สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิง สิริกร  รัตนเกื้อ
 
1. นางสาวบงกช  พรมอินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1. นางสาววาด  แดงพิสิษฐ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เทียมแสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 31 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐธัญ  ถวัลย์วาณิชกุล
 
1. นางรมมาดี  พรวนหาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวปิยะรัตน์  กุลจิตติพฤทธิ์
 
1. นายสราญ  คำอ้าย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.6 ทอง 7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จินดา
 
1. นางศุภกัญญา  รอดเดช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 35 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายธนพล  ดวงพันธ์
 
1. นางมัทนา  สุภามูล
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.99 ทอง 10 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  เลาลี
2. เด็กหญิงปลายฝัน  นนทพัทธ์สกุล
3. เด็กหญิงปาณพรรณ  วรรณคุณกุล
 
1. นางสาวกรณ์กาญจน์  นนทพัชรพงศ์
2. นายมนู  กันทะวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงหอมนวล  จิกต๊ะ
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เชื้อดี
 
1. นางรุ้งกาญจน์  เกลอดู
2. นางสาวศรีสุดา  คำลือ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวคณาภรณ์  โอบอ้อม
2. นางสาวจันทิมา  อินจันทร์
 
1. นางศิริรัตน์  คำชมภู
2. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กชายวุฒิกร  รัตนพันธ์
 
1. นางปริศนา  อินทรชิต
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายวรุตม์  อินวงค์
 
1. นายศรายุทธ  วิริยคุณานันท์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ผางคำ
2. เด็กหญิงชุรีรัตน์  เซมา
3. นางสาวสโรชา  ดวงเดช
 
1. นางสาวปัณชญา  จักรชัยชาญ
2. นางสุชาดา  พงศ์วุฒิศักดิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 33 โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวจิราภรณ์   ยวงตาป้อ
2. นางสาวชโลบล  เด่นนินนาท
3. นางสาวธนัตตา  เฉลยไกร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ   อ่อนหวาน
2. นางสาวนิภา   สัจจญาติ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.7 ทอง 6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กองสิงห์
2. เด็กหญิงพิชญสิริ  ใจหน้อย
3. เด็กหญิงศจีเพชร  ปัญญา
 
1. นางโสภา  ชมชื่น
2. นางพัชรินทร์  แสนแปง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 39 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายธาวิน  เชิดสถิรกุล
2. นางสาวปทิตตา  จึงเจริญ
3. นางสาววิมุตตา  พรหมเสน
 
1. นายศุภชัย  ยันต์พิเศษ
2. นางสาวเกศรา  คิดอ่าน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74.6 เงิน 12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกษิดิศ  ตาใจ
2. เด็กหญิงรุจิภาส  ดุลย์สูงเนิน
 
1. นางศิริพรรณ  อุ้ยฟูใจ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64.55 ทองแดง 26 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายปัฐวี  สิริวงศ์เครือ
2. นายศรวิพัฒน์  อินต๊ะมูล
 
1. นางศิริพรรณ  อุ้ยฟูใจ
2. นางสาวมณีรัตน์  ธินะ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80.003 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรางคณา  ระวังงาน
 
1. นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายนภสินธิ์  กิตินันท์
 
1. นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนัญฐิกา  เอี่ยมวิถีวนิช
2. เด็กหญิงรวีภรณ์  อมรเลิศพิศาล
3. เด็กหญิงอภิชญา  เจริญกิจ
 
1. นางสิรินาถ  จอมพงษ์
2. นายจรัญ  ไชยศักดิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32.75 เข้าร่วม 22 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายนิพพิชฌน์  แก้วสมุทร์
2. นายพิทยา  อภิวัฒนกุล
3. นางสาวสกุลทิพย์  ช่างฆ้อง
 
1. นางพันธ์นิดา  ด่านไพบูลย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 28 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทรัพย์สินธ์
2. เด็กหญิงนฤมล  อินทวงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  เข็มอุดร
 
1. นางฟาริดา  เดชะกูล
2. นางสาวสุทธินี   ชาวรัตนพันธุ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 29 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  โนคำป้อ
2. เด็กหญิงธัญญ์ลักษณ์  บางประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ป้อมพยัคฆ์
 
1. นางจุรีย์รัตน์  บุญมาวงศ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวณัฐพร  ชัยอาม
2. นางสาวนุชจิรา  ปินไชย
3. นางสาวศิรประภา  ไชยวงค์
 
1. นางณัจยาณี  ประวังญาณวัฒน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 7 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายนัทกฤษณ์  ไชยวัง
2. นายศุภชัย  ยวงนาค
3. นายสุขุม  เสาร์หมื่น
 
1. นางฟาริดา  เดชะกูล
2. นายปริยะ  วัฒนศิริเสรีกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 35 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายอลงกรณ์  แรงดี
2. เด็กชายเกียรติศักดื์  แปงมา
 
1. นางจินตนา  โปธานนท์
2. นายสำราญ  โปธานนท์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 13 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวขนิษฐา  ราชบันเทิง
2. นางสาวสุภาภรณ์  ใจวงค์ยะ
 
1. นางอินทิรา  อริยะจักร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายพีรพล  ลุงคำ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ถาปินตา
 
1. นายจักรกฤษณ์  ประกาสิทธิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.59 ทองแดง 37 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายพสิษฐ์  กระโจม
2. เด็กชายศาตพร  ไชยวุฒิ
 
1. นายปริยะ  วัฒนศิริเสรีกุล
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 27 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงกชมล  อินต๊ะมูล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยเลิศ
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  แสนสี่
4. เด็กหญิงนริศรา  ปัญญาปัน
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทะกลกิจ
 
1. นายอภิเษก  ณ วรรณติ๊บ
2. นางเกศริน  ธรรมขันแข็ง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวกิติยา  บุญฟู
2. นางสาวพรพิมล  สุภามูล
3. นางสาวพัชราภรณ์  ทะระถา
4. นางสาวศรีสุรางค์  แดงรุ่งโรจน์
5. นางสาวเนตรศิริ  ธิใจเงิน
 
1. นางเกศริน  ธรรมขันแข็ง
2. นางสาวศิริเพ็ญ  ประเสริฐชัย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกิตติยารัตน์  รื่นเริง
2. เด็กหญิงจันทร์หอม  วรรณเสน
3. เด็กหญิงชัชชญา  ปินตา
4. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุวรรณ
5. เด็กหญิงอลิสา  แสนศรี
 
1. นางดรุณี  มณีวรรณ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 12 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวณีรนุช  สุรินทร์
2. นางสาวนลิตา  เตปินยา
3. นางสาวพิมพ์ทิวา  ใจจา
4. นางสาวสุวนันท์   ยศเรือนคำ
5. นางสาวอริสา   ชมภูแสน
 
1. นางนางอารีย์  จารุภูมิ
2. นางพัชรินทร์  สุภามวน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.75 เงิน 19 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวฉัทชนัน  กาวีแว่น
2. นางสาวธัญลักษณ์  นิลประยูร
3. นายปฏิภาณ  ยอดเมือง
4. นางสาวรัชนีกร  คำใส
5. นางสาววีระรัตน์  รุ่งสว่าง
 
1. นางสุภาภรณ์  แพเพชร
2. นางเพรงบุญ  จิราภิรมย์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 37 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ธรรมกาศ
 
1. นายศักดิ์ดา  เมืองสุวรรณ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 39 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวรัชดาพร  ประทุม
 
1. นางสาคร  ผลอินทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กหญิงกลอย  พรชัย
2. เด็กชายสรศักดิ์  บุญมี
 
1. นางชริญ  ไทยตรง
2. นางมยุรี  กิตติพงษ์พันธ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.2 ทอง 28 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นายจิรายุทธ์  วรรณกอง
2. นางสาวธันยรัศ  สุภามูล
 
1. นางจินดา  ช่วยค้ำชู
2. นางสาวมัลลิกา  ปรัชญาบุตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.8 ทอง 14 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกนกกานต์   ศรีบุญเป็ง
2. นางสาวจารุวรรณ  แปงจันทร์หอม
3. นางสาวชลดา   นักขาย
4. นางสาวณัฐกาญจน์  ตันนรา
5. นางสาวณัฐณิชา  ดำรงค์วรวัฒน์
6. นางสาวนริศรา  บุญทาขันแก้ว
7. นางสาววริษฐา  นกมีรอด
8. นางสาววิภาพรรณ  องอาจ
9. นางสาวศิรินทิพย์  ใจจ้อย
10. นางสาวศุภากานต์  กาวงศ์
 
1. นางนวพรรณ  แก้วชะเนตร
2. นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์มหาสมุทร
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78 เงิน 25 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวกนกกร   ยาอินตา
2. นางสาวกนกวรรณ  เสือสกุล
3. นางสาวกมลนิตย์   ธัชชัยนันท์
4. เด็กหญิงกฤติมา  ต้นทอง
5. เด็กหญิงธัญมน  แสนอยู่
6. เด็กชายธีรศักดิ์  สาครนาวิน
7. นางสาวบัวชมพู  สมควร
8. นางสาวพิชาณิภา  สันราช
9. เด็กหญิงพีด  ลุงหลู่
10. เด็กหญิงฟารีดา  ภูเขียว
11. นางสาวศศิธร  ธรรมปัญโญ
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์   สุขนภาสวัสดิ์
13. เด็กหญิงอภิชญา  ล้นตื้อ
14. เด็กหญิงอาตง   แซ่ซู
15. นางสาวฮุสนี  ดือมิงหมะ
 
1. นางทัศนีย์  เชื้อสะอาด
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  ตากุล
 
1. นางสุวิมล  โคนโท
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุริกัน
 
1. นางสาวอรณัชชา  ใหม่ศรี
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายรชต  ศรีจาย
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. นางสาวเกศณีย์  เตปิน
 
1. นายปรีชา  บุญประเสริฐ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายธนภูมิ  กวาวสิบสาม
 
1. นางสาวอรณัชชา  ใหม่ศรี
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวสุมินตรา  ตะสิงห์
 
1. นางประภาพรรณ  วัยวุฒิ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กชายพัทธพล  เซ่งจ่าว
 
1. นางสาวปราวีณา  เทพคำ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย    
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชา  ด้วงทรง
2. เด็กหญิงรพีพันธ์  เจริญผล
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายปวิตร  อินใจมา
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1. นายณัฐกิตติ์   แจ้งสนิท
 
1. นายณัฐนนท์   ค้าขาย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายชนะศึก  บุญเป็ง
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เมืองคำ
3. เด็กหญิงณัชชา  เขื่อนคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา  เก๋อภัย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวนัททิยา  ธิมะโน
2. นายนันทพล  มหาวัน
3. นายมนัสวิน  ต๊ะผัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา  เก๋อภัย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายชัชณุพงศ์  ใจแก้ว
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายการัณยภาส  มานำ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายบูรณศักดิ์  บุญยิ่ง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายภาคิน  ศิริรัตน์
 
1. ดร.มยุรี  ด้วงศรี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวศุภร  เนียมกำเนิด
 
1. ดร.มยุรี  ด้วงศรี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 10 โรงเรียนเมตตาศึกษา 1. เด็กชายธนบดี  ทีจินดา
 
1. นายวุฒิชัย  ปัญญาเมา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 75 เงิน 15 โรงเรียนสันกำแพง 1. นายรัฐพงษ์  สุยะนนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์  เสียงชารี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงอุษณา  พรหมกันธา
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวสุทธิรักษ์  เครือบุญ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศาม์  นามเมือง
2. นายฐิติ  แก้วน้อย
3. นายธนวัฒน์  ปวงหล้า
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  บุญยิ่ง
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  สักกะโต
6. นางสาวมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
7. นางสาวศุภิสรา  สุวรรณศรี
8. นางสาวสุทธิรักษ์  เครือบุญ
9. นายเปรมนิภัทธิ์  สารสา
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
2. นายกิตติเดช   อ้นภา
3. นางไพฑูรย์  รุ่งเรืองวงศ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.2 ทอง 11 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พรหมปัญญา
2. เด็กชายณชชพล  กาบปวงคำ
3. เด็กชายดลดนัย  ไกรกิจราษฏร์
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยมงคล
5. เด็กชายนิติพงษ์  มหาเทพ
6. เด็กหญิงปิยาภัทร์  ล้นตื้อ
7. นางสาวผกามาศ  บุษกรานุโต
8. เด็กชายพิสิษฐ์  จตุรพิทักษ์กุล
9. เด็กชายภาคภูมิ  สุนันทา
10. เด็กชายวทัญญู  วิชัยยา
11. นางสาววิจิตรา  วงษ์สี
12. นายศุภชัย  คานจันทึก
13. เด็กชายอนัตสิทธิ์  แก้วมาลัย
14. เด็กชายอรรถโกวิทย์  ขัติวัง
15. เด็กหญิงเมธาวี  วิรุฬศักดิ์สกุล
 
1. นายกมล  ตั้งตัว
2. นายอนันต์  มนตรี
3. นายธนากร  สีธิใจ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกษมา  สุวรรณะ
2. เด็กชายชยานนท์  ตาอินทร์
3. เด็กชายพบเก้า  สุวรรณวิชนีย์
4. เด็กหญิงพิงค์ธาร  ศิรินภาพันธ์
5. เด็กชายวัชพล  สุวรรณศรี
6. เด็กชายอันวา  รัตนสินสมบูรณ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   กองเงิน
2. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.7 ทอง 13 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายณัฏฐ์ชานินท์  ด้วงบ้านยาง
2. นายธนกฤต  กุณาเรือน
3. นายธนภัทร  คุณหลวง
4. นายนนทวัฒน์  ฉันทะ
5. นายสิทธิพล  กิจเจริญผล
6. นายสิทธิโชค  ตาสา
 
1. นายยุทธศักดิ์  จุลกาฬ
2. นายวรพงษ์  ทองเลิศ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกรระวี  โสฬสรัตนพร
2. นางสาวกาญจนาพร  อินตา
3. นายการันตรี  พงษ์พุก
4. นายกิตติชัย  จันทร์สม
5. นายกิตติภูมิ  ผิวอ่อนดี
6. นายจักรพันธ์  สุวรรณซาว
7. เด็กหญิงจิณณา  ผลดี
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อุตรเคียนต์
9. เด็กหญิงชญานี  จันทร์แก้ว
10. เด็กหญิงชลิตา  แก้วบุญเรือง
11. นายณรงค์  คอสซูสต้า
12. นายณัฐพงศ์  โปธิ
13. นางสาวณัฐพร  แสนแปง
14. นายณัฐวุฒิ  แก้วใหญ่
15. นางสาวดาราพร  สีนวน
16. นางสาวธนกานต์  แก้วมาลัย
17. เด็กชายธราเทพ   สุรางคุปกุล
18. เด็กหญิงธันยพร  ปัญญา
19. เด็กชายธีรภัทร  ตาทัน
20. นายธีรวัฒน์  อุมา
21. นางสาวนฤวดา  นราพงศ์
22. เด็กชายนวมินทร์  ดิษฐศิลป์
23. เด็กหญิงนิภาธร  ชนะเวช
24. เด็กหญิงปภัสสร  มอยดี
25. เด็กชายพงษ์สนิท  แก้ววิจิตต์
26. นายพจ  หนองภักดี
27. เด็กชายพรพิพัฒน์  แก้ววิจิตต์
28. เด็กชายภัทรดนัย  ลำจวน
29. นายภานุวัฒน์  พงศ์จา
30. นางสาวรณชัย  วิจิตโต
31. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจมา
32. นายวนกฤต  แสนสุรศักดิ์
33. นายสหรัตน์  มะทะธง
34. เด็กชายสหัสวรรษ  คนธสิงค์
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  วีระพันธ์
36. นางสาวสุธินี  ศรีทรงผล
37. นางสาวเสาวรส  ปันทกา
38. เด็กชายเหนือ  รัตนะ
39. เด็กหญิงเหมือนฝัน  วงศ์ดี
40. นางสาวแพรวพรรณ  แดงคำดี
 
1. นางสาวชลาลัย   เทพวงศ์
2. นางมันทนา   แสงอรุณ
3. นายสุมิตร  แสงอรุณ
4. นางสาวกัณฐมาศ  อินทรัศมี
5. นายวิสิษฐ์  วงค์กูด
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79.25 เงิน 15 โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวกนธิชา   ประเสริฐศักดิ์
2. เด็กหญิงจันทรสุดา   หลวงเมือง
3. เด็กชายจิรพงษ์   นะรินทร์
4. นางสาวจีรานุช  บัวหลวง
5. นางสาวฉัตยาภรณ์   นามรินทร์
6. นางสาวชฏากร   ปาธิวงศ์
7. เด็กหญิงฌัชชา   ถาปินตา
8. เด็กหญิงณัฐนิชา   วรรณวงศ์
9. เด็กหญิงณัฐพร   มาชัยยะ
10. นายณัฐวุฒิ   อินฉ้วน
11. เด็กหญิงธนัดดา   พวงดอกไม้
12. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ธวัฒน์วรากุล
13. เด็กหญิงธิดาวดี  ศรีวรรณา
14. เด็กหญิงนฤมล  นาเมืองรักษ์
15. นางสาวนันทพร   ลุงผัด
16. เด็กชายปฏิวัติ   ศรีพลวารี
17. นางสาวปัทมวรรณ   อินตาพรหม
18. เด็กหญิงปานชีวา  ชูศิลป์
19. นางสาวพรพิมล   คำฟอง
20. นางสาวพลอย   สายฟ้า
21. นายภริพงษ์   ศรีนะรัตน์
22. เด็กหญิงภาวินี   สิมศิริวงษ์
23. เด็กหญิงรวมพร   ศรีเหรา
24. เด็กชายวงศธร   จันทรา
25. นางสาววรรณกร   แซ่หยาง
26. เด็กหญิงศิริพร   สมชาย
27. นายสถาพร   ศรีวรรณตัน
28. นางสาวสมฤดี   ลุงซอ
29. นายสิทธิเดช   ว่องสิริโชค
30. เด็กหญิงสิริลดา   บุญแก้ว
31. นางสาวสุชานุช   ใฝ่ไพโรจน์
32. เด็กหญิงสุพรรษา   ลุงคำ
33. เด็กหญิงอัญนภา   แซ่หยาง
34. เด็กหญิงเกศินี   เงินรุ่งชัชวาล
35. เด็กชายโรจนชัย   พุกเจริญ
36. เด็กชายไพบูลย์   ใฝ่ไพโรจน์
 
1. นายพระรถ   แก่นท่าตาล
2. นางสาวกัณฐมาศ   อินทรัศมี
3. นายวชิรวิทย์  วันมหาชัย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.66 เงิน 30 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายณัฐกร  ชัยยะ
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปันใจแก้ว
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.99 ทอง 12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวอรวรรณ   โตวิทยานันท์
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อาจอุ้มเมือง
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายทัตติพงษ์  วงษ์สวรรค์
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำลือ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.3 ทอง 24 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวธัญวรัตน์  ขัติมงคล
 
1. นางจินตนา  สุคนธรส
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1. เด็กชายสมิทธิ์  โชโลส
 
1. นางสาวนันทพร  แก้วแสน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกิตติคุณ  เชื้อผู้ดี
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อชิระธนภูมิ
 
1. นายจักรภพ  สุริยะมงคล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวดุจดาว  เขื่อนคำ
 
1. นางตวงทิพย์  เครือมะโนรมย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธนายุต  ถามถ้วน
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.3 เงิน 10 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายวรานนท์  ทศบุญชัย
 
1. นายจักรภพ  สุริยะมงคล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 13 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 32 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวภัทรภร  วิริยะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1. เด็กชายกมลภพ  ปิติพัฒน์
2. เด็กหญิงคัทลียา  วันทา
3. เด็กชายชนัญญู  ธนากลนันท์
4. เด็กหญิงชนากานต์  แฮมเบอร์ตัน
5. เด็กหญิงชนากานต์  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงชยาภรณ์  พุ่มพวงผล
7. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรีชนะ
8. เด็กหญิงชุติมันต์  ศรีชนะ
9. เด็กหญิงณัฐวีพร  สุยะต๊ะ
10. เด็กหญิงณิธิพร  นาโคศิริ
11. เด็กหญิงธนภรณ์  ฉิมประเสริฐ
12. เด็กชายธนวัฒน์  สามเคี้ยม
13. เด็กชายธรณ์เทพ  ทิวัง
14. เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์ทองคำ
15. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ขันทราษฎร์
16. เด็กชายบัณทัต  คงสมบัติ
17. เด็กหญิงปรางวลัย  วรรณศรี
18. เด็กชายพีรพิชญ์  พงษ์ธิ
19. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ศรีเทพ
20. เด็กหญิงภัสราพร  พรอำนวยพงศ์
21. เด็กชายภูมิพัฒน์  ใจคำลือ
22. เด็กชายภูริวัจน์  กมลธนาพิสิทธิ์
23. เด็กชายรวี  ลือชัย
24. เด็กหญิงรัชตา  ชัยทวีพร
25. เด็กชายวรวีร์  ทรายคำ
26. เด็กชายศราณุวัฒน์  เพชรรัชต์เมธา
27. เด็กหญิงอภิญญา  นาวิก
28. เด็กชายเนติภูมิ  วงเต๋จ๊ะ
29. เด็กชายเอกบุตร  สมณะ
30. เด็กชายแทนรัก  จิรณรงค์ชัย
31. เด็กหญิงโยศิตา  ลาพรหมมา
 
1. นายสิทธิชัย  วันควร
2. นายอนันต์  ตันสกุล
3. นางสาวปิยะนุช  พูลศิริ
4. นายสัณญิติ  หล่อกำเหนิด
5. นายจักรกฤษณ์  ลิ้มโสภาส
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายจิตลดา  ภู่เจริญ
2. นายจีระเกียรติ  แก้วมาลัย
3. นายชาคริต  โกษาสุวรรณ
4. นายฐนิสสพงศ์  วงค์ฝั้น
5. นางสาวณัฐธิดา  วณะเจริญ
6. นายณัฐวรรษ  ปุณณะบุตร
7. นางสาวณิชกานต์  รัตนเสถียร
8. นายตวิชวัช  จันต๊ะภา
9. นายธนภัทร  หิรัญวัฒนกุล
10. นายธนโชติ  วงศ์ษา
11. นายธนโชติ  วงศ์ษา
12. นางสาวธรรมพร  สมบูรณ์
13. นายธวิชัย  ยาวิลาศ
14. นางสาวธัญญา  คิลรอย
15. นางสาวนพรัตน์  อิสสระจินดา
16. นายนพรินทร์  วงค์สุริยะคำ
17. นางสาวนภสร  ก่ำคำ
18. นางสาวบุรัสกร  คาพูน้อย
19. นางสาวปพิชญา  อมรรัตนโรจน์
20. นายปัณธนัส  สุวรรณวัฒน์
21. นายพลวัฒน์  อินต๊ะ
22. นางสาวพัชรนันท์  คงธนกรัณย์
23. นายพันธกร  ทองเณร
24. นางสาวพิชญาภา  ทวีชัย
25. นางสาวพิมพ์นิภา  วงษ์กาวิน
26. นายภูมิทัศน์  แย้มคงเมือง
27. นายมาวิน  วิภาภรณ์พรรณ
28. นางสาววชิรญาณ์  บุญเพิ่มพูล
29. นายวรวิช  ชำนาญคิด
30. นายวรากร  มหาวันแจ่ม
31. นายศตนันท์  ปิยะลังกา
32. นายศรวิษฐ์  สร้อยรอด
33. นางสาวศุภลักษณ์  ถวิลวิศาล
34. นางสาวสกุลสิริ  แจ่มสุกใส
35. นายสรัญ  จอมพันธ์
36. นายสิทธิณัฐ  เงินคีรี
37. นายสิริวัฒน์  อุปนันท์
38. นายสิริวัฒน์  อุปนันท์
39. นางสาวสุพิชชา  นะธัม
40. นายอัณณ์  เขมรรัตน์
 
1. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
2. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
3. นางคีตกานต์  โยธามาศ
4. นางสุดคะนึง  พันธ์ประไพ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  คุณยศยิ่ง
2. เด็กหญิงกุลนัฐ  จันทร์สวัสดิ์
3. เด็กชายชนินวาร์  สุลัยยะ
4. เด็กหญิงดรุณี  สุดใจแก้ว
5. เด็กหญิงพรธวัล  สุวรรณสา
6. เด็กชายรังสรรค์  ขันทะ
7. เด็กชายฤทธิพร  พรจากฟ้า
8. เด็กหญิงวิภาพรรณ  ต๊ะแก้ว
9. เด็กหญิงศิรดา  จะอือ
10. เด็กชายศิรวิชญ์  กิตสุภา
 
1. นางอำไพ  พรหมเมตจิต
2. นางสาวพัฒชริน  เจนจิต
3. นางสาวกรรณิการ์  สุยะวา
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  บุญคำ
2. นางสาวดารณีรัตน์  สุนันตา
3. นางสาวนัดทิดา  มอญศรี
4. นางสาวปิยธิดา  ธิยาม
5. นางสาวพนัชนิกา  บุญตันอิ่ม
6. นายวิชญะ  เลิศธรรมพิริยะ
7. นายวิชิตพล  ศรีคำมา
8. นายสุเทพ  พวงโพพันธ์
9. นายอนุชา  ภมรมนัส
10. นางสาวเยาวภา  พลอยหนุน
 
1. นางอำไพ  พรหมเมตจิต
2. นางเฉลิมศรี  เกิ้งบุรี
3. นางกาญจนา  ปัจฉิม
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวครองขวัญ  ศรีสุริยานนท์
2. เด็กหญิงชาลินี  ลุงวี
3. นางสาวนิจจารีย์  จีปน
4. นางสาววรานันท์  ปัญญาแหลม
5. นางสาวสายวาริน  สุริยา
6. นางสาวสุดารัตน์  ปินคำแต
 
1. นางสมทรง  ชูวุฒยากร
2. นางสาวศุภลักษณ์  เงาทอง
3. นางสาวภัทราภรณ์  ชูโฉม
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 26 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกรรวีร์  รวมสุข
2. เด็กหญิงจันทร์ฟอง  วันแสน
3. เด็กหญิงช้องมาศ  วตินา
4. เด็กหญิงพัชรภรณ์  สายกับ
5. เด็กหญิงวิมลสิริ  คำบาล
6. เด็กหญิงสุรัชธิดา  ปัญญาดา
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  แซ่เล่า
2. นางสาวอัญชลี  ฟูแสง
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 8 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พงษ์กลาง
2. เด็กชายชานนท์  มูลงาม
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  นะวะเดีย
4. เด็กชายธนากร   รสกมลทิพย์
5. เด็กหญิงนภัสนันท์  วงศ์ศิริวรากุล
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญรัตน์
7. เด็กหญิงภัทรนันท์  จาคะมณี
8. เด็กหญิงรินลดา  สมยง
9. เด็กหญิงศกุนตลา  แย้มชื่น
10. เด็กหญิงสุวดี  คาบเพ็ชร
11. เด็กหญิงอนินทิตา  เขื่อนแก้ว
12. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ปานหลุมข้าว
13. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เพชรพุ่ม
14. เด็กหญิงเยาวนารี  ถิ่นอ่อน
 
1. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์
2. นางสาวพรอุมา   วงษ์สวรรค์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง 8 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกวินนา  มิดดา
2. นางสาวกัญญ์สิริ  สายอุด
3. นางสาวจันทร์ทิพย์  จองทุน
4. นางสาวณริศราภรณ์  ปิงยศ
5. นางสาวธัญนิธิ  ทนันชัย
6. นายนุติพงษ์  ตาจุมปา
7. นายประวิทย์  ชัยชนะ
8. นางสาวพลอยไพลิน  อินทรเดชา
9. นายพิจักษณ์  บาลี
10. นางสาววรางคณา  ริยาย
11. นางสาววีรินทร์  จ๊ะราจา
12. นางสาวเพชรา  นันตาชัยวุฒิ
 
1. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายพิทักษ์พงศ์  เรือนมูล
2. เด็กชายอาทิตย์  กาวิชัย
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1. เด็กหญิงนาว  ตาจุมปา
 
1. นางสาวปภัสรัญชน์  ปินธง
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ตันติศักดิ์
 
1. นายฮูเซยิน  ไอ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายสรวิศ   จีนานุรักษ์
 
1. MissChintana   Watson
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.8 ทอง 12 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงศิณีพร  พรหมพรทรัพย์
 
1. นางสันทนา  จองสกุล
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวสุภารัตน์  ปัญญาน้อย
 
1. นางสาวชัญญะพิชญ์  ระดม
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แมรี่แอน คอนราด
 
1. นางขวัญปวีณ์  สรรสรพิสุทธิ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวจุฑามาศ   วะเชร์
 
1. นางสาวชลวิภา   เฟื่องกาญจน์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กชายณัฐภัทร  เสริมชัยวงศ์
2. เด็กชายธรรมอัฏฐ  อุมาแสงทองกุล
3. เด็กชายพลากร  เขื่อนแก้ว
4. เด็กหญิงพันธนันท์  วงค์คำ
5. เด็กชายภัค  อัครมั่งคั่ง
 
1. นายนพคุณ  อุ่นใจ
2. นางสุชาวดี  ยั่งยืน
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.8 ทอง 8 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. นางสาวธนภรณ์  สกุลจึงเจริญ
2. นายธนวัฒน์  รัตนกิจไพศาล
3. นายธิติ  ชัยแก้ว
4. นายภาคภูมิ  สุวรรณรัตน์
5. นายโอเฟอร์  ลัมเบร์คส
 
1. นายนพคุณ  อุ่นใจ
2. นางสุชาวดี  ยั่งยืน
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. นางสาวพันไมล์  โรจนวิภาต
 
1. นางนภัสกร  บางสายน้อย
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.18 ทอง 18 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  กิตติโสธร
 
1. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวรสสุคนธ์  เกษสุวรรณ
 
1. Miss Fu  Linjun
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กุลศิวะพร
 
1. นายวรวิทย์  ผัดเป้า
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวพรทิพย์  พันธกิจไพบูรณ์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ปินชัย
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  มณีโชติ
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วิเศษวัฒนกุล
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.17 ทอง 10 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐชนน  ขาวคม
2. เด็กชายธีรเดช  ดอยกิ่ง
3. เด็กชายนนท์  เจียกขจร
4. เด็กชายพิชยุฒม์  เชื้อสะอาด
5. เด็กชายภูริภัทร์  หน่อแก้ว
6. นายราอู  หมอกแสง
7. เด็กชายศิวกัณฑ์  กาวิเต
8. เด็กชายองครักษ์  ไขแสง
 
1. นายวิชิต  สอาดล้วน
2. นายวรมงคล  ภาพพริ้ง
3. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.9 ทอง 7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกู้พงศ์  ฉั่วชุมแสง
2. นายชายชาญ  บุญมาก
3. นายทัพไทย  ทะลือชัย
4. นายรัชศิลป์  ภูมิช่อ
5. นายวราวุฒิ  มหาคุณวงศ์
6. นายวินไทย  บู่หลู่
 
1. นายวิชิต  สอาดล้วน
2. นายวรมงคล  ภาพพริ้ง
3. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวกรชนก  แก้วฉลวย
2. นางสาวจิตรวรรณ  ขัติกุล
3. นายณัฐวัฒน์  หมูคำ
4. นายณัฐวุฒิ  สิทธิสาร
5. นายนเรศ  สิริปุมแปง
6. นายปิติพงษ์  มิ่งไชย
7. นายพิทักษ์ภูมิ  กุมภา
8. นายสุเมธ  ปาลี
9. นางสาวอมรรัตน์  เอกรัตน์
10. นายอานุภาพ  ปัญโญใหญ่
 
1. นายจัตุพร  ปูเรือน
2. นางสุรีย์รัตน์  โอฬารสกุล
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 7 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกฤติญา  ธรรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  นายซิน
3. เด็กหญิงพีรติกานต์  โพธิลักษณ์
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  เครือปัญญา
5. เด็กหญิงวารินทร์  ตันสูงเนิน
 
1. นางจุไรทอง  ชัยกันย์
2. นางศิรินพร   ฤกษ์วัฒนสิริกุล
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 23 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวชุติกาญจน์  พิทักษ์วารินทร์
2. นางสาวปานทิพย์  มาสา
3. นางสาววราภรณ์  สมป้อ
4. นางสาวสโรชา  ยอดเมือง
5. นางสาวแพรวพรรณ  กฤษฎา
 
1. นางสุรีย์รัตน์  โอฬารสกุล
2. นางอินธิรา  อินทะยะ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพร  ลุงหลง
2. เด็กหญิงอินทิพร  พวงสายใจ
3. เด็กหญิงโยธิชา  อุปนันแปง
 
1. นางมาลี  โรจนวรานนท์
2. นายคณิศร  ดอกไม้
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐกาญจ์  โกสุโท
2. นางสาวนพมาส  จุฑากาญจน์
3. นางสาวอินทิรา  นกนาค
 
1. นางอัญชลี  ไพยารมณ์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.32 ทอง 13 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองพรหม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญตั๋ว
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชัยวรรณ์
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  มากุล
2. นางสาวศรีสุดา  ศิริ
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.4 ทอง 19 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวปนัดดา  สารรังสี
2. นางสาวสายรุ้ง  แซ่ยะ
3. นางสาวสุกัญญา  ชูหมื่อกู่
 
1. นางอรพินธ์   โพธิ์แก้ว
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 26 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรภัทร  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ธรรมปัญโญ
 
1. นางสาวสุรัญญา  ธรรมลังกา
2. นางสาวดาราทอง  เลิกการ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 20 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายชัยชนะ  ทองเกษม
2. เด็กชายชำนาญ  วิเศษสิงห์
 
1. นางสิริธร  อมราภรณ์พิสุทธิ์
2. นางสาวศุพิชฌาย์ญา  ยะกาวิน
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายชยมงคล  คณะปัญญา
2. นางสาวณฐมณ  ขันขยัน
 
1. นางสิริธร  อมราภรณ์พิสุทธิ์
2. นางสาวศุพิชฌาย์ญา  ยะกาวิน
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ไชยวงศ์
2. เด็กชายชินกฤต  เงินสม
 
1. นายสุทธิพร  สุทธิ
2. นายประภาส  สุภาษี
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  โกฏิคำ
2. นายเศรษฐกิจ  อิ่มกมล
 
1. นางนารีรัตน์  ขุททกพันธุ์
2. นางสาวสุรัญญา  ธรรมลังกา
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรายุส  วรรณก้อน
2. เด็กหญิงบุษยณัฐ  เพ็งพาจร
 
1. นางเขื่อนทอง  มูลวรรณ์
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตานน  เสนาชัยบาล
2. เด็กชายอนพัทย์  คำแดง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
2. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐภัทร  หอมทอง
2. เด็กชายธนภูมิ  พรหมนุชานนท์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93.6 ทอง 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐนรี  จินดา
2. นายธนดล   เป็งจันทร์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวปรียารัตน์  อธิกคีรีพงศ์
2. นายรวิชญ์  นนทะวงษ์
 
1. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายพัสกร  โตวตระกูล
2. นายสุรฉันท์  เหลี่ยววงค์ภูธร
 
1. นายวิเชียร  มหาพรหม
2. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายธปณัฐ   สามสี
2. เด็กชายพัฒนพงศ์    พุทธิกุล
3. เด็กชายพิสุทธิพงศ์    พุทธิกุล
 
1. นางสาวปิยเปรมกมล   วันติยา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายกิตติพงษ์  จันทรวรรณ
2. นางสาวภัคจิรา  ไทยสุชาติ
 
1. นายประกิตต์  ดุษฎีธีรวงศ์
2. นางสาวดาราทอง  เลิกการ
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 71 เงิน 19 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นายจักรี  มณีวงศ์
2. นายดุริยะ  ชัยวิเศษกุล
3. นางสาวอรพรรณ  ยะปั๋น
 
1. นายธิติ  ศรัทธานนท์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75.4 เงิน 18 โรงเรียนเมตตาศึกษา 1. เด็กชายกมลสิทธิ์  เลาซ้ง
2. เด็กชายนรินทร์  มะโนธง
3. เด็กชายมณเฑียร  วงศ์สร้อย
 
1. นายวรรณวิทย์  กันธวงค์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 36 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวมธุรส  กันทะวงค์
2. นางสาวยุพา  ปาลี
3. นางสาวอภิวรรณ  รอดมณี
 
1. นางสาวรัชนิภา  ธาตุอินจันทร์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง 16 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายวิรุณ  ดีจันทร์
2. เด็กชายสุบุญ  เมืองไส
3. เด็กชายอาจหาญ  จองปุก
 
1. นางสุชาดา  สมศักดิ์
2. นางอัจฉราพร  สุนทรนันท
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  ผิวงาม
2. นางสาวกาญวฎี  พรมใจ
3. นางสาวราตรี   เต๋จ๊ะแยง
4. นางสาววนิดา  อินตาพรหม
5. นางสาววิยะดา  จันต๊ะตา
6. นางสาวอรุณวรรณ  ไชยวงศ์
 
1. นางจิราภรณ์  ทิพรส
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  เลิศลักษณ์วิบูลย์
2. เด็กหญิงจัว  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงยศวดี  ขาวงาม
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวจีราพร  ใจก๋า
2. นางสาวบุศรินทร์  กิจยศชัยปกรณ์
3. นางสาวเกศญาภรณ์  ลีจา
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง 14 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงอารียา  จันทร์ดี
2. เด็กชายเจษฎาพันธ์  กันธาหล้า
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงฉาย
 
1. นายชัยวัฒน์  ชมภูยอด
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนหอพระ 1. นายณัฐกร  ก้อนแก้ว
2. นายณัฐธนกฤษฏิ์  สีคำ
3. นายอนุวัต  สิทธิการกูล
 
1. นางพัชรี  เชื้อสาม
2. นางอุราพร  บุริโท
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายธวัชชัย  ขันคำ
2. นางสาวนีรพรรณ  กันธิมาส
3. นางสาวสุชาดา  ใจพรมมา
 
1. นายวีระศักดิ์  ลุกิตติกร
2. นางภัทราวรรณ  ลิขิตตระกูลรุ่ง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชกร  จารุอังกูร
2. เด็กหญิงช่อผกา  โกฎธิ
3. เด็กหญิงนิชากร  ปามูล
 
1. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
2. นางศิริพร   สายสอน
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.2 ทอง 17 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวชาลิสา  ศรีคำ
2. นางสาวณัฐกานต์  แพทย์สุวรรณ
3. นายธนภัทร  ชัยพงษ์พิพัฒน์
 
1. นางศิริพร   สายสอน
2. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 26 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายศุภกิตติ์  จุฑากาญจน์
2. เด็กชายเมธิชัย  จูมี
3. เด็กชายเอกรัฐ  ยืนยง
 
1. นางนัทธมน  จุลมานพ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาววิสาขา  เรือนแก้ว
2. นายศักราช  ณ เชียงใหม่
3. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์เลิศ
 
1. นางวารี  นุภาพ
2. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวกฤติยา  กาหลง
2. นางสาวขัตติยา  ตะริโย
3. นางสาวไอสวรรค์  แสนดี
 
1. นางสาวมนต์ฤทัย  คำบุญเรือง
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวอัญชลี  เหมือนหมาย
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
147 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัญญา  สุนทรแก้ว
 
1. นางเฉลิมศรี  ขันธรรม
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติกา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จันทร์เล็ก
3. เด็กหญิงเสาวลักษ์  คำชัยวงศ์
 
1. นางเฉลิมศรี  ขันธรรม
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  สิทธิวงศ์
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายพีรพัฒน์  จักร์แก้ว
2. เด็กชายภาสกร  รัตน์รวีวงศ์
3. เด็กชายรชกานต์  ตั้งล้ำเลิศ
 
1. นางสาวสิริญา  ศรีษะ
 
150 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 18 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายนที  ทองคำ
2. เด็กชายนทีกรานต์  วิภาษา
 
1. นายวัชระชัย  คำพิชัย
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สาริอาภรณ์
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายสุริยะ  โตแดง
 
1. นางสาวศิริพร  วงศ์ศักดิ์ศรี
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญยรัตน์
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายธนพล  นองเนือง
 
1. นางรัศมีดาว  ปัญญาพระพร
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายสุภกฤตย์  นามสวรรค์
 
1. นางสาวณัฎชพัชย์   พรวนหาญ
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิธิธดา  วิทยารักษ์
 
1. นางเฉลิมศรี  ขันธรรม
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายดิศนันท์  บริบูรณ์
 
1. นายวัชระชัย  คำพิชัย
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายวัฒนา  ทองคำ
 
1. นางเนื้อน้อง  จามา
 
159 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87.3 ทอง 4 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กชายนิเวศ  อีแสน
2. เด็กชายเจนวิทย์  ลิ้มประภา
 
1. นางเฉลิมศรี  ขันธรรม
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  สิทธิวงศ์