สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงมนฤทัย  วิโสภา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลภะวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 28 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวพรสินี  ฟองมูล
 
1. นางประพินท์  สังขา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำแปง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ผ้าเหลือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นางสาวนทีทิพย์  มหายนต์
 
1. นางสาวสุภัค  ธารา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.2 ทอง 5 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญเรศ  โอบอ้อม
 
1. นายเฉลิมพล  สุภา
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง 34 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีโมก
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ชัยชะตัน
3. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  นกทอง
 
1. นางดาราภรณ์  ศรีวิชัย
2. นายเฉลิมพล  สุภา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  คำซาว
2. นางสาววัชราภรณ์  ฤทธิเสนา
3. นางสาวอัจฉรา  พรหมมา
 
1. นายนริส  บัววิรัตน์เลิศ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทรา  ทองดีเลิศ
2. เด็กหญิงชนนีญา  สิทธิราช
 
1. นายเฉลิมพล  สุภา
2. นางดาราภรณ์  ศรีวิชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  เล
2. นางสาวภัทราวดี  รูปใหญ่
 
1. นางสุดสายใจ  เจริญทรัพย์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 20 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จำปีเทศ
 
1. นายธีรพงษ์  กันทะวงค์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 19 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวสุดารัตน์  สุริยา
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมจินดา
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 29 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  เต็มนิธิรัตน์
2. เด็กหญิงทิชชา  อัตเสน
3. เด็กหญิงอภิญญา  เงาใส
 
1. นายนราศักดิ์  ไชยเรือง
2. นางสาวกุลวดี  จักรบุตร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 73 เงิน 25 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แสนคำหล่อ
2. นางสาวกวิสรา  ทองดีเลิศ
3. นางสาวปรียานันท์  ศิริปัญญา
 
1. นางประภาสร  อุลัย
2. นายนราศักดิ์  ไชยเรือง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 79.3 เงิน 22 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสยิ่ง
2. เด็กชายชัยธวัช  ธาราใสเย็น
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ฝั้นคำมา
 
1. นางสาวจุฬาวรรณ  คำตัน
2. นางสาวสโรชา  มุดซาเคน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 37 โรงเรียนแม่แตง 1. นายนรวร  โหราวรรณ์
2. นางสาวรัตติญา  คำซาว
3. นางสาวศานันทินี  ชวธนากร
 
1. นายดุสิต  ศรีลาวัลย์
2. นายธนวัฒน์  สลอบแสง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90.4 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายพงศ์พณิช  ชุมภู
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สนิทไทย
 
1. นางณัฏฐนันท์  วงศ์วราเดชกุล
2. นางสาวพรทิวา  ถากว้าง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62.55 ทองแดง 31 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวนันทณัฏฐ์  นันตา
2. นางสาวสาธิกา  เสริมสุขต่อ
 
1. นายสันทัด  ดุลย์สูงเนิน
2. นายประวิทย์  กันทาทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงอวัสดา  บัวลอย
 
1. นางจารุวรรณ  ศริจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวจุฑามาศ  ปันทวี
 
1. นางขนิษฐา  คมขำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายชวณัฐ  มุสิกพงศ์
2. เด็กหญิงปรียานุช  เปรมสมาน
3. เด็กชายเกื้อเกียรติ  นิลสุทธิ์
 
1. นางสาวภิรญา  คงแสงเพชร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  มะโนใจ
2. นายณัฐวุฒิ  คำแปง
3. นายธนกร  ยิมิสุโท
 
1. นายมงคล  ปัญญารัตน์
2. นางสราลี  ภู่ชัย
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 38 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนรวงศ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  อินปั้น
3. เด็กชายชาติโยดม  โตอดิเทพ
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวพิจิตรา  ใจบาล
2. นางสาวพิชญา  สุจริต
3. นางสาวเกวลี  การคนซื่อ
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายธีรพงค์  สะหลี
2. เด็กหญิงพิยดา  ศุภาวิศิษฏ์
3. เด็กหญิงวิภาลักษณ์  สะหลี
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวภิญญาลักษณ์  วงศ์ปาลีย์
2. นายวริทธิ์  วังสิงห์
3. นางสาวอัญชิสา  พึ่งสม
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.15 ทอง 31 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ภิญโญจิตร์
2. เด็กหญิงธนัญญา  หมดศรีมา
3. เด็กชายอาชัญ  ขนุนแดง
 
1. นางศิราภรณ์  จันทรสิริกุล
2. นางเยาวลักษณ์  ปิยนันทคุณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70.8 เงิน 29 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นายณัฐพงษ์   กำเนิด
2. นางสาวธัญวลัย  จุลเสวก
3. นางสาวอภิญญา  เชื้อสาย
 
1. นายสมศรี  หล้าบุดดา
2. นางกัญญาพัชร  ดำรงเกียรติยศ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88.56 ทอง 6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ธรรมปัญญา
2. เด็กชายเอกลักษณ์  แซ่ย่าง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี   ศรีดวงแก้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92.5 ทอง 4 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปานรักษา
2. เด็กชายเจตพล  ปวนจอก
 
1. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี  ศรีดวงแก้ว
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 41 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงคำน้อง  ลุงลู
2. เด็กหญิงดรุณี  วาณี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใสผ่อง
4. เด็กหญิงนิชานาถ  วรรณรัตน์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญยอม
 
1. นางเบญจศีล  ชื่นจิตต์
2. นางสาวจิระนันต์  พงศ์ธัญญาเขต
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.75 ทอง 15 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาววรรณวิศา  ศรี
2. นางสาวศันสนีย์  ปันทิพย์
3. นางสาวศิริลักษณ์  พลตา
4. นางสาวสุนิสา  บุญลอย
5. นางสาวหนึ่ง  อินตา
 
1. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์ครุธ
2. เด็กหญิงมล  ลุงแกง
3. เด็กหญิงมอญหญิง  คำปัน
4. เด็กชายวรโชติ  ดวงเดชฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุมิตรา  จะอื่อ
 
1. นางจรุวรรณ์  ศุภรัตน์ภิญโญ
2. นายจำลอง  กิจสุภา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.6 เงิน 35 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวนภาภรณ์   เตชะบริบูรณ์
2. นายปฐวี  เวียงสุวรรณ
3. นางสาวปิยพร  คอนศรี
4. นางสาวปิ่นอนงค์  มูลมอญ
5. นางสาวอัญชลี  เสียงเพราะ
 
1. นางนิตยา  ธมิกานนท์
2. นายจำลอง  กิจสุภา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 29 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวี  คุณยศยิ่ง
2. เด็กชายศิวกร  ด่านธานินทร์
3. เด็กหญิงหนูเคอ  ลุงซอ
4. เด็กหญิงหมวยแดง  ลุงจึ่น
5. เด็กหญิงเงิน  สิงทอน
 
1. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75 เงิน 32 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ต๋าคำ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  บุตรดี
3. นายภูริณัฐ  สิงห์โทราช
4. นางสาววิภาดา  ประเสริฐ
5. นางสาวสุรีย์  ปาระกา
 
1. นายศุภธณิศร์  น้ำคำ
2. นายพิสุทธิ์  แก้วสำโรง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.2 ทอง 10 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤทัย  เปตะโก
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ศิริบัว
3. นายณัฐพล  โปธายี่
4. นายนันทวัฒน์  ชัยชะตัน
5. นางสาวบุษกร  พญางามเมือง
6. นายประเสริฐศักดิ์  กองเขียว
7. นายปริญญา  ดวงฤทธิ์
8. นายพงศกร  สุแปลน
9. นายพงษ์ศิริชัย  ใจวัน
10. นางสาวพรจิรา  โคตรมงคล
11. นางสาวพรธีรา  ดวงงา
12. นายพลวัฒน์  แสนเข็ญ
13. นายภัคพล  ทิพย์ปัญญา
14. นางสาวรัชฎาวรรณ  ปลิวคำ
15. นายวัชรพงษ์  ด้วงทอง
16. นายวัชรากรณ์  แสนเปียง
17. นายศุภฤกษ์  บุญมา
18. นายสวัสดิ์  โสภาระดี
19. นางสาวสุมิตรา  ดีเสมอ
20. นายเซม  นันติ
 
1. นางสาวศนิชา  เลิศการ
2. นางสาวธราเนาว์  สัตยพานิช
3. นายทวี  ทัดแพ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สอนเมือง
2. นายคริสโตเฟอร์  วิสเซอร์
3. นายจักรพงษ์  อินต๊ะวงค์
4. เด็กชายจุฑาพงศ์  ผดาศรี
5. เด็กหญิงจุฬาพรรณ  เจริญวงค์
6. เด็กหญิงฉัตรสุดา  พรหมมายนต์
7. นายธวัชชัย  ไกลถิ่น
8. เด็กหญิงบุษบา  อาญา
9. นายพงศกร  เชียงราน
10. นายภาณุพงศ์  มณีวรรณ์
11. นายภานุพงศ์  วรรณแก้ว
12. เด็กชายยุทธพงษ์  กันธิยะ
13. เด็กหญิงวาสนา  แซ่จาง
14. นายศิรินนท์  คงศิริ
15. นายสรวิศ  บุญเรือง
16. เด็กหญิงสุทธิดา  ผาพรม
17. เด็กหญิงสุนิสา  ประดิษฐ์สุริยา
18. เด็กหญิงสุภาพร  ปินตา
19. นางสาวอภิรดี  ทัศนมณเฑียร
20. เด็กหญิงอัศวดี  อนันต์โสภา
 
1. นางทัศนีย์  อนุสร
2. นายกิตติ  อรรถวัน
3. นายอภิชิต  รูปดี
4. นายพรหมรังษี  ทรงศรีกุล
5. นายปองพล  ผาทอง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง 12 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศิริคำ
 
1. นางอ้อยทิพย์  ทองดี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง 10 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  วงศ์คำ
 
1. นายเพิก   พงษ์ไทย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายธนธรณ์  สุทธศิริ
2. เด็กหญิงวงศ์รวี  ไชยดี
 
1. นางปาริชาติ  สงวนผล
2. นางรุจิรัตน์  จิตรากร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  พลกล้า
2. นางสาวชลิดา  วันทอง
3. นางสาวประนอม  ถาไวย์
4. นางสาวมณทิรา  ทองวิลาศ
5. นางสาวรวิกานต์  วุฒิรัตน์
6. นางสาวรัชนีวรรณ  เลาหมี่
7. นางสาวรัตนา  รุ่งศรี
8. นางสาวลดาวัลย์  ไชยปลาด
9. นางสาวสุภัสสรา  เครือคำ
10. นางสาวแสงเดือน  ลุงต๋า
 
1. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
2. นางพวงทอง  อยรังสฤษฎ์กูล
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวผ่องศรี  ปทุมวนาสิน
2. นายอุเทน  พิทักษ์คีรีภูมิ
 
1. นายณัฐพงษ์  ชุมภูคำ
2. นายนคร  สมใจ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ลุงดำ
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวณิชารีย์  ยอดทนันชัย
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  แซ่ม้า
 
1. นายอนันต์  อุดแดง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 34 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวณัฐติญากรณ์  เจริญคุณ
 
1. นายจรัล  เข็มขาว
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ทรายทอง
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  ฟูญาติ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวอรวรรณ  จาคะมณี
 
1. นายจรัล  เข็มขาว
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญใหญ่
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  ฟูญาติ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวนราภรณ์  สีลาเม
 
1. นางพรทิพย์  ทองป้อง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75.2 เงิน 31 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  พืชพันธุ์
2. เด็กหญิงแสงดาว  อิมิวัฒน์
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวรรณ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงนวพร  แสนหมี่
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  ฟูญาติ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  วงค์แว่น
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  โปธา
2. เด็กชายธิติวุฒิ  โปทา
3. เด็กชายมวล  นายเก
 
1. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายกิจติกุล  โตมู
2. นายณัฐนนท์  ลามู
3. นายยศพนธ์  ประกายอดิเรก
 
1. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงพรธิพา  ริมคำ
3. เด็กหญิงพิมรภัทร  เสือสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศิริพร  ทรงกิตติกุล
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  บัวลม
 
1. นายทวี  พลอยแดง
2. นางสาวสรินธร  โตจรูญ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 21 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายฉัตราภรณ์  เซียงซี
2. นายณัฐภัทร  วันอาจ
3. นายทักษิณ  บูรณะคีรี
4. นายภาสกร  ยงบรรทม
5. นายมนชิด  สมศรี
6. นายศุภกานต์  วาฤทธิ์
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 70.75 เงิน 30 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  แซ่เฒ่า
2. นายกิตติศักดิ์  ใคร้อุดม
3. นางสาวนก  กันยา
4. เด็กชายปฐมพงศ์  มูลจันทร์ตา
5. นางสาวปทุมทิพย์  อุ่นเรือน
6. นางสาวปทุมวรรณ  สมงาม
7. นางสาวปวีณา  ปันดวง
8. นายปิยะพงษ์  ธรรมศรี
9. เด็กชายพัฒชิรพล  กิติกร
10. นางสาวรุ่งอรุณ  คำเก
11. นางสาววันชนี  กะหลู่
12. นายวุฒิชัย  สะอาด
13. นางสาวศิริขวัญ  สุรินต๊ะ
14. เด็กชายสถาพร  แสนแล
15. เด็กชายสถาพร  รุจีรัตน์
16. นายสุรกิจ  คำแสง
17. นางสาวสุฤทัย  วงศ์วุฒิพร
18. นางสาวสุวรรณลักษณ์  ภักดีวิจิตรกุล
19. นางสาวอรนภา  เตปา
20. เด็กหญิงอัจฉรา  อินธรรม
21. นางสาวอัญชนา  มหาบุรุษ
22. นางสาวอัญชลี  แซ่เฒ้า
23. นางสาวอ่อน  ปู่หมั่น
24. นางสาวเจมศิริ  ชุ่มเรือน
25. นางสาวเบญจมาศ  ทองคำ
26. นางสาวเสาวลักษณ์  ภักดีวิจิตรกุล
27. เด็กชายเอกพจน์  เลาย่า
28. นางสาวไอดา  จันทร์พริก
 
1. นายวชรนันท์  ทิพย์ดวงตา
2. นางสาวนพมาศ  ไชยชมภู
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 33 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  เลิศวิภาพร
 
1. นางสาวสุขุมาลย์  พนิชการ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายณัฐภัทร  วันอาจ
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 18 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงธนัญญา  มณีรัตน์
 
1. นายจิรฤทธี  ศรีพวก
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.34 ทอง 9 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวภรณ์ชนก  คำมา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  เข็มคำ
 
1. นายอาคม  เกิดเอียง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.3 ทอง 11 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายศุภกรณ์  คำเพลิง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงดาว  ลุงลู่
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.1 ทอง 13 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวภรณ์ชนก  คำมา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 9 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. เด็กชายจักรพันธ์  แซ่ย้าง
 
1. นายวทัญญู  เพชรพิทักษ์คีรี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 33 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายวิทยา  สาขาเรือน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 38 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ไพรลักษณ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวภรณ์ชนก  คำมา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 25 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายสิงหราช  มัธยม
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. นายธนาตย์  คำก้อน
 
1. นางสาววริษา  ปลื้มฤดี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เสถียรวิทย์
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 7 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวภรณ์ชนก  คำมา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณสาร
2. เด็กหญิงกานต์  บรุณพันธ์
3. เด็กชายจักรภพ  อินต๊ะมุด
4. เด็กหญิงจิตสุภา  นุ่นคำ
5. เด็กหญิงจิตเมตตา  น้อยเกะ
6. เด็กหญิงจิรัชญา  ปันลัง
7. เด็กหญิงชฎาพร  อินภู่
8. เด็กหญิงชนิกา  มะเทวิน
9. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ริยา
10. เด็กหญิงฐิติกาล  สิทธิ
11. เด็กหญิงณัฐสุดา  เสถียรวิทย์
12. เด็กหญิงดาราวรินทร์  วีระวงศ์
13. เด็กหญิงดาว  ลุงลู่
14. เด็กชายธีรภัทร  พรรณวัน
15. เด็กหญิงนัสริญญา  นัสเซอร์สกุล
16. เด็กชายปฏิภาณ  อูปเงิน
17. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  คล้ายโตนด
18. เด็กหญิงปรมินทร์  ทองต้นวงค์
19. เด็กหญิงพลอย  เลิศกิจอนันต์
20. เด็กชายพัชรพันธ์  การประพันธ์
21. เด็กหญิงภัทรลดา  แสงซอน
22. เด็กหญิงภัทราพร  อินไชย
23. เด็กหญิงมนธิชา  หงษ์น้อย
24. เด็กหญิงวณิชยา  แสนโคตร
25. เด็กชายวรกันต์  สมอหมอก
26. เด็กหญิงวิญาภัทร  เดชพุท
27. เด็กชายวินัย  สวัสดิ์
28. เด็กหญิงศศิประภา  ใจกิตติคุณ
29. เด็กหญิงสุจิน  เยอะซอ
30. เด็กหญิงสุชญา  เจียมเจิม
31. เด็กหญิงสุชีลา  น้อยเกะ
32. เด็กหญิงสุพรรณพร  แวนแก้ว
33. เด็กชายอภิชัย  เขตนนท์
34. เด็กหญิงอัญชลิกา  ผ่องแล
35. เด็กหญิงอโรชา  รักขนาม
36. เด็กหญิงเกศรากรณ์  ใยบัว
37. เด็กหญิงเกศินี  คนกล้า
38. เด็กหญิงเกษสุดา  ไกรกิจราษฏร์
39. เด็กชายเฉลิมเดช  พลณรงค์เดช
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
2. นางวรรณภา  อักษรศรี
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงชาวลิน  ริสมอน
2. นายนพณัฐ  นามปั๋น
3. เด็กหญิงมณฑิรา  มาเขียว
4. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ครุดนัน
5. นายศาสตราวุธ  สุขเกษม
6. เด็กชายศุภวัฒน์  จะหย่อ
7. นายสหรัฐ  อุยขำ
8. เด็กหญิงสุวรรณี  โควิไล
 
1. นางสาวรัตนา  หล่าสูงเนิน
2. นายจิรฤทธี  ศรีพวก
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  สิงห์มน
2. นางสาวพิชยา  วิริยัง
3. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศิริวรรณ
4. นายวรเชษฐ์  เครือแก้ว
5. นายศุภโชค  นามใหม่
6. นายสรรพวิท  คำแพง
7. นางสาวสุรารักษ์  ทำนา
8. นายอนุเดช  แก่นทอง
9. นายอาคม  อนุศรี
10. นางสาวอินทิรา  มรรยาทอ่อน
 
1. นางไพจิตรี  ถาวงษ์กลาง
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวกุลภรณ์  คำติ๊บ
2. นางสาวชลพิชา  ชัยชะนะ
3. นางสาวธารารัตน์  คุดสีลา
4. นางสาวพิมพ์ลดา  หล้าเต่งเคง
5. นางสาวหัทยา  ชาญวิช
6. นายหัสดินทร์  สมรภูมิ
7. นางสาวอริศรา  บุญเจริญ
8. นางสาวโสภิตา  แก้วมณี
 
1. นายจีรฤทธี  ศรีพวก
2. นางสาวรัตนา  หล่าสูงเนิน
3. นางบุญยิ่ง  กันทะชัย
4. นายธีรศักดิ์  ประคำสาย
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์  อินต๊ะพรหม
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ไชยนุรักษ์
3. นางสาวนันทริกา  จันทราภรณ์
4. นางสาวปรียาภรณ์  อาวรณ์
5. นางสาวปิยรดี  ทรงไว
6. นางสาวผ่องพรรณ  ดีวงษ์มาศ
7. นางสาวรัชนีกร  คำเมรุ
8. นางสาวอรณัชชา  นามวงค์
 
1. นางสาวเสาวลักษฺณ์  ดอนไพรอ้น
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.4 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ  คมอาวุธ
 
1. นายไพรัช  วิจันทร
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 18 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  พัชรมงคลสกุล
 
1. นางศรีนวล   บุญธรรม
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียานุช  อภิวัฒน์กุลชัย
 
1. นายศราวุฒิ  ธิวรรณ์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายพฤฒ  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางจินตนา  มงคลไชยสิทธิ์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.8 ทอง 28 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรินทร์  เอี่ยมกล่ำ
 
1. นางกรรณิการ์  ปัญญา
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวอภิษฎา  สุทธิวิวัฒน์
 
1. นางปนัดดา  มณีจักร
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54.2 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. เด็กชายโชตะ  โยโดกาวา
 
1. นางสาวอุทร  ขจรภพ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62.66 ทองแดง 30 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวปรียานุช  งามไสว
 
1. นางทิวาพร  เตชะรุจิพร
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายทรงพล  ช่วยบ้าน
2. เด็กหญิงพวย  ปู่ต๊ะ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จ้าวเจริญ
4. เด็กหญิงมนัชญา  จ้าวเจริญ
5. เด็กชายวันชัย  ลุงทุน
 
1. นางสาวภัค  รัตนพัฒน์
2. นางชื่นพักตร์  สมานวงศ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.5 ทอง 17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายคยองเท  คิม
2. นางสาวศศธร  วงษ์ชื่น
3. นายอภิชัย  ปู่ทุน
4. นางสาวเบญจวรรณ  กัลมาพิจิตร
5. นายไทย  ลุงซอ
 
1. นางศิริกาญจน์  โภคทรัพย์กิจ
2. นายแอนโทนี   ออนชิลี มาซิ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกรกนก  สุทธิสนธิ์
 
1. นางสาวศุภวรรณ  สงวนแก้ว
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.58 ทอง 21 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงซี่หมี่  ภัทรเสถียรชัย
 
1. นางสาววาสนา  พนาภัย
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.07 ทอง 20 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายเกียรติศักดิ์  หน่อแก้ว
 
1. นางสาวพิรุณทิพย์  แซ่มู่
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาววราภรณ์  ต่อมคำ
 
1. นางสาวปานเสก  สุทธปรีดา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุขสำราญ  นิยมไพรพนา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ไชยมา
 
1. นางอุไรวรรณ  ศรีธิวงค์
2. นางโสดา  ทิพย์สุบรรณ์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายปรัชญ์  อินทร์ศรีทอง
2. นายพร้อม  ชูวงศ์ประทีป
 
1. นางสันทนี  สิทธิพร
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.2 ทอง 16 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  บัวกัน
2. นายกฤษนัย  จันทวงศ์
3. นายธนบัตร  แก้วเงิน
4. นายธนศักดิ์  ลอยไว
5. นางสาวบุษยเกศ    สุขแก้ว
6. นางสาวปิยะพร  โพธิ์วารี
7. นายภาณุ  คำมั่ง
8. นางสาวศศิธร  ผิวเหลือง
9. นางสาวสุนิษา  สมภารจันทร์
10. นางสาวอรุณี  ศรีธิ
 
1. นางสายสมร  ภูสีมา
2. นางวรรณา  ไชยมาลา
3. นายจำลอง  กิจสุภา
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71.4 เงิน 22 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวปรางวณี  บุญอินทร์
2. นางสาวปานตะวัน  ณะวงค์ศรี
3. นางสาวสโรชา  ลามู
4. นางสาวหล้า  ทิมา
5. นายเอกลักษณ์  เรือนตา
 
1. นายเวทพิสิฐ  วิสิทธิ์พจมาลย์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  ทัศนา
2. เด็กหญิงมยุริญ  อินตาคง
3. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  วรรณพืช
 
1. นางสาวประติญาณ  กิ่งสุวรรณพงษ์
2. นางสาวรุจิเนตร  บุญมี
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 40 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวณนทิยา   ภูมาสี
2. นางสาวมลฑิชา  กายยอด
3. นางสาวลัดดา  กรัชกายภาค
 
1. นางสาววราพร  จำปา
2. นางพวงผกา  ศรีสวัสดิ์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.8 ทอง 20 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  กิติกร
2. นางสาวนพรัตน์  เวซือกุ
3. นางสาวศิริลักษณ์  เชื้อชุม
 
1. นางผ่องศรี  ลิ้มคำ
2. นางพรรณทิพย์  อุดมสม
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จะหาร
2. เด็กหญิงธิดา  พนาวรชัย
 
1. นางศุภลักษณ์  อภัยใจ
2. นางสาวรัตติกาล  สุติราช
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 29 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายชัยกร  วงศ์เขียว
2. เด็กชายรตนพล  บุญสิงห์
 
1. นายวรชาติ  ภู่ทอง
2. นายสมหมาย  ยินดี
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายชาญ  ซุ่นต่า
2. นายพงษ์พิริยะ  คิดหา
 
1. นายวรชาติ  ภู่ทอง
2. นายอุทัย  สมณะ
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  คำแหง
2. เด็กหญิงชนาธินาถ  สัญโญ
 
1. นางนาฏลัดดา  คำพร
2. นายกิตติเชษฐ์  กาญจะนะวิศิษฏ์
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  คำสุข
2. นายณัฐวุฒิ  กิติวงค์
 
1. นางนพวรรณ  กมลปรีดากุล
2. นายสุรศักดิ์  สมพาน
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายนฤพล  ปัทมาตร
2. เด็กชายภาสกร  บัวเกษ
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวิไชย
2. นางสาวรชา  เสรีกุล
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 36 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐนรี  สัญโญ
2. เด็กชายอัครพงศ์  กันใจ
 
1. นายวรชาติ  ภู่ทอง
2. นายสมหมาย  ยินดี
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  เชี่ยวการค้า
2. เด็กชายธิติพงษ์  ศรีมา
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวิไชย
2. นางสาวรชา  เสรีกุล
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90.4 ทอง 8 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์  ดวงดี
2. นายพีรวิชญ์  ตระกูลพิตรพิบูล
 
1. นางนพวรรณ  กมลปรีดากุล
2. นายสุรศักดิ์  สมพาน
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. นางสาวกานดา  แซ่หาง
2. นางสาวรุ้งตะวัน  จริยา
 
1. นายประพันธ์  นาบุญ
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 25 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาววรวรรณ  อนุพันธ์
2. นายเอื้ออังกูล  พันธ์วงค์
 
1. นางมิ่งขวัญ  ตาตะนันทน์
 
112 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ตาลศรี
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เสาหิน
3. เด็กหญิงอมราภรณ์  สำแดงสุข
 
1. นายประวิทย์  กันทาทอง
2. นางกชพรรณ  กันทาทอง
 
113 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 10 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ทองมาตรา
2. นายเกียรติศักดิ์  งามแว่น
3. นายเนติธร  เสาร์คำ
 
1. นางนาฏลัดดา  คำพร
2. นายกิตติเชษฐ์  กาญจะนะวิศิษฏ์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  สุนทร
2. นายเกริกชัย  บุญช้างเผือก
 
1. นางสาวสุนทรี  ดวงศรี
2. นายวีระพันธ์  สุริวงษ์
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 29 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธ  ไชยมัตสยาอานนท์
2. เด็กชายฉัตริน  สัพโส
3. เด็กชายดนุเดช  ลุงแดง
 
1. นายธีรพงษ์  บัวลอยลม
2. นายศุภธณิศร์  น้ำคำ
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 13 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายจีรศักดิ์  แสงคำ
2. นายชินดนัย  ขันมอน
3. นายเจตษฎา  สุคำภิรักษ์
 
1. นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
2. นายปิยะพงษ์  ตาใจ
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจิรพร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงดมิสา  รักกฎหมาย
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ถนอมวารี
 
1. นางชนันท์วิไล  ธงเชื้อ
2. นางสาวอังคณา  วงศ์ปัญญา
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. นางสาวณัฐวดี  เลาลี
2. นางสาวปวีณา  เมอแหล่
3. นางสาวอังคณา  วงศ์ไพรพนาวัลย์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวรรณชัย
2. นางสาวศิวาพร  คำยอดใจ
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.4 ทอง 6 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สุทะ
2. เด็กหญิงมณิสรา  อุตมัง
3. เด็กหญิงเกวลี  แดนช่างคำ
 
1. นางสมจิตร  โสวะ
2. นางจรัสศรี  ตันอุด
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 36 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายณัฐพงษ์  สัจจา
2. นางสาวธัญญาเรศ  ลุงมาก
3. นายธีรยุทธ  เยี่ยมยุทธวงศ์
 
1. นางวรรณภา  อินตารัตน์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 15 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ชัยรักษ์วารี
2. เด็กหญิงวิสา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  วรรณเขต
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  อาราช
5. เด็กหญิงหมวยผง  กองจาย
6. เด็กหญิงเมษา  แสนว้าง
 
1. นางรฤณญา  ภูมิวิสัย
2. นางวรรณา  แสงคำ
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ต๋าคำ
2. นางสาวธมลวรรณ  ทิศญานะ
3. นางสาวบุญพิทักษ์  นันติ
4. นายสหชัย  บุญเรือง
5. นายอดิศักดิ์  วงศ์พุฒิ
6. นางสาวเข็มอัปสร  ใจคำ
 
1. นางสอางศรี  มณียะ
2. นางวิมล  นาวะระ
3. นางสาวจินตนา  โพธิ์งาม
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 9 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาวิเคราะห์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เพื่อธงสา
3. เด็กหญิงศุภธิดา  บุญลอย
 
1. นางรุจี  เฉลิมสุข
2. นางถนอมจิต  ดอนดี
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวชฏาพร  ยิ่งรักเพ็ญจันทร์
2. นางสาวรุ่งฟ้า  สิริภัทรตระกูล
3. นายอภิศักดิ์  กลิ่นอบ
 
1. นางอรทัย  ชุ่มมงคล
2. นายมงคล  ปัญญารัตน์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.4 ทอง 10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ไพศาล
2. เด็กชายธรรมรัตน์  รัญเสวะ
3. เด็กชายสหัสวรรษ  สุนันต๊ะ
 
1. นายนิเวศน์  อินตารัตน์
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายกิตติภณ  มาลุจันทร์
2. นายมงคล  ศรีวรรณะ
3. นายศราวุฒิ  ผลบุญ
 
1. นายมงคล  ปัญญารัตน์
2. นางอรทัย  ชุ่มมงคล
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.6 เงิน 24 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  หวง
2. เด็กหญิงภัคศรา  มะโนชัย
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขันขาว
 
1. นางพรศรี  พุทธานนท์
2. นายปองพล  ผาทอง
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวจิรัฐติกาล  พันธ์วงค์
2. นายภานุพงศ์  เณรพรม
3. นางสาวศศิวิมล  เมืองคำ
 
1. นางวิมล  นาวะระ
2. นางสอางศรี  มณียะ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 28 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  มีแหล่กู่
2. เด็กหญิงนันทิญา  ไชยคำ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ฟู่ยือ
 
1. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
2. นางรุจี  เฉลิมสุข
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.8 ทอง 9 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  ชินะบุตร
2. นางสาวสายธาร  อินทรโชติ
3. นางสาวเต็มสิริ  จอมเมือง
 
1. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
2. นางรุจี  เฉลิมสุข
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สอนง่าย
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อัสกุล
3. เด็กหญิงจิราภา  คันธโย
 
1. นางพรศรี  พุทธานนท์
2. นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวปัทมาวดี  กันธวรรณา
2. นางสาวสุกัญญา  ธรรมธิ
3. นางสาวอาทิตยา  ชุ่มเย็น
 
1. นางสาวอำพันธ์  เรือแก้ว
2. นางสาวกนกวรรณ  เรืองแสง
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.8 ทอง 7 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงทักษาชล  ขันจันทร์
2. เด็กชายธนสิษฐ์  กันทะ
3. เด็กหญิงอังคณา  สุขมา
 
1. นางบุญยิ่ง  กันทะชัย
2. นางพรศรี  พุทธานนท์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.8 ทอง 19 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นายจิระ  แซ่ย่าง
2. นายทวีศักดิ์  แซ่เฒ่า
3. นางสาวสิรินทรา  แซ่ย่าง
 
1. นางรยุกต์  ชัยศิลป์
2. นางสาวกาญจนา  อินถา
 
135 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายนนทกานต์  ถาตะถา
 
1. นางนพวรรณ  ศิริบูรณะ
 
136 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงสายฝน  แสงสุข
 
1. นางนนทา  สำราญทรัพย์
 
137 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 7 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ถนอมจิตดี
2. เด็กหญิงนันทิดา  ดูสาย
3. เด็กชายอนุชา  เรือนเพชร
 
1. นายวัลลภ  สิริผ่องใส
2. นางศิริวรรณ  ทับทิม
 
138 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายจายน้อง  แสงเขิน
2. เด็กชายพดุงพงศ์  พะนะ
 
1. นางมณฑา  ชัยวุฒิ
2. นางสาวอุมาพร  แสงถวิล
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวารุณี  แสงซ้ง
 
1. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายกรฤทธิ์  ยะมะโน
 
1. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์