สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวชนัตการณ์  ใจเฉลียว
 
1. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินภา  ใจแว้น
 
1. นางธัญทิพย์  เจริญหิรัญญกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวรุ่งรัตนา  สมเครื่อง
 
1. นางอัญธิฌา  มีวรรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 31 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรกานต์  ชุมพู
 
1. นางสาวฤทัยทิพย์  มานะกิจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  เจริญสากล
 
1. นางมธุรส  กิติมูล
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 23 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฉายน้ำผึ้ง  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงชลพิชชา  แก้วบัวโฮม
3. เด็กหญิงพรทิพย์  รุ่งเรือง
 
1. นางปาริชาติ  อมรรัตนพิบุลย์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.25 ทอง 5 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวธารทิพย์  ทิพย์ปัญญา
2. นางสาวธีราภรณ์  มะลิกองสิงห์
3. นางสาวเบญจมาศ  จันทรา
 
1. นางอุดมรัตน์  พจน์สุจริต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายปพน  วงศ์คำมา
2. เด็กชายพรชัย  อินบุญ
 
1. นางอัญธิฌา  มีวรรณ์
2. นางสาววรรษมน  เจริญทรัพย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวกุลิสรา  โตเขียว
2. นางสาวฉัตร์ดารักษ์  เหล็กใหญ่
 
1. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์
2. นางสาวเทวิกา  บัตรประโคน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 29 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ทารัตน์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธาตุทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 30 โรงเรียนฉื้อจี้ 1. นายปริญญา  วงค์งาม
 
1. นายเฉลิมพล  กี้เม้ง
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 20 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาดา  ลุงทา
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ภักดี
3. เด็กหญิงอรัญญา  นายจะหวิ่ง
 
1. นางนงคราญ  มณีกุล
2. นายสิทธิชัย  ผ่องใส
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายชานนท์  แดงประไพ
2. นายภานุเดช  ขันธ์สำราญ
3. นางสาวเมธาวี  ต๊ะมูล
 
1. นางจิราพร  สุนันต๊ะ
2. นางสาวทิฆัมพร  ต๊ะเสี้ยว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงธนพร  แหทรัพย์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  น้อยสปุ๋ง
 
1. นางสาวดาววิภา  มีบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายธัญญาภัทร์  เสละคุณ
2. นายพงศธร   คำหมี
 
1. นางทิพวรรณ  อินสอน
2. นายภาคภูมิ  วงศ์วรรณา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 28 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายมน  ลุงออ
 
1. นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายวชิรวิทย์  บุญตัน
 
1. นายวัฒนศักดิ์  อัศจรรย์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ใจคำ
2. นายชลิต  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยบุญลือ
 
1. นางศรีพรรณ  สกลกิตติ
2. นางสาวกรวณิชภา  ผลมาก
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวนัฐญา  พวงดอกแดง
2. นายอนุรักษ์  หน่อทอง
3. นางสาวอรทัย  ดิตุ๊
 
1. นายสมชาย  จันทร์ตะมะ
2. นางจารุวรรณ  ปานวิจิตร
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 42 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายวัลลภ  จะแล
2. เด็กหญิงสุธีรา  อิ่งตา
3. เด็กหญิงอรณี  ลุงจื้น
 
1. นายวรัญญู  รีบเร่ง
2. นางสาวศิริกาญจน์  งาช้าง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 39 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นางสาวสุดารัตน์  ้เกตุสร้อย
2. นางสาวอัจฉราพร  เตชะหงสา
3. นางสาวเจนจิรา  หน่อเงิน
 
1. นางดอกฝ้าย  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวสิริวิมล  จันทร์บุญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.3 เงิน 40 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายกฤษฏาพงศ์  เชิงงาม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ชนกเศรณี
3. เด็กชายเมฆา  เซียงว่อง
 
1. นางสาวกิติยา  ฉายศิริ
2. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐนีย์  ใหลหลั่ง
2. นางสาวสุพิชชา  ทิศหน่อ
3. นางสาวเบญจวรรณ  ใจบุญ
 
1. นายชัยวุฒิ  ไฝคำ
2. นายจตุรงค์  ใจสม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76 เงิน 39 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตยา  บุญช่วย
2. เด็กชายกิตตินันท์  รังสรรค์
3. เด็กชายสหัสวรรษ  คำยอดใจ
 
1. นายจีรสิทธิ์  พรหมเสน
2. นางสาวรัชนาวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 32 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐนิช  แก้วสว่าง
2. นางสาวพิมพิไล  สุวรรณ์
3. นางสาวออมบุญ  ผัดแปง
 
1. นายสิทธิชัย  จองแดง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงหนุ่ม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงศ์ษาอินทร์
 
1. นางพิมพ์ไพรสณฑ์  อุทธิยัง
2. นางสาวกนกพร  กันทากาศ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพัชรา  คำตา
2. นายภูริณัฐ  ชัยบุญลือ
 
1. นายอุดร  ปงกาวงค์
2. นางสาวธัญลักษณ์   ชัยทรัพย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.38 ทองแดง 33 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กชายชัยพล  เลายีปา
2. เด็กชายธนพร  เกษตรกุลทรัพย์
 
1. นางปิยนุช  เมธา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.88 ทอง 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายพีระวิทย์  จันทร์สอาด
2. นายอนันท์  คำมา
 
1. นายเดช  อุทธิยัง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญสม
2. เด็กหญิงนลพรรณ  พรหมเทศ
3. เด็กหญิงภัทรลักษณ์  นันตรัตน์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  จันนัยนา
5. เด็กหญิงศิริประภา  ตรีศิลสัตย์
 
1. นายสุวรรณ  จรรยานะ
2. นางปิยภัคร  บุญถึง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.5 ทอง 17 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  ปัญญาอาจหาญสกุล
2. นางสาวกานต์ธิดา  หงษ์ทอง
3. นางสาวชรินรัตน์  สมบุญแดง
4. นางสาวนลินนิภา  แซ่จิว
5. นางสาววรรณวิษา  สายรอคำ
 
1. นายฉัตรชัย  ปันชาติ
2. นายบพิธ  วงษยา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกันติศา  คำจม
2. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  กันธะเสน
3. นางสาววชิราภรณ์  ไชยา
4. นางสาวศิรินภา  เชียงราย
5. นางสาวอารียา  ปู่ตี้
 
1. นางสาวโชติมา  เพชรเอม
2. นางกัญญภัค  คุ้มรักษ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  แก่แล
2. นางสาววิชิดา  แซ่หยาง
3. นางสาวศุภกานต์  พชกูล
4. นางสาวสมหญิง  แซ่โจว
5. นางสาวเอเปา  ลุงเฮิง
 
1. นายณัฐวุฒิ  กำปั่นทอง
2. นางสาวเกศรินทร์  บัวผัด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 22 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขอน  หมี่ทะ
2. นายจักรพงษ์  ชัยเสน
3. นายบุญ  ลุงอุง
4. นางสาวพรวลัย  ยืนสา
5. นางสาววรินดา  ภูมิศักดิ์
 
1. นายพีรศาสตร์  จินาปุก
2. นายพิริยวัตร  ติใหม่
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.63 เงิน 29 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  เพ็ชรชมภู
2. นายณัฐดนัย  เพียรธรรม
3. นายปารเมศ  ไชยวงค์
4. นายพาโชค  ชัยหมู
5. นางสาวสกนรัตน์  พุทธพันธ์
 
1. นายสุรพล  สุนันต๊ะ
2. นายอาทิตพงศ์  ซุยคำ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.6 ทอง 28 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไทยใหญ่
2. นางสาวคำแก้ว  นายใส่
3. นายคุณากร  ตะวอ
4. นางสาวชไมพร  ดีดู
5. เด็กชายธนกร  โกมด
6. นางสาวธัญลักษณ์  คงหอม
7. นางสาวนานะ  จะอือ
8. นางสาวนุชนาฎ  ภูดวงเดือน
9. นางสาวน้ำฝน  จะลา
10. นางสาวปานตะวัน  สุภาพ
11. นายภาณุวัฒน์  สุภาแดง
12. เด็กหญิงภารดี  ประยงค์
13. นางสาวมัณทนา  ทองเหลือง
14. เด็กชายวราวุธ  เชื้อประดิษฐ์
15. นายวัชระพล  จันทร์ตา
16. นางสาวศศิภา  ลุงชู
17. นายสุริยา  ปู่เมือง
18. นางสาวเงิน  ลุงมะหะ
19. นางสาวเพรียว  จั่นต่า
20. เด็กชายแสงหล้า  น้อยสม
 
1. นายศุภณัฐ  กะมะลานนท์
2. นางสาวอรวรรณ์  กันทะนนท์
3. นางสาวศิริกาญจน์  หาญวิริยะสุกุล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 32 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมมาดา  คำแก้ว
 
1. นางสาวณัฐยาภรณ์  ผ่องแผ้ว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 36 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวจินตนา  น้อยสุวรรณ์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สิงห์คำ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง 15 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนรมน  ใหแก้ว
2. เด็กชายภัทรวรินทร์  ปันตา
 
1. นางปรียาภรณ์  ศรีนันตา
2. นางสาวราตรี  ช่างปัด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.2 ทอง 25 โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวชลธิชา  ปัญญาวงค์
2. นายศุภกฤษฎ์  ใจติ๊บ
 
1. นางสาวมาลัย  พงค์กู่
2. นางกรรณิการ์  คำจันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80.8 ทอง 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวซี  นายใหม่
2. นางสาวทวีพร  แซ่โซ่ง
3. นางสาวนิชนันท์  แซ่ก่อ
4. นางสาวพรทิพา  ยานะคำ
5. นางสาวรสริน  ลุงนะ
6. นางสาวสุนีย์  มาเยอะ
7. นางสาวสุมิตรา  เปียแร่
8. นางสาวเรือง  นายใส
9. นางสาวแสงสุรีย์  แซ่โซ่ง
10. นางสาวไก่  จันทร์คำแดง
 
1. นายอลงกรณ์  ไชยราช
2. นางสาวสุภาพรรณ  ปัญโญ
3. นายกิตติวัฒน์  คำกัมพล
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพร  ชัยทองคำ
2. เด็กหญิงหลาว  ลุงแสง
 
1. นางสาวณัฐฐิณี  คำแสน
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 15 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวทวิพร  แจ้ใจ
2. นางสาวปาลิดา  ปิวรรณนา
 
1. นางสาวมาณีรัตน์  ลังกากาศ
2. นายอนุชาติ  สรรพจารย์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสองเมือง  นายพงษ์
 
1. นายนิพนธ์  เสนาเนียร
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายเกียรติศักดิ์  ทะนะศักดิ์
 
1. นายนิพนธ์  เสนาเนียร
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรวดี  ตันอ้าย
 
1. นายอมรทัศน์  สันใจ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวแก้ว  ลุงแสง
 
1. นายเศวต  อินทวงศ์พันธุ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นางสาวยิ้งหลั่ง   แซ่หลี่
 
1. นายวิชัย   สามไชย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายศิวกร  บุญมาลัย
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายเอก  ลุงหลู่
 
1. นายเศวต  อินทวงศ์พันธุ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายจักรภัทร  สุขมาก
 
1. นางสาวช่อทิพย์  จันทรศรี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93.25 ทอง 4 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงจ่าม
2. เด็กหญิงจ๋ามนวม  ลุงจ่าม
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายสังวาลย์  ตุ้ยศรี
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 32 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายวุฒิกร  จินาติ
 
1. นายทองสุข  สมบูรณ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายบุญทวี  แซ่หยั่ง
2. เด็กชายเกษร  ลุงมนต์
3. เด็กชายแดง  นันติ
 
1. นายนิพนธ์  เสนาเนียร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายกิตติพงษ์  แสงแก้ว
2. นายจตุพล  ขันคำ
3. นายวราวุธ  แสนหล้า
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงนัทซึมิ  ทากาโนะ
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงศิริหงศ์  อารีรักษ์
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 74.3 เงิน 16 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายทักษิณ  ทองคำ
 
1. นายธนพล  ชัยวุฒิ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 19 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  อัศววงศ์เมธี
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 76.3 เงิน 27 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐชัย  ปราดกระโทก
2. เด็กชายณัฐนนท์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายพงศกร  บุตรสะโต
4. เด็กชายมาชานี  เลายี่ปา
5. เด็กชายวิทยา  คำเหลือง
 
1. นายสุตเขต  ศรีอิศรางกุล
2. นายอิน  รัตนอัมพา
3. นายสวง  วงษา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนไชยปราการ 1. นายกิตติศักดิ์  อุ่นใจ๋
2. เด็กหญิงชนากานต์  นันต๊ะ
3. เด็กชายณัฐนนท์  กันธะมาลา
4. นายวรรณชาติ  เศษปาง
5. นายวรายุทธ  วารีศุภรัตน์
6. นายอรรถชัย  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 74.5 เงิน 24 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงกาญจนา  จะหวะ
2. นางสาวจิง  นาปาน
3. เด็กหญิงชุติมา  เลาหมู่
4. นางสาวดารา  แอ้สือ
5. นายธนาดล  จะหวะ
6. นายนพกร  จะงะ
7. นางสาวนฤมล  แสนหมี
8. เด็กหญิงบัวชมภู  การะหงษ์
9. นางสาวบุษบา  นทีคีรีกาญจน์
10. นางสาวปภาวดี  เลาย้าง
11. นางสาวปูซือ  หม่อโป๊ะกู่
12. นางสาวผกามาศ  มหามณฑล
13. นางสาวพัชราภรณ์  เลายีปา
14. เด็กหญิงพิกุล  เลาหาง
15. นางสาวมณีวรรณ  เลาหมี่
16. เด็กหญิงมนจ่าม  ลุงมู
17. นางสาวมาริสา  งัวผะ
18. นางสาวรัชนีกร   หาญโชคชัย
19. นางสาววราพร  สิบลี้
20. เด็กหญิงวัชราพร  แซ่หมี่
21. นายวันชัย  โนรี
22. เด็กชายวิชัย  ลิโบ
23. นางสาววิมล  แซ่ย่าง
24. นายศรายุทธ  หลีจ๊ะ
25. นางสาวสกุลทิพย์  แปแจ
26. นายสมบูรณ์  จะมู
27. นายสุรชัย  จะนะ
28. นางสาวสุวรรณี  แสนลี่
29. เด็กชายอดุลย์  แซ่หมี่
30. นายอะแหล่ง  หลี่จา
31. นายอาซือผะ  งัวผะ
32. นางสาวอารยา  แซ่หลี่
33. นายอิทธิพล  แซ่หมี่
34. นายอุทัย  เลายีปา
35. นายเล็ก  จะหวะ
36. นางสาวเสาร์ณีย์  จะนะ
37. นางสาวแอน  ลุงต๊ะ
38. นายโยบะ  จะศรี
39. นายไพรวัน  จะเออ
 
1. นายนิคม  กิ่งแก้วเพชร
2. นางสาวภารณี  มานารัตน์
3. นางสาวฐณัชญ์พร  เจริญทวีวงค์
4. นางพรรณทิพย์ภา  นำบุญจิตต์
5. นางสาวอุไรวรรณ  ถนอมพันธ์
6. นางสาวรัตติกาล  พวงทอง
7. นางกมลวรรณ  ต๊ะศักดิ์
8. นายเอกชัย  ลิโก
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 12 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายนัฐนนท์  กันธะมาลา
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 26 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินมาใหม่
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.68 ทอง 6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 31 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายธนบดี  ตลอดพงษ์
 
1. นางสาวกิตติพร  คำนวน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 17 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  มณีดวงฤทธิ์
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.9 ทอง 10 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายนัฐนนท์  กันธะมาลา
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 16 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  ชัยทรัพย์
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 29 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงศิรประภา  ไชยวงค์
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.66 ทอง 4 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายนัฐนนท์  กันธะมาลา
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายปริญญา  เด่นพร้อม
 
1. นางสาวกิตติพร  คำนวน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 35 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงเรณุกา  อมรนิติธรรม
 
1. นางสาวพรพิสุทธิ์  ภัทรสรัล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงจิติรัตน์  จันตา
2. เด็กชายพรเทพ  ยาชัย
3. เด็กชายราชันย์  สุทินบัณฑิต
4. เด็กชายวชิรวิทย์  สุนันต๊ะ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  หอมใจ
6. เด็กหญิงหยดเทียน  ใจแน่น
7. เด็กชายอัครพล  วรรณวงษ์
8. เด็กหญิงอังศุมาลิน  หีบทอง
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สำเภาแก้ว
2. นายกมลศิษฐ์  ดวงชื่น
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  วัฒนสุนทร
2. เด็กหญิงดาว  ลุงซุ
3. เด็กหญิงรัชยา  อนุสาวรีย์ดอย
4. เด็กหญิงศิริพร  วังใจ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  แอปู่
6. เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงอรทัย  วงศ์นภาไพศาล
8. เด็กหญิงเบญจนาลักษณ์  แซ่ม้า
9. เด็กหญิงเบญจพร  แซ่ม้า
10. เด็กหญิงเปาเงี๊ยะ  แซ่หว้า
11. เด็กหญิงเยาวเรศ  แลเฉอ
12. เด็กหญิงเยาวเรศ  แลเฉอ
 
1. นางสาวสุภาพร  อุปสุขิน
2. นายอลงกรณ์  ไชยราช
3. นางนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก
4. นางสาวกัลยา  ยานะพงษ์
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวกรรณิกา  เวดา
2. นางสาวพลอยไพลิน  สีแสง
3. นางสาวยุพิน  เลายีปา
4. นางสาววารุณี  รีเจี๊ยะ
5. นางสาวอรุณี  เริงไม
6. นางสาวอิษยา  กะเหรี่ยง
 
1. นางสาวภารณี  มานารัตน์
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงกุ้ง  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  วัฒนสุนทร
3. เด็กหญิงดาว  ลุงซุ
4. เด็กชายนภดล  ขจืตเพชรจรัส
5. เด็กหญิงรัชยา  อนุสาวรีย์ดอย
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุขใจยิ่งนัก
7. เด็กหญิงศิริพร  วังใจ
8. เด็กชายศุภเชฏฐ์  ไชยวัณณ์
9. เด็กชายสิทธิชัย  แซ่ลี
10. เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่ย่าง
11. เด็กหญิงอรทัย  วงศ์นภาไพศาล
12. เด็กหญิงเบญจนาลักษณ์  แซ่ม้า
13. เด็กหญิงเบญจพร  แซ่ม้า
14. เด็กหญิงเปาเงี๊ยะ  แซ่หว้า
15. เด็กหญิงเยาวเรศ  แลเฉอ
16. เด็กชายเรวัฒน์  แซ่ลี
 
1. นางสาวสุภาพร  อุปสุขิน
2. นายอลงกรณ์  ไชยราช
3. นายธงชัย  ญะรัตน์
4. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
5. นางนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง 11 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑาพร  ปัญญาชิด
2. นางสาวณัฐนิชา  ไชยวงศ์
3. นางสาวดิศราพร  ยองปุ๊ก
4. นางสาวประกายดาว  บุญตัน
5. นางสาวปรารถนา  หมั่นคง
6. นางสาวมลจ่า  ลุงหลง
7. นางสาวรติมา  พานเหล็ก
8. นางสาวรสิตา  ประกอบบุปผา
9. นางสาววันทนีย์  คำปวน
10. นางสาววัลยาภรณ์  ใจแปง
11. นางสาววีรอร  อินถอด
12. นางสาวศิริรัตน์  มูลเหลา
13. นางสาวศุภาวรรณ์  ชมพู
14. นางสาวสิริกานดา  บุญใส
15. นางสาวอัจฉราพรรณ  เลื่อนแก้ว
16. นางสาวเบญจวรรณ  ปิ่นหอม
 
1. นางสาวกรวณิชภา  ผลมาก
2. นางกมลวรรณ  แสงอุทัย
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72.2 เงิน 31 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  กาซัน
 
1. นางสาวมันทนา  พรเพิ่มสุข
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 35 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงมธุริน  แสงหล้า
 
1. นายศราวุธ  สอาดล้วน
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนฉื้อจี้ 1. นางสาวศตนันท์  ขันศิริ
 
1. นายภราดร  ปันชัย
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.4 ทอง 19 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิติกร
 
1. นางศิริพร  วงศ์ศรีสุข
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.8 ทอง 25 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวศิรดา  ณ บางช้าง
 
1. นางมาลี   จันทร์อัมพร
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 14 โรงเรียนฉื้อจี้ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทรายปัญญา
 
1. นางสาวณฤทัย  ปิชัยนะ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวอภิญญา  ดอนลาว
 
1. นางกาญจน์รพี  แก้วนาง
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 11 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หวลจิต
2. เด็กชายนภนันท์  นิกรวัฒน์
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรีพฤกษ์
4. เด็กชายหม่อง  วัน
5. เด็กหญิงอารียา  ไชยวงค์
 
1. นางสาวพลอยพิม  อำพันธ์สี
2. นางสาววรรษมน  ศรีใจมูล
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.9 ทอง 27 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นางสาวกัญญาณี  สมศักดิ์
2. นางสาวขนิษฐา  สิงห์คำ
3. นางสาวจุฑามาศ  จันทรา
4. นางสาวจุไรรัตน์  สายเครือตัน
5. นางสาวณัฐติกาล  วรรณ
 
1. นางณัชกมล  นพคุณ
2. นางสาวกานต์ธิดา  วรรณชัย
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 18 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายภูวดล  ทับทิมไพร
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.35 ทอง 16 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงวรรชนา  แซ่จู
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จันทร์ประเสริฐ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.76 ทอง 5 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นางสาวอินทิรา  ชูแสง
 
1. นางทิพานิษฐ์  ไข่ทอง
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 62.16 ทองแดง 15 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายธราดล  สมบุญ
 
1. นางสาวนุจรินทร์  ลาวนันท์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 23 โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวภัทรสุดา  หอยแก้ว
 
1. นางสาวนุจรินทร์  ลาวนันท์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 40 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  คำหลวง
2. เด็กชายอานนท์  วงศ์อุดม
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
2. นางลาวัลย์  วังช่วย
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายยุทธพงษ์  นงการ
2. นายสุธิชัย  ประเสริฐ
 
1. นางพิชยา  พรหมปัญญา
2. นายสวง  วงษา
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.66 เงิน 20 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ   แซ่หย่าง
2. นายซวงตรา  แซ่หวัง
3. เด็กชายทศพล  แซ่กอง
4. เด็กชายปกรณ์  ชื่นแสง
5. นายปู้จี้   แซ่หยาง
6. เด็กชายสุริยา   และเซกุ
7. เด็กชายอาชิน  แซ่หยาง
8. เด็กชายไมตรี  แซ่หลี
 
1. นายธนากร  บุระผากา
2. นายสุเทพ  ลิอุบล
3. นางสาวพรอนันต์   เสือคลื้น
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70 เงิน 19 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายคำดาว  ลุงทุน
2. นายจักรกฤษณ์  ทวีอภิรดีนาค
3. นายธีรวัฒน์  แซ่หลู่
4. นายนิพนธ์  จอ
5. นายพงพัฒน์  กองแก้ว
6. นายเสี่ยวฟา  แซ่หลี่
 
1. นายศุภชัย  ถาดนาค
2. นางสาวพรอนันต์   เสือคลื้น
3. นายบทมากร   ฤกษ์อภิวาทย์
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73.6 เงิน 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวคำแปง  วงค์ใหญ่
2. นายชูชัย  หมื่อจ๋า
3. นายธรรมรักษ์  หลอยเงิน
4. นางสาวบุษกร  ฟูตา
5. นางสาวลลิตา  คำมาด
6. นางสาววรนุช  พาแพร
7. นางสาววันเพ็ญ  กัดนะ
8. นางสาวศิริพร  แซ่มั่ว
9. นางสาวสุภาพร  จะแล
10. นางสาวอำพร  มหาชัย
 
1. นายสุชิน  ตามี่
2. นางสาวศศิวิมล  ไชยเลิศ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกันยา  ลุงออ
2. นางสาวพิมพ์  ลุงดี
3. นางสาวแดง  ลุงออ
 
1. นายคณาวุฒิ  วรนุช
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นายทองสุข  คะจู
2. นางสาวสุชาดา  มาเยอะ
3. นายสุวิทย์  จะเหมาะ
 
1. นายพิชห์ชากรน์  ท้าวคำ
2. นางสาวนิภาพร  ทองขันนาค
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงวารินทร์  รุ่งไพรพนา
2. เด็กชายศรายุทธ  จูเปาะ
3. เด็กชายเจริญศักดิ์  หมื่อแล
 
1. นายพิชห์ชากรน์  ท้าวคำ
2. นางสาวนิภาพร  ทองขันนาค
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นายสมชาย  เศษประสงค์
2. นายอนุศิษฎ์  สีโย
3. นางสาวเรณู  ลายเฮือง
 
1. นายพิชห์ชากรน์  ท้าวคำ
2. นางสาวนิภาพร  ทองขันนาค
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 31 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ประทีปเกาะ
2. เด็กหญิงพอฤทัย  พรมมินทร์
 
1. นางสาวสุรพิน  วรรณชัย
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 29 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายกรฤตสุมินทร์  เรือนคำ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ดอกสม
 
1. นางสายฝน  ถนอมวงษ์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรุ้งสินี  ปีกด้วง
2. นางสาวศรัณยา  เต๋จา
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศยิ่ง
2. นายณัฐกิจ  ลาวนันท์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายวรินทร  จองโหย่
2. เด็กชายอนวัทย์  ฟองแก้ว
 
1. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
2. นางสาวหอมไกร  จันทคุปต์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ต๊ะนาง
2. นายภูรีณัฐ  ปันตา
 
1. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
2. นางสาวหอมไกร  จันทคุปต์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงธนิษฐา  โป่งอ้าย
2. เด็กหญิงศุภศจี  ดวงจิตร
 
1. นายวีระพงษ์  สักใหญ่
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73.75 เงิน 23 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  หงษ์ทอง
2. เด็กชายรณชัย  อาจหาญ
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 51.6 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตศนัย  ชัยยะ
2. เด็กชายเครือลืน  ยอดคำ
 
1. นางสาวสุธาสินี  ก้อนใจ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 79.8 เงิน 31 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ต๊ะนาง
2. นายอัฐพงษ์  โพธิสัน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤทัย  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวณิชากร  ทองสกุล
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 23 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกุล  รักราษฎร์
2. นายพัชรพล  พรหมจอม
 
1. นายกิตติภัณฑ์  คำธิตา
 
117 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 22 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชุติมา  นันต๊ะ
2. นายสมศักดิ์  ลุงติ๊
3. นายสุรินทร์  อินต๊ะพรม
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศยิ่ง
2. นายณัฐกิจ  ลาวนันท์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 16 โรงเรียนไชยปราการ 1. นายธเนศ  เงาใส
2. นายสุทธิพงศ์  คำวงษา
 
1. นายชุณหวัต  คำโพธิ์
2. นางสาวนันท์นภัส  ลาวรี
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายณภัทร  แสนย่าง
2. นายนราวิชญ์  ละไพ
3. นายสมศักดิ์  มัจฉารุ่งโรจน์
 
1. นายสุเทพ  ลิอุบล
2. นางสาวพรอนันต์  เสือคลื้น
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  แซ่หลิ่ว
2. นายบรวิทย์  คณาศรี
3. นายวิบูลย์  แซ่มู่
 
1. นายสุเทพ  ลิอุบล
2. นางสาวพรอนันต์   เสือคลื้น
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันท์  ท้าวผาบ
2. เด็กชายทุนห่าน  บุญมี
3. เด็กชายพงศ์ศุลี  ดีปุ๊ด
 
1. นายธีรภพ  ส่งศรี
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นายคำหลู่  แซ่เฉิน
2. นายมานะชัย  ก่าคำ
3. นายวีระ  แซ่ย่าง
 
1. นายธีรศักดิ์  กรกัมพล
2. นายพสิษฐ์  ฟ้าสาร
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 22 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงนาตาลี  ปอใส
2. เด็กหญิงวฤณดา  อากู่
3. เด็กหญิงวิภา  จะกะ
 
1. นายเดชพล  ตรีเพ็ชร
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.9 ทอง 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพิมพ์ผกา  ยอดพันธ์
2. นางสาวมณฑิรา  ยศศักดิ์ศรี
3. นางสาวสุนิสา  ยาใจ
 
1. นายพรรณพัชณรงค์  รัมภารัตน์
2. นางบังอร  พรหมจอม
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงจ่าโหย่ง  ลุงนุ
2. เด็กหญิงนวรัตน์    ปุ่งยะ
3. เด็กหญิงนันทนา   ลุงจาย
4. เด็กหญิงยิม    จองตาล
5. เด็กหญิงวนารี   พงศาสัตย์
6. เด็กหญิงเดือนหลู   ลุงนุ
 
1. นางบุญนิสา    สิงห์ทอง
2. นางณัฏฐนันท์  ยิ้มแฉล้ม
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ลุงจางวิ
2. นางสาวพนิดา  จองติ้ยะ
3. นางสาวพนิดา  ลิกา
4. นายสมบูรณ์  บิดาแก้ว
5. นางสาวหลี  รุ่งเรือง
6. นางสาวเบญจมาศ  น้อยรงณ์
 
1. นายณัฐนนท์  วงศ์เสือ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 35 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงกชกร  เกียรติธนพงศ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พรนวรักษ์
3. เด็กหญิงนิรมล  วอมือ
 
1. นายเดชพล  ตรีเพ็ชร
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.1 ทอง 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นายจะตี้  แซ่อู
2. นายทรงฤทธิ์  แชมื้อ
3. นางสาวพรรณกร  แสนกัน
 
1. นางอัญชรา  ปันโย
2. นายศราวุธ  จินะธรรม
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.4 ทอง 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงชุติมา  ธนาวุฒิชัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่จาง
3. เด็กหญิงเย่อเฟย  แซ่เก้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์  สุขเป็งทวี
2. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนไชยปราการ 1. นายจักรภัทร  นิ่มคล้าย
2. นายนันทวัฒน์  จันทร์แก้ว
3. นายไตรภพ  โมลา
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79.8 เงิน 20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงจิราพร  เลาหมี่
2. เด็กหญิงรัชนาพร  แสติ
3. เด็กชายอาหวู่ผะ  โซผะ
 
1. นางสาวมัชชิมาพร  อินทุวัน
2. นางสาวนภาลัย  อินทจักร์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 75.2 เงิน 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวพัทธมน  บุดดี
2. นางสาวสุจิรา  แซ่ห่อ
3. นางสาวสุนิสา  ตาฮอง
 
1. นางอัญชรา  ปันโย
2. นางสาวทัศนียา  ตาแก้ว
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 38 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงธนัชพร  ประเจิดชุติมา
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดวงทอง
3. เด็กชายอาเล  โนรี
 
1. นางสาวมัชชิมาพร  อินทุวัน
2. นางสาววิไลลักษณ์  ลีลาศีลธรรม
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.2 ทอง 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวนันท์นิดา  เชือมือ
2. นางสาวนาโหล  จะโหล
3. นางสาวพรพรรณ  แสงคำลือ
 
1. นางอัญชรา  ปันโย
2. นางเยาวภา  เสี้ยนไทยสงค์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กชายจะสี  จะฟู
2. เด็กหญิงนัน  ยอดเงิน
3. เด็กชายปฏภพ  แซ่ว้า
 
1. นางสาวธนาวดี  กันทพลหาญ
2. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง 37 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวชลธาร  บุญทาวงศา
2. นางสาวสตรีรัตน์  โลมาสม
3. นายอิทธิวัฒน์  วรรณลังกา
 
1. นางศรีพรรณ  จันทะวัง
2. นางนงลักษณ์  เมืองแก้ว
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวจันทร์ฟอง  นายซอ
2. นางสาวนันฑิตา  เย็นเพิ่มบุญ
3. นางสาวเฮิน  จองสาม
 
1. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
2. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์  สุขเป็งทวี
 
138 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงอาพิว  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวพรพักตร์  อินคง
 
139 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิภา   แซ่จื้อ
2. นางสาวเสี่ยวฝาง  แซ่หยิว
3. นางสาวแจ๋ว  แซ่หย่าง
 
1. นายกุลชาติ   ปั๋นขัน
2. นางสาวปิยวรรณ  วงศ์สงสัย
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนวลอนงค์   แซ่หลิ่ว
 
1. นายกุลชาติ   ปั๋นขัน
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กชายจิณณวัตร  ลีย้าง
 
1. นางสาวนิรัชรา  คำพร
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงอายี  จูเปาะ
 
1. นางสาวพรพักตร์  อินคง
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ลี
 
1. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 67 ทองแดง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กชายจะหน่อคา  จะทอ
2. เด็กชายศรันย์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวนิรัชรา  คำพร
2. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์  ปัญญา