สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงชิดชนก  สิทธิออน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ญาณมงคลศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. นางสาวพิทยา  แดนประสงค์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  นวลอนงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 27 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิกา  เปอะปิน
 
1. นางชลธิดา  ตาติ๊บ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 40 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายทนงศักดิ์  ผลบุษบา
 
1. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 43 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายอุเทน  อินทจักร์
 
1. นางกาญจนา  กล้าหาญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 40 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวมลุลี  ตาเสน
 
1. นางกาญจนา  กล้าหาญ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.24 เงิน 42 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงคริษฐา  มิติ
2. เด็กหญิงนัฏฐพร  ถามา
3. เด็กหญิงอุษณี  แก้วมา
 
1. นางอำภาพร  ศิริมา
2. นายณัฐนนท์  ดิดชิด
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.98 เงิน 40 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวพรสุดา  กรือสอ
2. นางสาวสุดาพร  ใจฟู
3. นางสาวหัทยา  สะอี
 
1. นางอำภาพร  ศิริมา
2. นางพัชรี  สุรินทร์ธรรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ใหม่นวล
2. เด็กหญิงวนิตชญา  สมบูรณ์
 
1. นายจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกุลศิริ  พรหมเสน
2. นางสาววริษา  ตายา
 
1. นางอำภาพร  ศิริมา
2. นายณัฐนนท์  ดิดชิด
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 40 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  อินทร
 
1. นางดารณี  พิงค์เจริญ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 34 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวประภาพร  พามุ
 
1. นางสาวปัทมพรรณ  ริ้วเจริญ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 18 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ศรุตา  มโน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  นำมะ
3. เด็กหญิงเนตรศิริ  ใจตุ้ย
 
1. นายกิตติพงษ์  คำแหง
2. นางสาวรุ่งนภา  จาวอวน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 79.8 เงิน 19 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ปวนปินตา
2. เด็กหญิงฌาริตา  วังนาค
3. เด็กชายณัฐพงค์  มะโล่
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  หนุ่มศรี
2. นางสาวประภาศรี  ปาลี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 5 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวนันทินี  มูลสุข
2. นางสาวสิรินาถ  โคตพรม
3. นางสาวเจนจิรา  บึ้งยา
 
1. นายนนธรัชต์  ธงซิว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ  เปี้ยปาละ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 56.8 เข้าร่วม 24 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงถวรรณกรณ์  คำยา
2. เด็กหญิงวิชุดา  ชูดอกพุฒ
 
1. นางศิวพร  วงค์กันยา
2. นางสาวประภาศรี  ปาลี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66.55 ทองแดง 19 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  นันต๊ะสาร
2. นายเดชาวัฒน์  ดำยา
 
1. นางศิวพร  วงค์กันยา
2. นางสาวประภาศรี  ปาลี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แปงเจอร์
 
1. นายภานุ  จันทร์ชม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 41 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. นายสิทธิชอบ  เริงไม
 
1. นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ่
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.13 เข้าร่วม 35 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  กุณนา
2. เด็กหญิงนภัสสร  จุ้ยพิทักษ์
3. เด็กชายภราดร  แสงแจ่ม
 
1. นางกาญจนา  เผ่าต๊ะใจ
2. นางสาวเอมนิกา  เกตุแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายชินวัตร  บุญก้ำ
2. นางสาวรุจิรา  อุ่นใจละ
3. นางสาวรุ่งนภา  กาวิล
 
1. นางมลิวรรณ์  เมืองมูล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.6 เงิน 18 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุภา
2. เด็กหญิงวิไลพร  ไชยพรหม
3. เด็กหญิงศศิกมล  นิวันติ
 
1. นายอินสม  สารินจา
2. นางสาวธนาภรณ์  ชมชื่น
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 38 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายกฤษดา  วิภาผล
2. นางสาวปทุมรัตน์  ศรีอ่างขาง
3. นางสาวศิริลักษณ์  คำนวน
 
1. นางสาวทาริกา  กันทะตุ่น
2. นางสาวภวรัญชน์  สมศักดิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 42 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณภัค  เตี้ยเพชร
2. เด็กหญิงพัชรพร  คำแก้ว
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ต๋าคำ
 
1. นางสาวศิวิไล  โนจ๊ะ
2. นางการะเกศ  ปัญญาวงค์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ปัญญาแก้ว
2. นางสาวปิยภัทร  ศรีประสิทธิ์
3. นางสาวศศิธร  พจนารถธำรง
 
1. นายอินสม  สารินจา
2. นางสาวภวรัญชน์  สมศักดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.65 เงิน 32 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  อิ่นคำ
2. เด็กหญิงพรธิตา  ติ๊บใจ
3. เด็กหญิงสุนิตา  ซอนเสน
 
1. นางสาวอมรา  นวลศิริ
2. นางสาวเจนใจ  สุธีพรวิโรจน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 44 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวกัลยามน  โกนมูล
2. นายทิวากร  มาโน
3. นายปริวรรต  แสนใจอิ
 
1. นางนัยนา  จองแดง
2. นางสาวธนาภรณ์  ชมชื่น
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 38 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายกสิณวัชร์  ปัญญาชัย
2. เด็กชายปุณยวีร์  จินะโต้ง
 
1. นางวันเพ็ญ  พันอินทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  เตจาบูรณ์
2. นางสาวสิริพร  แก้วป้อม
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.22 ทองแดง 39 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  กิจเจริญเกียรติ
2. เด็กชายเชาวลิต  ศักดิ์สถิตชัย
 
1. นายวิโรจน์  อินตะมูล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 33 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายสรศักดิ์  แงะโว๊ะ
2. เด็กชายสหวัฒน์  ยิ่งละออ
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 27 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ปู่จันทร์
2. เด็กชายภานุพงศ์  ทาถา
3. เด็กหญิงสุนิสา  ปีมะสาร
4. เด็กชายสุราวุธ  จินาตอง
5. เด็กหญิงอมรพรรณ  ใจเขียว
 
1. นางสาวดารณี   เค็ตโลก
2. นางสกาวเดือน  วังป่าตาล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง 23 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายกัณฐนาวี  สายปัญญา
2. นายวีระชัย  แก้วใจ
3. นางสาวสุชานาถ  จาเรือน
4. นางสาวสุนิตา  แก้วแสน
5. นางสาวเรวดี  ปู่จั๋น
 
1. นายมนัส  ตันมูล
2. นางสาวดารณี   เค็ตโลก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  ตรงดี
2. เด็กหญิงณัฐติยา  มาลัย
3. เด็กหญิงวรพรรณ  ทนุตัน
4. เด็กหญิงวรรณิศา  หมั่นนอก
5. เด็กหญิงศิรินภา  ตูยทัง
 
1. นายมนัส  ตันมูล
2. นางสาวดารณี   เค็ตโลก
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 6 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวกฎภาพิมพ์  หล้าเจ
2. นางสาวกมลวรรณ  ธุระการ
3. นางสาวจงกลณี  แสวงสุข
4. นางสาวศิริพรรณ  พฤกษาไพรกุล
5. นางสาวสุนินทรา  สีเคราะห์
 
1. นายสุรพล  ยะคำป้อ
2. นางสาวอรวรรณ  มหายศ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.75 เงิน 28 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เผ่าพงศ์วนา
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทิพทา
3. นางสาวพรธิรา  ปันวัง
4. นายพัชรพล  ทาฟู
5. นางสาวศศิวิมล  สร้อยแก้ว
 
1. นายสุรพล  ยะคำป้อ
2. นางสาวปนิดา  ปันดอน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 27 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวดา  พนาลีรำไพ
 
1. นางนันทมาศ  เจริญชัยชนะ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 36 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  โอ๊คคำ
 
1. นางสาวศรัญญา  คัมภีระมนต์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.2 เงิน 43 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษบา  กาญจนาสุกใส
2. เด็กชายวุฒิชัย  โกมลช่อมาลี
 
1. นายสมพร  ปิมปา
2. นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.8 ทอง 8 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายจิรายุส  วิเชียรชม
2. นางสาวนฤมล  มูลแก้ว
 
1. นายสุรพล  ยะคำป้อ
2. นางสาวสุจีรา  กิจจานุกิจศิลป์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.6 ทอง 28 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปราศจากมาร
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พยุงกรพินธุ์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พะแก้ว
4. นายดนัย  เนภู
5. นายบายพะ  เลิศพันราย
6. นายพิธาน  ปรีชาไพร
7. นายภาษิต  นิลศิรา
8. เด็กหญิงสุนิสา  รวีกำจร
9. เด็กหญิงสุภาพร  คำนิล
10. นายอาชวะ  สุดี
 
1. นายสมเกียรติ  วงศ์แก้ว
2. นางวีรวรรณ  พุงขาว
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไพศาลธารา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เลาเท่า
3. เด็กหญิงชิดชนก  อนันต์บุญเขต
4. เด็กหญิงณฐพรรณ  กิตติเจริญเกียรติ
5. เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริเจริญรุ่งโรจน์
6. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่หยาง
7. เด็กหญิงพรทู  ชาติโชคสถาพร
8. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญทา
9. เด็กหญิงวิไล  ยืนยงคีรีมาศ
10. เด็กหญิงวิไลวัน  พงศ์พิทักษ์ไพร
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  หาญเรืองกิจ
12. เด็กหญิงสันธิลา  เลาย่าง
13. เด็กหญิงสุทธิดา  มิตรมากผล
14. เด็กหญิงหล้าพร  สิริเจริญรุ่งโรจน์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เลาหาง
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
2. นางสาวเจนจิรา  ทาสุรินทร์
3. นายธนาวุธ  ไพศาลธารา
4. นางสาวพจนีย์  กิตติกมลพันธ์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธารทิพย์ชา  การะเกดพยุง
2. เด็กหญิงวรรณิดา  กาโมทย
 
1. นายอัจตราพล  อุ่นใจแรม
2. นางจรัสพร  จันทร์ศิริ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 21 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  รำไพพนาลี
2. นางสาวแพรวพรรณ  ธรรมศดานันท์
 
1. นายศุภชาติ  พุงขาว
2. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุปราณี  คีรีมาศผล
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  พวงมาลา
 
1. นายสมาน  วงศ์พัฒนันท์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายอาทิตย์  กระยาหงัน
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวสุธิณี  ใจตา
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เจริญศรีคีรีชัย
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายมิตร  ปู่อิน
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีรตระกูล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจีรา  แรงลมบน
 
1. นางสาวภมรพรรณ  พุทธิ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายลามือทู  วิสัยพัฒนพล
 
1. นางสาวภมรพรรณ  พุทธิ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 38 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดาณี  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงภิรัชญา  คะปะนา
 
1. นายสมาน  วงศ์พัฒนันท์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวลิน  เป็งคณะ
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีรตระกูล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวรัชนี  กะแจ
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายสรศักดิ์  แกนสุน
2. นายสราวุธ  ทาตั๋น
3. นายสิรภพ  ต๊ะเหมือย
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีรตระกูล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  บุญเป็ง
2. เด็กชายนพรัตน์  ปู่อ้าย
3. เด็กชายพรประเสริฐ  พะดอก
4. เด็กชายอภิชาติ  พงศ์ไพรสณฑ์
5. เด็กชายอลงกรณ์  ขันรินคำ
6. เด็กชายไชยรัตน์  มือแป
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.3 ทอง 17 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  กันทะลือ
2. นายยุทธชัย  แก้วทิตร์
3. นายศุภวิชญ์  แก้วฟู
4. นายเจนณรงค์  ฟูใจ
5. นายเจษฎาภรณ์  ชัยทะนัน
6. นายเอกภูมิ  มาเครื่อง
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายอลงกรณ์  ขันรินคำ
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.66 เงิน 36 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายสมโภชน์  ดูลอย
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.3 เงิน 42 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ศรีกระจ่าง
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.67 เงิน 35 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  เหลืองหล้า
 
1. นายปรีชา  ฑีฆวัฒน์สกุล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 26 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายเบระมู  วาโพ
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.3 ทอง 11 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายเอกภูมิ  มาเครื่อง
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิษา  สิริใจ
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.5 เงิน 39 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวศลิษา  จันมา
 
1. นายปรีชา  ฑีฆวัฒน์สกุล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  เขียวมัง
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 35 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายนัฐพงศ์  ดีน้อย
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนอแซ  มานัสพิพัฒ
 
1. นายปรีชา  ฑีฆวัฒน์สกุล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 20 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวศลิษา  จันมา
 
1. นายปรีชา  ฑีฆวัฒน์สกุล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.3 เงิน 31 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  เขียวมัง
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 32 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายเอกศิษฐ์  วันโย
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรธัญ  ณ เชียงใหม่
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 21 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวดาว  บรรจงอเนก
 
1. นายปรีชา  ฑีฆวัฒน์สกุล
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน 18 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติ  กันทะ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปู่แล
3. เด็กชายธนญชัย  ศิริ
4. เด็กหญิงธัญพิมล  ไพรัชชาตินิยม
5. เด็กชายธีรศักดิ์  เอโหย่
6. เด็กหญิงมนทิรา  จันทรา
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ฝั้นเมา
8. เด็กหญิงอนรรฆวี  พุ่มสวาท
9. เด็กชายเทพบุตร  รัตนปัญญาธร
10. เด็กชายเอกชัย  สกุณาวงศ์
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
2. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  กันทะ
2. นายณาศิส  เตชธรรมพร
3. นางสาวดาวเรือง  จองคำ
4. นายธนภัทร  เลาดี
5. นางสาวพิมพิกา  ผลสายชล
6. นางสาวศิลาพร  ผลกระสินธุ์
7. นายสุรชาติ  จริตดีสม
8. นางสาวอรัชติกานต์  พุ่มสวาท
9. นายเทียนชัย  ก้านต่อดอก
10. นางสาวเพชรฤดี  เสริมมติวงศ์
 
1. นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง
2. นางกิตติยา  กันทะ
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวกชวรรณ  หล้าเจ
2. นางสาวรัตนา  ยอดทองเลิศ
3. นางสาววรวรรณ  มูลไข่
4. นางสาวศิริพร  สุกิตติกุล
5. นางสาวเนตรธิดา  เฉลิมนรเศรษฐ์
6. นางสาวเบญจามิน  อินตา
 
1. นางสาวภมรพรรณ  พุทธิ
2. นายทศพล  มุสิกะ
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ปู่สุข
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำสอน
3. เด็กหญิงชนิดา  เป็งคณะ
4. นางสาวธัญญรัตน์  มาลา
5. นางสาวนริศรา  ปัญญาดง
6. นางสาวนหทัย  องมล
7. นางสาวปภาพิมพ์  บำรุง
8. เด็กหญิงพุทธรักษา  กระจ่างทอง
9. เด็กหญิงภัทธนันท์  แสนหมื่นแก้ว
10. เด็กหญิงวิไลพร  เข็มงาม
11. นางสาวศิริพร  ปู่แก้ว
12. นายสราวุธ  ทาฝั้น
13. เด็กหญิงสุกัญญา  การะบูรณ์
14. นางสาวสุพิชญา  กาวี
15. นางสาวสุภาพร  รังสรรค์เพิ่มบุญ
16. นายอนุชา  คำป๋า
 
1. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
2. นางสาวทัชชา  พรมสีดา
3. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
4. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
5. นายมนัส  ตันมูล
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  มาเขียว
2. นายพิษณุศักดิ์  ทองสา
3. เด็กชายรัฐพล  เป็งเมืองมูล
4. เด็กชายวนัสบดี  ปู่แก้ว
5. เด็กชายวิษณุุ  ใจงาม
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
2. นางสาวภมรพรรณ  พุทธิ
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 42 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงวทัญญุตา  มอยแก้ว
 
1. นางพัชรินทร์  กันวะนา
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 41.8 เข้าร่วม 34 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวนิธิพร  ทาหล้า
 
1. นายอัครพันธ์  โรจน์พัฒนาวงศ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จามะรี
 
1. นางอัญชลี  เลขนอก
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 17 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายอนุวัฒน์  กิติฟู
 
1. นางสาวศิริพร  พรมซาว
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 35 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายญาณะวรุตม์  กันวะนา
 
1. นางพัชรินทร์  กันวะนา
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง 40 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาววิภาดา  ปู่มุก
 
1. นายคณิน  บุญเสริฐ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 37.93 เข้าร่วม 39 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงแคทลียา  ตันเขียว
 
1. นางดวงพร  ซอนเสน
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 36 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวพวงทอง  ปู่ผัด
 
1. นางดวงพร  ซอนเสน
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 41 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  แบนถี
2. เด็กหญิงพัชรธิดา  เป็งคณะ
3. เด็กหญิงพิชญา  ปัญโญ
4. เด็กชายอดิศักดิ์  ชัยชนะ
5. เด็กชายอัษฎากรณ์  ไวกัน
 
1. นางสาวสุพรรณธิชา  เภาศรี
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.7 ทอง 34 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายธนากร  คำแก้ว
2. นางสาวศลิษา  คำแปง
3. นางสาวอรณิชา  แก้วพิกุล
4. นายเสกสรรค์  ปู่ผา
5. นางสาวไอวรินทร์  ปาต๊ะ
 
1. นายธีรวัฒน์  สิทธิ
2. นางสาวสุพรรณธิชา  เภาศรี
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 66.52 ทองแดง 41 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุรินธรรม
 
1. นายกิติพล  นิธิเบญจพล
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.24 ทอง 25 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวดารารัชต์  สุขท้าว
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  คำเดช
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีณานุช  คีรีบูนแดนไพร
2. เด็กหญิงพิมพา  ดารากาญจนา
 
1. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวมัชฌิมา  แสนใจอิ
2. นางสาวรัชนีกร  บุญปั๋น
 
1. นางสาววัชรินทร์  สุขชัย
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.43 ทอง 7 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายการันตี  ปราศรี
2. นายจเด็จ  โสภาพันธุ์
3. เด็กชายธนดล  เงินต๊ะ
4. นายธนบัตร  ชำนาญพุดซา
5. เด็กชายธีรพัฒน์  สร่างแก้ว
6. เด็กชายปรีชาวุฒิ  เยาะแก้ว
7. เด็กชายปิยพล  ชัยบาล
8. เด็กชายสุรพงษ์  ปงปวน
 
1. นายภานุ  จันทร์ชม
2. นายบุญชัย  สมบูรณ์พูลเพิ่ม
3. นายกฤษกร  ภมรศิลปิน
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันดาวรรณ  มณีเกยูร
2. เด็กหญิงทัศนีย์  วนาสบาย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พาเอะ
 
1. นางสาวอัญชลา  พรหมพิจารณ์
2. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.2 ทอง 4 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายปิยพันธุ์  ตาสิงห์
2. เด็กชายพิชญพงษ์  วิญมา
 
1. นางสาวกรรณิการ์   สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 9 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายจำรัส  แก้วนา
2. เด็กชายวิริยะ  ยะมัง
 
1. นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์
2. นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 18 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายวรวิช  ศรีวรรณ์
2. นางสาววิภาวัลย์  คำปัน
 
1. นายประกาศิต  กันทะนันท์
2. นายชัยยันต์  สุภา
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 42 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  จาเรือน
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  นาครินทร์
 
1. นางสาวนงคราญ  แก้วจา
2. นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายภูวดล  หลำพุก
2. เด็กชายวิทวัส  คำป๋า
 
1. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
2. นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.8 เงิน 17 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีราพร  ดวงจันทร์
2. เด็กชายอนุชา  พูนเอียด
 
1. นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์
2. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86.2 ทอง 17 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายธนวัต  กาวีระ
2. นายเจษฎา  ทาปัญญา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายธีรภัทรธ์  ชัยวาระศิริพงษ์
2. นายเสกสรรค์  ตันยะ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 17 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายบุญเทน  จันทร์แก้ว
2. นายวรวุฒิ  แก้วแดง
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
2. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
 
105 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพอฤทัย  ศรีชัย
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ยะวงค์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อุปละ
 
1. นายชัยยันต์  สุภา
2. นายประกาศิต  กันทะนันท์
 
106 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 29 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวนันทินี  อ้ายคำ
2. นายภัทร  ตั๋นแก้ว
3. นางสาวอัมพิกา  บุญเขียว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 41 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  มาเรือน
2. นายอนุชัย  คำมูล
 
1. นางสาวนงคราญ  แก้วจา
2. นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74.2 เงิน 20 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  เจริญสุข
2. เด็กชายฐิติพงศ์  นามเป็น
3. เด็กชายภัทรภณ  มังแก้ว
 
1. นายสุทธิพงษ์  กรุณา
2. นายศราวุธ  มาแก้ว
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  อุ่นจะนำ
2. นายนิติพงษ์  ปิบัว
3. นายภาณุวิชญ์  พันอินทร์
 
1. นายอุบล  เพชรเมือง
2. นายอนวัช  หมื่นรังษี
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 40 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  แสงเพ็ญ
2. เด็กหญิงธิดา  เมืองมา
3. เด็กหญิงปภาวดี  สาระติ
4. เด็กชายภาคภูมิ  ปัญญาจักร์
5. นางสาวรุ่งศิริ  หมื่นแยง
6. นางสาวไตเปา  แดเชอร์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ภักตรา
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 10 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาภรณ์  คำภีระอินทร์
2. นางสาวรัตติยา  เปียงต๊ะ
3. นางสาวสุภารัตน์  แก้วหนัก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร  หาญสนามยุทธ
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 41 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพินธ์  เลิศชัยวรฤทัย
2. เด็กหญิงอุไรพร  ฝนบริบูรณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญประกาย  กนกพิมล
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์ขาว
2. นางอัฉริยา  มงคลวาท
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวชฎารักษ์  บัณฑิตมหาศาล
2. นางสาวมือพู  อำรุงพนาลี
3. นางสาวเพ็ญศรี  ประณิธิวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีญาณสิทธิ์  สุรินต๊ะ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77.2 เงิน 28 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกัณฐมณี  วงค์จอม
2. นางสาวจินตนา  สุกเต๋จ๊ะ
3. นางสาวนฤมล  ธนัญชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 25 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวพรรณิภา  แก้วจา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ม่วงคำ
3. นางสาวศิริลักษณ์  แสนซาว
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ภักตรา
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.4 ทอง 34 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  สมนึก
2. นางสาวดาราวรรณ  ยอดมูล
3. นางสาวอนัญลักษณ์  มาติ๊บ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78 เงิน 38 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัตร  อุปนันท์
2. เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์เมือง
3. เด็กชายเผด็จ  ทาวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง 37 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ศรีสกุลเสาวภาคย์
2. นายทนงศักดิ์  ตาคำ
3. นายศุภชัย  อินทรจักร
 
1. นายพลชาติ  งามสม
 
119 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  อภิบาลกุญชร
 
1. นายมนัส  ตันมูล
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 21 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรีย์พร  สุรินทร์
2. เด็กหญิงธันยา  สุขตั๋น
3. เด็กชายมงคล  มูลถา
 
1. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
2. นางชลธิดา  ตาติ๊บ
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  คำแก้ว
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 71 เงิน 8 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายพีรดนย์  ชาวพะเยาว์
2. เด็กชายวิศรุต  ชัยชนะ
 
1. นางสุวิมล  ด้วงยศ
2. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายนพวินท์  สินธุชัย
2. นางสาวบัวบาน  ติ๊บแก้ว
 
1. นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์
2. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  พรสกุลไพศาล
2. เด็กชายพันธกร  พรสกุลไพศาล
 
1. นางสาวนงคราญ  แก้วจา
2. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย