาวธัญญชล  ทองสา
2. นายศิวกร  กานันตา
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 26 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกวิสรา  อุ่นเสาร์
2. นายอัมรินทร์  ก๋าแก้ว
 
1. นายศุภโชค  แสงทอง
2. นางสาวธัญญชล  ทองสา
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายทวิวัฒน์  สายะ
2. เด็กชายรวิชญ์  ดอกหอม
3. เด็กชายวิชัยชาญ  โชติเพ่น
 
1. นายอนุพงษ์  สมศรี
2. นายนัฐวุฒิ  จิตรจักร์
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายนนท์ธวัชร์  นามคุณาปกรณ์
2. นายวุฒิชัย  อินต๊ะวงค์
3. นายอนุรักษ์  จันติยะ
 
1. นายอนุพงษ์  สมศรี
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาววชิราภรณ์  ศรีละออง
2. นายอรรถพล  แก้วสุวรรณ
3. นางสาวแดง  สามยอด
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรพร  นันใจ
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  เมืองแก้ว
3. เด็กหญิงสรันดา  วงค์นาง
 
1. นางพิสมัย  คำก้อแก้ว
2. นายสุขสวัสดิ์  สุภามณี
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 14 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ติดชัย
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วมั่งเมือง
3. เด็กชายบวรภัค  อยู่เบาะ
4. เด็กชายวรากร  ปวงจันทรา
5. เด็กหญิงอภิสรา  เชื้อพงษ์พันธ์
6. เด็กหญิงเขมอักษร  หงษ์นวล
 
1. นางสาวปิ่นแก้ว  ยานะจิตร
2. นายธนพันธ์  พานคำดาว
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 32 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นาย รังสิมันต์   เขียววรรณา
2. นางสาวจริยา  แซ่ก๋อย
3. นางสาวนิธิพร  เป็งวัง
4. นางสาวพรทิวา  ไชยสวรรค์
5. นางสาวพิมพ์นิภา  ใจชุ่ม
6. นางสาวภริดา  ประสงค์ชิด
 
1. นางเรณู  กันทา
2. นางอำพร  ชัยศิลบุญ
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชิเอโกะ  มาฟู
2. เด็กหญิงสรินดา  ฤทธิ์มหันต์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  แสนวัง
 
1. นายทวีเดช  มณีรัตน์
2. นางจนันท์พร  กุลจรรยานิธิยศ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 26 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวบุปผา  เจริญสุข
2. นางสาวสิรีธร  ยาวิราช
3. นายเจษฏา  ใสสว่าง
 
1. นายทวีเดช  มณีรัตน์
2. นางจนันท์พร  กุลจรรยานิธิยศ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.8 ทอง 8 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปัญโญสุข
2. เด็กหญิงปณิดา  อริยะคำ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  นุโพ
 
1. นายวรวิทย์  คำหลวง
2. นายวรรณศักดิ์  ราชสมศรี
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  กาบแก้ว
2. นายปิยนัทท์  รัสดาดาน
3. นางสาวสิรินยา  หาญทนง
 
1. นายศราวุฒิ  อิ่มทราย
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.2 เงิน 28 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สาปัญญา
2. เด็กหญิงบุษกร  หัตถ์หาญ
3. เด็กหญิงสุภาภร  ใจวงค์
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
2. นายสุทธิ   ทองคำ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 75.4 เงิน 37 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวนิจฉรา  ชัยชนะ
2. นางสาวพรรณนารา  อุดอ้าย
3. นางสาวพิมประภาพร  อริยะมั่ง
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
2. นายสุทธิ  ทองคำ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 35 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปัญญาหลวง
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์   ปัญญาหลวง
3. นางสาวณิชกมล  ชัยวรรณ
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
2. นายสุทธิ  ทองคำ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83 ทอง 40 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวสกุณา  พรทิพย์
2. นางสาวสุวรรณี  หว่าหลิ่ง
3. นางสาวอรณีย์  มณฑากร
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวสุพรรณี  ถูกจิตร
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 12 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวจันทรัช  โตสุวรรณ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วอ้าย
3. นางสาวสุกัญญา  ไชยรัมย์
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
2. นายชัยณรงค์  เจริญสุข
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ใจแก้ว
2. นายศุภกิตต์  เกรียงไกรหิรัญ
3. นางสาวอัมรินทร์  ติมู
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นายวุฒิไกร  ยาเขต
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนภัสกร  ปุณริบูรณ์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ปัญญาใจ
3. เด็กหญิงศุภกานต์  กันจินะ
 
1. นางหัทยา  สุรินต๊ะ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 22 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  ยอดใส
2. นายสรณ์สิริ  ทองประไพ
3. นางสาวสวิตตา  สุริยาเต็ม
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
2. นายธนาวิทย์  ปัสติ
 
138 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 22 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตกร  ทุมพล
 
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายบุญญวัฒน์  ขันตี
 
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวอารียา  ชาง
 
1. นางมยุรี  ธิป้อ
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 63.7 ทองแดง 27 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายชลิต  ยะทา
2. เด็กชายพิษณุพงศ์  อินต๊ะ