สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพัชรีพร  กัติยศ
 
1. นางณัฐกานต์  ผลากอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวนิชานาถ  ขันทะ
 
1. นายยุทธนา  สาลานันท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุจินันท์  เอกชีวะ
 
1. นางณัฐกานต์  ผลากอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71 เงิน 36 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวนวียา  สีหะนาท
 
1. นางจันทร์แรม  ใจตรง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 38 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางนฤมล  ปินตามูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.75 ทอง 11 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  กันใจ
 
1. นางปุญญิสา  ยอดสุวรรณ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วรรณสอน
2. เด็กหญิงณัชริกา  กันทะสอน
3. เด็กหญิงนุชจรี  แก้วกันใจ
 
1. นางนฤมล  ปินตามูล
2. นางภัชรา  ธิสอน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวทินประภา  หมอป่า
2. นางสาวพาฝัน  หน่อแก้ว
3. นางสาวศิริวรรณ  สกัญญา
 
1. นางภัชรา  ธิสอน
2. นางปราณี  วิจิตรโชติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงเปรมกมล  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงใจรัตน์  สังสกุล
 
1. นางนิตยา  วงค์วุฒิ
2. นางรัตนาภรณ์  ใจมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายปณิธาน  บริบูรณ์
2. นายสมพงษ์  แก้วมณี
 
1. นางสุพิน  ขันตี
2. นายเข้ม  ชอบเลื่อ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 37 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายจิรวัฒน์  พลเสน
 
1. นายตรีภพ  สนิ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 5 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงจารุนันท์  ขันคำ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันต๊ะวงศ์
3. เด็กชายภูริศักดิ์  บุญยะวณิชกุล
 
1. นายจีรศักดิ์  จันต๊ะ
2. นายสุพจน์  ศรีธนะ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 72 เงิน 26 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายภัทรพงษ์  ใจแก้ว
2. นางสาวลัดษิกา  สิงห์สุวรรณ
3. นางสาวสิริพร  หงษ์คำ
 
1. นายภิรายุ  วิวัฒนสถิต
2. นางรัตดา  ปันทราช
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 28 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลนาถ  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงจินดา  อินวงศ์วาร
3. นางสาววรรณรัตน์  เทียมสุวรรณ์
 
1. นางพัฒนา  ประธานราษฎร์
2. นางภรัณยา  ผาคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวธาริณี  ชัยวงค์
2. นางสาววรา  แซ่วื้อ
3. นางสาวโยทกา  รำวง
 
1. นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ
2. นางสาวบุหงา  คำบัว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29.7 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  พันใจลือ
2. เด็กชายภาณุเดช  แช่จ๋าว
 
1. นางวารุณี  เพ็ชรสุวรรณ์
2. นายไพฑูรย์  ปันทราช
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 58.3 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  ใจยา
2. นายอฐิรชน  ปัญญายม
 
1. นายอนุชิต  ไชยชมพู
2. นางสาวนิตยา  ปันทะนัน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายสุภัทร  ดีแก้ว
 
1. นางรัชนก  เพียรจริง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายสิทธิพงษ์  ลือชา
 
1. นายตรีภพ  สนิ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.13 เงิน 11 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์ราช
2. เด็กชายรณชัย  คำปัน
3. เด็กชายอรรถกร   แก้วกันใจ
 
1. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
2. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวกนกวัลย์  ไกลถิ่น
2. นางสาวกิรติกร  ธิมาชัย
3. นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วนวล
 
1. นางสาวเจนจิรา  สมแก้ว
2. นางสาวอนันยา  ทิพย์ลุ้ย
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 23 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายทินกร  คิดดี
2. เด็กหญิงธวัลลักษณ์  จินะสี
3. เด็กชายเกียรติกุล  อักษรดิษฐ์
 
1. นางกัณจนา  อักษรอิษฐ์
2. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 34 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวสินาภรณ์  ย่อมเยาว์
2. นายอัศศราณุวัฒจ์  มาตย์ภูธร
3. นายโรจนัสถ์  อินเทพ
 
1. นางสาวพัชริน  โนวิชัย
2. นางสาวอารีย์  หมั่นพัฒนาการ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 7 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คงแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วข้าว
3. เด็กชายศรันย์  คงสิน
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  จินะแก้ว
2. นางกัณจณา  อักษรอิษฐ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวธนาพรรณ  กองวงศ์
2. นางสาวพัชรินทร์  วงษา
3. นายอมรพันธ์  คำพรรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  จินะสาม
2. นางภัทรีบูรณ์  มุ่งงาม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.3 ทอง 10 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภานันท์  สารแก้ว
2. เด็กชายสุุธีรัตน์  ทำของดี
3. เด็กหญิงเอมนิกา  ยาวิชัย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เจนใจ
2. นางสาวพัชรินทร์  อานุนามัง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 32 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาววรรณยี่หวา  วิงวอน
2. เด็กหญิงวัลภา  จันทะเสน
3. นางสาวสุดารัตน์  หมื่นอินทร์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เจนใจ
2. นางสาวพัชรินทร์  อานุนามัง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายกฤตนันท์  วุฒิกานนท์
2. เด็กชายชาญณรงค์  มูลศรี
 
1. นายตฤณธิวัฒน์  ภิญโญชัยภัทร
2. นางสาวจรรยาลักษณ์  บัวผัด
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.05 ทองแดง 23 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กชายพันธกร  โพธิ
2. เด็กชายอัษฎากรณ์  คำงาม
 
1. นายจิรศักดิ์  ดวงสุข
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72.87 เงิน 28 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  คำตั๋น
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เขียวสะอาด
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 36 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำเหล็ก
2. นายทินกร  ธิสงค์
3. เด็กหญิงวริศรา  อินต๊ะศิลป์
4. เด็กหญิงวิภาดา  คำปัน
5. นางสาวอริยา  หน่อท้าว
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
2. นายภูริสนันท์  แก้วประภา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.25 ทอง 27 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวพิชยา  รวมสุข
3. นางสาวพีรวรรณ  ขันใจ
4. นายรัฐพล  ค้าแก้ว
5. นายสิทธิพล  ไชยวิราช
 
1. นายสาลิกา  นาเมืองรักษ์
2. นางจอมขวัญ  โสภา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพกมล  ไชยกุล
2. นางสาวนารีรัตน์  ขันคำ
3. เด็กชายนิรวิทธ์  ธนะวงค์
4. นางสาววณัชญญา  ใจยานันตา
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ตันต้าว
 
1. นางอุไรวรรณ  เปล่งรัศมี
2. นางพิชยา  วีระพงษ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.8 เงิน 39 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  เสาร์ยะ
2. นายธีรนัย  ไชยศรี
3. นางสาวนิภาภรณ์  เขียวลา
4. นางสาวรัญสิญา  กันทะวงค์
5. นางสาวอาภาศิริ  ยาใจ
 
1. นางสมรส  เหมะธุรินทร์
2. นายนราวิชญ์  คำแปง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ทิศพรม
2. นายชาญณรงค์  ถาน้อย
3. เด็กหญิงณัฐชยา  หนักการ
4. นางสาวรสญา  ช่างฆ้อง
5. เด็กหญิงเรณุกา  กันศรีเวียง
 
1. นายยศวรรธน์  วิญญารัตน์
2. นายสิทธิศักดิ์  แสนเขื่อน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.25 เงิน 41 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจารุกิตติ์  เหล่ากาวี
2. นายณวิชช์  วงษา
3. นายณัฐพงษ์  แก้วจินดา
4. นายวิชชากร  วรรณชัย
5. นายศิลานนท์  นิมิตรชัยกุล
 
1. นางบัญชรี  ณ ลำพูน
2. นางศิรินทิพย์  ทันใจ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.2 ทอง 23 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  ครึ่งธิ
2. นางสาวช่อลัดดา  เพศเสนา
3. นางสาวญาณิศา  วงศ์ชัย
4. นางสาวณัฐกานต์  พิชัยยา
5. นางสาวณัฐฐิรา  หงษ์คำ
6. นายธนภัทร  สุวรรณทา
7. นางสาวธัญญลักษณ์  เทพมูล
8. นายพงศกร  ชัยเรือน
9. นางสาวพลอยไพลิน  สงวนทรัพย์
10. นางสาวพัชราภรณ์  ปาละบุญมา
11. นางสาวพัชรี  ศิริตา
12. นายพัสกร  นรานุชิต
13. นางสาวภัทรนันท์  ฟูแสง
14. นายภานุวัฒน์  ประจักษ์ตา
15. นางสาวรัชนีกร  แซ่ลี้
16. นางสาววรรณิสา  ชัยผล
17. นายศุภโชค  วงศ์ชัย
18. นางสาวเกตุสุดา  ยะฝั้น
19. นายเทพอมร  สุนทร
20. นายเอกชัย  ยารังษี
 
1. นางเสาวณีย์  ศรีธินนท์
2. นางอาริยา  จิตรมิตร
3. นางสาวปราณี  วงศ์ชัย
4. นางสาวสมฤดี  สมจิตร
5. นายอธิวัตน์  ชินายศ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.7 ทอง 34 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงอังธิดา  เกิดแพร
 
1. นางสาวอังสุมาริน  นาคสีดี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง 24 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  กันยารอง
 
1. นางขวัญจิต  ใฝ่ขัน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 42 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธพงษ์  รู้ทำนอง
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  สุดตา
 
1. นางศิรารัตน์  กรรมสิทธิ์
2. นางสุวัจนา  แก้วกันใจ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 15 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายปรมัตถพงศ์  ขันธะ
2. นางสาวศิริรัตน์  ชัยวงศ์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  กุลดี
2. นายสายัญ  ธรรมจันตา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.8 ทอง 19 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวขวัญชนก  แปงคำ
2. นางสาวจิรนันท์  อูปแก้ว
3. นางสาวปัญญฎา  เมาลี
4. นางสาวพรรษพร  อนนท์
5. นางสาวภันทิลา  ประมวล
6. นางสาวมุกธิดา  เถาวัลย์
7. นางสาววินิษา  เขียวสุทธิ
8. นางสาวสุภาพร  ครุฑนอก
9. นางสาวอภิญญา  สบาย
10. นางสาวเมธิณี  กันทะเนตร
 
1. นางนฤมล  หลองทุ่ง
2. นางจารี  จอมมงคล
3. นางสุวัจนา  แก้วกันใจ
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงระพีวรรณ  ปิสโน
2. เด็กหญิงวรารัตน์  วงค์ผา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์  อนันตสิทธิพงศ์
2. นายอัษฎากรณ์  เพ็ชรสุวรรณ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลภัทร์  ชัยชนะ
 
1. นายบริสุทธิ์  อักษรดิษฐ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  จอมสีลา
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวณัชนิช   หล่ายนาสาร
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงค์คำแดง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวสุรัสสา  ชุมภัคดี
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนัย  เรือนคำ
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวฐิติรัตน์  เทพโพธา
 
1. นายอาทิตย์  มูลเพชร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ไชยยะ
 
1. นายชนะพงษ์  ถาวร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายภีรติกร  กันทะลือ
 
1. นายธวิทย์  วุฒิ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายสพล  ไมตรีนฤมล
 
1. นายชนะพงษ์  ถาวร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายอภิวัฒน์  เมืองมูล
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พักเสน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  วุฒิ
3. เด็กหญิงศุภกานต์  เจนจัด
 
1. นายชนะพงษ์  ถาวร
2. นายสุรชัย  คำสุ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายภควัฒน์  ทำของดี
2. นายอภิสิทธิ์  โพธิอินทร์
3. นายเจษฎา  ศรีรักษา
 
1. นายธวิทย์  วุฒิ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงรสจรินทร์  กันกอบ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เพชรใจศักดิ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กชายสัภยา  สิงห์อ้าย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  ริทะยะ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 73 เงิน 18 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เพ็ชรใจศักดิ์
2. นายชนุตร์  สุทธะ
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชื่นใจ
4. เด็กหญิงนริศรา  ทาโน
5. นางสาวปรียาภัทร  ริทะยะ
6. นางสาวรสจรินทร์  กันกอบ
7. นายสัภยา  สิงห์อ้าย
8. นายสัภยา  อนุ
9. เด็กหญิงสิรินกร  โนมูล
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายกล้าณรงค์  รัตนไพบูลย์เจริญ
2. เด็กชายกิติพัฒน์  แซ่พ่าน
3. เด็กชายจักรกฤษ  มนัชยานนท์
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสม
5. เด็กชายอดุลวิทย์  ฉัตรนภาลัย
6. เด็กชายเสรี  มีสกุล
 
1. นายอิทธิพล  รู้ธรรม
2. นายยุทธศาสตร์  อัมรินทร์
3. นางชนกพร  อัมรินทร์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.3 เงิน 37 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายจิรัฐ  คำปา
2. นางสาวธัญลักษณ์  เบาจิตต์
3. นางสาวนพมาศ  วุฒิ
4. นางสาวนฤภร  เงินสัจจา
5. นายภาณุเดช  เทพยศ
6. นายมาวิน  สอนที
 
1. นายจักรชัย  พวงน้อย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 73.75 เงิน 27 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกนกกร  ทิศสารแก้ว
2. นายกฤษณะพงศ์  ไชยถา
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์  คำประวิตร
4. นางสาวชิดชนก  แวงมั่ง
5. เด็กชายญัฐวุฒิ  ปุดไฝ
6. เด็กหญิงณัฐธิชา  ยอดวงศ์
7. นางสาวณัฐสุดา  เจริญสุข
8. เด็กหญิงธัญญธร  กาไชย
9. นายธีระวัฒน์  ฟองดา
10. นางสาวนิธิกานต์  ประทุมรุ่ง
11. นายบัญญวัต  ทายา
12. นายบูรณพันธ์  บุญมา
13. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุขสำราญ
14. นางสาวปิยะธิดา  สารสม
15. นายปุณยวีร์  จิตถา
16. นางสาวพัทธ์ธีรา  ญาญู
17. นายพิชยดนย์  คำแปง
18. เด็กหญิงภัทรมน  รักขัน
19. นายภาคิน  คนดำ
20. เด็กชายยุทธภูมิ  ทานะขันธ์
21. นางสาวรัตติกาล  จิตภูมิ
22. นายวรพล  อินต๊ะยศ
23. นางสาววรัญญา  เจริญพัฒนาสกุล
24. นางสาววัชราภรณ์  แก้วอ่อน
25. นางสาววันวิสาข์  คำวัง
26. นางสาวศรสวรรค์  อินถา
27. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เทพทองปัน
28. นายศุภวัฒน์  สุธรรมแปง
29. นายสินลาภ  ยอดแก้ว
30. เด็กชายหัสวรรษ  มูลมี
31. นางสาวเจนจิรา  คำแสนพันธ์
 
1. นายสุริยา  เสนาดี
2. นายถนอมชาย  บุญนิล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 32 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายปฏิภาณ  โลราช
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายสุรชาติ  ธะนะ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คำมา
 
1. นางสาวปิลันธนา  พรหมขัติแก้ว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.01 เงิน 33 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กระแสโสม
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายณัฐพล  มัควิน
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 37 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายสุรชาติ  ธะนะ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงลลิดา  ชัยวรรณะ
 
1. นางสาวปิลันธนา  พรหมขัติแก้ว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 12 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายณัฐพล  มัควิน
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นายสหภาพ  กันทะเขียว
 
1. นางสาววรนุช  ประมวลการ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 33 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  รวมสุข
 
1. นายจักรชัย  พวงน้อย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 10 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวนิธิกานต์  ประทุมรุ่ง
 
1. นายสุริยา  เสนาดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 29 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายปฏฺิภาณ  โลราช
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.3 เงิน 27 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายสุรชาติ  ธะนะ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 22 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงลลิดา  ชัยวรรณะ
 
1. นางสาวปิลันธนา  พรหมขัติแก้ว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุทธะ
2. นางสาวกรรณิกา  ไชยบุญเรือง
3. นางสาวกานต์สินี  ธรรมวงค์
4. นางสาวกุลณัฐ  ธรรรมวงค์
5. นายจักรี  กาคำ
6. นางสาวจารุวรรณ  กันทวี
7. นางสาวจิราพร  กันทวี
8. นางสาวชฎาพร  กันทวี
9. นางสาวชลธิชา  บุญกว้าง
10. นางสาวชัญญาพัชร์  ชาติวิรัตน์ภูรี
11. นางสาวณัฐกานต์  ยอดจันทร์
12. นางสาวทิฐินันท์  บุญทวีวัฒน์
13. นายธนิษฐ์  เขียวนิล
14. นางสาวธมลวรรณ  กันทวี
15. นางสาวธัญญาทิพย์  จันทร์ฝั้น
16. นางสาวนิตยกานต์  อุ่นคำ
17. นางสาวปาริวรรณ  ใจไชย
18. นายพัทธพล  รักษาศีล
19. นายพิทยากร  ยองขอด
20. นายภราดร  จิราภัทร์
21. นางสาวรุจิดา  ชุ่มใจ
22. นางสาวรุจิรดา  อะโนราช
23. นางสาววรชา  อุตมะ
24. นางสาวศศิธร  ฉิมงาม
25. นางสาวศิริรัญญา  ปงเมฆ
26. นางสาวสุดาพร  แอ่นปัญญา
27. นางสาวสุดารัตน์  ทาลมดี
28. นางสาวสไรรา  เอื้อพีระพัฒนา
29. นายอดิศักดิ์  ธรรมวงค์
30. นางสาวอุษณีย์  ประเสริฐ
31. นางสาวเบญจวรรณ  กันทวี
 
1. นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์
2. นายสิทธิชัย  ธรรมสิทธิ์
3. นางสาวช่อทิพย์  แก้วซ้อน
4. นางสาวนิภาพร  ยศอินทร์
5. นายเมธี  บุญตา
6. นายชาติชาย  ทองแดง
7. นายสิทธิพงศ์  สะสาง
8. นายเกรียงไกร  โนชัย
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐินันท์  พัฒนา
2. เด็กชายณัฐพล  อินคำปา
3. เด็กหญิงธัญสุดา  วิลัย
4. เด็กชายนวพิชญ์  ติ๊บบุญศรี
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  อินเรือง
6. เด็กหญิงยุพาดา  ยานะฝั้น
7. เด็กชายวรชัย  อินคำปา
8. เด็กหญิงศิรินทรา  คำปั๋น
9. เด็กชายสุชาติ  ยานะฝั้น
10. นายอภิวัฒน์  ขัดคำ
 
1. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี
2. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76 เงิน 32 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายณัฐพล  หินทราย
2. นางสาวนภาพร  ศรีคำ
3. นางสาวปราชญ์ศิริทิวา  รักษาดี
4. นางสาวพัชรา  สีโม้
5. นายพิพัฒชัย  พรมงาม
6. นายภูเวียง  วงค์เรือน
7. นางสาวรัชชนากานต์  แก้วดี
8. นายวรรณพงศ์  อินใจ
9. นายอัครชัย  จันมณี
10. นางสาวอาทิตยา  สิทธิสาร
 
1. นางสาวพิมนรี  มะโนเสา
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนราทิพย์  ไม้ยาง
2. เด็กหญิงปิยากร  ว่อง
3. เด็กหญิงพรนภัส  หน่อท้าว
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงศ์ใหญ่
5. เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงนา
6. เด็กหญิงสุกัญญา  การเก็บ
7. เด็กหญิงอนัญญา  ใจชื่น
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นางขวัญจิต  ไฝขัน
4. นายนัฏฐพล   ศรีวิลัย
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายขจรพงษ์  ไกรสิงห์
2. นายขจรพันธ์  ไกรสิงห์
3. นายณัติฐกร  ปันเชื้อ
4. เด็กชายภีรพงษ์  วงศ์วุฒิ
5. นายวริทธิ์นันท์  บรรณโก
6. นายศุภกิต  จันทร์ยอด
7. นายสุวิทย์  สมจิตร
8. นายเมธาสิทธิ์  ประสาวะถา
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นางจอมขวัญ  โสภา
4. นายนเรศ  เผ่าโพธิ์
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนราทิพย์  ไม้ยาง
2. เด็กหญิงปิยากร  ว่อง
3. เด็กชายพชร  จินตธรรม
4. เด็กหญิงพรนภัส  หน่อท้าว
5. เด็กชายพัชรพล  ทะรินทร์
6. เด็กชายภัทรพงษ์  ยาแก้ว
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงค์ใหญ่
8. เด็กชายภีรพงษ์  วงศ์วุฒิ
9. เด็กชายรามนรินทร์  ปัญญานะ
10. เด็กชายวิทยา  อมรสิทธิ์
11. เด็กหญิงสุกัญญา  การเก็บ
12. เด็กชายสุรเดช  สุเดชมารค
13. เด็กหญิงอนัญญา  ใจชื่น
14. เด็กชายอภิรักษ์  อุกันทะ
15. เด็กหญิงอินทิรา  เป็งมา
16. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นางจอมขวัญ  โสภา
4. นายวัชรพงษ์  อินเขียว
5. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง 7 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกฤษฏา  ภูมิเลิศ
2. นายขจรพงษ์  ไกรสีห์
3. นายขจรพันธ์  ไกรสิงห์
4. นางสาวชาดา  ไสน
5. นายณัติฐกร  ปันเชื้อ
6. นายนนทวัช  วงศ์สืบ
7. นางสาวภัทรศยา  ทองธานีสกุล
8. นางสาววราภรณ์  ใจวงศ์
9. นายวริทธิ์นันท์  บรรณโก
10. นางสาวศศิวิมล  ศิริมงคล
11. นายศุภกิต  จันทร์ยอด
12. นายสุวิทย์  สมจิตร
13. นางสาวอนัญญา  ใจชื่น
14. นางสาวเกวลิน  ฟูแสง
15. เด็กหญิงเบญจพร  ศิริพจน์กำจร
16. นายเมธาสิทธิ์  ประสาวะถา
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นางขวัญจิต  ไฝขัน
4. นายนเรศ  เผ่าโพธิ์
5. นายนัฎฐพล  ศรีวิลัย
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุทธะ
2. นายญาณพัฒน์  อินทะชัย
3. นายณรงค์กต  กันทะเลิศ
4. นางสาววณัฎชญา  เงินคำ
5. นายอดิศักดิ์  ธรรมวงค์
 
1. นางสาวนิภาพร  ยศอินทร์
2. นางสาวช่อทิพย์  แก้วซ้อน
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกุลณัฐ  ศรีมา
2. นายเธียร  เทพชัย
 
1. นายอุดม  สมบูรณ์
2. นายวันเฉลิม  ระลาธิ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 36 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวอังคณา  อูปเหลือง
 
1. นางพรรณี  แสงเพชร
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.6 ทอง 30 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวอัญชลี  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวศศินิภา  มาฟู
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 36 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายกฤษณพงศ์  อริยะพันธ์
 
1. MissMelvyn Mae  Altamia
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 17 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาริศรา  ธรรมสอน
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หน่อสุวรรณ
3. เด็กหญิงปานวาด  โคตรบุญครอง
4. เด็กหญิงวรัญญา  คำมา
5. เด็กชายวรากร  ทะระมา
 
1. MissCharito  S.Nasara
2. MissDecerel  R. Pilarca
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 33 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจินต์ศุภา  น้อยมาลัย
2. นางสาวชอิงมาศ  ปานเจริญ
3. นายศตวรรษ  รักดิน
4. นางสาวสุนิษา  บุญทา
5. นางสาวเนติมา  กมลภพ
 
1. นางณัชปภา  รู้น้อม
2. นางสาวกัณชลิฏา  จันทีนอก
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.51 ทอง 7 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ใจเที่ยงธรรมยิ่ง
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.4 ทอง 6 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวกัลยา  แซ่เหมา
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 51.7 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายสุธิศาสตร์  เชื้อสาวะถี
2. นางสาวอนุธิดา  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวนภัทร  สอนศรี
2. นางสาวอังสุมาริน  นาคสีดี
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.63 เงิน 25 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  บุดดี
2. เด็กชายปรเมฆ  มนทา
3. เด็กชายพงศกร  แสนเมือง
4. เด็กชายพงศภัค  ชัยวงศ์
5. เด็กชายศราวุธ  ไชยยงยศ
6. เด็กชายศิวกร  แซ่หว้า
7. เด็กชายศุภชัย  โพธิ
8. เด็กชายเสรี  มีสกุล
 
1. นายณัฐ  ทรัพย์ศิริ
2. นายอนุชา  ปินตา
3. นายสุพจน์  ยอดจันทร์
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 28 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายชุติพนธ์  รักพ่อ
2. นายณัฐพงษ์  รวมจิตร
3. นายมนต์ชัย  สมควร
4. นางสาวศิรินภา  บุดดี
5. นายสุทิวัส  ของดีงาม
6. นางสาวสุวิษา  อินเทพ
 
1. นายเจษฏา  คำเป๊ก
2. นายอุดม  ผลดี
3. นายสมพร  มะเกิ๋น
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติยุต  แก้วปา
2. เด็กชายชาญวิทย์  จินะสี
3. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  วงศ์วราเดชกุล
 
1. นางสุกัญญา  บุตรพรม
2. นางพิสมัย  วิศิษฎ์ลานนท์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงชุติมา  ดวงกล้า
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ชุ่มหา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญเติม
 
1. นางจันทรวัทน์  พรมผอง
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.4 เงิน 34 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวดวงหทัย  จักขุ
2. นางสาวศิรประภา  สังข์ธรรม
3. นายอนุวัตร  อูบคำ
 
1. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
2. นางสุดา  นันไชยวงค์
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 39 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  จันทร์ฝั้น
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทรงปรีดีกุล
 
1. นางบานเย็น  รู้ธรรม
2. นายอภิชัย  สมบัติใหม่
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  ขันใจ
2. นายณัฐวุฒิ  ประพันธ์กุล
 
1. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
2. นางเกวลิน  วุฒิสาร
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายประกาศิต  ฉัตรหิรัญพงศ์
2. นายเกริกเกียรติ  มีทุน
 
1. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
2. นางเกวลิน  วุฒิสาร
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิภัทร  คำเหลือง
2. เด็กชายอภินันท์  ชำมิ
 
1. นายโยธิน  ศิริเอ้ย
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติวรา  จันต๊ะคาด
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันต๊ะคาด
 
1. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
2. นายปฏิเวธ  อินทร์โต
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 69.75 ทองแดง 30 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินันท์  จะสาร
2. เด็กหญิงสุพิชชา  เนตรทิพย์
 
1. นายวงศกร  คำตั๋น
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  บุสดี
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  ทรงสิทธิเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
2. นายปฏิเวธ  อินทร์โต
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.8 ทอง 10 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  ต้าวมูล
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  แสงคำ
 
1. นายวงศกร  คำตั๋น
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายอัษฎาวุฒิ  อินทร์หลง
2. นางสาวเมธิตา  อ่วมจ้อย
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  แชงสว่าง
2. นายศักดินนท์  อินตุม
 
1. นายกอบกิจ  เมืองอินทร์
2. นายโกสินทร์  ไชยชมภู
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 12 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายปฏิภาณ  ฝั้นสุตา
2. นายปริญญา  ตะติ
3. นายวราวุฒิ  ขันธพันธ์
 
1. นายยุ พัชรวรกวิน  เรืองหน่าย
2. นายสิทธิพร  พรมมา
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 1. สามเณรพีรเชษฐ์  ซื่อใส
2. สามเณรสาธิตย์  สุตะวงศ์
3. สามเณรอนุพงษ์  ทะนนท์
 
1. นางกรรณิการ์  สุเดชมารค
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 18 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นายฉันทกร  กุนะมา
2. นายชาตรี  เดือนกลาง
3. นายธนวัฒน์  ชัยชาญ
 
1. นางสาวช่อทิพย์  แก้วซ้อน
2. นางธัญพร  สิทธิยศ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 25 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  คลาปูน
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  มะศิริยานันท์
3. เด็กหญิงพรรณิการ์  ใจแปง
4. เด็กหญิงราตรี  แซ่เติ๋น
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปรเมธากุล
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  เอียการนา
 
1. นายวุฒิพงษ์  รักแม่
2. นางสาวกัลยาเนตร  เดชพันธ์
3. นายรังสันติ์  บุญคำ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  บุญไตร
2. นายนนทวัฒน์  ดาอินวงค์
3. นางสาวพรรณวิภา  ภาดี
4. นางสาวมนัสนันท์  ปันทะยม
5. นางสาวรุ่งนภา  จุฬะ
6. นายอภิสิทธิ์  ปันทะยม
 
1. นางสาวภัทร์ธิชวี  ปินใจ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 15 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรินทร  ยอดยา
2. เด็กหญิงธนัชพร  กาฟู
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  มาต๊ะ
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
2. นางมลิวัลย์  พรมวงค์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.9 ทอง 30 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวจุฬารัตน์  ไกลถิ่น
2. นางสาวชนากานต์  ดวงมา
3. นางสาวดวงนภา  พรมเวช
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
2. นางสาวมลิวัลย์  พรมวงค์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง 31 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธ์  ฟูแก้ว
2. เด็กชายธนโชติ  เอื้อกิจ
3. เด็กชายสหกรณ์  ทาริยะ
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
2. นางนิภาพร  ไชยมงคล
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.8 ทอง 11 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวธัญสิริ  สิงห์อ้าย
2. นางสาวประภัสสร  ลาดปะละ
3. เด็กชายอนุรักษ์  สัตร์ซื่อ
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางฉวีวรรณ  ศิริวงค์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 25 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวคมศร  คมศรโมกข์
2. เด็กหญิงพัชรพร  โภคจรัสสุนทร
3. เด็กหญิงศิรินธร  ธนวัฒน์วานิชย์
 
1. นางนาฎสุดา  ใจคำ
2. นางแสงระวี  มีโสภา
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 39 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวกานดา  สาคุณ
2. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ยะขัติ
3. นางสาวศิริพรรณ  กาวิละ
 
1. นางสมบูรณ์  ธรรมวงษ์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 24 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวบุษยมาศ  ทิศพรม
2. เด็กชายภานุกร  สิทธยะ
3. นางสาวศิริกันยา  อุดทา
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาววิมลรัตน์  วันดี
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง 37 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายนิรัติศัย  วงค์ขันแก้ว
2. นายสุทธิลักษณ์  ศรียาบ
3. นางสาวอภิรัศ  ธรรมสอน
 
1. นางสมบูรณ์  ธรรมวงษ์
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง 10 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยนันท์  พระแป่
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เป็กธนู
3. เด็กหญิงสภาวรัตน์  เป็กธนู
 
1. นางแสงเทียน  โกศัย
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 32 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวจรินทร์ภรณ์  ปุ๊ดราช
2. นายจักนรินทร์  กลิ่นดี
3. นายอนิวัตติ์  กันเคลื่อน
 
1. นางสาวสมจิตร  ปัญญาดี
2. นางสุวรรณี  หมื่นตื้อ
 
125 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  กันทะเขียว
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
 
126 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 14 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สอนใจ
 
1. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
 
127 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ก๋องคำ
2. เด็กหญิงสายสุนีย์  จมเจย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ระจันทร์
 
1. นางสาวดาวเรือง  จินะ
2. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
 
128 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  เชื้อเมือง
2. นางสาวฟ้ารุ่ง  โรงทา
3. นางสาวแสงหล้า  มั่นยืน
 
1. นายเสกสรร  เทพยศ
2. นางรภัสวรีย์  สาลีธนสกุล
 
129 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ศักดิ์สิทธานุภาพ
2. เด็กชายยิ่งพันธ์  แซ่ลี
 
1. นายศักดิ์ชัย  วงศ์นภาไพศาล
2. นางสาวบุหงา  คำบัว
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กชายเอกลักษ์  แซ่ย่า
 
1. นางสาววรนุช  ประมวลการ
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดา  แซ่เห้อ
 
1. นางนิตยา  วงศ์กาไสย
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวารีย์  วีระแสง
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 19 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนฑิรา  จันต๊ะคาด
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายเอกรัฐน์  นพคุณ
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายศุภชัย  แข็งฤทธิ์
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรสุดา  จันทองปาน
 
1. นายณัฐกานต์  ทาเอ้ย
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวอ้อยใจ  หงษ์เงิน
 
1. นางณัฐกานต์  ทาเอ้ย
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายวีระพล  ธิวิชัย
2. นายสรศักดิ์  วิไล
 
1. นางอรอมล  แก้วมหาคุณ
2. นางบัวบาน  วะไลใจ
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายธนายุต  สาริวงค์
2. เด็กหญิงสุวารีย์  วีระแสง
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
2. นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายราเชนทร์  ทวีชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปินตา
 
1. นายปฏิเวธ  อินทร์โต