สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจสุวรรณ์
 
1. นายสุวัฒน์  บุญธิมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายฐิติกร    ศิริชัย
 
1. นางอำไพ    เสวิกา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ต๊ะกัน
 
1. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  กันทะ
 
1. นางนิตยา  อุทธการ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 21 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปันกุง
 
1. นางศรีวรรณ์  พรหมพันธ์ุ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 25 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกวีธารณ์  วงษ์เคี่่ยม
 
1. นางทนงนิด  สุริยะนันท์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  กัลยาณมิตร
2. เด็กหญิงผ่องใส  กาวี
3. เด็กชายเจษฎา  หอมกลิ่น
 
1. นางสาวพิมพร  มโนราช
2. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นางสาวนิชา  สายไทย
2. นางสาวพนิดา  มาลีการุณกิจ
3. นางสาวเกวลี  มนตรีสถิตกุล
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
2. นางเยาวภา  วิภาเวชพร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ใดจิ๋ว
2. เด็กชายไอ้  ลุงอ่อง
 
1. นางพัฒน์นรี  รัตนพิทักษ์พร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 31 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กชายทยากร  ช่วงฉ่ำ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  รินแก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชนิภา  แช่มช้อย
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีโพธิ์อุ่น
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่ลี
 
1. นางพรทิพย์  ศิระวงษ์
2. นางจรัสศรี  ปวีณเกียรติคุณ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  อนันต์สุรอังกูร
2. นางสาววริสรา  บุญลูน
3. นางสาวสุพัฒน์ตรา  มั่นเรือง
 
1. นายอรรถกร  ใจเดช
2. นายพลวัต  อุเต็น
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 42 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุลิตา  เชียงแดง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศิริอ่อน
3. เด็กหญิงพรไพลิน  สิงห์ธาดากุล
 
1. นางสาวพลับพลึง  พัฒนานุรักษ์
2. นางสุธิรา  แก้วมูล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45.2 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายปราชญ์ภูมิ  ไชยวังษา
2. เด็กชายพลวัต  สุภารัตน์
 
1. นายพิทยา  จิ๋วเจริญ
2. นางสมพร  ชไรเบอร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 33 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นายพิเษก  สิริปา
2. นางสาวเกสินี  ปััญจอาชา
 
1. นางกมลรัตน์  ชัยวุฒิ
2. นางสาวสุชาดา  หาญป่า
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 38 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายสมคิด  แลเชอะ
 
1. นางเทียมเทพ  ทั่งศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวชิราลัย 1. นางสาวสุปรียา  ใจมาก
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 23 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงญาณิศา  สมการ
2. เด็กหญิงสิริกร  ศิวเวทพิกุล
3. เด็กหญิงอารัญชลี  พันธ์สวรรค์
 
1. นายพิบูลย์  สุใจ
2. นางสาวเกศรินทร์  กันทะวงศ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.21 เงิน 10 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายธนัท  แสงปี
2. นายภาณุวัฒน์  จำปาโชค
3. นายวชิรวิชญ์  คำแปง
 
1. นางลาวัณย์  แหวนเพชร
2. นางปราณี  ฌายีเนตร
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 30 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  จำปาทอง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปันแก้ว
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สลอมทุน
 
1. นายปรีชา  สายมณี
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 23 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวฑิฆัมพร  คำลือ
2. นางสาวณิชกานต์  เงาทอง
3. นางสาวโศภนิศ  สมบูรณ์
 
1. ดร.อุดมลักษณ์  ดวงลกดก
2. นางอุมารินทร์  แสงหาญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 36 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินันท์  หล้าอูป
2. เด็กหญิงสิริตา  จอมเตปิน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์ต๊ะก๋อง
 
1. นายสมบูรณ์  สุริยา
2. นางสาวปุณยวีร์  เรือนคำ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายณัฐพัชร์  วิโชติมงคลเลิศ
2. นายนันทวัฒน์  วงศ์คันทอง
3. นายศุภกฤต  เสรีสุชาติ
 
1. นางสาวเพียงใจ  มะมา
2. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.05 ทอง 11 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  โล่ภิญโญศิริ
2. เด็กหญิงนิลาวัน  เลาลี
3. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญอาชา
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
2. นางสาวชนิชนันท์  ริยะนา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.9 เงิน 18 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาววรรณิศา  แก้วจินดา
2. นางสาวอภิญญา  สาพูนคำ
3. นางสาวเบญจวรรณ  ไชยกันทา
 
1. นางนุสรา  ตาคำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทนา  วงษาอินทร์
2. เด็กชายวีรพงษ์  นันตา
 
1. นายศรายุทธ์  สุริยะมล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 37 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาววริศรา  คุณศิลป์
2. นางสาวอรุณี  แซ่ลิม
 
1. ดร.อุดมลักษณ์  ดวงลกดก
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.15 ทองแดง 30 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายทวิภพ  ตลาด
2. เด็กชายสรวิศ  หน่อเสาร์
 
1. นางทิพวรรณ  ยาวิลาศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 12 โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กชายระพีพัฒน์  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงโสรญา  ลุ่งส่วย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พุทธิมา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ทิสอน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปวนสมนา
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  ใจบรรหาญ
4. เด็กหญิงพิชยาณี  ศรีเรือน
5. เด็กหญิงลลิตา  บุญเหลา
 
1. นางทิภาพรรณ  ดวงเกตุ
2. นางอัมพร  อุดม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.5 เงิน 41 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นางสาวจุฬารัตน์  เต็มกู้
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ตลาด
3. นางสาวศศิภัค  แก้วบุญเรือง
4. นางสาวสาวิกา  แสงท้าว
5. นางสาวอุพรพรม  ช้างเผือก
 
1. นางสมจิตร  ชมภูรัตน์
2. นางเกษณี  จรัสพันธุ์กุล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงตะวัน  ทำสวน
2. เด็กหญิงนรีรินทร์  อินต๊ะรักษา
3. เด็กชายวิธวินท์  ถุงทรัพย์
4. เด็กชายศักดิ์ชนม์  คำลอย
5. เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์จันทร์
 
1. นางวรรณธนา  คุณนะลา
2. นายณัฐพงศ์  หาญพอ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นางสาวจันจิรา  อินจาย
2. นางสาวจุฬามาศ  เต็มกู้
3. นางสาวลลิดาพรรณ  จายสัก
4. นางสาวอรุณลักษณ์  แก้วมาวัน
5. นางสาวเจนจิรา  เจียหลิม
 
1. นางวรรณธนา  คุณนะลา
2. นางสุนันท์  วัชรากร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.88 ทอง 14 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  จาเอ้ย
2. นายนครินทร์  แก้วบุญเรือง
3. นางสาวนฬิสฬา  จันทรามูล
4. นายปฐมพงษ์  พวงจันทร์
5. นางสาวรวิภา  อินทจักร
 
1. นางสาวมัญชรี  ศรีวิชัย
2. นางสาวปฏิพัตร  สุขแยง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 77 เงิน 16 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายกนกพล  ป๋านเก๋
2. นางสาวกนกวรรณ  ญาติทอง
3. นางสาวจิรวรรณ  ใจดี
4. นางสาวชรัญดา  แก้วเรือน
5. นางสาวชลิตา  เสาวดีย์
6. นางสาวชัญญานุช  แผ่นมูล
7. นายณรงศ์ศักดิ์  แก้วปัญญา
8. นายณัฐวุฒิ  ตาเป็ง
9. นายนฤเบศร์  แ้วสาตร
10. นายพงศ์พิสุทธิ์  สุรินทร์
11. นายพงษกรณ์  สุริยะดี
12. นายพิเชษ  แก้วนา
13. นายวัชรากร  วานม่วง
14. นายวัฒนา  ธรรมเสน
15. นางสาววารุณี  ศรีบุญเรือง
16. นางสาวสุดาภรณ์  นิยมไพรนิเวศน์
17. นางสาวสุธิดา  สิริพร้อมพงศ์
18. นางสาวสุธีรา  ฟองคำ
19. นายอภิมุข  แสงตุ้ย
20. นางสาวเปรมกมล  คำมา
 
1. นางสาวนิธิ์วดี  เจดีย์ถา
2. นางสาวสุดารัตน์  บริหารธนโชติ
3. นางเรณู  ประยูรชาติ
4. นายจรัล  กาอินทร์
5. นายปานเทพ  ชมภูรัตน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง 18 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาพร  วันดี
 
1. นางสุรีรัตน์  โพธิ์กัน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง 10 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวกฤติยา  นราภัย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คำตา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 18 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แปงบุญเลิศ
2. เด็กชายโทมัส  เพลเลกิโน
 
1. นางใจทิพย์  แก้วมงคล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 23 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวพรรณวิภา  กองมา
2. นายภานุพงศ์  ขันแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  มูลประการ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวจารุวรรณ  ปันก้อน
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ตาบุญ
3. นางสาวนิภาพร  เจริญวัย
4. นางสาวบุญธิดา  ทิพย์โชคชัยรุ่ง
5. นางสาวปิยพร  เลาหลือ
6. นางสาวพุธรินทร์  ศรีสมบัติ
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยโสภา
8. เด็กหญิงอรปรียา  วรรณพรม
9. นางสาวอรพรรณ  เงินวงศ์ประเสริฐ
10. นางสาวเกวรินทร์  คำสีสม
 
1. นางนรารัตน์  โภคาเทพ
2. นางสาวอาภิษฎา  ศุกฤตตีญา
3. พระครูปรีชา  ปริยัติยาทร
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78 เงิน 25 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วคำ
2. นางสาวจิราวรรณ์  หาญวงศ์
3. นางสาวชุติมณฑน์  อยู่สาโก
4. เด็กหญิงฐานิดา  พรหมติ๊บ
5. นางสาวณัฐชา  หน่อตุ้ย
6. นางสาวปุณยรีร์  ธรรมไทย
7. นางสาวพิมพ์วิภา  พลอยแดง
8. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  หลวงอ้าย
9. นางสาวภณิดา  บุญลือ
10. นางสาวยุพรัตน์  คำอ้าย
11. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปินทรายมูล
12. นางสาวสุชาดา  ชัยชนะ
13. นางสาวสุรัมภา  หน่อขัติ
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แดงเมือง
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ใจกันทะ
 
1. นางสาวจารุวรรณ   คันธวงศ์
2. นางมาลี  เนตรดวง
3. นางสาวจำนงค์จิตร  จันทร์เขียว
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวณิชา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงสิริภากร  ปาฬี
 
1. นางมาลี  เนตรดวง
2. นายประสิทธิ์  ศิริแก้ว
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  เนตรดวง
2. นางสาวสุชัญญา  เมธาทัศน์
 
1. นางมาลี  เนตรดวง
2. นางสาวอรชร  อินทกุล
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงเดือนคำ  เงินใส
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวธรรมิกา  พิศวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปุ๊กถา
 
1. นายนที  สุวรรณโสภณ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  พรมเสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายจักรวาล  ยาบุญนะ
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวเจจิรา  ราชตบุตร
 
1. นางพูนธนา  บูรณพัฒนา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา 1. สามเณรอนุพงษ์  ไชยวุฒิ
 
1. นายปรีดา  ทรายแก้ว
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ช่างหล่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90.5 ทอง 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  รังษี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วกาวิล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อารยวิจิตร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสินิทรา  สว่างบุญมี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อารยวิจิตร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวอรยา  จอมนันตา
 
1. นางสาวพงษ์สุดา  พิชิตสันต์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงคีม  มะอ่อง
2. เด็กชายทวีศักดิ์  แซ่มัว
3. เด็กหญิงเซียม  ลุงจิ่ง
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
2. นายกฤษดาพร  นทีนันท์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายกวีพัฒน์    ผุยเจริญ
2. นายวัชระ    ปิมปา
3. นางสาววันชิตา  ลาสี
 
1. นายนิติการณ์   ยมรัตน์
2. นายประดิษฐ์  ศรีอุุทัย
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 62.3 ทองแดง 11 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นายวัชรากร  ดอกชา
 
1. นายสมพงค์  ปลูกงา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายนันทกร  ปวนคำตื้อ
 
1. นายสมพงค์  ปลูกงา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภาวิณี  ปวนคำตื้อ
 
1. นายสมพงค์  ปลูกงา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  ศรีบุญมี
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.3 เงิน 19 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายกิดากร  ปัญญา
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ทาตั๋น
3. เด็กหญิงทิชากาญจน์  แขกเมือง
4. เด็กหญิงธนภรณ์  สิงห์คะราช
5. เด็กชายผดุงเกียรติ  นิยมการ
6. เด็กหญิงอรุโณทัย  กิติปัญญา
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76.7 เงิน 35 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายณฐกร  แผ่นฟ้า
2. นายธนพล  กองคำ
3. นายนนท์  สุยะ
4. นายนายเกรียงไกร  กันหากุล
5. นายศรันย์  กัณฑวงศ์
6. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายไพศาล  หลานคำ
2. นายวรโชค  นันต๊ะสุข
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 36 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  การคนซื่อ
 
1. นายไพศาล  หลานคำ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 40 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายวชิราวุฒิ  คำแก้ว
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นางสาวจุรีรัตน์  ใจหล้า
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.3 ทอง 34 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นายวีระศักดิ์  เรือนแก้ว
 
1. นายบดินทร์  ศีลา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.7 เงิน 35 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวนรีกานต์  แซ่ตั้ง
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายชูศักดิ์  กันธรรม
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 21 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นายวีระศักดิ์  เรือนแก้ว
 
1. นายบดินทร์  ศีลา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง 7 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงยัสมิน  ฮักมูน
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.3 เงิน 27 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นายวีระศักดิ์  เรือนแก้ว
 
1. นายบดินทร์  ศีลา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวเมทินี   มรุพงศ์
 
1. นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา   แซ่ลี
2. เด็กหญิงกัญจน์ชญา   แซ่ลี
3. เด็กหญิงกัลยา  พนานิมิต
4. เด็กหญิงกาญจนา    ระพีเจิดสวัสดิ์
5. เด็กหญิงจีราภรณ์   มรุพงศ์
6. เด็กหญิงญารินดา   แสนศรีเชาว์พันธ์
7. เด็กหญิงดวงดาว   แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงทัตพร   สงศิลาวัต
9. เด็กหญิงธัญวรัตน์    แซ่ลี
10. เด็กหญิงนภาพร   เซ่งจ่าว
11. เด็กหญิงนิชธาวัลย์   เซ่งจ่าว
12. เด็กหญิงนิศาชล   ภูริบริบูรณ์
13. เด็กหญิงปวีณสมร   เงาศรี
14. เด็กหญิงพนิตนันท์    คำมูล
15. เด็กหญิงพรนภา    เลาซางเปลีย
16. เด็กหญิงพัชราภา   พิทักษ์ไพร
17. เด็กหญิงมลธิดา    วรกิจพาณิชย์
18. เด็กหญิงมาลี    ศิริยั่งยืน
19. เด็กหญิงมาลีวัลย์   เจริญทรัพย์อนันต์
20. เด็กหญิงรุ่งฤดี    คัมภีร์สัจจะ
21. เด็กหญิงวลัยภรณ์    แซ่ย่าง
22. เด็กหญิงวิลัยวัลย์    แซ่ย่าง
23. เด็กหญิงศรีวรรณ   เชื้อชาติ
24. เด็กหญิงศศิธร    แซ่วะ
25. เด็กหญิงศิราณี   วรกิจพาณิชย์
26. เด็กหญิงศิริพรรณ  บุญลือ
27. เด็กหญิงสุทินา   แซ่ลี
28. เด็กหญิงอภิชญา   คุณณา
29. เด็กหญิงอภิสรา   แซ่ลี
30. เด็กหญิงแสนสุข    วิศรุตชิติพงศ์
31. เด็กหญิงไพลิน    วงศ์สว่างกุล
 
1. นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ
2. นางวราภรณ์  อินต๊ะทา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 15 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวจิตสุภา  กิจพิทักษ์พนา
2. นางสาวจินตนา  แซ่ยะ
3. นางสาวจินตนา  ประลองผล
4. นางสาวชื่นฤดี  นฤนาถขัณฑสีมา
5. นางสาวชุลีพร  แสงเพชรไพบูรณ์
6. นางสาวนิตยา  วิริยะส่องแสง
7. นางสาวบุรีรัตน์  แซ่วะ
8. นางสาวปัทมา  แซ่ย่าง
9. นางสาวพัชรี  แซ่วะ
10. นางสาวระพีพรรณ  ศักดิ์คงนันทกุล
11. นางสาวลักษิกา  ตะบิ
12. นางสาววราพร  ดุษฎีไพรวัลย์
13. นางสาววัชรินทร์  ขจีวนาลี
14. นางสาววิไลพร  วลัยวารีพัฒนา
15. นางสาวศรีวัฒนา  แซ่ย่าง
16. นางสาวศิญาภรณ์  ไพรวัฒนคีรี
17. นางสาวศิวะพร  สกุลณีวนาลัย
18. นางสาวสุดา  ชงโคผดุง
19. นางสาวสุดาพร  เส่มือแม่
20. นางสาวสุดาพร  อำรุงสิงขร
21. นางสาวสุธิตา  พรมนาค
22. นางสาวสุนิตา  พิทักษ์ชนไพร
23. นางสาวสุภาพร  วินิจตระกูล
24. นางสาวสุรีพร  ถนอมดาลัด
25. นางสาวอารี  ประเสริฐ
26. นางสาวเพ็ญนภา  ไศลไพร
 
1. นายวสันต์  ติ๊บจา
2. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
3. นางสาวนวรัตน์  แสนตันใจ
4. นายชนะ  ตะวันใหม่
5. นายสำราญ  เตจ๊ะสา
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงขอบฟ้า  นพจิรากุล
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สามนวล
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แขวงแดง
4. เด็กชายธนวันต์  แซ่หลี่
5. เด็กชายปราชญ์  ขาวนุช
6. เด็กหญิงพชร  อิ่นแก้ว
7. เด็กหญิงพรชิตา  ถาไวย์
8. เด็กชายภูมิพัฒน์  กมลพุฒืเศรษฐ์
9. เด็กชายศิริชัย  ชัยสุวรรณถาวร
10. เด็กหญิงสุชานาถ  นะติกา
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางสาวศิริพร  อุตส่าห์
3. นางประทุม  สมบูรณ์
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน 28 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวกนกพร  ชัยเลิศ
2. นายณัฐวัตน์  จันทพล
3. นางสาวดั่งหทัย  สินคณารักษ์
4. นางสาวธนัญชนก  แก้วพิพัฒน์
5. นายธุรานนท์  แสนเสมอใจ
6. นายพัชรพล  โยมงาม
7. นางสาวพิชชานันท์  นิธิเปรมะ
8. นายวราวุฒิ  พู่สิทธิ์
9. นางสาวสุภาพร  ม่วงพิณ
10. นายเค็ท เชียง  โงะ
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางสาวศิริพร  อุตส่าห์
3. นางประทุม  สมบูรณ์
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 32 โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หน่อพิชญ์
2. เด็กหญิงทิวา  ครรชิตพนา
3. เด็กหญิงราตรี  ครรชิตพนา
4. เด็กหญิงสุทธิดา  อภิชาติวิไล
5. เด็กหญิงสุนิสา  ต่อคำปู่ลู่
6. เด็กหญิงอรอนงค์  สุขเงินนอน
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
2. นางสาวธมลวรรณ  สง่ารูป
3. นายกฤษดาพร  นทีนันท์
4. นายณรงค์ชัย  สุดวง
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวชีวา  ธรรมชาติงาม
2. นางสาวธีรพร  สมุทรไพรวารี
3. นางสาวพรสวรรค์  สำราญรักใจ
4. นางสาววิไลพร  อมรกิจกมล
5. นางสาวอายานี  ประทีปประทาน
6. นางสาวอารีพร  ชุติโรจน์มนตรา
7. นางสาวเครือวัลย์  บุญรัง
8. นางสาวเจนจิรา  โพดู
9. นางสาวเนาวรัตน์  รัศมีอรุณรุ่ง
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
2. นางลดาวัลย์  เสียงแจ่ม
3. นายกฤษดาพร  นทีนันท์
4. นางสาวธมลวรรณ  สง่ารูป
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 27 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นายกฤษณะ  เปียงใจ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุวรรณพิศมัย
3. นางสาวชอชอ  ไม่มีชื่อสกุล
4. นายถนอม  อนุรักษ์ไพรดี
5. นางสาวทวีพร  โชครอบรู้
6. นางสาวทิพย์มณี  หงส์อาจหาญ
7. นางสาวนภาพร  ตะกลือ
8. นางสาวปีย์วรา  รักเพื่อนฝูง
9. นายรัฐกรณ์  พรสินวรกานต์
10. นางสาววิไลวรรณ  จำปีศรีโสภา
11. นางสาวศศิธร  บุตรพันธ์
12. นางสาวศิริพร  ผดุงกระสินธุ์
13. นายสันชัย  เกษตรยั่งยืนสุภา
14. นางสาวสาธิตา  ช่อทิพย์คีรี
15. นางสาวสุชาดา  บุญแก้ว
16. นางสาวอรนุช  ดวงใจแก้ว
 
1. นายรัตนากร  วรรณคำ
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายทักษิญเชษฐ์    สามแสน
2. เด็กชายปรเมศวร์   ดีมืด
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีอุทัย
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงไอลีน   พีเชอร์
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 17 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายแทนไท  แซ่จ๊ะ
 
1. นางปรียา  ก้อนแก้ว
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงอริสา  นุชนาง
 
1. นางสาวจีรวัสส์  เรือนพันธ์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 27 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายภูเมธ  พิศาลธนโชค
 
1. นางสาวเกศแก้ว  ดวงคำ
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.8 ทอง 17 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายกฤติเดช  ช้างโกษีย์
 
1. นางราตรี  ศิริพรรค
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงริซ่า  ซูซูกิ
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71.41 เงิน 20 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. นางสาวคริสติน่า  วิตเท่
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 13 โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงธิติญา  คำมี
2. เด็กหญิงวิสุทธา  ไชยวัณณ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสมคำ
4. เด็กหญิงสุภัค  ลุงต๊ะ
5. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  บุญทอง
 
1. นางสาวพัชรี  เรือนมูล
2. นางสาวนิศาชล  ศรีปูนอ่อน
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76 เงิน 41 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นายธนวัฒน์  ยาก๋อง
2. นายนัทวุฒิ  บุญทาทอง
3. นางสาวพลอยบงกช  แสงสุทธิ์
4. นายศุภชัย  สุภาษา
5. นายเกริกเกียรติ  ศรีโสดา
 
1. นางดวงสมร  ธรรมเมตตากุล
2. นางวราภรณ์  ประไพชาติ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวมยุรี  เซ่งเฮ่อ
 
1. นางสาวดาวรรณ  พรมไชย
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงชิตาพัณฐ์  ศุภเชฏฐ์สกุล
 
1. นางจิตตานันท์  ศุภเชฏฐ์สกุล
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายณภัทร  เอี่ยมไพบูลย์พันธ์
 
1. นายสืบพงศ์  กุศลพิทักษ์พงศ์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 12 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวจิราพักตร์  ประภัสระกูล
 
1. นายอภิรักษ์  มณีขัติย์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  จอมแปง
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ทนันชัยชมภู
 
1. นางสาวพลอย  พัฒนานุรักษ์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกตัญญุตา  มหาวงค์
2. นางสาวกมลพรรณ  ทาคำ
 
1. นางวารี  กู้เมือง
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.63 เงิน 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีจันทร์ตา
2. เด็กชายชาญณรงค์  เจริญสนองกุล
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยวงค์
4. เด็กชายทวีทรัพย์  สิงห์กัณฑ์
5. เด็กชายทวีโชค  สิงห์กัณฑ์
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  ปันกอ
7. เด็กชายวิิชยุตม์  มูลแก้ว
8. เด็กชายอภิมุข  คำภิละ
 
1. นายเดชา  ตั้งใจ
2. นายอำนวย  จันทิมา
3. นางสมพร  ศิริรัตน์
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 70.4 เงิน 36 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ฟูตั๋น
2. นางสาวกิติญาภรณ์  เล้าเจริญเสริม
3. นายณัฐสิทธิ์  วงศ์ปัญญา
4. นางสาวธารารัตน์  ใจมา
5. นางสาวปวิชญา  เป็งแดง
6. นายพงศกร  บุญปี
7. นางสาวพรจุติ  วุฒิจันทร์
8. นายพลวัฒน์  กันทะสม
9. นางสาววราภรณ์  พรมมี
10. นายสุพพัต  ธรรมคุณ
 
1. นายเดชา  ตั้งใจ
2. นายสมพงษ์  พิรา
3. นายจรัล  กาอินทร์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 13 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  แก้ววรรณา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เพชรสำลี
3. เด็กหญิงภัทราพร  มีใจ
4. เด็กหญิงสุวณี  ทารักษ์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ธงศรี
 
1. นางทัศนีย์  วรรธนะวิพุธ
2. นางสุรีย์พันธ์  ชัยศักดิ์
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70 เงิน 25 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวบุญยนุช  กันทะวงค์
2. นางสาวประภัสสร  ปัญญา
3. นางสาวพรพิมล  ชัยมาหา
4. นางสาวระวีวรรณ  บุญมา
5. นางสาววิลาวรรณ  ปัญญา
 
1. นางทัศนีย์  วรรธนะวิพุธ
2. นางสุรีย์พันธ์  ชัยศักดิ์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัญญามูล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินสุยะ
3. เด็กหญิงธิติยา  ใจวัง
 
1. นางรวิวรรณ  ปีอาทิตย์
2. นายณรงค์  คำแก้ว
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นางสาวจินตนา  แก้วอริยศักดิ์
2. นางสาวธนัสถ์กมล  ทำบุญ
3. นางสาวอัจศราพัน  ปัญญาฟู
 
1. นางอุดมสิน  สมพันธุ์
2. นางสาวศิริพร  ทิพยะ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.01 ทอง 4 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยากรณ์
2. เด็กหญิงศยามล  ปันเป็ง
3. เด็กหญิงสายบัว  อ่องแมด
 
1. นางอุดมสิน  สมพันธุ์
2. นางสาวพัชริดา  เวียงยา
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.2 ทอง 14 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นายวทัญญู  อุปนันท์
2. นายวันปิยะ  ทรัพย์เจริญผล
3. นายเจษฎา  มีมา
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
2. นางศรันยา  ต๊ะโน
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 28 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายกุ้ง  หลวงใจ๋
2. เด็กชายหนุ่มเคอ  ลุงหลู่
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 40 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายปรัญชัย  เวศยพิรุฬห์
2. เด็กชายอณุวัฒน์  เต็มใจกูล
 
1. นางสาวชิดชนก  ไชยถาวร
2. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวรัตติกาล  ลุงซอ
2. นางสาวศิริยากรณ์  คำป๊ก
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางสาวชิดชนก  ไชยถาวร
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กชายทรรศนะ  เพ็ญจันทร์
2. เด็กชายพลกฤต  ภารสงัด
 
1. นายกีรติ  ทรัพย์จุล
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายปฐา  ปานบ้านแพ้ว
2. นายรัตนพล  พุทธสาร
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นายศุภพร  วันโน
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายระห่าน  ลุงนำ
2. เด็กชายเนติพงษ์  ศรีวิลัย
 
1. นางศิริวรรณ์  ไชยภักดิ์
2. นางสาวประทุม  จันธิมา
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71.5 เงิน 25 โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงทวินันท์  แก้วจา
2. เด็กชายภาคิน  อินทนาศักดิ์
 
1. นางสาวโสภา  พันธนวงษา
2. นายอนุสรณ์  ทรัพย์เมฆากุล
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 34 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายชัชติคุณ  สีแดง
2. เด็กชายวันชนะ  วงค์ชัย
 
1. นางสาวณิชานันท์  จันทร์แก้ว
2. นายวรการ  ประพัฒน์สิริ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76.4 เงิน 33 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายชิษณุพงศ์  ตาคำวัน
2. เด็กชายเทวินทร์  พรมเสน
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
2. นายวรการ  ประพัฒน์สิริ
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายนพดล  อ่อนเอี่ยม
2. นายรณกฤต  บุญปันเชื้อ
 
1. นายวรการ  ประพัฒน์สิริ
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 27 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  เนตรดวง
2. นายวชิรนนท์  จินาราช
 
1. นายประธาน  ลิปตะสิริ
 
115 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 31 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายฐิตินันท์  เวนวล
2. นางสาวลาวัลย์  สมโภชน์
3. นางสาววาธิณีย์  ปัญญารักษา
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
2. นางสาวทิวาพร  วงศ์ไฝ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 18 โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวหมวย  ลุงมูล
2. นายเอกพจน์  นามสะกัน
 
1. นางลดาวัลย์  เสียงแจ่ม
2. นายกฤษดาพร  นทีนันท์
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายศุภชัย  บุญมี
2. นายเสรี  บุญพูล
3. นายแทนไท  แซ่จ๊ะ
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 28 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรภานุพงศ์  ขำคำ
2. สามเณรศุภณัฐ  ม้าสดร
3. สามเณรสุริยา  ศรีวิชัย
 
1. พระวิฑูรย์  อินฺทปญฺโญ
2. นางปราณี  คชนิล
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. นายธนกร  พนากำเนิดสกุล
2. นางสาวนภาพร  มอลิดู
3. นางสาววรัญญา  ปัญญาฟู
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีวิชัย
2. นายสุทัศน์  ทาวงค์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.2 ทอง 10 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรจักรพงษ์  ดวงเดือน
2. สามเณรพรมนัส  อยู่เปา
3. สามเณรศักดิ์สิทธิ์  สิงทร
 
1. นางสาวนงนุช  กมล
2. นางเกศริน  ศรีวิลัย
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 23 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรธนวัฒน์  ปาริสิน
2. สามเณรวัชระ  ศรีเมืองมูล
3. สามเณรสถิตย์  สืบซาว
 
1. นางสาวนงนุช  กมล
2. นางเกศริน  ศรีวิลัย
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 16 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กชายครรชิตพล  แสงปวง
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  คำลือ
3. เด็กหญิงธัญชนก  ชัยวุฒิ
4. เด็กหญิงนิรมล  สุขเงินนอน
5. เด็กหญิงปิยะวรรณ  วรรณศรี
6. เด็กหญิงอินทิรา  ชักนำ
 
1. นางสาวดวงทิตย์  ศรีธิอ้าย
2. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 32 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  วันดี
2. นายกิติพงษ์  บัวเงา
3. นางสาวปาณิสรา  ชาติสุวรรณ์
4. นางสาวมณฑากานต์  ปีนัง
5. นางสาวอรัญวดี  บุญชัย
6. นางสาวเจนจิรา  กองจันทร์
 
1. นางรัตติยา  พัฒนากร
2. นางศิริมาศ  ขันทะมาส
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนรากร  ศรีเที่ยง
2. เด็กหญิงนุจรี  พนาสัณฑ์ขจี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทับเจริญ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศิริแก้ว
2. นายวุฒิกร  สุริยะนันท์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 39 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  เล้าคำ
2. นายศรายุทธ  กันทะวา
3. นางสาวสุพรรษา  พรมปั๋น
 
1. นางเดือนฉาย  ฝันดี
2. นางสาวเรณู  ยาวิราช
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง 22 โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กชายทัตพงษ์  มะโนลิ
2. เด็กหญิงวราพล  วรรณรัตน์
3. เด็กชายอุทัย  ลุงต๊ะ
 
1. นายณรงค์ชัย  สุดวง
2. นายภักดี  กัลยา
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นายชัยพร  อมรใฝ่ชนแดน
2. นางสาวพรศรี  คงโอบอ้อม
3. นางสาววดี  สาริธร
 
1. นายจิรศักดิ์  ดวงจันทร์
2. นายสุขเกษม  รอมใจ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปัญญาถา
2. เด็กหญิงศศิธร  พุทธิมนต์
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  นิลสุภา
 
1. นางวัชรี  ทาวงค์
2. นางพัชรินทร์  ไชยวงศ์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.6 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวจารุวรรณ  พรหมมินทร์
2. นางสาวจินตนา  ปินตารักษ์
3. นายฤทธิเกียรติ  ประดับกุล
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 21 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวกนกอร  แก้วจันทร์
2. นางสาวชญานี  มูลธิมา
3. นางสาวศิรินทรา  สิธิดง
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางสาวดวงทิตย์  ศรีธิอ้าย
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 23 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  พิทำ
2. เด็กหญิงเทพอักษร  ชะนะกูล
3. เด็กหญิงเมขลา  หน่อคำ
 
1. นางอำพร  บุญตันกัน
2. นางอรนิภา  สุใจคำ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวกมลลักษณ์  เจริญเมือง
2. นางสาวจารุณี  ดวงเงิน
3. นายภัทรพล  คำซื้อ
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางสาวดวงทิตย์  ศรีธิอ้าย
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงค์ติ๊บ
2. เด็กหญิงนภัสรา  พรมเกษา
3. เด็กหญิงมัญชุกานต์  ยี่ใจ
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
2. นายณรงค์  คำแก้ว
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 13 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวณัฐลิกา  วังอิ่นคำ
2. นางสาวนภัสวรรณ  พรมเกษา
3. นายสหรัฐ  แถวถาธรรม
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
2. นายณรงค์  คำแก้ว
 
135 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงสิริวิมล  ปัญญาคำ
 
1. นางจันทิรา  จันทเลิศ
 
136 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวพิมพิศา   ไชยชะนะ
2. นางสาวสายพิณ   ตั๋นปัญญา
3. นางสาวอรอนงค์   วงค์พนาประสิทธิ์
 
1. นางสาวิตรี   อภิวงค์งาม
2. นางคัทลียา  คำจินะ
 
137 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายสมาธิ  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินทร์ตัน
 
1. นางกมลรัตน์  ชัยวุฒิ
2. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายเมธี   เรือนเป็ง
 
1. นางศรีไพร  มาเขียว
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายเดชาวัฒน์  ลุงวิ
 
1. นางสาวปิยะนันท์  พลวัน
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พระชัย
 
1. นายวสันต์  ติ๊บจา
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายโฆษิต  หาญใจ
 
1. นางสุธิตา  เขื่อนรัตน์
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายวายุศรณ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางจันทร์ทรา  ยศสมแสน
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา   แซ่โซ้ง
 
1. นางศรีไพร  มาเขียว
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย   เมืองมา
2. เด็กชายณัฐพล   วงศ์สว่างกุล
 
1. นายสุทธิพจน์   ดาวบนดอย
2. นางศรีไพร  มาเขียว
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 76.3 เงิน 17 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายวิโรจน์  คำโปน
2. เด็กชายศิวศิษย์  เตจา
 
1. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
2. นางศรันยา  ต๊ะโน