สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทรายคำ
 
1. นางสาวอำพัน  หมั่นค้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  วงษ์ประยูร
 
1. นายประจวบ  ผาทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 14 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ยืนยงแสน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ขัดสุรินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 33 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวธนัญญา  วังพิกุล
 
1. นางสาวณัฐญา  ศรีรินยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 32 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เจริญมา
 
1. นางสาวภาษิตา  ชัยศิลปิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวหมี่ก่า  หมือแล
 
1. นางจุลนี  อนุชัย
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาราวดี  ยอดพรมแว่น
2. เด็กชายรัตภูมิ  สอนโคตร
3. นายวรายุทธ  กัปโก
 
1. นางเอื้อง  สิทธิประเสริฐ
2. นางสาวลัดดาพร  จันทาพูน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.74 ทอง 31 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  หน่อแนว
2. นายเกรียงไกร  ดวงงา
3. นางสาวเจนจิรา  ยอดพรมแว่น
 
1. นางสุวรรณิกานต์  นิเท
2. นางสาววิไลพร  เสี่ยงกุศล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงพิมพา  นามสาม
2. เด็กหญิงสุริยา  แววมณี
 
1. นางวณิชกรณ์  อุ่นเป็ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวพรทิพา  ต๊ะต้องใจ
2. นางสาวพัทธนันท์  ยางยุทธ์
 
1. นางอสมาภรณ์  อักษร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 23 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงชนาพร  แซ่ลิ่ว
 
1. นางสาวมนาภรณ์  อุ่นบ้าน
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 26 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงนวพรรษ  แก้วตุ่น
2. เด็กหญิงมิลลัดดา  กันทะธง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เปียงแล่
 
1. นางสาวอภัชนันท์  พากเพียร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวนลินี  ไชยเทพ
2. นายปริญญา  แก้วศักดิ์
3. นางสาวอิศริยา  จันทร์ซางเพ็ญ
 
1. นางชุติวรรณ  บุญศรี
2. นางเกตน์สิรี  จันทพิมพ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.7 ทอง 12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงปณิตา  บุญหลง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ยอดคำ
3. นางสาวแสงคำ  กันทะ
 
1. นายไกรวุฒิ  สุทธกุล
2. นางปวีณ์สุดา  บุญเกิด
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 34 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายชยพล  หยี
2. นายตาล  พุ่มมา
 
1. นางสาวอาฤทธิ์ศรา  สิทธิวงค์
2. นางโสมภิลัย  สุวรรณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64.45 ทองแดง 27 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวชนม์นิภา  มโนสกุล
2. นายอาทิตย์  คำหลิ่ง
 
1. นางชุติวรรณ  บุญศรี
2. นางสาวมัฑนา  ดงปาลี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายยี่แก้ว  นามแก้ว
 
1. นางสาวชนัญธิดา  พรมมา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายบุญญรัตน์  หมื่นอินทร์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ยะใจมั่น
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายชูศักดิ์  จันธิมา
2. นางสาวนิดาวัฒน์  จวน
3. นายสุรินทร์  นามแสง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  อยู่รึ
2. นางอัมพร  เจริญจิตติชัย
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีระนันท์   ศักดากันทร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เด่นวิทยวงค์
3. เด็กชายวรท  แซ่ถง
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นายกฤษดา  กามนต์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 23 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวฉันทนา  แซ่ฟ่าน
2. นางสาวผกามาศ  ทับทิมงาม
3. นายอนุพงศ์  ศรีคง
 
1. นางสมศรี  สวัสดี
2. นางมยุรัตน์  ตาใจ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.7 เงิน 34 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  อภิพัฒนาชัย
2. เด็กหญิงศรัณย์ธร  ใจแก้ว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทานสิรา
 
1. นายครรชิต  กอเฮง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 27 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  แซ่ลี
2. นางสาวสุภนิดา  ชีวินจรัสเรือง
3. นางสาวสุมาลี  ขจรเกรียงไกร
 
1. นางสาววนิดา  ปิงสุแสน
2. นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.3 เงิน 37 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตินันท์  ตุ้ยสุวรรณ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ไหมเขียว
3. เด็กชายวราเมธ  หมื่นติ๊บ
 
1. นางวิภา  กันสีเวียง
2. นางสายบัว  วรภู
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71.3 เงิน 26 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายพงศกร  แก้วมา
2. นายวุฒิไกร  นวลยานัต
3. นางสาวสิริกร  กองบุตร
 
1. นางวิภา  กันสีเวียง
2. นางสาวดารุณี  เชื้อเจ็ดตน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปั้นนาค
2. เด็กชายวีรภัทร  บุญนัก
 
1. นางธิดา  จินะศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.3 เงิน 39 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายบูรณ์พิภพ  เตจ๊ะ
2. นายปฏิภาณ  กองบุตร
 
1. นางสาวภัทรียา  ชัยสมบัติ
2. นางมยุรัตน์  ตาใจ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 42 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจิรสิน  ฟูแสง
2. นายธนกร  จันโย
 
1. นายณรงค์  ทัญญาสัก
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84.11 ทอง 13 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนครินทร์  แนบเนียร
2. เด็กชายสิทธิปกรณ์  ไชยยศ
 
1. นางสาวพรชรินทร์  มาลัย
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายคงฤทธิ์  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงหมี่ผิว  อายี
3. เด็กชายอมรเทพ  โสภา
4. เด็กหญิงอาหมี่  เหม่อแลกู่
5. เด็กหญิงอำพร  แซ่หยี่
 
1. นางนิภาวรรณ  วิชัย
2. นางอัญชิษฐา  ตนภู
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายพรภวิษย์  พ้นภัย
2. นางสาวพัชรินทร์  เสียงใส
3. นางสาวรัตนาวดี  ทั่งทอง
4. นายสุภาพ   จันทร์ทาพูน
5. นายเนติธร  วงค์ประดิษฐ์
 
1. นางอัญชิษฐา  ตนภู
2. นางนิภาวรรณ  วิชัย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นางสาวจิ้งเหวิน  แซ่หวู่
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ใจพรม
3. เด็กหญิงพลอย  คำแสง
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันทร์แสง
5. นางสาวเกดกานดา  ชื่นวิไลทรัพย์
 
1. นายนำชัย  หอมแก่นจัน
2. นางพัชราภรณ์  อิ่มอมรพงศ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวจิราพร  แสนสุข
2. นางสาวนภาพร  กองบุญ
3. นางสาวมัตติกา  พลสิงห์
4. นางสาวหล้า  อินใจ
5. นางสาวอัมพร  นามยอด
 
1. นางขวัญดาว  วาฤทธิ์
2. นายศุภสิทธิ์  คำสาว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ชีวินบวรเกษตร
2. เด็กหญิงชิงชิง  มือชอกู่
3. เด็กหญิงมลฤดี  มอโป๊ะ
4. เด็กหญิงสุทธิดา  มอโป๊ะ
5. เด็กชายอาทิตย์   แลเฉอะ
 
1. นายขจร  โปร่งจิตร
2. นางสาววรัฎฐยา  ทวีสุข
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79 เงิน 22 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายทรงธรรม  ขันกลาง
2. นายธนรัตน์  วรสุวรรณากรณ์
3. นายธีรชัย  ฉางข้าวชัย
4. นายสมรักษ์  อินเหลา
5. นายอาทิตย์  แซ่หวง
 
1. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
2. นายแมน  ตนภู
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.2 ทอง 12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายกฤตนัย  คำไร่
2. นายกฤตพงษ์  ชุ่มเรือน
3. นางสาวกฤษณา  เกิดศิลป์
4. นางสาวจรินพร  ไชยวัลลา
5. นายจักรพงศ์  กรีอุต
6. นางสาวทอฝัน  ภาคภูมิเจริญสุข
7. นางสาวธิติภรณ์  หงษ์คำ
8. นางสาวนงลักษณ์  ธรรมสิงห์
9. นายนพดล  เด่นปรีชา
10. นางสาวน้ำทิพย์  สุธรรม
11. นายพลวุฒิ  วงค์สุนทรทิพย์
12. นางสาวพินธุสร  แย้มศิริ
13. นางสาวฟาริดา  อภิประเสริฐ
14. นางสาวภรณ์ทิพย์  สระศรีสม
15. นางสาววนิดา  ยอดเขมากุล
16. นายศักดิ์พล  ดวงคำ
17. นางสาวศิริพร  สามมุข
18. นายสุชาติ  อุ่นผูก
19. นางสาวอทิตยา  แก้วคำ
20. นายอภิเษก  กุสุหรัต
 
1. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
2. นางสาววิศรุตา  มงคลศิลป์
3. นางสาวเจนจิรา  จิติธรรม
4. นายถาวร  ศรีบุญเรือง
5. นายตรรกพงษ์  ธรรมรังษี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวชนกนันท์  สมหวังสกุล
2. นายฐิรวัชร์  ประเสริฐ
3. นางสาวทัดดาว  นามวงค์
4. นายธนกร  แซ่ย่าง
5. นางสาวธัญญาพร  แก้วหลวง
6. นางสาวปวีณา  วรรณวัต
7. นายพิทักษ์  สุภา
8. นายภาณุพงษ์  โคตรเครื่อง
9. นายรังสิมันต์  หรรษาไพบูลย์
10. นายรัชชานนท์  ยองชนะ
11. นางสาววัชรีญาณ์  วงค์ทะจักร
12. นางสาววารุณี  กอบคำ
13. นายวีรวัตน์  วงค์ชัย
14. นางสาวศุภกานต์  พูลกลาง
15. นางสาวสุทธิดา  อนุรักษ์ตันติกุล
16. นางสาวสุพรรษา  เสาร์ดี
17. นายสุริยะกานต์  แดงสีพลอย
18. นายอาทิตย์  น้อยดี
19. นางสาวอุษณีย์  คงจรเข้
20. นางสาวแคทติยา  เกษตรวัฒนาโชติ
 
1. นายตรรกพงษ์  ธรรมรังษี
2. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
3. นายแมน  ตนภู
4. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
5. นายถาวร  ศรีบุญเรือง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 40 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงอรณิช  ท้าววิทย์วัฒน์
 
1. นางสาวสายพิณ  โปราหา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายปิยวัฒน์  แสงโยธา
 
1. นายธีริทธิ์  อิ่นคำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง 26 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แจ่มใส
2. เด็กชายเจษฎา  วงค์สกุล
 
1. นางสาวศรีสุดา  วังนัยกูล
2. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายกฤชเมธ  ตรีรัตน์ทวีชัย
2. นางสาวพัชราพร  เพ็ชรชนะ
 
1. นางสาวศรีสุดา  วังนัยกูล
2. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.6 ทอง 22 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวนงลักษณ์  อินตา
2. นางสาวบี  คำดี
3. นางสาวรัตนา  ผลนาค
4. นางสาววนิดา  ยอดเขมากุล
5. เด็กหญิงสมศรี  คำแก้ว
6. นางสาวหนึ่งฤทัย  ยี่เป็ง
7. นางสาวหมวยคำ  เอ้ยดี
8. นางสาวอาม  แสงรุ้ง
9. นางสาวอาริยา  กุเลา
10. นางสาวแสงนาง  นามอ้าย
 
1. นางสาวศรีสุดา  วังนัยกูล
2. นางสาววิศรุตา  มงคลศิลป์
3. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกฤตัชญ์  ชิณาญาน
2. เด็กหญิงชมน์สิริ  ฟุ้งศิริทรัพย์
3. เด็กหญิงชุติภา  เสาร์แก้ว
4. นางสาวทิชา  แซ่ลี
5. เด็กหญิงธัญจิรา  แซ่หลี
6. เด็กหญิงบุณยานุช  จุฬาพงษ์วนิช
7. นางสาวพัชรินทร์  คำทิพย์
8. เด็กหญิงสาริกา  ชุ่มใจ
9. เด็กหญิงสาวิกา  เบเซ
10. เด็กหญิงสุชาดา  เลิศพันราย
11. เด็กหญิงสุภาพร  คำแก้ว
12. เด็กหญิงอนงค์นาถ  แก้วหลวง
13. นางสาวอาเชียง  แซ่หลิว
14. เด็กชายแซคคารี  บรันแฮม
15. เด็กหญิงไพลิน  บุญศรี
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางโรจนา  รีรักษ์
4. นางสาวภัคนันท์  พรหมฤทธิวงค์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายโภคิน  ทองพูล
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงเจนนิสา  นามหลวง
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ก้างยาง
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจรัสรวี  ราชดี
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายไชยอนันต์  จันต๊ะนัน
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78.8 เงิน 17 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงปิยศรี  พรมุนีประสิทธิ์
2. เด็กหญิงศรี  อุ่นแปง
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
2. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงคำผอง  บัวจันทร์
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายวรเชษฐ  มาตรพันธ์นา
2. เด็กชายสมบุญ  ยี่แสง
3. เด็กชายอุ๋มคำ  ลุงจ่อ
 
1. นายอดุลย์  สลักลาย
2. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวกรรณิการ์  แลเชอกู่
2. นายอำนาจ  เบียกากู่
3. นายอิทธิพล  เบเช
 
1. นายสยาม  ปงอ้อคำ
2. นางกุหลาบ  เกิดสิน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายทฤษฎี  แก้ววันดี
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 79 เงิน 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวทองดี  คำแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมณ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายนลนฤทธิ์  ดวงอาสง
 
1. นายนราธิป  พุทธวัตร์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายธีรนัท  เงินสัจจา
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงสุกันยา  ปอแฉ่
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมณ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 78.7 เงิน 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวอาแพ  เบกากู่
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมณ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปาต๊ะ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78.3 เงิน 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงปานิสรา  เสนเกื้อ
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมณ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.7 ทอง 8 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เชอหมื่อ
2. เด็กชายธนสาร  ฤกษ์ใหญ่
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยอนันต์
4. นางสาวสุธาทิพย์  นาใจ
5. เด็กชายโสภณ  กันใจ
6. เด็กหญิงโอเมกา  วุฒิปัญญา
 
1. นายบัญชา  ยาสมุทร
2. นายพรชัย  ศรีวิชัย
3. นายอุดม  ปิงวงค์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายจตุพล  อินทนนท์
2. นายธนกร  ดงปารีย์
3. นายประชาชาติ  วงศ์สัจจะธรรม
4. นายพงศ์กร  แก้วศรีเวียง
5. นายวิศรุต  ประเทศ
6. นายเสฐียรพงษ์  จันทร์แดง
 
1. นายยุทธนา  กันทาเดช
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 75.75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายกฤษฎ์  ลวากร
2. นางสาวกัญญาวี  จินดาธรรม
3. นายกัณตภณ  ไชยกูล
4. นางสาวกาญจนาพร  ต๊ะต้องใจ
5. นางสาวกาบ  สมยศ
6. เด็กหญิงกิตติยา  บุญเลิศ
7. นายก้องเกียรติ  จันทร์แก้ว
8. นายจิรกิตติ์  เผ่าพงษ์
9. นายจีรศักดิ์  ยาวิชัย
10. นายฉัตรตรินทร์  ปวนแก้วหาญ
11. นางสาวชุติมา  ท่าดีสม
12. เด็กหญิงญาณิสา  ขัตติยะ
13. นางสาวดาลิณี  ใหม่กัน
14. เด็กชายทองคำ  ปาลีแก้ว
15. นายธนกร  มูลใจทราย
16. นายธนาวุธ  เกตุชีพ
17. นางสาวธัญญาลักษณ์  สีโต
18. เด็กหญิงธิดารัตน์   มีรักษ์
19. นางสาวนาถยา  วงค์ไชยา
20. นายปรัชญาพันธ์  จิระยา
21. เด็กชายพยนต์  พฤกต์พัฒนรักษ์
22. นางสาวพัชนิดา  ขวัญมาศ
23. เด็กชายพัฒณพล  อินต๊ะฟู
24. นางสาวรวิพร  จงธรรมมั่ง
25. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ขวาเมืองพาน
26. นางสาวลักขณา  ปินตา
27. นายวรยุทธ  วิสาปา
28. เด็กหญิงศรีนวล  อาซอง
29. นางสาวศิริรัตน์  จันทาพูน
30. นางสาวสิริกาญจน์  ดีนา
31. นายสุริยากานต์  อุตมานุวัฒน์
32. นายสุวิเชษฐ์  เตจ๊ะ
33. นายอดินันท์  สุขเกษม
34. นายอนุวัช  กันทา
35. เด็กชายอาคม  ศรีวงค์
36. นายอาทร  รินนายรักษ์
37. เด็กหญิงอารดา  เนตรวิจิตร
38. เด็กชายเฉลิมชัย  คุณสม
 
1. นายศรัญญู  สุจา
2. นายเสน่ห์  สุธรรม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายคีตภัทร  ติ๊บสุภา
 
1. นายณัฐพันธ์  อิสระดำรง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 21 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายกันต์ธีภพ  เมืองมา
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 23 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงฉัตรฤดี  โกแสนตอ
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 27 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวทิพย์  ชัยคำ
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.3 ทอง 11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายชัชวาล  ทวีพนารักษ์
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  กันทะวงค์
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.4 ทอง 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวฐาปนี  ปินทรายมูล
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 64.66 ทองแดง 40 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายพรภวิทย์  พ้นภัย
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงกรกช  จันทระกุล
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 36 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวหมิ่สา  แยเซอะ
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายนราไพร  มาใจ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.3 เงิน 10 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายวีระยุทธ  บุญพยา
 
1. นายณัฐพันธ์  อิสระดำรง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 13 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  กันทะวงค์
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวฐาปนี  ปินทรายมูล
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สนิท
2. นางสาวจริยา  คำติ๊บ
3. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ผาเวียง
4. เด็กหญิงจันทร์หอม  กันทะวงค์
5. นางสาวชโรฑา  ธรรมชัย
6. นางสาวฐาปนี  ปินทรายมูล
7. นายธนพนธ์  แสงสุรินทร์
8. เด็กหญิงธรรมมิกา  ผริตาออมเดช
9. นางสาวนุช  แก้วนวล
10. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  นามใส่
11. นางสาวบังอร  นามดี
12. เด็กหญิงปฏิมา  บุญศรี
13. นางสาวปณิฎา  ใจยี่
14. นางสาวปิยะพร  สิงห์แก้ว
15. นายพชรพล  เดชะกาศ
16. นายพรหมเนตร  ขันธ์ควร
17. นายพิทยา  ยาวิชัย
18. นางสาวพิมพ์ทอง  อินต๊ะขัน
19. เด็กหญิงฟองติ๊บ   แสงอ่อน
20. เด็กหญิงฟองตุ้ย  ใจมา
21. เด็กหญิงภาวิณี  เมืองมา
22. นางสาวภิษุณี  รัตนสมบูรณ์
23. เด็กหญิงวทันยา  สมศักดิ์
24. นายวัชรพล  ผดุงเกียรติสรร
25. เด็กหญิงศรัญญา  วังคีรี
26. เด็กหญิงศศิพร  บุญชัยรัตน์
27. นางสาวศิรินทร์ทร  แสนปิง
28. เด็กชายสรรพัธญ์  แว่วเจริญไพศาล
29. เด็กชายสหทิตย์  วงค์ใหญ่
30. นางสาวสิรีธร  อุ่นอินต๊ะ
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตระการบุญชัย
32. นางสาวหลิงเฉ่าฮ่วย  แซ่หลิง
33. เด็กหญิงอรพรรณ  ณ เชียงใหม่
34. นายอาหมื่อ  เชอหมื่อ
35. นายอาฮื่อ  ฤทัยถนอมศักดิ์
36. นางสาวอาเหมย  แซ่จ่าง
37. นายอ่อน  คำแก้ว
38. เด็กชายเสาร์คำ  สายคำอ่อน
39. นางสาวแก้ว  ชุ่มเย็น
40. นายไอศูรย์  ดวงเพ็ชร
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
2. นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา
3. นายบัญชา  ใจจิตร
4. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
5. นางมัชฌิมา  สุตาศิลป์
6. นายอดุลย์  สลักลาย
7. นายภักรดี  ไชยวรรณ
8. นางสาวนิโลบล  มูลสิทธิ์
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายกิตติธัช  กลิ่นผล
2. เด็กชายจารุกิตติ์  ศักดิ์แสน
3. เด็กหญิงธิติมา  คุ้มสนุก
4. เด็กหญิงนนทรียา  เงินกลั่น
5. เด็กชายพชรพล  ดวงเพ็ชร
6. เด็กหญิงวิจิตรา  ธรรมบุญช่วย
7. เด็กชายสุรศักดิ์  สุเพ็ญพร
8. เด็กหญิงอภิญญา  วงค์คำ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
3. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวขวัญจิรา  ณ กาวงค์
2. นายคงเดช  ดวงทะนา
3. นายตะวัน  คำหงษ์
4. นางสาวติ๊บ  บุญศรี
5. นางสาวผัด  ดวงแก้ว
6. นางสาวพรวลัย  ธนากิจไพศาลกุล
7. นางสาวพิมประภา  แซ่โง้ว
8. นายยงยศ  จันทร์ตา
9. นายสิทธิพงษ์  วงสุวรรณ
10. นายอัยการ  จันต๊ะคาด
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
3. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวขวัญจิรา  ณ กาวงค์
2. นางสาวติ๊บ  บุญศรี
3. นางสาวผัด  ดวงแก้ว
4. นางสาวพรวลัย  ธนากิจไพศาลกุล
5. นางสาวพิมประภา  แซ่โง้ว
6. นายอัยการ  จันต๊ะคาด
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
3. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
4. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ปาคำวัง
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คำกำเลิศ
3. เด็กหญิงณัฐภรณ์  โชตินันท์
4. เด็กหญิงนรินทร์  แสงมนต์
5. เด็กหญิงพรจิตรา  ไร่รุ่ง
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  ลีลาศีลธรรม
7. เด็กหญิงวรัญญา  ธรรมเสน
8. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เม้า
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช  ชิมือ
2. นางสาวธมนวรรณ  จันท์ประภากรณ์
3. นางสาวนรินทร์  แสงมนท์
4. นางสาวปิยมาศ  เป๊ะยอคือนือ
5. นางสาวพรจิตรา  ไร่รุ่ง
6. นางสาวพฤกษา  พุดตานประดิษฐ์
7. นางสาวสุภาวดี  แซ่ผ่านกู่
8. นางสาวเบญญา  จิตรกา
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายก้องเกียรติ  จันทร์แก้ว
2. นางสาวจิรัสยา  มาลัยยะ
3. นายธนาวุธ  เกตุชีพ
4. นางสาวนธีร์  นาใจ
5. นายสุวิเชษฐ์  เตจ๊ะ
 
1. นายศรัญญู  สุจา
2. นายกิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายจีรายุทธ   สุขจิตร์
2. นางสาวเสาวดนธ์  ศรีกุลิ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  แข่งขัน
2. นางกัลยา  สุประการ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73.8 เงิน 28 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ภิบาลบุตร
 
1. นายปรเมษฐ์  อินเขียว
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.2 เงิน 12 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวพิชชาพร  คีรีแก้ว
 
1. นางอังสนา  ฉายดิลก
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  ชยางกูร ณ อยุธยา
 
1. นางสาวกฤติยาณี  ปวนน้ำ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.8 ทอง 8 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  เอกคุณปัญญา
 
1. นางณัฐมล  เชยบาน
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.05 ทอง 42 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายณัฐพนธ์  ยานะโค
 
1. นางวิภา  ผสมกิจ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 22 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายดำเกิง  ลุงเยียนนะ
2. เด็กหญิงฟอง  นามยี่
3. เด็กชายรัชชานนท์  วันทา
4. เด็กหญิงวิไล  นำยี่หลง
5. เด็กชายโอม  สัตนาโค
 
1. นางสุมิตรา  แลบุญมา
2. นายวศิน  ปังสุวรรณ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.5 ทอง 23 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวจื๊อ  แซ่ซ่ง
2. นายทีรภัทร  แซ่ย่าง
3. นางสาวปุณยนุช  แซ่ลี
4. นางสาววิภาพร  แซ่เล้า
5. นายศักดิธัช  ยั่งเจริญกิจ
 
1. นายปรีชา  คำแสน
2. นางเพียงใจ   รัตนวงศ์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.51 ทอง 13 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  มหัทณโชติกาญจน์
 
1. นางสาวชลลดา  ยั่งยืนเจริญสุข
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวมาลินี  เลาย้าง
 
1. นางสาวชลลดา  ยั่งยืนเจริญสุข
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78.99 เงิน 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ประกายวิเชียร
 
1. นางลัดดา  สร้อยจาตุรนต์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา  แสนบุญรัตน์
2. เด็กหญิงธัณยพร  บัวคำ
 
1. นายทวี  บุญมี
2. นางสาวพิชญ์ธิดา  แซ่ซ้ง
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 68.16 ทองแดง 34 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจงเจตน์  ยอดคำ
2. นายต่อ  ทองคำ
3. นายวิชัย  คำมา
4. นายวุฒิกร  นามชัย
5. นายหลงพุธ  บ้านทุ่ง
6. นายอนุเดช  เมืองปาน
7. นายอุ๋มคำ  ลุงจ่อ
8. นายแสงแก้ว  นามยี่
 
1. นายโกสน  แสงฤทธิ์
2. นายไกรวุฒิ  สุทธกุล
3. นายยรรยง  มูลงาม
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 61.1 ทองแดง 27 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายจำลอง  มอโป๊ะ
2. นายมหานคร  อายี้
3. นายสมชาย  พิมลสกุลรักษา
4. นายสหรัฐ  มาเยอะ
5. นายสุทัน  หมื่อแลกู่
6. นายอาเกอะ  มาเยอะ
 
1. นายพีรกิตต์  ทองเจือฐิติโชติ
2. นายกฤษณะชัย  ใจเถิง
3. นางสาวจิตราภรณ์  ยศมูล
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.2 ทอง 16 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายดนัย  มะโนมัย
2. นางสาวทิพย์พาไล  จับใจนาย
3. นายธนรัชต์  วรสุวรรณาภรณ์
4. นางสาวนิรชา  คำลือ
5. นางสาวประภาศรี  ปัญญากัน
6. นายปริญญา  แก้วศักดิ์
7. นางสาวปุณฑริก  ทะสุใจ
8. นางสาวลักษมี  ไชยะ
9. นายวีรทัศน์  ภัครนิธินันต์
10. นายเจษดา  สงวนวงศ์
 
1. นายบุญรัตน์  พิมขาลี
2. นางรัตนา  มากสุข
3. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทาพูน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คุณะดอย
3. เด็กหญิงปานวาด  ดอนสิงห์
 
1. นางแสงหล้า  ใสสะอาด
2. นางสาวธัชกร  จับใจนาย
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวจันแสง  สมยศ
2. นางสาวธิดารัตน์  แซ่ว่อง
3. นายอานนท์  สุตะวงค์
 
1. นางณัฐมน  มหาเสน
2. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.66 ทอง 22 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวธิดา  วงค์กันยา
2. เด็กชายมาณพ  อุคำ
3. เด็กหญิงหญิง  สมหมาย
 
1. นางศศิธร  วงค์ประดิษฐ
2. นางพรรธน์ชญมน  ยี่โถ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.8 เงิน 32 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวชวาลินี  แก้วคำ
2. นางสาวณัฐธิดา  วุฒิรัตน์
3. นางสาวเรณู  ขุนวิมล
 
1. นางศศิธร  วงค์ประดิษฐ
2. นางพรรธน์ชญมน  ยี่โถ
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 32 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายเกษม  มั่นหมาย
2. เด็กชายแสงเพชร  หวังผล
 
1. นางรัตนา  มากสุข
2. นายพงศธร  สายใจ
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายธีรภัทร์  แสงฟ้า
2. นายพงศธร  ภาสวัต
 
1. นายพงศธร  สายใจ
2. นางลดาวัลย์  คำปวน
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 33 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายรติกร  อยู่ชุ่ม
2. เด็กชายศุภชัย  มาวงค์
 
1. นายไพรพิพัฒน์  เขียวสิงห์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ใจมะโน
2. เด็กหญิงพัชนี  ธรรมลังกา
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
2. นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70.5 เงิน 27 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิกุล  บุญมี
2. เด็กหญิงสาธิดา  อินชุม
 
1. นายวัชรินทร์  ศิริมังคลากุล
2. นางสาวอรวรรณ  ส่งศรี
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กชายขวัญอนันต์  จันทาพููน
2. เด็กชายสุรยุทธิ  อุดทา
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
2. นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82.6 ทอง 24 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นายศิวัช  นาใจ
2. นายเกียรติศักดิ์  สุริยาวงค์
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
2. นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายยงยศ  หอมรส
2. นางสาวอรุณศรี  เตชะพัตรากรณ์
 
1. นายพงศธร  สายใจ
2. นางสาวชฎาพร  ขนทอง
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 27 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายธนกร  กันแก้ว
2. นายสุธน  วงษ์ฟู
 
1. นายอนุชิต  โปราหา
 
113 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญตา  โปทา
2. เด็กหญิงพรนภา  ไชยศักดิ์
3. เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีวิชัย
 
1. นายเกรียงไกร  อภิธนัง
 
114 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 19 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายพงศธร  ลิขิตชัยศักดิ์
2. นายพงศธร  ไชยวงศ์
3. นายวัชระ  รอดวัตร์
 
1. นางลดาวัลย์  คำปวน
2. นางสาวชฎาพร  ขนทอง
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  สมพันธ์
2. นายศรราม  นามแก้ว
 
1. นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75.2 เงิน 19 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนิมิตร  ชัยวรรณ์
2. เด็กหญิงปวีณา  รอดช้างเผือก
3. เด็กหญิงวรภรณ์  คำต๊ะ
 
1. นายนิกร  ชัยชนะพงษ์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายณัฐพงค์  กันแก้ว
2. นายวิศวกร  กันธิยา
3. นายศราวุธ  อินต๊ะคำ
 
1. นายเอกชัย  จีปิน
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.4 ทอง 15 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายชำนาญ  เมอแลกู่
2. เด็กชายธงชัย  หม่อปอกู่
3. เด็กชายอาเพียว  เชอมือ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 15 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายจำลอง  มอโป๊ะ
2. นายสมชาย  พิมลสกุลรักษา
3. นายสุทัน  หมื่อแลกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  หมื่อแล
2. เด็กหญิงบูโด  แลเบียงกู่
3. เด็กหญิงสอดา  รจนาพิกุล
4. เด็กหญิงสุทธิดา  เบียงกูกู่
5. เด็กหญิงสุมาลี  ยี่บรา
6. เด็กหญิงเบญจพร  แลเฉอะ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวบูสึก  อาซังกู่
2. นางสาวปิยะพร  เชอมือกู่
3. นางสาวลัดดาวรรณ  มูเซอ
4. นางสาวสุภาพร  แสงลี่
5. นายหล่อจู  หมื่อโป๊ะ
6. นางสาวอาปา  เบียงแลกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวหมี่กา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงหมี่แอ้   เชอหมื่อ
3. นางสาวอาพร   มาเยอะ
 
1. นางอรุณ  เสมอเหมือน
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.9 ทอง 20 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวบังอร  อิ่นแก้ว
2. นางสาวบุญชู  โวยแมกู่
3. นางสาวพรพรรณ  จรูญโกศลเกษม
 
1. นางกมลวรรณ  เนาว์ชมภู
2. นายปฐวี  แสงยาสมุทร
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 20 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวนัทธนันท์  คำแป
2. นางสาวปิยะฉัตร  ปันทะนู
3. นางสาวเกศนีย์  บุญศรี
 
1. นายบัญชา  ใจจิตร
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวจณิสตา  มณีชัย
2. นางสาวธิติมา  กาวิสุข
3. นางสาวอนุตตรีย์  สุตะวงศ์
 
1. นายเจษฎา  สุวรรณปัญญา
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.8 ทอง 11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพร  มูลกาศ
2. เด็กหญิงจินตนา  แก้วใจ
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  มาเยอ
 
1. นางวิลาวัลย์  วิเศษโวหาร
2. นางสาวกัญจน์กมล  พิรส
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.4 ทอง 16 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวนภาวรรณ  นารินคำ
2. นางสาวรัติกาล  ทรงสิริวงศ์
3. นางสาวอุษณีย์  อินทรกำธรชัย
 
1. นางวิลาวัลย์  วิเศษโวหาร
2. นางสาวกัญจน์กมล  พิรส
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  มาเญอะ
2. เด็กชายวรวิทย์  แซ่เฉิน
3. เด็กหญิงแสงดาว  แซ่เตา
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่หลุง
2. นางสาวอรทัย  แซ่ตุ้้ง
3. นางสาวอาหลิน  แซ่หลี่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 10 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงบูตอ  หวุ่ยลองกู่
2. เด็กหญิงบูนิว  เหม่อแลกู่
3. เด็กหญิงอาเชอ  อาซังกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวจันจิรา  หลงแอ้
2. นายธัชพล  มโนใจ
3. นางสาววลัยพร  แซ่ฟุ้ง
 
1. นางสาวชลิดา  ปินคำ
2. นางสาวอาภาภรณ์  บุญเรือง
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง 9 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  มาเยอะ
2. เด็กชายสมชาย  มูเซอ
3. เด็กหญิงอาเซียน  แซ่หยาง
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวชลธิชา  แสนคัมรัตน์
2. นางสาวชไมพร  จันต๊ะวงศ์
3. นายสมปอง  คาล่า
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ใจวงค์เป็ง
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กชายพันกร  จี้โปทา
 
1. นางสาวดรรชนี  เสาร์ดี